■ÏÏS- III IDimilHUD ÏWR DE e k. CEWTE ES ON iRR0.WI3SElHT SW Z K S-E N-I) ertigste jL A A R G- A N G-. 1881 11 uO r W O E 2\ M I) o- 14 1)KCK3IBE1J, klein naspel op de Het Hof verklaarde Inter to- 00- oor Op r to len. zijn lin den, jol- ’ar- ibe- m no. van itie den nu8 ima den erik jcd een gen ADVERTENTIËN voor eiken regel meer 7 langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent Uitgever. Middelburg. Met een min een “Ih BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER der gemeente Sneek. brengt ter kennis van de: 7,U 2,0; >6,5! ;8,0l «-W Ofschoon enkele leerlingen zich een uniformpet aauschaffen, missen de hoogere burgerscholen toch nog een onderscheidingsteeken. Ziehier een In November 1879 nam baron Groetzner de Bautsen zijn intrek in het hotel „de Arend” in de vVeverstraat te Arnhem. De baron maakte vrij groote verteringen, reed veel paard, daar hij echter in di~ b;ol. de, „schonk de heer Gijsberti naar van genoemd hotel verleende hem krediet. Bovendien, de adelijke loge had zeer voorname kennissen en ging 0 a intiem om met zekeren Arnhemschen markies Mijnheer had gestudeerd met succès en was meester in de rechten; behalve door de visite kaartjes, waarop sierlijk prijkte: mr. F. H A baron Groetzner de Bautzen, toonde hij door diepzinnige rechtsgeleerde betoogen met de be- zoekers van het hotel, dat hij het predicant voor zijn naam verdiende. De rekening werd echter wel wat hoog. Dit was geen bezwaar, ’s barons vader woonde te s Hage en was aldaar gezant van Petersburg! De adellijke telg zoude even naar ’sHage stoomenen geld halen. Onderweg schijnt hij van plan veranderd te zijn: tenmin ste hij stapte te Utrecht uit den trein, bleef daar en zond geen geld. Dit gebeurde in Januari 1880. In April kreeg hij medelijden met den armen hotelhouder die inmiddels het paard, dat hij voor den baron voor f 100 gekocht had, weer met verlies van be hand had moeten doen en besloot hem te detalen, uit diens eigen kas. De Standaard zegt De winter brengt ous een J uni-verkiezi ngen. In Middelburg ’t Hooft gecandideerd en mo gelijk er nog doorkomend. Want immers, die verkeerd gestempelde briefjes hadden goed ge stempeld moeten zijneen administratieve feil mag s volks rechten in een heel dorp niet ver nietigen. In Zutfen Mackay. De gereede en uitnemen de candidatuur. En in Sneek, wie zal het daar anders dan Oppedijk zijn? Dit is een voordeel. Men zag het aan j bekende candidatuur verspeelt ge altoos half honderd stemmen. Goed als ge die missen kunt. Maar anders Naar men uit Rhenen meldt, heeft de schroef stoomboot Concordia VII, eenaakschip, Jeannette genaamd, beladen met gietijzer en bevaren door schipper H. K., voor anker liggende onder het Rhenensehe rak, in den grond gevaren. Van de peisonen, die zich op het schip bevonden, zijn de schipper zijn vrouw, een pasgeboren kindje, een oude vrouw van 72 jaar en een knecht van 68 jaar gered. Twee kinderen, die in de roef aan het spelen waren, een jcngentje van 4 jaar en een meisje van 20 maanden, zijn met het schip in de golven verdwenen. Alle po gingen om hunne lijken terug te vinden waren tot nu toe vruchteloos. waarvan de eer der vinding aan de Prot. Noord- brabanter toekomt: Een schild waarop een adder, niet verscholen onder het gras, maar een die zich posteert op haren staart en venijn spuwt op knapen, die den geest des onderscheids missen. t Moet natuurlijk een bekwaam werkman zijn, die dit gemis van den geest des onderscheids goed duidelijk in de gelaatstrekken der knapen uitdrukt; anders gaat het efleet verloren. Rott. Nbld. Zooals gemeld is, zou de Minister van Bin- nenlandsche Zaken van meening zijn, dat in eene school, enkel door R.-Catholieke kinderen bezocht, wel een, kruisbeeld mag worden gevonden. De Tijd zegt dienaangaande: „Deze beslissing strookt geheel met wat wij, m verband tut het bewuste geval, te zijner tijd in het breede hebben betoogd, zij het dan ook niet in het belang van het openbaar onderwijs, maar m dat van het recht en de logica. Zij sluit in, dat het ouderwijs op openbare scholen, slechts door Catholieke kinderen bezocht, ook onvei holen een Gatholiek karakter mag dragen. Aldus is steeds onze opvatting geweest van het tweede lid van art. 33 der Schoolwet. Bj het geen daarover, in verband met de Slenaaksche aangelegenheid, in de Tweede Kamer voorviel bleek het echter volstrekt niet, dat de heer Six deze opvatting was toegedaan. Maar, even als in het gewone, kan men, ook in het openbare leven, wat iemand meent en wil vaak beter op- maken uit zijn daden dan uit zijn woorden. „Wij schrijven dit natuurlijk in de veronder stelling, dat de beslissing des Ministers als prin cipieel en definitief beschouwd moet worden, en men derhalve „behoort te blijven rusten” niet mag verstaan als kunnende aangevuld wordeu mot: „tot nader order” bijvoorbeeld tot na de aanneming van hoofdstuk V der Staatsbegrooting. „Hogelijk zou het den Minister wel aangenaam zijn, indien, bij de beraad'liging, van hem een nadere verklaring werd uitgelokt, waarin hij, tot overmaat van zekerheid, kon mededeelen, dat de punt achter „behoort te blijven rusten”, niet enkel onder taalkundig maai- ook onder politiek opzicht, den zin sluit.” Tengevolge van het overlijden van den heer ar. W. II. Idzerda moet eene verkiezing van een lid van de Tweede Kamer plaats hebben het hoofdkiesdistrict Sneek. Deze verkie zing is bepaald op Dinsdag 3 Januari 1882 de herstemming, zoo noodig, op Dinsdag 17 Januari d. a. v. SNEEK, 13 December. Gisteren avond is van hier een adres van 63 ingezetenen uit Wijmbritseradeel opgezonden aau Z. M. den Koning, waarin op daarin aan gevoerde gronden vernietiging gevraagd wordt van het besluit van den Raad dier gemeente waarbij het schcolgeld tot f 12 per jaar wordt verhoogd. Nog 9 a 10 adressen van gelijke strekking zullen eerstdaags worden opgezonden. Naar wij vernemen heeft heden alhier eene vergadering plaats gehad van de besturen der liberale kiesvereenigingen in het hoofdkiesdistrict Sneek, ten einde besprekingen te houden over de aanstaande verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer tengevolge het overlijden van den heer dr. W. II. Idzerda. Met belangstelling vernemen wij, dat de van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, ■/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be- -„j te vernemen bij den In allen eenvoud werd Donderdag voormiddag op de algemeene burgerlijke begraafplaats aan het Kanaal te 8 Hage het stoffelijke overschot van dr. W. H. Idzerda, lid van de Tweede Ka mer en oud-inspecteur van den geneeskundigen dienst, ter aarde besteld. Behalve door familie en betrekkingen, werd de lijkbaar in rijtuigen gevolgd door de mede- afgevaardigden uit Sneek, de heeren Wijbenga en van Blom, zoomede door de Kamerleden de heeren de Jong, van Delden, van Blom, Sic- kesz, De Ruiter Zijlker, Goeman Borgesius en Schepel. De Tweede Kamer werd officieel vertegen woordigd door haren president en haren Grif fier. Op den doodenakker bevonden zich in hunne hoedanigheid van leden der Regeering de Minis ter van financiën baron van Lijnden van San- denburg en de Minister van Waterstaat jhr. Klerck. Een zeer groot aantal leden van de Kamer en bijna alle Friesche afgevaardigden, de commies-griffiers en enkele belangstellenden’ waaronder de inspecteurs en adjunctinspecteurs van het geneeskundig staatstoezicht in Znid- Holland, bewezen den overledene de laatste/ecr. De plechtigheid bepaalde zich tot een stille hulde aau de nagedachtenis van don ontslapen volks vertegenwoordiger, met wiens eenvoudig karak ter eene herinnering aan zijne vele verdiensten bij zijne groeve ongetwijfeld niet strookte. Namens het corps officieren van gezondheid der landmacht was Zaterdag door een commis sie, bestaande uit de offic. van gez. Ie ki. jhr. de Rotte en Korndörlfer, te ’s Hage in garni zoen, een fraaie krans neergelegd op de lijk baar, als een bewijs van dankbare hulde voor de belangstelling, die de overledene in ’s lands raadzaal steeds toonde in den vooruitgang en het welzijn van het corps militaire geneeskundigen. de ingezetenen, de volgeu- kennisgeving. u COMMISSARIS des KONINGS in de provincie Friesland, Gelet op het besluit van Gedeputeerde Statei dier provincie, van den 1 December 1881, 63 le afdeeling B. en op art. 11 der wet’ den 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87); Brengt ter kennis aan de belanghebbenden 1°, dat de jacht in de provincie wordt ge sloten, voor zooveel betieft de geoorloofde jacht bedrijven, opgenoeir4 in art. 15, letters a, b.c, d, en g, der aangehaalde wet, op Zaterdag den 31 December 1881, en, voor zooveel aangaat die, vermeld onder letters f en h van dat arti kel, op Woensdag den 15 Februari 1882, tel kens met zonsondergang 2°, dat a. liet vangen van kemphanen met slagnetten zal vrijstaan, van Zaterdag den 1 April 1882, met zoms-opgang, tot eu met Zater dag den 22 April daaraanvolgende, met zons ondergang b. het weispel van kwartelen met steekgaren on v’ieg.net ™rdt opengesteld op Zaterdag den 2J April 1882, met zons-opgang, en gesloten op Zaterdag den 8 Juli daaraanvolgende, met zons ondergang. ^En zal deze op de gebruikelijke wijze worden aigekondigd en aangeplakt. Leeuwarden, den 6 Decimber 1881. De Commissaris des Konings voornoemd (get.) Van IIARINXMA thoe SLOOTEN. Sneek den 13 December 1881. De Burgemeester voornoemd J. van DRIESSEN. bekendmaking. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Maken belanghebbinden bekend, dat, ingevol ge art. 6 der wet van 28 Juni 1881, Staatsblad 97> m ,deze gemeente, voor het dienstjaar 1882, zyn benoemd: tot Schatter voor het vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het klein, W. van der ZEE, en tot zijn plaatsvervanger, K. NIJDAM. Tot Her-schatter, J. OOSTERIIOFF, en tot zijn plaatsvervanger, M. E. PIN O. Voorts worden belanghebbenden attentgemaakS dat de plaatsvervangers Nijdam en Pino, voor zoover zij niet als zoodanig bëhoeven op te tre den, kulen worden aangewezen als her-schat- ter van wege hem, die hersch-.itting aanvraao-t. Sneek, 6 December 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. VAN DRIESSSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. BIKNEALASïD. D° baron stapte weder af aan zijn vorig hotel thans echter incognito. Hij verborg zich in een kamer, verliet die ’s nachts om 2 uur toen allen sliepen, ging naar de biljartzaal, opende de secre taire, waarin hij wist dat de heer G. zijn geld bewaarde, en stal daaruit eenige honderden gul den. Den anderen morgen betaalde hij G. op afkorting f50. Nauwelijks was de vogel ge vlogen, toonde bedrogen hotelhouder bemerkte dat de zoo gaarne door hem ontvangen f50 nog’ slechts zeer kort zijn eigen secretaire verlaten hadden, in gezelschap van een massa ander geld waarmede de dief op reis was naar Duitschland’ Belgie en Engeland. Ruim een jaar bleef de baron zoek, doch den 25sten September 1881 ontmoeten wij hem weder in de bescheiden rol van bediende in het wassenbeeldenspel van Da niel, destijds staande met zijn tent op de Boomp- jeswal te Deventer. De bediende geleek echter verwonderlijk op het vroeger van den baron vervaardigde portret. Hij werd aangehouden en bekende weldra te zijn" rritz Heinrich August Groetzner, geboren te Deutmansdorf in Silezië. Adellijke titels bezat hij niethij had die slechts aangenomen uit zucht naar weelde en gemak. Alras bleek, dat hij ook nog een belangrijken diefstal te De venter op zijn geweten had. Voor beide misdrijven stond hij in de vorige week te Arnhem terecht. Het Hof verklaarde hem schuldig en legde hem eene tuchthuisstraf op van zes jaren. gen, reed veel paard, enz; commissie van het muzijkcorps derd.d. Schutte llen beginne geregeld betaal- rij alhier goed heeft gevonden aan genoemd corps Oysbertse destijds eige- toe te voegen eene afdeeling voor strijk-orchest note! hem vertrouwen en Op het laatst gegeven concert was deze afdee ling bereids werkzaam. Wij hopen van deze nieuwe inrichting veel goeds. De eerste der zeer net ingerichte Passaffiers- wagens voor 52 personen, le en 2e klasse, ten behoeve van de lijn Sneek—Bols ward van de Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappjj zijn hier gearriveerd en op het daarvoor bestemde terrein aangebracht. Of echter de opening dier lijn op den 15 Dec. e. k. zal kunnen plaats heb ben, zooals men primitief hoopte, durven we niet verzekeren. Ter vervanging van den eervol ontslagen brievenbesteller M. Smit, is als zoodanig be- noemd D. J. van der Linde, postbode tusschen Sneek en Ijlst. Voor deze betrekking hadden zich 42 sollicitanten aangemeld, waaronder 11 postboden. f Leeuwarden. De Fryske Keamer „Gijs- bert Japiks” alhier, heeft in hare laatste ver gadering tot eere-lid benoemd, do heer J. S. v.' d. Steeg te Sneek, wegens de diensten, door hem aan de Friesche letterkunde bewezen. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. Ml i A 00. 3/l 6‘ 11! II 116 '11 !|i l/8 1/ 116 ■r tVaje Vaó’ BczaaaaMBHni \OEEKER CRVRANT.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1