fflEEIÏE EÏ Illi IIIROffllSSEKU SO. 1 IfflïS- H W111 P6. 101. 1881, N ■M Z A. T IQ 5 i I) V 17 DECEMBER 1. f- jr: er v. )0 van de liegeering zeer 90 MB J 2o jO 1. r 1 f5 1. a 3e 0, er te 1: n- d; to 3. ADVEBTENTIËN van voor eiken regel meer 7 J/a C 1 angrij k lager. Voor waarden daaromtrent Uitgever. een den er wa- waren Dit ka- Burgemeester., en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. o e e, i- verlenging van j- M Buma-stiehting. Men schrijft uit Limburg aan de N. Boft. Crt. liet antwoord van den Minister, inzake het kruisbeeld te Slenaken, is niet geheel juist te ruggegeven. De Minister heeft namelijk niet verklaard, dat in de zaak „behoort” te worden berust, maar als zijne „zienswijze” te kennen gegeven, dat het schooltoezicht in het belang van topenb. onderw. zou handelen „indien” hetdaarin zou berusten. oorts kan worden medegedeeld, dat de Minister die zienswijze niet voor andere soortgelijke gevallen wil doen gelden, maar zich voorbehoudt die bij voorkoming afzonderlijk te beoördeelen. 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Cents. Bij abonnement is de prijs be- -j te vernemen bij den En toch kon de aangenomen motie alleen j daardoor een voor de Regeering niet kwetsend karakter krijgen, omdat de Minister van justitie wat men in het gemeenzame gesprek met een scheepsterm noemt „bakzeil haalde”. De motie Schaepman opende uitweg voor de gedemorali seerde liberalen, die niet voorde motie-Cremers durfden te stemmen, maar ook voor den Minis ter van justitie, die begrepen had dat hij niet langer het standpunt kon blijven innemen, waar op hij zich tijdens do interpellatie-Heydenryck geplaatst had. Voor de verkiezing van een lid van do Twee de Kamer te Zutphen in plaats van den hoer Lenting (lib.), zijn uitgebracht 2837 stemmen, waarvan 27 van onwaarde. Gekozen werd mr. W. baron van Heeckeren van Keil (cand. der liberalen) mot 1406 stemmen. Mr. T. P. baron Mackay (cand. der antirev. en cath had 1396 stemmen. BEKENDMAKIN G. der deze laatsten behoorden vooral vele vrou wen, die meenden dat hunnen kinderen door het weerhouden der muziek te kort goduan werd. Opgewonden jongelingen wierpen nu bij de pastoorsgezinden herhaaldelijk de ruiten in, het geen ook nu weer het geval was. Niet tevre den zijnde met bij een rustig dorpsbewoner de ruiten te verbrijzelen, koerden vier jongelingen terug om hem af te ranselen, waarop hij, dit merkende, zijn geweer af vuurde en do Haan doode lijk trof. UIT DE P E R S. De interpellatie van den heer Van Houten is geëindigd met de aanneming, met 62 tegen 16 stemmen, eener motie van denbeer Schaep man, aldus luidende: „De Kamer, vertrou wende op de verklaring der bereidvaardigheid van de Regeering om den eedsvorm tot een minimum te beperken, en van oordeel, dat een herziening der wetgeving nopens den eed nood zakelijk is, gaat over tot de orde van den dag.” Wie alleen kennis neemt van deze motie zegt de Kamp. Ct. zonder iets te weten van de discussie, welke aan het votum daarover voorafging, zal den indruk ontvangen, dat de tegenstanders van den eed al een zeer belang rijke zegepraal behaald hebben. Beperking tot een minimum, en herziening der wetgeving no pens den eed noodzakelijk dat is inderdaad een gewichtig besluit der Kamer Maar wie de discussie heeft gevolgd en weet wat daartoe aanleiding gaf, heeft een anderen indruk. Voor hem kan dit votum der Kamer slechts een treurig bewijs te meer zijn van den gedemoraliseerden toestand, waarin wij verkee- ren. Ademde men in de Tweede Kamer in zuiveren atmosfeer, dan zou de motie van heer Cremers zijn aangenomen. Maar ren leden, die vóór alles er op bedacht om het Ministerie geen zeer te doen. Z__ binet is uit zijn aard zeer gevoelighet deelt dit lot met alle beginsellooze regeeringeneen votum dus, dat eene regeeringsdaad van het Kabi net af keurt, hoe voorzichtig ook ingekleed, zou het te hard-kunnen treffen. De kamer laat lie ver het schandaal, dat iemand van zijn recht tot aanvaarding van een ambt, hem door zijne medeburgers Opgedragen, verstoken wordt, omdat hij niet tot een kerkgenootschap behoort, voortdu ren, dan dat zij dit Ministerie een stroohalm in den weg legt. De 20 jarige jongeling G. de Haan, kopersla ger te Broekhuyzenvorst (Limburg), is dood geschoten en wel naar aanleiding van het vol gende Op den dag van „Onnoozele kinderen”, 28 Dec. des vorigen jaars waarbij voor de kinde ren eene mis in de kerk zoude opgedragen wor den, had men in gemeld dorp een muziekge zelschap geformeerd, dat die plechtigheid zoude opluisteren. Onder begeleiding der muziektonen en der kinderen onder geleide hunner moeders kwam die schare tot aan de kerk, waarop de j pastoor het muziekgezelschap terugzond en dit laakte. Daardoor ontstonden nu twee partijen, i te verkrijgen, werd geweigerd, pastoorsgezinden en niet-pastoorsgezinden. 'On- |.f Men schrijft uit Utrecht aan de N. Bolt. Cour. Maandag jl. werd een van elders komend» schipper, die zeer ziek was, te Via nen door een drietal beschonken personen (koetsiers, meent men) in hun rijtuig opgenomen en naar het ziekenhuis alhier gebracht. Waarschijnlijk om den beschonken toestand der geleiders werd de opname van den zieke geweigerd en de koetsiers namen hem weer mede. Zij zetten hem daarna in het park voor’t hoofdbureau der Staatsspoor wegen op een bank, waar de man melkander zakte en door een agent van politie gevonden werd. Deze droeg met twee zijner collegas den stervenden man naar het bureau van politie aan de Katharijnepoortalwaar na eenigen tijd doctor K. eene schriftelijke verklaring gaf dat hij stervende was en de opname in ’t ziekenhuis ook om hem de hulp van een priester te kunnen verleenen - dringend noodzakelijk was. Met die verklaring gewapend voerden twee agenten den schippersknecht in den brancard naar het ziekenhuis. Daar aangekomen had hij nog even de kracht om te staan, maar zeeg spoedig op een bank in do vestibule neder. Toen schoot plotseling iemand uit een kan toortje iemand, die men dacht dat al lang dood was, als hij al ooit anders dan in de verbeelding van Dickens geleefd heeft. Bumbleen niet Bumble’s geest neen Bumble zelf, in hoogst eigen persoon 1 Bumble van vlcesch en been of liever Bumble van spek en been Bumble overlaadde den armen stervende in tegenwoordigheid der agenten van politie met scheldwoorden. Bumble raasde tegen dien man, die haast de kraeht niet meer had om de oog leden op te heffen en een smeekenden blik op zijn beul te werpen. Bumble’s spek werd rood van kwaadheid en op de plaats, waar zelfs een varken nog een hart draagt, daar kookte en bonsde het van drift, toen de agenten hem door de schriftelijke verklaring van den geneesheer over tuigden, dat de man werkelijk stervende was. ’t Kwam er niet op aan. Hij nam hom toch niet op. Met een van blijdschap schitterend oog had Bumble ontdekt dat er aan de verklaring nog iets ontbrak. Er uit met dien vent’ de burgemeester moet de verklaring eerst viseeren. Zelfs het verzoek van een der agenten, om den man zoolang daar te laten, terwijl hij naar den burgemeester ging om diens handteekening De tranen big gelden den armen man over de wangen, toen Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.—franco per post ƒ1.25. Allo brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. g van de draaibrug aan de Dille on- 5. Advies in zake een adres, betrekkelijk de den termijn van een beurs der b. Benoeming van een lid der Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs. 7. Idem van een Curator van het Gymna sium. 8. Idem van een Stem-bureau voor de op 3 Jnnuiri 1882 te houden verkiezing. 9. Rapport der Commissie betreffende de wij ziging van de jaarwedde van de Wethouders. 10. Voorstel tot wijziging der verordening op de heffing van het vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het klein. fL Voorstel tot het verleenen van toelage aan den kweekeling A. W. Zijlstra. 12. Vaststelling van het 2e suppletoir-kohier van den Hoofdelijken omslag, dienst 1881. Het Nieuwsblad ^Opsterland'\ de vraag stel lende: op wien zal- de keuze vallen? bij de a. s. verkiezing voor een lid van de Tweede Kamer, in plaats van wijlen den heer dr. W. H. Idzcr- da, zegt: Door de laatste verkiezing voor de Prov. Sta ten in het hoofdkiesdistrict Heerenveen, is door de illoyale handeling van de vereeniging „Staats burgerschap” te Heerenveen, de eendracht in het liberale kamp verbroken, wat op de aan staande verkiezing een zeer ongunstigen invloed zal kunnen uitoefenen. De liberale partij iu het hoMdkiesdistrict Sneek, zal met een zeer gunstig ter naam en faam be kend kandidaat moeten optreden, zal zij de palm der overwinning weder behalen. De aanbevole- ne moet niet tot de rechterlijke macht of tot het gild der advocaten behooren, want het meeren- deel der kiezers is niet langer gediend met spits vondige en winderige redevoeringen, waaraan zooveel uren van zitting nutteloos worden ver spild. De vertegenwoordiging behoort meer uit maat schappelijke mannen te bestaan, die met de be langen van handel, nijverheid, landbouw en tech nische zaken bekend zijn, als zijnde de grond slag van Neèrlands welvaart. Men heeft bij vroegere verkiezingen meenen op te merken dat voor er eene centrale ver gadering plaats had, uit den oosthoek de koek koek zich liet hooreu, die, als een andere veree- niging aan een onzichtbaar touwtje trok, duidelijk den naam van een aangewezen candi- daat nabootste. In het belang van de liberale eendracht is het wenschelijk, dat bij de nieuwe verkiezing alle mechanieke goocheltoeren worden achterge laten, opdat het liberalisme niet door onderlin ge tweedracht worde verslagen. B E K E N D M A K I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, brengen aan de belanghebbenden in her innering dat den 1 November jl. in werking is getre den de wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad no. 97) tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronken schap - dat hij, die na 1 Mei 1882 sterken drank in het klein wenscht te verkoopen, voor 1 Januari 1882 hiertoe vergunning aan Burgemeester en Wethouders moet vragen bij gezegeld adres (21 Cts), onder nauwkeurige opgaaf van de locali- teit, waar hij sterken drank wil verkoopen, de namen, vóórn ambten, beroepen en bedrijven, zoowel van den verzoeker als van zijne huisge- nooten boven den leeftijd van zestien jaren, be nevens zijn debiet gedurende de laatste 12 maan den dat, wanneer de verzoeker voornemens is tus schen Zaterdag avond zes en Maandag ochtend zes uur geen sterken drank te verkoopen of te schenken, ook dit in da aanvraag om vergun ning dient te worden vermeld. Sneek, 15 Dec. 1881. Burgemeester en Wethouders der gemeente Sneek, J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. VERGADERING van den Gemeenteraad van Sneek, op Zaterdag 17 December 1881, ’s namidd. 6 uur. Punten van 'behandeling Resumtie der Notulen. Mededeeling van ingekomen stukken, enz. Voorstel tot onderhandsche verpachting van een huis aan K. Poiesz. 4. Alsvoren van het recht van heffing het bruggeld van t der Rauwerderhem. 1 HBSKi iO BIOOLOD. 2. 3. 6 I I S. r ;e 10 0, M. 3. id 10 ■S I- te kan geschieden van s morgens 9 tot 's namidda »s 1 uur. En zullen hiervan afkondigingen geschieden, waar het behoort den 10 en 24 December 1881. SNEEK den 10 December 1831. P- P- i STUKMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek. relet op art. 19 der Wet op de Nationale Militie van 19 Au- guatus m (Staatsblad no. 72), en op de Wet van 1 Mei 1863 (staatsblad no. 44). Urengen door deze ter kennis der ingezetenen, dat bij hoofd stuk III dier wet, handelende over de inschrijving voor do mi litie, onder anderen voorkomt het navolgende Art. 15. Jaarlijks worden Voor de Militie ingeschreven alle mannelijke ingezetenen, die op den Isten Januari van het jaar hun 19de jaar waren ingetreden. Voor ingezeten wordt gehouden: 1. hij, wiens vader, of is deze overleden, wiens moeder, of zijn beide overleden, wiens voogd ingezeten is volgens do wet van den 28sten Juli 1850 (Staatsblad no. 2. hij, die, geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste, aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande, achttien maanden in Nederland verblijf meid A. hit van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al houdt V°°gd Seen lngezeten’ mlts hiJ Binnen het rijk verblijf Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, belioo- TlR'' *ot oenen Staat, waar de Nederlander niet aan den ver-' plichten krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der rwmm?llChÖ8lleid het begiusel vau "’oderkeerigheid is aange- Art. 16. De Inschrijving geschiedt: 1. van een ongehuwde in de gemeente, waar do vader, of, is woo ”verleden’ do moeder, of zijn beiden overleden, de voogd 2. van een gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente waar hij woont; 8. van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten 's lands gevestigd is, in de gemeente, waar hjj woont -1. van den buiten 's lands wonenden zoon van een Nederlan der, die ter zake van ’slands dienst ineen vreemd land woont, in de gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Neder land gewoond heeft. Art. 17. Voor de militie wordt niet ingeschreven 1. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een inge zeten, die geen Nederlander is 2. de in een vreemd Rijk verblijf houdende onderloozo zoon, van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten; 3. de zoon van den Nederlander, die ter zake van 's lands dienst, in 's Rijks Overzeesehe bezittingen of koloniën woont. Art, 18. Elk, die volgens art. 15 behoort te worden ingeschre ven, is verplicht, zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den Isten on Sisten Januari. 'By ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis ia zjjn vader,of, is deze overleden, zijne moeder, of zijn beiden overleden, zijn voogd tot het doen van die aangifte verplicht. De wijze, waarop van het doen van aangifte blijken moet, wordt door Ons bepaald. Art. 20. Hij, die eerst na het intreden van zijn 19de jaar, doch vóór het volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordt, is verplicht zich, zoodra dit plaats heeft, ter inschjjving aan te geven by Burgemeester en Wethouders der gemeente, waar de inschrij ving, volgens art. 16, moet geschieden. Daarby golden de bepalingen der 2de en 3de zinsnede van art. 18. Zijne inschrijving gesehiedt in het register van hetjaar, waar toe hij volgens zjjn leeftijd behoort. Naar aanleiding van bovenstaande bepalingen maken Burge meester en Wethouders verder bekend.dat op DONDERDAG don 5 JANUARI 1882, ten Gemeentehuize alhier, eene bijzon dere zitting zal worden gehouden tot inschrijving der maunelij- en wel voor 2 's morgeus 9 uur. 6 ”11' 8 ’smkldags 12 IVVElikEll (OIKAV ke ingezetenen, die op den Isten Januari 1882 hun Wdejiiarzilh lugetreden, eu die alzoo geboren zijn in 1863, Wijk 1 en 8 5 7 9 10 'snamidd. 1 Terwijl overigen» de inschrijving ter Secretarie deser gemeen- I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1