rm Mills- H lOïfflfflHLID FMR K ffï-SXJT- a ttient“' d*se° b een rondgaand onderzoek genoeg. 102 1881. SLAGERIJ. 9 SI I) I32OI32 31 BE B, voor JO, 00 an -*s- nd ler do yd. ;ho in- [)0- c. L 11 ilo do at on ;e- is .m ke re en in >r- ;n, tat en <>S en U or et e- e S- sr- Alle brieven in te zenden. •3^- A y OVERZICHT. Het belangrijkste nieuws uit Frank r ij k is de uitspraak in het door Roustan, minister-resi dent te Tunis, tegen Rochefort en Delpierre in- gestelde proces. Beide laatstgenoemden zijn vrijgesproken en Roustan, als civiele partij, is in de kosten veroordeeld. Dit verdict baart, vol gens een depêche uit Parijs, groot opzien en de berichten van het bureau-Haflas hadden dan ook steeds ten gunste van Roustan geluid. Uitvoe rige berichten van het proces hadden echter ree ds aanstonns doen zien, dat Rocheforts zaak veel gunstiger stond dan men algemeen verwachtte dat het geval zou zijn, en de uitspraak der jury is te zijnen voordooie uitgevallen, ondanks het feit, dat de procureur-generaal Vrijdag zijn ver- Tengevolge de beslissing van do Tweede Kamer, dat de verkiezing in het kiesdistrict Middelburg op 29 Nov. 1881 niet overeenkom stig de wet plaats had, en dat de heer H. J. Bool alzoo niet als lid van de Tweede Kamer kan worden toegelaten, zal in het hoofdkiesdis trict Middelburg eene nieuwe verkiezing van een lid dier Kamer moeten plaats hebben. Deze is bepaald op Dinsdag 3 Jan. 1882 en de herstem ming, zoo noodig, op Dinsdag 17 Jan. d.a.v. De leden van de Eerste Kamer zijn ter ver gadering bijeengeroepen tegen Dinsdag 26 Dec. 0. k., des namiddags ten drie ure. W O 1.2 IN S 1 .V O Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ol redactie betreffende, franco den gesteld. t Hiermede is dus de zaak der schrijvers van ’s rijks werf, waarvoor de heer B. H. Heldt zich zooveel moeite heeft getroost, tot een ge lukkig einde gebracht. Omtrent den moord te Broekhuyzenvorst, waarvan wij in ons vorig nummer melding maak- ten, heeft de justitie een onderzoek in loco inge- s;eld, ’twelk tot resultaat heeft gehad dat de Haan niet aan het schot, maar aan het verbrijzelen van de hersenpan is overleden. Het schot heeft al- leen den schouder getroffen en kon niet doode lijk zijn. Dientengevolge is de kerkmeester en lid van den gemeenteraad voorloopig weder op vrije voeten gelaten. Deze bekent wel gescho ten, doch niet geweten iemand getroffen te heb ben. De persoon, die hem het hoofd verbrij zelde en dus den dood veroorzaakt heeft, is nog niet ontdekt. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van bneek brengen, ter voldoening aan art. 8 der wet van 2 Juni 1875, (Staatsblad no. 95), ter u gemeen© kennis, da,t zij onder zekere voor- waarden, vergunning hebben verleend tot uitoe fening van het bedrijf van Slager, aan C. Rijp- kema en zijne rechtverkrijgenden in het huis in de Nauwe Noorderhorne, kadaster Sectie B no. 2388. Sneek den 17 December 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. WBENNEWITZ, Secretaris. van de leden bij te wonen. Die werkzaamhe den bestonden in oefeningen op de plaats, mar cheer- en loopoefeningengymnastische groe- peering aan toestellen gevolgd door schooloefe ningen, poardspringen, knots- en keuroefeningen, terwijl eene keurige apothéose het geheel be sloot. Wij kunnen niet anders dan de uitvoe ring in hooge mate roemen. De verschillende werkzaamheden gaven bewijs van ernstige studie. Degelijkheid ging gepaard met netheid in be weging en eenheid in uitvoering, zoodat dan ook de toeschouwers herhaalde malen duidelijke bewijzen hunner tevredenheid gaven. De Vereeniging heeft getoond, uitstekende kracnten te bezitten. Wij wenschen haar geluk met den uitstekenden afloop en verwachten, dat zij met de noodige eensgezindheid voort zal gaan op den ingeslagen weg. Wij twijfelen daaraan niet, te meer, -.‘nadat zij in haren directeur, den hec’ Koorevaar, een leidsman bezit, die door zijne kennis en ervaring op het gebied der ;ip..■■•tótiek, de rechte man op de rechte plaats j is ia „Uitspanning door Inspanning.” 1 nApollo” hoeft door de uitvoering der ver- --t genoegen vuil den avond zeer verhoogd. Om ook bij de minder bedeelde ingezetenen de waarde van de gymnastiek te doen kennen en waardeeren, en het denkbeeld v. n het nut barer beoefening meer en meer toegang te dóén vinden, trad de Vereeniging jl. Zondag ander maal op, thans voor een gering entree. Dat men haar werk op prijs stelde, bleek uit de gevulde zaal. Even als den vorigen avond, liep ook thans alles flink van stapel en oogstten de leden een welverdienden lof. Naar wij vernemen heeft de kiesvereeni- SinS „Burgerplicht” alhier, in hare gisteren avond gehouden vergadering voorloopig het vol gende candidaten-tal opgemaakt voor de a. s. verkiezing van een lid van do Tweede Kamer m dit hoofdkiesdistrict (vacature-Idzerda): lü Mr. Ihorbecke, 2° Jhr. Mr. P. J. van Beij- ma, 3° Mr. Kappeijne van de Cappello, allen te s Hage. Het anti-revolutionair Centraal-Comitè in ons kiesdistrict heeft den heer W. M. Oppedijk to Ylst voorloopig candidaat gesteld voor de Tweede Kamer. In de Kinderspaarbank van School no. 4 was op 1 Januari dezes jaars aanwezig f 110,70'/.,. Ingebracht werd f367,35'/j, aan rente bijge schreven f3,19, uitbetaald f394,14, zoodat er nu nog f87,11 over blijft. Onder de uitbetaal de gelden is de som van f86,53 welke van leerlingen der hoogste klasse in de Post-spaar- bank is overgeboekt. Dezen hebben, door tus- schenkomst der school, daarin later nog ingebracht f71,50’/ ADI ERTENTIËN van 1 tot 4 regels,gewone letter, 40 Cents voor eiken regel meer 7>/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be- angryk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Volgens een uit Indie ontvangen telegram heeit het stoomschip „Gouverneur-Generaal van Lansberge”, dat uitgezonden was ter opsporing van de nog vermiste booten van het veronge lukte stoomschip „Koning derNederlanden”, niets gevonden en keert het terug van Point-de-Galle naar Batavia. UIT DE PER 8. Do beslissing in zake do v o r k i e z i n g van don hoor Bool geeft de Midd. Ct. de volgen de woorden in do pen „Wij behoeven niet te zeggen, dat wij met leedwezen deze beslissing vermolden, die een uitspraak van het stembureau ongedaan maakt, door welke daaromtrent bestaat bij niemand verschil van gevoelen de wil van do moer- dorheid der gestemd hebbende kiezers met juist heid was weergegeven. „Het is een openbaar geheim, wat ons door inlichtingen uit Retranchemeat bevestigd wordt dat de groote meerderheid der kiezers van Re- tranchement op den heer Bool gestemd heeft. Waren hunne biljetten medegeteld, de meer derheid voor den liberalen candidaat ware groo- ter, zijn stemmencijfer nog verder boven de volstrekte meerderheid geweest dan thans. „De meerderheid der Kamer besliste echter dat een gebleken informal teit zwaarder behoort te egen dan de bedoeling des kiezers. „De kiezers in het district Middelburg mogen dus weder aan het werk gaan in do stille hoop dat niet weder het een of ander ongelukje in een der 44 onder-kiesdistricten hun arbeid vruchteloos kome maken. Bij het gering ver schil in sterkte der strijdende partijen bestaat daartoe tot in t oneindige de mogelijkheid, en nu de Kamer eenmaal meer waarde aan den vorm dan aan het wezen gehecht heeft, dient zij pok bij de nietigste informaliteit zichzelve gelijk te blijven. „Moge deze onaangename ondervinding aan alle kiezers de les inprenten, dat inderdaad van een stem een verkiezing afhangt, en tevens aan alle gemeente-ambtenaren, leden van stem bure aux, of wie er voorts, van verre of nabij, met het verkièzingswerk te maken hebben, het plech tige voornemen om nooit of nimmer het gering ste abuis te begaan zelfs niet dat van het stempel van de eene gemeente voor dat van de andere aan te zien!” De heer Van Musschenbroek te Leiden, die een brochure heeft uitgegeven over het vaarwa ter waarin zien de booten van de Koning der Nederlanden bevonden of nog bevinden, geeft in de N. R. Cour, eene nadere beschouwing over de nog vermiste booten. Hij komt tot deze slotsom De sloepen waren van hetzelfde charter, een der uitgerust en bemand, hadden alle dezelfde bevelen en lagen denzelfden koers als sloep no. 3 Stuurboord; zij konden dien, om welke toe vallige reden dan ook, wel niet bij houden, doch Ideven niet heel verre ten achteren. Zij raakten in lij van de Chagos-eilanden, konden die niet bereiken, hielden noord op de Maladieven aan doch geraakten in het open vaarwater tusschen Chagos en de Maledieven, door westelijke zee- en luchtstroomen oostwaarts, dus in lij van die laatste groep, die zij dus ook niet konden be reiken, en hielden toen op Ceylon aan. Eenmaal zuiver oostwaarts, dus in lij van de Maledieven, hadden zij niet zooveel last meer van die weste lijke stroomen en gingen meer ongestoord noord- op, voor zooverre windstilte en rondgaande win den, enz., de gewone evenaars verschijnselen, dat toelieten. De pene kon het daarbij gelukkiger treilen dan de andere, zooals uit eigen onder vinding hem bekend is. Sloep no. 3 haalde Cey lon, de andere met, kwamen te laat tegenover den bij den dag krachtiger oostelijken zee- en luchtstroom en moesten dus afhouden, des noods naar Indie’s zuidpunt, die zij niet haalden, doch met veel groorer waarschijnlijkheid naar de Ma ledieven, die eerst te hunnen opzichte te loef- waarts en onbereikbaar, allengs door de veran derde omstandigheden in lij van hen, en dus gemakkelijk en in korten tijd bereikbaar waren geworden. Hij komt tot de volgende slotsomDe ver miste sloepen zijn op een der zuidelijke Atoll’s eilandengroepen van koraalvorming van de Maledieven aangeland; de opvarenden vinden daar wat tot onderhoud Van het leven noodig is, zonder meer zij hebben kans nog geruimeiï tijd’ stel tot het einde van Februari, daar te blijven, indien ze niet gezocht en afgehaald worden. Malee zou het eerst aangedaan moeten worden het is daar dat het Hoofd zijn verblijf houdt’ waaronder de geheele groep gesteld is. Zijn zij’ daar niet aangekomen of aang'ebracht, dan is het althans het middelpunt waar berichten van do overige groepen inkomen. De afstand van Point-de-Galle tot Malee een rechte koers is 430 minuut-mijlen, stel: twee dagen; van Bombay uit is die 915 mijlen of ruim vier, stelt, met aandoen van Minika om I mogelijk bericht, vijf dagen; van Atjehaf 1320, SNEEK, 20 December. Jl. Zaterdag avond gaf de Sneeker Gymna- stiek-Vereeniging„Uitspanning door Inspan ning”, hare zevende uitvoering voor de kunst lievende leden met hunne dames. De leiding der oefeningen was opgedragen aan den heer Koorevaar, terwijl de VereenigingApollo, het musikale gedeelte uitvoerde. Een zeer talrijk publiek was opgekomen om de werkzaamheden Ysar Volgens ding maakt, is in het kiesdistrict Zutfen bij de stemopneming gebleken, dat in do stembus van een onderkiesdistrict één stembriefje meer is ge vonden dan het aantal kiezers bedraagt, dat "in dat district aan de stemming heeft deelgenomen. Zoo dit het geval mocht zijn, blijft de heer Van Heeckeren van Keil toch de gekozene, daar hij 1 stem meer dan de volstrekte meerderheid heeft en dus die één ongeldige stem niet van invloed op de verkiezing heeft kunnen zijn. De volstrekte meerderheid bedraagt 1405. Van Heeckeren verkreeg 1406, Mackay 1391 stem men. Do Standaard geeft nog andere feiten. Vol gens dit blad is er gestemd door een persoon die geen kiezer kan zijn; een biljet is er te veel in de bussen gevonden, en minstens 13 biljetten verkeeren in het geval van Retranche- ment. Het aantal leden der vereeniging tegen de kwakzalverij bedraagt thans aan het einde van dit eerste jaar 363, terwijl zich ook reeds voor het nieuwe jaar 10 hebben aangomeld. De opbrengst van de voorstelling van Woens dag avond in den Nieuwen Schouwburg te Rot terdam, ten behoeve van de nagelaten betrekkin gen van slachtoffers van den schouwburgbrand te AV eenen gegeven, bedraagt met inbegrip van den verkoop van programma’s f 619.58. Deze opbrengst is in handen van den Oostenrijkschen vice-consul gesteld. De zaak tegen den gewezen stationschef te Akkrum, werd jl. Donderdag voor de Rechtbank te Heerenveen behandeld. Het O. eischte een celstraf van 45 dagen. Mr. H. Binnerts, als verdediger optredende, concludeerde tot vrijspraak. De brugwachter Jans, die tot 15 dagen cel straf veroordeeld is, heeft hooger beroep aange- teekend. Men meldt uit Woudrichem het volgende: Gisterenochtend is ue postschuit drijvende ge vonden met den bodem naar boven. Na onder zoek zijn de brievenpakketten gevonden en is het gebleken dat de schuit eergisteravond bij de overvaart was omgeslagen. De opvarenden, 5 m getal: 2 schippers, de conducteur en de pos tillon, benevens een milicien der artillerie als passagier, zijn omgekomen. De Minister van marine heeft bepaald, dat de in de verordeningen voor de rijkswerven 1 voorkomende bepalingen betreffende het indm- -chriften buitea werking wor- schillende muzieknummerZhet 1/ B r I T E X L A 1 X E 1. A i> I 16 i 3 I '11 16 3 nw imwssmi su M. n s 2 ll i .w^aagsa dfek Ik. fc. 2 SHEERER 01R I A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1