1 kr No. 103 1881. De Candidaten-keiis* k. 8k eni Z E S-E N-D E R TÏ G S T 2oA 001 1 Shi 24 DECEMBER, 50 ng ?/- 00 I W ws- mi immiwiHiiD im de ■ww rai imdissiht sm. r ■rsrKtw:. 00 en tiek- u 6 3 >tra jna M. ro >d- en 10- n? De is- en d: in- d; st' ro- Do f 5' 40 >0, tiv. 2e ,50 a 3o 30, oer ■k a: Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden fl.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. De Midd. Crt. reveleert uit het debat over de staatsbegrooting de mededeeling van den Mi nister Modderman, dat in den loop van dit zit tingjaar het reeds meermalen aangekondigde wetsontwerp tot herziening der wet op den kin derarbeid zal worden ingediend. Die mededee ling lokte verzet uit bij den heer van Kerkwijk, die oordeelde, dat de regeling van dat onder werp, ingevolge de 1 alinea van art. 182 der schoolwet, de zaak was der gemeentebesturen, waarmee deregeering, uit eerbied voor de zelfstan digheid der gemeenten, zich niet had in te laten. De Mid. Cl. meent echter, dat de gemeentebesturen de taak niet op zich kunnen nemen, welke de wet v. Houten aanvaard heeft. Toen is met overwinning van den tegenstand van hen, die den kinderarbeid buiten het gebied der staats bemoeiing wilden houden, beslist, dat de staat bevoegd en verplicht is, den loonarbeid van kin deren te beletten. Eenmaal dat beginsel aan genomen, kan het de bedoeling niet zijn, het gebrekkig of slechts ton deele uit te voeren, of ...n. L ge. meenten over te dragen. De Minister van Justi tie deelde omtrent het wetsontwerp, dat zal wor- KENNISGEVI NG. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Sneek, Gelet op art. 5 der Wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank enz. van den 28- sten Juni 1881 (Staatsblad no. 97) Brengen door deze ter kennis der ingezetenen, dat door de voigende personen een Verzoekschrift is ingediend voor het verkrijgen eener Vergun ning tot verkoop van sterken drank in het klein J. Brouwer, A. Ferwerda, J. Dijkstra, Ids v. d. Weij, Van Gorkum en Witteveen, R. Agema, Wed. H. de Groot, H. Jongbloed Jz, H. B. Nauta, P. Olij, H. Hulshoff, J. Dekker, M. Joustra, R. Gilhuis, E. van der Brug. Sneek, den 23 Dec. 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. dering tot een minimum moet worden herleid, en dat in hét algemeen de wetgeving omtrent den eed moet worden herzien, maar zij beslist niet, dat de uitsluiting van hen, die tot geen kerkgenootschap behooren, moet worden opge heven. Wij hadden daarom gewenscht, dat de heer Hartogh Heys andermaal zich tot de Tweede Kamer had gewend, met het verzoek, dat de Kamer een beslissing neme op zijn vorig adres. In plaats daarvan buigt bij het hoofd, laat zich een recht, hetwelk de grondwet hem toe kent, door de Regeering ontnemen, en werkt ook tot de krenking der rechten van anderen mede. Er zijn onder het opkomend geslacht zeer velen, die tot geen kerkgenootschap behooren, eenvoudig omdat hun ouders zich niet wilden leenen tot de rol van zielbezorgers voor de kerkgenootschappen, of wel zich onbevoegd acht ten om over de consciëntie hunner kinderen te beschikken. De beschikking der Regeering ont neemt aan die allen een zeer belangrijk deel der rechten, door de grondwet aan de ingezete nen toegekend. Dit kan en dit mag niet. In zulk een on gekende willekeur moet niet berust worden. De Standaard wil wij hebben het reeds gezegd met de Tijd een politiek contract sluiten, teneinde meester te worden van ons Land. Wie, de Standaard of de l ijd de Gere formeerden of-de R. Catholieken De Gereformeerden. „Wij danken voor de eer” zegt de Tijd t en dat antwoord hadden wij verwacht. „Wij laten ons door de meesterachtigheid de heerschzucht der NtowtfaareZ-partij geen rol in de politiek opleggen, en als zij ons de keuze laat of wij rechts dan wel links slagen willen ontvangen, lacht ons dit niet bijzonder toe. „Wij kunnen hier en daar wel met de or thodoxe Protestanten samenwerken, met en ook zonder verlof van de Standaard, maar dat de' orthodoxen, om met. ons mede te gaan, het ver lof van de Standaard noodig zullen achten, heeft wel wat van grootspraak.” Die zijne eigene waardigheid zoo weinig op houdt als de Standaard, heeft het bitter spot tend antwoord vaagde Tijd verdiend. S3 4 K N E K E A fl® ADVERTENTIÊN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents^ voor eiken regel meer Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. hield 3. hij, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al houdt V0°sd geea ingezeten, mlts M binnen het rijk verblijf Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, behoo- rende tot eenen Staat, waar de Nederlander niet aan den ver plichten krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstplichtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aange nomen. Art. 16. De inschrijving geschiedt: 1. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of zijn beiden overleden, de voogd woont 2. van een gehuwde, en van een weduwnaar in de gemeente waar hij wbont; 3. van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten ’a lands gevestigd is, in de gemeente, waar hij woont 4. van den buiten ’s lands wonenden zoon van een Nederlan der, die ter zake van ’slands dienst ineen vreemd land woont, in de gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Neder land gewoond heeft. Art. 17. Voor de militie wordt niet ingeschreven 1. de in een vreemd Kijk achtergebleven zoon van een inge zeten, die geen Nederlander is; 2. de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderloozo zoon, van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten 3. de zoon van den Nederlander, die ter zake van ’s lands dienst, in ’s Rijks Overzecsche bezittingen of koloniën woont, Art, 18. Elk, die volgens art. 15 behoort te worden ingeschre ven, is verplicht, zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den Isten en Sisten Januari. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is zijn vader, of, is deze overleden, zijne moeder, of zijn beiden overleden, zijn voogd tot het doen van die aangifte verplicht. De wijze, waarop van het doen van aangifte blijken moet wordt door Ons bepaald. Art. 20. Hij, die eerst na het intreden van zijn 19de jaar, doch vóór het volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordt, is verplicht zich, zoodra dit plaats heeft, ter inschijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der gemeente, waar de inschrij ving, volgens art. 16, moet geschieden. Daarbij gelden do bepalingen der 2de en 3de zinsnede van rt. 18. Zijne inschrijving geschiedt in het register van hetjaar, waar toe hij volgens zijn leeftijd behoort. Naar aanleiding van bovenstaande bepalingen maken Burge meester en Wethouders verder bekend.dat op DONDERDAG den 5 JANUARI 1882, ten Gemeentel) uize alhier, eene bijzon dere zitting zal worden gehouden tot inschrijving der mannelij ke ingezetenen, die op den Isten Januari 1882 hun 19de jaar zijn ir.getreden, en die alzoo geboren zijn in 1863, en wel voor: Wyk 1 en 2 ’s morgens 9 uur. 4 10 n 0 n 0 n H n 7 8 ’s middags 12 9 10 ’snamidd. 1 Terwijl overigens de inschrijving ter Secretarie dezer gemeen te kan geschieden van ’s morgens 9 tot ’s namiddags 1 uur. En zullen hiervan afkondigingengeschieden, waar hot behoort den 10 en 24 December 1881. SNEEK den 10 December 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De^ecretaris J. W. BENNEWITZ. gen in ons hoofdkieslistrict bij de afgevaardig den krachtige ondersteuning moge vinden. ’t Spreekt wel van zelf, wij hebben daarop reeds vroeger gewezen, en ’tzal trouwens wel overbodig zijn het nogmaals te herhalen dat eendrachtige samenwerking onder de liberalen in de eerste plaats dringend noodig iszonder deze toch is de strijd voor hen reddeloos verloren. Alhoezeer we ’t dus ook zouden betreuren, dat men de gelegenheid: een eminent man, als de heer P., tot candidaat te kunnen krijgen, thans liet voorbijgaan, ’t zou ons nog méér bedroe ven, de liberale zaak schipbreuk te zien lijden op onderlinge verdeeldheid, voortspruitende uit locale- of persoonlijke sympathiën of anti-pathiën. Daartegen kan dan ook niet ernstig genoeg wor den gewaarschuwd. Bij verschil van inzichten, mag nooit het groote doel uit het oog worden verloren en het beginsel niet worden opgeof ferd. Vóór alles dient men dus samen te werken tot eene candidaten-keuze, die, eenmaal gedaan zijnde, ook de algemeene krachtige ondersteu ning zal vinden bij alle vrijzinnige elementen in ons kiesdistrict. Wij mogen vertrouwen, dat de afgevaardig den ter Centrale vergadering daarvan allen ge heel doordrongen zullen zijn en zich overigens bij het doen eener keuze niet zullen laten lei den door allerlei neven-consideratien, maar in elk geval een bekwaam, zelfstandig man kiezen, van wien meu weet dat hij isliberaal pur sang; niet een verkapte liberaal, een halfheid, een aristocraat met liberale allures zooals er zeer ten nadeele van de algemeene zaak reeds te velen zitting hebben op de banken der volks vertegenwoordiging. Onder alle reeds van verschillende kanten genoemde candidaten voor het lidmaatschap van do Tweede Kamer voor ons hoofdkiesdistrtet, is er geen, wiens candidatuur zóózeer onze volle sympathie heeft, als die van den heer A. Win kler Prins. Geen wonder, voorwaarDe naam van den heer Winkler Prins is als 't ware saamgenroeid met het liberalisme, waarvoor hij steeds een der bekwaamste, een der werkzaamste, een der - krachtigste woordvoerders was en nog is. Van hem kan als zoodanig met volle recht getuigd worden, dat hij nog behoort tot die edele krachtige figuren in ons land, wier getal bijna met den dag zeld zamer wordt en die juist daarom te meer die nen gewaardeerd te worden. Man met een uitstekend helder hoofdmet een geopend oog en een warm hart voor de alge meene volksbelangen, met veel wils- en buiten gewone werkkracht, daarbij geheel eeu man uit één stuk, onwrikbaar pal staande voor zijne l eginselen en daarvan, ondanks elke miskenning en allerlei marktgeschreeuw, ook nog geen haar breed afwijkende, heeft hij steeds getoond offers feil te hebben voor de liberale zaak, waar voor hij zich reeds als jongeling met jeugdig vuur aangordde eu die nog altijd in hem een even krachtigen verdediger vindt. Gedurende meer dan een vierde eeuw keelt zijn welversne den pen de zaak van den vooruitgang op poll en maatschappelijk gebied met onkreuk bare trouw en zelden geëvenaarde volharding en ijver gediend, en uog altijd staat hij mee aan de spits van de méést vrijzinnige elemen ten in het vrije noorden nog altijd wordt zijn naam, ook door het jonge Nederland, met ach ting en eerbied genoemd: als die van een zijner uitstekendste leiders en voorgangers. Even krachtig en talentvol bestrijder van ons millioenen-vermorsend, onzo physieke en moreele krachten absorbeerend schandelijk hoog oorlogs- budgetals onvermoeid strijder voor billij- ker lastverdeeling, en, in ’t algemeen, voor die - doortastende hervormingen, welke, met het oog op de algemeene volksbelangen, zoo dringend noodzakelijk zijn, kan men zeggen, dat hij als ’tware de aangewezen man is om het vrije Noorden in ’s lands vergaderzaal te vertegen woordigen en dat als zoodanig hier elk district het zich tot eeii eer zou moeten rekenen, hem zijn afgevaardigde te mogen noemen. Welnu: de gelegenheid daartoe biedt zich thans aan. Uit de vernieuwde keuze, door de kiesvereeniging „Burgertrouw" op den heer Winkler Prins uitgebracht, zal men zeker moe. ten afieiden, dat vroegere bezwaren van hem, tegen ’t aanvaarden eener candidatuur, thans zijn komen te vervallen en de heer P. bereid is, zich eene eventueele benoeming tot lid van de Twee de Kamer te laten welgevallen. Van harte hopeu wij dan ook, dat zijn can- didatuur op de Maandag e. k. te houden Cen trale vergadering van i I r j r UIT DE PERS. De heer Hartogh Heys heeft voor het lid maatschap van den gemeenteraad van Assen be dankt. Dat is te betreuren, zegt de Kamp. Ct. Na eenmaal den strijd begonnen te zijn, had hij niet mogen wijken. En te minder, omdat zijne zaak eigenlijk onbeslist is gebleven bij de inter pellatie van den heer Van Houten. Die inter pellatie eindigde met het aannemen van do mo tie Schaepman, en welke beteekenis men nu ook aan. die motie hechte, zóóveel is zeker, dat zij niet rechtstreeks slaat op het geval van den heer Hartogh Heys. Wat viel er in dat geval te beslissen? Niets anders dan de vraag, of het enkele feit, dat men buiten eenig kerkgenootschap staat, iemand uit sluit van onze, vertegenwoordigende colleges. Uit de interpretatie, die de Regeering aan de grondwet geeft, moet die uitsluiting van zelf voortvloeien. Men mget, zegt de Regeering zweren op de wijze van het kerkgenootschap waartoe men behoortvoor hem, die in het geheel tot geen kerkgenootschap behoort, is dat natuurlijk onmogelijk, en vervanging van den eed door eene belofte wordt hem niet toege staan daar nu eed of belofte voor hem, die het lidmaatschap van een vertegenwoordigend colle ge aanvaart, is voorgeschreven, zoo volgt, dat iemand, die niet bij eenig kerkgenootschap is ingelijfd, geen zitting in zoodanig college ne men kan. Deze beslissing der Regeering, in strijd met wel de volledige uitvoering er van aan de ons staatsrecht, zoowel als met het gezond ver stand, wordt door de motie Schaepman intact gelaten. Deze motie zegt wel, dat de eedsvor- den aangeboden, mede, dat daarbif’èu aan den BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek Gelet op art. 19 der Wet op de Nationale Militie van 19 Aul gustus 1861 (Staatsblad no. 72), en op de Wet van 1 Mei 1863 (Staatsblad no. 44). Brengen door deze ter kennis der ingezetenen, dat bij hoofd stuk III dier wet, handelende over de inschrijving voor de mi litie, onder anderen voorkomt het navolgende: Art. 15. Jaarlijks worden voor de Militie ingeschreven alle mannelijke ingezetenen, die pp den Isten Januari van het jaar hun 19de jaar waren rngetreden. Voor ingezeten wordt gehouden: 1. hij, wiens vader, of is deze overleden, wieus moeder, of, i rij o beide overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet vau den 28sten JuU 1850 (Staatsblad no. 44); 2. hü, die, geen ouders of voogd hebbende, gedurende de v i I laatste, aan het iu de eerste zinsnede van dit artikel vermelde UC Uüerale kicsvereemgm- j tüdslii> voorafgaande, achttien maanden iu Nederland verblijf

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1