I.I.1I.IA 11 IA HET IIMMOM SA EEK. Slffll'S- ffl JDWm-M WOU BI 1 |U' I 188 I. Z JE S-E N-D ER.TIÖSTK J I.aalhte aarschuwiRg. t Q8 DECEMBER, üa»:4 de uitnoodiging, gedaan bij het 1855 de liberalen gebruikt werden, vragen. voegdheid der gemeentebesturen, bekenddat che 1 ven, dat ze gebruikt worden, gelijk van 1845 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. I - n 1- ;r n J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. L I ■t 1 het in die prtfincie geldende reglement 7 November 189, bij invallend dooiweder, 1881 tot en beperkt, dat kilogrammen, Sneek, 27 leember 1881. Jvan DRIESSEN, Burgemeester. J.W. BENNEWITZ, Secretaris. Het Geineentebstuur van Sneek Voldoende aan de uitnoodiging, gedaan l ij het besluit der Gdeputeerdo Staten van Fries land, van 9 Dcember 1881 (Prov. blad no. 132), brengt ter kenis van de ingezetenen, dat ter provinciale Grift te Leeuwarden, afdrukken verkrijgbaar zijngesteld, van de volgende num mers van het tovinciaal blad, voor den prijs van 5 Cents vo‘ ieder nommer, en wel no. 133, inludende het besluit der Staten tot wijziging vai het Reglement van politie op de' publieke tot de gemeene dienst van allen be stemde waterstatswerken in deze provincie, niet ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7'/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. De heer Haffmans, het Kamerlid voor Box meer, beklaagt zich bitter over de verslaggevers der dagbladen in de Tweede Kamer. Zij ma ken zich van de redevoeringen, die hij in de Kamer houdt, af met enkele weinig beteekenen- de woorden, zoodat men die tegenwoordig ner gens anders meer genieten kan, dan in het Bij blad van de Staats-Courant en inliet Venloosch, Weekblad, het eigen orgaan van den heer Haff mans. Dat vindt de heer Haffmans niet aan genaam, en niet zonder redenhij ziet zijne Het Gemoentebestuir van Sneek, voldoende aan de uitnoodiging an de Gedeputeerde Staten van Friesland, gedaa. bij hun besluit van 16 December 1881 no. 2e afd. W. Prov. blad no. 141 maakt bekad dat het vervoer, o [do kunstwegen in Overijssel behoudens de uitzoneringen vermeld in art. 34 van van gedurende de maanen December met April 1882, iiidiervoege is elk vervoer, van nier dan 500 zal zijn verboden. Sneek, 27 Deceiber 188’1. J. van 1RIESSEN, Burgemeester. J. W. IENNEWITZ, Secretaris. Te Amsterdam heeft een stiefmoeder het vijf jarig dochtertje uit het eerste huwelijk van haar .man zoo gekastijd, dat de kleine aan de gevol gen is overleden. Donderdag om 11 uur stond plotseling de fa briek der Twentsche katoenspinnerij in volle vlam. Als oorzaak van den brand meldt men, dat een paar smeden bezig waren een gebroken wiel te herstellen, toen door ’t hameren een vlok katoen in het gaslicht vloog en alles onmid dellijk vuur vatte. Het is de derde maal dat de fabriek geheel afbrandt. .8 r.6 van Sneek, De Maatschappij tot Exploitatie van Staats spoorwegen heeft, naar men aan de N. R. C. mededeelt, een som van f 10000 uitgekeerd aart de weduwe en kinderen van den arbeider M. van Gils, die te Moerdijk bij het jongste spoor wegongeluk het leven verloor. Tengevolge van het overlijden van den heer J. II. Arnoldts, behoort eene verkiezing van een lid van de Tweede Kamer plaats te heb ben in het hoofdkiesdistrict Roermond. Deze is bepaald op Dinsdag 17 Jan. 1882 en de her stemming, zoo noodig, op Dinsdag 31 Januari d. a. v. De kat holieke leden der Kamer, hoe ook an ders verdeeld, stemden als één man voorde be groeting. Is het omdat de Minister een geloofs genoot is? Wij zullen het niet beweren, maar opmerkelijk is het zeker, dat bij geen hunner eenig bezwaar oprees tegen den zwaren financi- eelen last, dien het departement van oorlog de natie oplegt. Zelfs niet bij de Limburgsche le den, die toch anders wel over financieel© las ten weten te klagen. De geldmiddelen van een land ten gronde te richten ten behoeve der de tentie is toch bij geval geen leerstuk der Ka tholieke kerk geworden Van de antirevolutionaire leden stemden alleen de hoeren Seret, Fabius en Keuchenius tegen de begrooting. Als die leden bij elke gelegen heid steen en been klagen over de financieele lasten, welke het onderwijs oplegt, waarom grijpen zij dan niet het middel aan om aan een anderen kant verlichting van lasten aan te bren gen Achten zij het zooveel beter millioenen te besteden aan een militaire inrichting, die volgens alle deskundigen in alle opzichten gebrek kig is, dan tonnen gouds aan inrichtingen, wel ke bestemd zijn om het volk te onderrichten en te beschaven Slechts 23 liberale leden stemden tegen de begrooting. Bij deze verhouding is er voor ons één troosthet getal liberalen, die met een on bezwaard gemoed de millioenen zien verdwijnen ■in het Danaïdenvat van het departement van oorlog, neemt af. Eene zoo groote minderheid tegen het oorlogsbudget als ditjaar, was in lang niet voorgekomen. Mogen wij er de blijde hoop uit putten, dat onder de liberalen het oude be sef weder levendig wmrdt, dat het niet aangaat een klein volk in vollen vredestijd, en terwijl er aan den politieken hemel geen enkel oorlogs- wolkje zich vertoont, militaire lasten op te leg gen, welke de kracht van dat volk uitputten? De Stand, zet nader uiteen, waarom zij aan dringt op samenwerking van antirevolutionairen en Roomschen op den grondslag van een con tract. De antirevolutionairen, die nu in de fa se verkeeren van Rome het meest bruikbaar voor te komen, hebben steeds indachtig te blij- UIT DE PERS. De begrooting van oorlog is aangenomen met 45 tegen 30 stemmen, verminderd bij amen dement met een som van f 95,000 voor een ka zerne en stallen te Haarlem. Dat waszegt de Kamp. Crt., de eenige bezuiniging, die de Ka mer, hetzij op deze begrooting, hetzij op de ves- tingbegroo ting wist aan te brengen. De katholieke leden der Kamer, hoe ook delijken Omslag, dienstjaar 1881, door heeren Gedeputeerde Staten goedgekeurd den 22 De cember 1881 No. 27, te rekenen van den 28 December e. k., gedurende vijf maanden op de Secretarie der gemeente ter lezing is nederge- legd en aan den heer Gemeente-Ontvanger al hier ter invordering is overgegeven en dat een ieder verplicht is zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoet. Sneek, den 27 December 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DEIESSSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. Het GEMEENTEBESTUUR van Sneek, voldoende aan de uitnoediging van de Gedepu teerde Staten van Friesland, gedaan bij hun be sluit van 9 December 1881, no. 38, 2e afdeeling W, (Prov. blad no. 13|), maakt bekend: dat het vervoer op db straat- en kunstwegen in Drenthe, niet in onlerhoud bij het Rijk, be houdens de uitzonderingen, vermeld in art. 2 van het in die provincie geilende reglement van 5 Juli 1872, bij invallenl dooiweder, gedurende dezen winter, in dier viege is beperkt, dat elk vervoer van meer dan 500 kilogrammen zal zijn verboden. Sneek, 27 Decembe 1881. J. van DRESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEWITZ, Secretaris. kwinkslagen gaarne gedrukt. Maar aan wien de schuld zou men mogen j vragen. De heer Haffmans heeft ’t zich zelf te wijten. Bij gelegenheid der discussie over het voorstel, om een proef te nemen met een ana lytisch verslag der Kamerdebatten, heeft hij zich I beleedigend over de verslaggevers uitgelaten, dij BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. VAN DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. om daarna voldoende aan besluit der Gedeputeerde Staten van Friesland, als uitgeknepeu citroenen te worden weggewor- van 15 December 1881 (prov. blad no. 137), brengt ter kennis van de inzetenen, dat ter Prov. Griffie te Leeuwarden, afdrukken verkrijgbaar zijn gesteld van de volgende nommers van het provinciaal blad, voor den prijs van 5 cents voor ieder nommer, en wel: no. 138, inhoudende het besluit der Staten, tot wijziging van het Reglement op het onderhoud en bestuur van het waterschap, vijf deelen zee dijken buitendijks no. 139, inhoudende het besluit der Staten, tot wijziging van het Reglement nopens de op richting van waterschappen in deze provincie. no. 140, inhoudende het besluit der Staten, tot wijziging van het Reglement voor de bedij king verveningdroogmaking en het beheer van den Haskerveenpólder. Sneek, 27 December 1881. J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEWITZ, Secretaris. pen en van 18551875 de conservatieven ge bruikt werden, nu als geheel uitgedroogde ci troenen zelfs het wegwerpen niet meer waard, en daarom hier en daar nog in den Roomschen gootsteen hangend. Fusie wil de Stand, dus nimmerisolement blijft haar leuze, een isole ment alleen te temperen door contract. Het in nemen van die positie is noodig1. omdat do antirevolutionaire partij breken zou met haar verleden, al de kracht van haar historisch leven zou inboeten, indieh ze de tegenstelling met de Paus-gezinden uitwischte of slijten liet2. om dat de Catholieken een positie in het land heb ben, die tot omzichtigheid noopt3. omdat Ro me uitsluitend helpt, omdat het hierbij voordeel ziet voor zich zelf4. met het Oog op do onder vinding, die door de liberale en conservatieve partijen ten opzichte van Rome is opgedaan 5. omdat de Pausgezinde bladen nu reeds van ’t oogenblikgewagen, waarop zeden „Kalvinisten den rug kunnen toekeeien” en er op pochen, „dat we thans leven bij hunne genade”, en 6. omdat onder al het hulpbetoon door, hun hou ding een vaak vinnig vijandige blijft, blijkens de scheldwoorden van „Judas Iskarioth” „vun zige adder” en wat dies meer zij, aan de lei ders van onze partij naar het hoofd geworpen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, herinneren nogmaals belanghebbenden, die tot heden geen vergunning voor het verkoopen van sterken drank hebben aangevraagd, dat na 1 Januari 1882 geen aanvrage meer kan wor den gedaan. Sneek, 27 December 1881. Burgemeester en Wethouders voorncemd, onderhoud e beheer bij de Provincie of het T TVT>TT?dCn?Kr Rijk no. 134, inludende het besluit der Staten tot wijziging van lt Reglement tot regeling van het toezicht der Stien op de openbare tot de ge- meené^dienst va allen bestemde waterstaatswer ken in deze prdneie, niet in onderhoud of be heer bij het Ijk, de Provincie, of bij Water schappen. KENNISGEVING. I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek, maken, naar aanleiding der wet van den 28. Juni 1881 (Staatsblad no. 102), ter herziening van de artikelen 264, 265 en 266 i der wet van 29 Juni 1851 (Staatsblad no. 85), regelende de samenstelling, inrichting en be- j het 2e suppletoir afschrift-kohier van den Hoof- Het GEMLN TEBESTL UR B I5\ E M. A W M. Ju -S.. 1 V 16 16 5 V is In ir 1 ƒ7 M MEEKEK l UITKAMT. I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek- Gelet op art. ]9 der Wet op de Nationale Militie van 19 Au gustus 1861 (Staatsblad no. 72), en op de Wet van 1 Mei 1863 (Staatsblad no. 44). Brengen door deze ter kennis der ingezetenen, dat bij hoofd stuk III dier wet, handelende over de inschrijving voor de mi litie, onder anderen voorkomt het navolgende l Art. 15. Jaarlijks worden voor de Militie ingeschreven alle mannelijke ingezetenen, die op den Isteu Januari van het jaar j hun 19de jaar waren ingetreden. m Voor ingezeten wordt gehouden: f 1. hij, wiens vader, of is deze overleden, wiens moeder, ot, I xijn beide overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28sten Juli 1850 (Staatsblad no. 44); B ‘4. hij, die, geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste, aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijd tip voorafgaande, achttien maanden in Nederland verblijf hield; hij, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is .zijn voogd géén ingezeten, mits hij binnen het rijk verblijf I houdt. I Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, behoo- L rende tot eenen Staat, waar de Nederlander niet aan den ver ft plichten krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstplichtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aange- nomen. I Art. 16. De inschrijving geschiedt: 1. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of zijn beiden overleden, de voogd woont 2. van een gehuwde en van oen weduwnaar in de gemeente waar hij woont; 3. van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten ’s lands gevestigd is, in de gemeente, waar hij woont; 4. van den buiten ’s lands wonenden zoon van oen Ncderlan- der, die ter zake van ’slands dienst ineen vreemd land woont, in de gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Neder- V land ge.voond heeft. Art. 17. Voor de militie wordt niet ingeschreven: 1. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een inge- roten, die geen Nederlander is 2. de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderloozezoon, I van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten 3. de zoon van den Nederlander, die ter zake van ’s lands dienst, in ’s Rijks Overzeesche bezittingen of koloniën woont, Art. 18. Elk, die volgens art. 15 behoort te worden ingeschre ven, is verplicht, zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den Isten en 31sten Januari. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is z(jn vader, of, is deze overleden, zijne moeder, of zijn beiden overleden, zijn voogd tot het doen van die aangifte verplicht. De wijze, waarop van het doen van aangifte blijken moet wordt door Ons bepaald. Art. 20. Hij, die eerst na het intreden van zijn 19de jaar, doch vóór het volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordt, is verplicht zich, zoodra dit plaats heeft, ter inschijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der gemeente, waar de inschrij ving, volgens art. 16, moet geschieden. Diarbij gelden de bepalingen der 2de en 3de zinsnede van rt. 18. K- Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar, waar toe hij volgens zijn leeftijd behoort. Naar aanleiding van bovenstaande bepalingen maken Burge meester en Wethouders verder bekend, dat op DONDERDAG den 5 JANUARI 1882, ten Gemeentehuize alhier, eene bijzon dere zitting zal worden gehouden tot inschrijving der mannelij- B ke ingezetenen, die op den Isten Januari 1882 hun 19de jaar zijn k ingetreden, en die alzoo geboren zijn in 1863, en wel voor: Wijk 1 en F 3 n 4 w 5 B n 7 n 9 J Terwijl overigens de inschrijving ter Secretarie dezer gemeen te kan geschieden van s morgeus 9 tot ’h namiddags 1 uur. En zullen hiervan afkondigingen geschieden, waar het behoort den 10 en 24 December 1881. SNEEK den 10 Deoember 1881. 2 's morgens 9 uur. n 10 r 6 11 8 ’8 middags 12 10 ’snamidd. 1 9 tot ’r namiddags 1 uur.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1