I i- ‘ll'l 1' a I t -g - I F 1 iweer I Ir te l brden I rende I over I ir I il ui heeft. Daartegenover vraagt hij van de republi- woonlijk zeer hartelijk. eidei ighei prefecten. Deze vrijheid der gemeenten zou hij BUITENLAND. knoopte zijn 1 1 en Roland op, at. ig. roor ■rno- ic li llik. ider- i die r de men ge erk rhei ir zi op' een sigaar bekleeden ng m- oor ing iba- en Ier- g is. De rechtbank te Heerenveen heeft T. Nawijn veroordeeld tot f50 boete, subsidiair 20 dagen gevangenisstraf. e d nder o ge ik it w den ter- a jrf: o; )e- derei jke O pon-ü ihts, aar- I irte, ng; ;aar r: a ild- ig •ru ng iet ;htte /rbij, 9 g«- luut^ t zuster tot tion aldaar, is door de rechtbank van alle rechts vervolging ontslagen. laf- het van- - van kermisvreugd mij in eene Maar ik zal Is d j- il Den burgemeester van Weeneti sprak hij zijne vreugde uit, dat de cholera tot nu toe de schoone Donaustad had der magistratuur en der school herstellen zullen. gespaard; ook te Berlijn was de gezondheids toestand, naar hij zeide, gunstig. Opgemerkt .1 - l 1 1 r» rra nr» vorig bezoek werd voorbijgegaan, Te Vianen hebben Zondagavond, bij gemis ymi ii.ui£uiovicu^d, ergerlijke straattooneelen plaats gehad, zooals het inwerpen van glasrui ten, enz. De burgemeester werd beleedigd. Artilleristen waren noodig om de orde te her stellen. Verschillende personen werden gewond. u niet, loop dau naar den duivel!" (Wordt vervolgd.) 1 - •t 1, na. En 1 Klaar j deu fel uk j enen. I telen, p aan! Rarbij r- 1 - I r- i. I lp dl I? d. I ,-| Mag men gelooven wat uit Antwerpen aan de Indép. wordt geschreven, dau heeft men al daar een echte Rembrandt gevonden: de be kende voorstelling van Abraham, Hagar weg zendende. Het zou het origineel zijn van het werk ’t welk men in de Pinacotheek te Mün chen vindt. De correspondent deelt intusschen het bericht onder voorbehoud mede. Het bericht, dat het vergaderlokaal der soci- aal-democraten in de Delftschestraat te Rotter dam zou ontruimd worden, is naar men aan de N. R. Ct. mededeelt onjuist. Van de Urker schuit U. K. 152, in het be gin der vorige week ter visscherij uitgevaren, is, naar aan eenige bladen wordt gemeld, se dert niets vernomen. Men vreest dat zij in den stormachtigen nacht van Donderdag op Vrijdag op de Noordzee met man en muis is vergaan. Een persoon, die door den kantonrechter te Middelburg 'werd veroordeeld wegens het loo- pen zonder kaartje op het perron van het sta- OVERZICHT. Het laat zich voortdurend donkerder aanzien voor de monarchaleninFrankrijk. Aanhou dend verliezen zij aanhangers, wier steun onwan kelbaar scheen; onlangs meldden wij het ont slag, door den markies de Breteuil genomen, nu ontvalt hun weder een hunner veeljarige en hunner beste leiders. De baron de Mackau, president der vereenigde royalistische groepen, heeft voor zijn kiezers een rede gehouden en hun zijn overgang tot de republiek medegedeeld. Als redenen geeft hij op, dat hij zich naar den verklaarden wil des lands voegt, omdat het land staatkundige bestendigheid verlangt en noodig keinsche leiders, dat zij de persoonlijke vrijhe den, de onafhankelijkheid van het geweten, die De rangeermeester Smeets, van de spoorweg maatschappij Grand Central Beige is Maandag te Maastricht onder een trein geraakt en op de plaats doodgebleven. Hij laat een vrouw met acht kinderen na. heids ■al j •vot f ilieri Rolands kamer, met de krant en heel gemakkelijk in den zacht leunstoel te wachten. Eindelijk trad Roland binnen. Hij kwam zoo pas doornat en vermoeid van een snellen eenzamen rit thuis en was er juist niet bijzon der meê in zijn schik, zijn gast daar in zijn Maandag was het de jaardag van Parnell’s overlijden, den man die door zijn strijd voor de rechten van Ierland, ondanks persoonlijke af dwalingen, een groote plaats veroverd heeft in ’t hart van zijn volk. Een grootsche demonstra tie vond bij zijn graf plaats, men schat de volks menigte op honderdduizenden bj deze plech tigheid. Keely hield bij de zerk een rede, waar in hij verklaarde, dat alleen volkomen nationa le zelfstandigheid in staat was om Ierland te bevredigen. Wie met Engeland hand in hand wilde gaan, was een landverrader. In de op winding der Parnellistische leiders ligt een groot gevaar voor Gladstone’s streven naar bevredi ging. Intusschen pogen de minister John Mor ley en de nieuwe vice-koning van Ierland, lord Houghton, ijverig de gemoederen te winnen. Deze laatste weigerde een adres van do Dublin- sche kamer van koophandel aan te nemen, om dat daarin met ’t oog op de handelsbelangen de voortduring eener ongeschonden vereeniging met Engeland werd aangeprezen. Deze weigering heeft aan de nationalisten natuurlijk groote vol doening verschaft en bezorgde den onderkoning, toen hij des avonds in den schouwburg ver scheen, een luide ovatie. Van meer belang is echter het besluit van den minister Morley, om, ondanks zijn overstelpende bezigheden, zelf aan het noorden en westen van Ierland een bezoek te brengen, ten einde den zeer onguustigen toe stand aldaar door eigen aanschouwen te leeren kennen. De landbouwende bevolking bouwt op dit plan groote verwachtingen. Uit Servië komen steeds ongunstige berich ten. Men weet welke opwinding het besluit van den liberalen regent Ristitsch tot ontslag van het radicale kabinet daar te lande hoeft verwekt, dewijl de radicale partij in het parle ment overwegend is. Volgens de N. Freie Presse zou op den liberalen minister Paschitch onlangs in een kiezersvergadering een revolverschot zijn gelost. De minister bleef intusschen ongedeerd. Van officieele zijde wordt deze aanslag geloo chend, maar niettemin kan het feit toch wel waar zijn. Dat er groote opwinding en verbit tering tusschen liberalen en radicalen bestaat en de positie van het kabinet en zelfs vau het regentschap wankelend is, is wel zeker. Naarmate de Italiaanse he parlements verkiezingen naderen, worden de financieele be schouwingen van den minister Grimaldi roos kleuriger. Hij heeft nog wel niet op kies ver gaderingen van een aanstaand batig slot gespro ken, maar inderdaad zou men daaraan haast gaan denken, als men nu en dan verklaringen leest, die van een hersteld evenwicht zonder nieuwe leeningen spreken, terwijl wel belastinghervor ming wordt aangekondigd, maar zonder druk kende verhoogingen. Nu moet werkelijk op dit gebied in Italië nog een groot veld braak liggen; o. a. heeft men aldaar nog het verouderd ver- 1 de J I ven U.. h.. ndienl n b..l lil mij-zelf daardoor de folteringen der hel op den hals te halen. Waanzin, eene onbegrijpelijke dwaas heid I Maar Stefanie is neerslachtig en kwijnt weg van verdriet, misschien wel omdat zij meent dat hier een hinderpaal zijn zou? Zij zal geen hinderpalen ontmoeten, zij zal gelukkig wordenMet een haastige beweging rees hij op. „Ook deze vraag kan ik tot uwe tevreden heid beantwoorden. Over eenige duizende gul dens jaarlijks zal zij wel te beschikken heb ben. Hoeveel, dat behoeft gij eerst te weten zoodra die vraag u werkelijk aangaat." „Eenige duizende guldensriep Felix uit, „en daarbij zoo’n allerliefste vrouw, „wat kan een menseb meer verlangenAspern, gij hebt mij in dit oogenblik tot eeuwige dankbaarheid verplicht. Ik ben de gelukkigste van alle ster velingen!" Roland was opgestaan en trad thans met een korte beweging naar Winterfeld toe. Zijn blik was somber, zijn houding bijna dreigend. „Ja, dat kan ik mij van u begrijpen, Win terfeld! En ’tis niet üw levensgeluk, dat mij tot nadenken stemt, maar dat van een ander, ’t welk ik thans op het punt sta, aan uwe hand toe te vertrouwen." Winterfeld keek verbaasd vervolgde: „Mejuffrouw von mij zeer na; ik ben door haar stervenden va- Naar de Haarl. Ct. verneemt, bestaat het voor val nemen de ingezetenen van Haarlem eerlang in de gelegenheid te stellen hunne woningen te ver lichten met electrisch licht, volgens een nieuw L systeem, en wel zonder machines of accumula- rustig vertrek aan te treffen. Achteloos wierp hij zich in een stoel neder en warme huisjas dicht. „Waarmee kan ik u dienen „Mijn waarde Roland, gij ziet onbeschrijfelijke opgewondenheid, het kort maken. In éen woord geef mij uwe vrouw." - „Mijne zuster!" „Ja, uwe zuster, waarde, beste Roland, me juffrouw Stefanie von DornbergIk bemin dit bekoorlijk meisje en kan buiten haar niet le ven Mijne bedoelingen zult gij misschien reeds lang geraden hebben en het oogenblik der beslissing is thans gekomen." J „Hm!" Roland keek met gefronsd voor hoofd voor zich terwijl zijn vingers aan zijn langen knevel trokken. „Hebt gij dan al met juffrouw von Dornberg gesproken?" „Neen, ik weet nog niet bepaald, dat wil zeggen, ik wilde zeggen, ik moest eerst zeker zijn van de hooge toestemming van haar voogd, alvorens ik officieele stappen durfde wagen. Toch meen ik gerechtigd te zijn, de beste verwachtingen te koesteren: de vele on dubbelzinnige bewijzen van gnnst de bijzon bediening iets te doen of na te laten 2°. die eene gift aanneemt, wetende dat zij hem gedaan wordt ten gevolge of naar aanlei ding van hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht, in zijne bediening is gedaan of nage laten." 't Hand, meldtEr zijn valsche bankbiljet ten in omloop. In den avond van 23 Septem ber kwam een vreemdeling te Lutjebroek, waar hij bij verscheidene personen een biljet van f100 poogde ingewisseld te krijgen. Ten slotte gelukte dit, waarna al spoedig bleek, dat het biljet valsch was. De vreemdeling had bij de ontdekking reeds, in gezelschap van een an deren man, die een pet droeg, het dorp verla ten, Thans zijn twee inwoners van Enkhuizen, igen k, als verdacht van die inwisseling, gevangen ge nomen. In een voorloopig verhoor hebben zij reeds bekend. ntrar XIV. Wettelijke regeling van het landbouw- credietopheffing van het heerlijk jachtrecht doen verbetering der rechtsverhouding tusschen eige naar en gebruiker van het landherziening der wetgeving op den grondeigendom en op het notariaat. XV. Ontwikkeling van zelfbestuur en volle dige toepassing van het stelsel van vrijen ar beid in Nederlandsch-Indië. Scheiding der financiën van het moederland en de koloniën. toren. Hoe ’t zal gaan, meldt het blad niet. De arrondissements-rechtbank te Groningen deed eergisteren uitspraak in de zaak van den commissaris en den hoofdinspecteur van politie aldaar, die, zooals men weet, beschuldigd wer den dat zij zich de handen hebben laten stop pen door kermisreizigers en anderen om hun een goede plaats op de kermis of kleine voor- deeleu, wat de plaatsing der kramen betreft, te verschaffen. Beide zijn vrijgesproken. Uit de overwegingen van het vonnis door de Groninger bladen medegedeeld, is echter af te leiden dat de vrijspraak is gevolgd omdat de beklaagden zich aan erger misdrijf hebben schuldig gemaakt dan bij de dagvaarding was gesteld. De rechtbank overwoog in haar uitvoerige vonnissen o. a.dat van het aannemen van enkele giften het wettig en overtuigend bewijs was geleverd, ’t welk bij dagvaarding beklaag den ten laste was gelegd, te wetendat zij gif ten aannamen, wetende dat deze giften door die kermisreizigers gegeven werden met de be doeling hen te bewegen om, zonder daardoor in strijd met hun plicht te handelen, in hun bediening iets te doen; dat door beklaagden echter wel in strijd met hun plicht gehandeld werd; dat dus een der elementen van het bij artikel 362 W. v. S. bedoelde misdrijf ontbrak, weshalve beklaagden moesten worden vrijge sproken. Hierbij kan in herinnering worden gebracht dat, terwijl art. 352 W. v. S. een gevangenis straf van ten hoogste 3 maanden of geldboete van ten hoogste f300 stelt, art. 362 veel stren ger straf bedreigt. Het luidt aldus: „Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren wordt gestraft de ambtenaar: ln. die een gift of belofte aanneemt, weten- t- de dat zij hem gedaan wordt teneinde hem te j meenten en met de leiders Baudin bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijne i Quercy beraadslaagd, Baudin rechtstreeks aan den president-minister Loubet om tegen den maatregel te protestee- ren. Volgens hem moest men er een uittarting in zien, te meer daar de werkstaking in een kalme phase heet te verkeeren. Dinsdag is te Parijs kabinetsraad onder presidium van Car not gehouden; van het nemen van een besluit blijkt echter nog niets. Wel moet de heer Loubet gewezen hebben op de mogelijkheid dat het verbod conflicten zou uitlokken en dat het vrije verkeer op straat stoornis ondervin den zou. Alsof niet juist uit de betoogingen te Carmaux reeds weken lang stoornis ont staan ware! De zwakheid der regeering te genover de radicale groep der Kamer grenst aan ’t ongelooflijke. Nu de Duitsche keizer wederom te Wee nen vertoeft, heeft natuurlijk een deel der Oos- tenrijksche, vooral der officieuse pers weder warme welkomst-artikels ten beste gegeven, waarbij de verheerlijking van Wilhelm II als voorstander en beschermer van den vrede, zoo als gewoonlijk, den grondtoon vormt. Aan fraaie woorden is hierbij natuurlijk geen gebrek; zoo wordt den keizer o. m. een geniale geest, die Europa tot bewondering stemt (sictoegeschre ven. De ontvangst, die hij van keizer Frans Jozef en ook van de Weeners genoot, was als ge- zoudt achten. Gij zijt een goedaardige, ver standige man en zult uwe vrouw niet, zooals men dan wel eens zegt, slecht behandelen. Toch vertrouw ik u in dat opzicht niet geheel on voorwaardelijk." Vast en zwaar lei hij zijn hand op den schouder van den andere. „Let dus wel op: zoodra ik zie dat gij Stefanie on gelukkig maakt, ’t zij door veronachtzaming, door ontrouw of welk ander vergrijp dan ook, dan sterft gij door mijn hand! God in den hemel hoort mijne woorden, die ik als een eed beschouw! Denk dus niet dat het maar een los gezegde is; het zou God verzoeken zijn, als gij de ernstige bedoeling daarvan op de proef zoudt willen stellen!" Met een gevoel van huivering schudde Felix zijn hand van zich af. „Zijt gij dol geworden, Roland? Ik zou dus trouwen gaan met het vooruitzicht, dadelijk een voogd en opzichter meê te krijgen in mijn nieuwe huishouding; iemand die, als het vroe gere veemgericht, de vierschaar over mij span nen zou? Ik zou u wel willen verzoeken, den stand van zaken wat nader te overwegen, en verwacht dat gij daarna uwe zonderlinge uit drukkingen wel terug zult nemen." Roland nam hem van het hoofd tot de voe- Dornberg staat ten op. „Gij vergist u, mijn waarde! Nog ben ik ’t, der verantwoordelijk gesteld voor haar wel en die hier voorwaarden te stellen heeftbevallen wee en zal niet ophouden, daarover te waken, deze met meer zorg, als gij misschien wel mogelijk l dere vriendelijkheid" Roland maakte eene onrustige beweging. „Reeds genoeg! Me dunkt wij kunnen de zaak zoo kort mogelijk afdoen. Ik begreep inderdaad het doel, dat u naar hier voerde, en vond mij niet gerechtigd, u reeds vooruit af te wijzen." Onder een aanval van bitteren humor begon hij plotseling te lachen. „Ik heb wel is waar nooit met u gedweept, en daarom is het mij bepaald onbegrijpelijk, hoe men met u kan trouwen." „Ik moet u toch wel dringend verzoeken „Intusschen ken ik u als een doodgoede, fatsoenlijke kerel, en dat’s iets wat met meer nadruk voor u spreekt, als mijn persoonlijke sympathie of antipathie. Juffrouw von Dorn berg is dientengevolge vrij in hare beslissing. Zijt gij in staat hare toegenegenheid te win nen, dan staat u niets in den weg." „Dank, Aspern, dank! Afgescheiden van de minder welwillende uitdrukkingen, welke er in voorkwamen, heeft uw toespraak mij uitermate gelukkig gemaakt. Maar nu een andere vraag. Naar ik meen zijt gij omtrent mijn finantiëele positie tamelijk wel op de hoogte en zult gij dus weten, dat ik als vrijgezel met mijn inko men behoorlijk kan rondkomen, maar in geen geval eene vrouw zonder vermogen huwen kan. Hoe staat het met dit punt?" Roland zat met de hand aan ’t hoofd, zoodat zijn gelaat geheel in de schaduw viel. „God in den hemel, nu ga ik een leugen vertellen, mij verplichten tot offers in geld en goed, om Volgens hem kunnen die vrijheden slechts ver- I kregen worden, als de gemeenten van de over- werd, d it de minister-president graaf Taaffe, macht van den staat worden verlost, zood.it zij die bij een vorig bezoek werd voorbijgegaan, over haar eigen aangelegenheden kunnen beslis- nu met groote onderscheiding bejegend werd sen, zooals de aanstelling van leeraars, de op- en uit Wilhelm’s handen het kruis van den richting van scholen, de verzorging der armen Zwarten Arend, de hoogste Pruisische orde, enz., die nu nog bijna geheel in handen zijn der j ontving. als strijdvraag bij de aanstaande verkiezingen willen doen beslechten, Of bij ’t meer en meer optreden van socialis ten in de gemeenteraden van die vrijheid op een’ den baron welgevallige wijze zou worden gebruik gemaakt, laten wij in ’t midden. In Carmaux is Maandag met de verdeeling der bij het werkstakingscoinité ingekomen onder- standsgelden begonnen. Baudin heeft medege deeld, dat hij over eenige dagen naar Parijs moet om in de Kamer te interpelleeren en dat hij een formeel mandaat verlangt, om de eischen der werkstakers te kunnen verdedigen. Maandag be loofde Due Quercy, dat aan de Kamer zeer be langrijke mededeelingen zouden gedaan worden, waarover hij op ’t oogenblik zich met nader mocht uitlaten. Men zegt, dat de radicale af gevaardigden een voorstel zullen doen, om een crediet van een half millioen tot ondersteuning der grevisten te verleenen. Natuurlijk dat door deze invloeden aan geen toenadering te denken valt. Zelfs is te Carmaux nog een nieuwe, werkstaking begonnen, 150 wevers uit de weve rij van Couchiez hebben den arbeid nedergelegd. De prefect van Tarn heeft bevolen, dat geen betoogingen op straat aldaar en in den omtrek meer mogen plaats vinden, maar ’t schijnt twij felachtig, of hij dit verbod wel zal kunnen handhaven. Onverwijld heeft het werkstakings- comité met de maires der vier betrokken ge- i en Due Dientengevolge seinde ver-l 11 I n 1- >ii id I as s I et i I in - 'IS I r- ir I t, tsl 1- III ts I lel it u.| r- ?"l r- >P| Ie k-l r- I le en! ft “i- |- Ji- a- “'i, p ik. j,r net l|

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1892 | | pagina 3