HEEffl HIT mmBSm SUL MEIWS H lifflliTIMIHllI! ÏWII DE r®i ,J|! l'i' 'ca-Ml Ki’ •tweer w l*er te B borden l5rende I Sn over - -g. En V <1 ^'81 .rur- I ling I ige- I ,aad I vanI uld- I >ver I laar I een I aeid I was I het I en I Ie- leid 'ast- j I jor- 11 1892. No. 101. Z E V E N-E N-V EERTIQSTE JAARGDANG. POLITIEKE VARIA. .1 Nationale Militie. f Z A T E c H I V DECEMBER. 1-7 3. 4. \'r I zuchtteJJ •d voorbij, 1 ijke ge- I IT t 75 S3 S3 EK. 1. n d I 1. 2. pleidooi ging hou- De grondwet is niet wat ze moest zijn n"’ - Bij doze Courant behoort als Bijblad Feuil- leton-nummer 132. w KENNISGE VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen ter openbare kennis, dat het aandeel voor de Nationale Militie, dit jaar door deze gemeente te leveren, bedraagt dertig man. Sneek, 16 December 1892. Burgemeester en Wethouders voornoemd^ ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. dop 0111 ?r-| i li jn, ik. iet o n. op| k- i voor onze (anti-revolut.) beginselenterugkrabbelen j dus, de ontwerpen Tak afstemmen en aansturen keur de ervaring wil raadplegen over de uit breiding van ’t kiesrecht, niet verwacht, dat hij zoo geheel onverwacht een f’"1 den voor de tegenwoordige census-kiezers. Maar buiten dat alles staat hier de vraag te beantwoorden, of men dau eindelijk eens zal toe passen wat reeds in 1848 werd gedecreteerd de souvereine rechten van het gansche volk of men dan eindelijk eens er toe zou besluiten - .r- zoo geheel onverwacht een ADVERTENT1ÈN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7% Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. L Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.franco per post f 1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. op grondwetsherziening. Wat die grondwet toch al op het geweten heeft Prof. Buys is van meening, dat de ontwer pen van Tak niet ongrondwettig zijn maar ‘het gaat toch tegenwoordig zoo uitstekend, zegt Schr., dat een vermeerdering in kiezers-tal, als Tak voorstelt, niet gemotiveerd wordt door den 1.50 LLY hoe.*- - Z. °P J ad?M ;att’p 113 1 ge- I ar! eur tg ’er- eit, ■ol- Iks Een bloemlezing uit den mild bloeienden tuin in het koude seizoen een bouquet, dat niet zoo zeer aantrekt door geur als door kleur; maar komaan, laten we het ding een ruikertje noemen een klein reukje zal deze of gene er toch aan bespeuren. Mijn vriend trekt al dadelijk partij voor die groote bloem Het is een product uit de serre van den Leidschen professor F. J. Buys. Prof. Buys dan zegt mijn vriend heeft ons de vorige maand beloofd, dat we in het December-nummer van het tijdschrift de Gids een middel zouden vinden tegen de nadeelen van een uit het algemeen kiesrecht voortgeko men volksvertegenwoordiging. Ik zette me be langstellend aan het 50 pagina’s lange stuk, dat een vorige week verscheen, maar wat ik uit deze lectuur opdeed, was teleurstelling. Veertig lange bladzijden vooraf over het tegenwicht dat de Ver. Staten bezitten tegen de overmacht van het Parlement en wat men daartegen in Zwitserland heeft gevonden en wat men daarop in Belgie zal gaan uitdenken ook de Franse he Republiek en Duitschland en Engeland hebben probate middelen daartegenmaar hier- te lan de bezitten we niet zulk een middel en de on nadenkendheid van de herzieners zegt de .professor onzer Grondwet in 1887 is oorzaak, dat geen der aangevoerde middelen in de bo vengenoemde landen noch eenig ander middel hier te bedenken valt. Arm land! Arm volk! Wat er aan te doen? Professor Buys heeft er iets op gevonden. Ziehier Overwegende dat een volksvertegenwoordi ging uit het algemeen kiesrecht voortgekomen ^’“'-gevaarlijk kan worden Overwegende dat een probaat middel tegen al die gevaren en bezwaren onmisbaar is Overwegende verder dat zulk een middel bij ons niet te koop is besluite de volksvertegenwoordigingof lie ver de liberale partij om vooralsnog geen ’algemeen kiesrecht in te voeren besluite ze verder, wijl toch het kiesrecht een weinig dient uitgebreid, te worden, om deu lang versleten en afgekeurden censusmaatstaf weer in eere te herstellen. Iets dergelijks dus als wat de Savornin Loh man in zijn brochure ten beste geeft dat er- or- ide er- de ikt in- m- op klaar E ..-.Li den 'ageluk ^ven-n. “L-len,. I F|ts aan ’'baarbij 1 et I ,SS ver- I zij en xwr I _jii.7Z.Aen om de onmondigheid van het volk te willen ophoffen Waar het geloof aan recht en rechtvaardig heid den toon aangeeft, worden de bezwaren en gevaren niet op een goudschaaltje gewogen ook zijn deze niet bestand tegen eeu daad des geloofs. Welnu, waarvoor dan die onrust-bacil weer gebracht in de gemoederen van die Kamerle den, welke van huis uit vreesachtig zijn Januari 1893 hun 19de jaar zijn ’s voörmiddags 9 uur. 10 11 12 lUQUgS 1 Secretarie dezer gemeen te kan geschieden van ’s morgeus 9 tot ’s namiddags 1 uur, Sneek den 6 December 1892. Burgemeester en Wethouders itoornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. Een bloempje uit de katholieke gaarde vin den we in een nieuw Kamerlid, die met nage noeg algemeene stemmen, Brabantsche stemmen nog wel, gekozen werd. Uit deze omstandigheid mogen we toch af leiden, dat deze afgevaardigde in doorsnee echt katholiek timmerhout te aanschouwen geeft en dat hij behoort tot de partij der „braven®, al zal ook de „brav’ general® Schaepman hem niet in zijn gelederen zien plaats nemen. Een nieuweling dient toch de rijzende zon te aanbidden, en tot nu toe heeft de doctor het nog niet zoover gebracht. Integendeel, dunkt hij ons in den laatsten tijd eerder te dalen dan te rijzen. Tak schijnt hem reeds onder den voet te hebben. Te Zevenbergen is tot Kamerlid gekozen de heer Emile v. d. Kun. Tot zijn aanbeveling strekte dat hij katholiek is; dat zijn vrouw uit Noord-Brabant komt dat hij rijk is. Zichzelf aanbevelende heeft zijn Hoogedel Gestrenge er nog aan toe mogen voegen dat hij zijn best zal doen voor de missie bij den Paus dat hij een tegenstander is van de tegen woordige democratische strooming. Ronder kon het haast nietbijna wint des heeren v. d. Kun’s geloofsbelijdenis het van die des heeren mr. Th. Heemskerk, die het een „ge zonden toestand® noemde in een dezer da gen gehouden politieke redevoering te Hilver sum dat de aristocratie den toon aangeve voor- en de tolk zij van de democratie. Hoe is ’t mogelijk Bijna ter zelfder tijd sprak op het Binnenhof jhr. Beelaerts van Blokland zijn fossiele denk beelden uit over het Kiesrecht; daarin zal de democratie zeker niet haar gevoelen vertolkt vinden. Maar Es musz auch solche Kauze geben. (Er moeten ook nachtuilen zijn.) Algemeen Kiesrecht zegt de heer Bee laerts dat is de revolutie. Zou het niet juist het tegendeel zijn 1 1 - ot ‘i.i i^K|| el InoU-^H •11 rechts, M.' waar- verte, ptip w ffs ging; 1 jen naar 1 Wzon wao-*y verguld- 'waarden B i Sotter- B rouw!® B FriesdorfiB gezeteneu, die op den ingeireden, en •’i~ Wijk 1, 2, 8 S, 6, 7 en 9, 10, 11 en 12 13, 14,15 en 10 17, 18, 19 en 20 Terwtfl overigens de inschrijving KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Augus tus 1861 (Staatsblad no. 72), zooals die is ge wijzigd bij die van 4 April 1892 (Staatsblad no. 56), brengen ter openbare kennis, dat de eerste zitting van den Militieraad voor deze ge meente zal worden gehouden in het Gemeente huis te BOLSWARD, op Woensdag den 21en December e. k.des namiddags ten 12’/? ure, in welke zitting uitspraak zal worden gedaan omtrent De verschenen vrijwilligers voor de mi litie de lotelingen, die redenen van vrijstelling hebben ingediend de lotelingen, in de artt. 55 en 56 be doeld alle overige lotelingen. Zullende voor dien Raad alleen behoeven te verschijnen 1. Zjj, die zich als vrjjwilliget voor de ML drang der behoefte, evenmin als door een beroep op het buitenland. Schr. durft zijn geestverwante kamerleden dan ook niet aanraden, de ontwerpen aan te nementoch acht hij afstemming gevaarlijk voor de partij natuurlijk. En daarom drukt hij de regccring en volksvertegenwoordiging den ernstigen wensch op het hart, om te trachten het met elkander te vinden. Mocht de volksvertegenwoordiging er desal niettemin toe besluiten de ontwerpen aan te nemen, dan raadt Schr. vooral aan, om nog al les te redden wat men kan om te grijpen naar alles wat den grooten stroom in zijn overweldi gende kracht een weinig kan breidelen of te genhouden, d. i. aan de ontwerpen een regeling vast te knoopen betreffende de kiesdistricten voor de leden der Prov. Staten in dier voege, dat deze zoo min mogelijk overeenstemmen met die voor de volksvertegenwoordiging. Liever dan aan hen, die lezen en schrijven kunnen, zou prof. Buys het kiesrecht willen ge ven aan hen, die bewijzen kunnen dat ze zes of acht jaar lager onderwijs hebben genoten. Met alle respect voor prof. Buys’ kennis zegt mijn vriend mis ik in zijn betoog hier en daar de logika. Vooreerst zou het van zijn standpunt logisch geweest zijn om alle uitbrei ding van kiesrecht te ontraden. Ten tweede vergeet de Schr. ons aan te toonen, waardoor de tegenwoordige kiezers uitmunten boven de nieuw-voorgestelde. Derdens verzuimt Schr. ons mee te deelen, dat de wijze waarop onze volksvertegenwoordi ging in de laatste 12 jaren werkzaam was, niet prouveert voor dat lichaam, maar wel bewijst dat er hoog noodig nieuw bloed in gebracht moet worden. En dan welken waarborg geeft me het bewijs, dat de aspirant-kiezer kan geven van zes tot acht jaar de openbare school te hebben bezocht Worden de jongelui daar politiek ontwikkeld Vertrouwen op het volk, zegt mr. de Kanter. Welzeker, maar omge keerd is ook wat weerd. Het volk dient ook eens te toonen, welk vertrouwen het heeft in de volksvertegenwoordigers. „De eerste de beste polderjongen® weet wel, weet zeer goed, dat een rij ks-inkomstenbelasting hoogst nuttig, dat algemeene weer- of dienst plicht noodzakelijk, dat afschaffing van het heer lijk jachtrecht gebiedend is. Daarvoor behoeft hij geen zes jaar de school te bezoeken. En. om daarvan blijk te geven behoeft hij niet an ders dan lezen en schrijven te kunnen. Maar dat prof. Buys weer terug wil naar den census, pleit niet voor de vooruitstreving van zijn beginselen. I Ook hadden wij van hem, die zoo bij voor* ting zal wot-den gehouden tot inschrijving der mannelijke ingetreden, en die alzoo geboren zyn in 1874, en wel voor ’s middags ’s namiddags ter f BEKEND MA KING. Inschrijving voor de National© Militie. BURGE.MËESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op art 19 der Wet op de Nationale Militie van 19 Au gustus 18G1 (Staatsblad no. 72) zooals die is ge»vijzigd bij de wet van 4 April 1892 (Staatsblad no. 56); Brengen tér kennis der ingezetenen, dat by hoofdstuk III dier wet, handelende over de inschrijving voor de militie, onder anderen voorkomt het navolgende Art. 15. Jaarlijks worden voor de Militie ingeschreven alle mannelijke ingezetenen, die op den laten Januari van het jaar hun 19de jaar waren ingetreden Voor ingezeten wordt gehouden: 1. hp, wiens vader, of, is deze overleden, iXiens moeder, of zijn beide overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28sten Juli 1850 (Staatsblad no. 44); 2. hy, die, geen ouders of voogd hebbende, gedurende d® laatste, aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande, achttien maanden in Nederland verblijf hield 3. hy, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, ai is zyu voogd geen ingezeten, mits hij binnen het ryk verblijf houdt Voor ingezèïen wordt niet gehouden de vreemdeling, behoo- rende tot eenen Staat, waar de Nederlander niet aan den ver plichten krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstplichtigheid het beginsel van wederkearigheid is aange nomen. Art. 16. De inschrijving geschiedt: 1. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, oi, is deze overleden, de moeder, of, zyn beiden overleden, de voogd woont 2. van eeu gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente waar hij woont; 3. van hem, die geen vader, moeder oi voogd heeft of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten ’s lands geves tigd is, in do gemeente waar hij woont; 4. van den buiten ’s lands wonendén zoon van een Neder lander, die ter zake van ’s lands dienst in een vreemd land woont, in de gemeente waar zijn vader of voogd het laatst In Nederland gewoond heeft. Art. 17. voor de militie wordt niet ingeschreven 1. de in een Vreemd Rijk achtergebleven zoon van een in gezeten, die geen Nederlanden is 2. de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten 3. de zoon van den Nederlander, die, ter zake van ’s Lande dienst in ’s Rijks Overzcesche bezittingen of Koloniën woont. Art. 18. Elk, die volgens art 15 behoort te worden inge schreven is verplicht, zich daartoe bij Burgemeester en Wet houders aan te geven tusschen den Isten en 31sten Januari. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is zijn valer, of is deze overleden, zijne moeder, ot zijn beiden overleden, zyn voogd tot het doen van die aangifte verplicht. Art. 20. Hij, die eerst na het intreden van zijn 19de jaar, doch vóór het volbrengen van zyn 20ste ingezeten wordt, is verplicht, zich, zoodra dit plaats heeft, ter inschrijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der Gemeente, waar de inschrijving, volgens art. 16 moet geschieden. Daarbij gelden de bepalingen der 2de en 3de zinsnede vau art. 18. Zijne inschrijving geschiedt in hot register van het jaar, waar toe hij volgens zyn leeftijd behoort. Naar aanleiding van bovenstaande bepalingen maken Burge meester en Wethouders verder bekend, dat op WOENSDAG den 4en JANUARI f893, ten Gemeentehuize alhier, eene bijzondere zit- j in- len en 4 8 1 i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1892 | | pagina 1