ZONDAGS-KIHDEREN. BINNENLAND. BUITENLAND. FEUILLETON. 10.) Dat bepaald niet in den hij is desniettemin door den Groningen uit zijne betrek- vra de ver bel hie wil als dee kaï rat lijk Ca tin Tii I I een ge- tre ini Ar oei he op de en de H R< di, m in ge be de bl al re d; d< R di k u d; P 6 r l Novelle van Clara Lattckner. wegens ziekelijke gesteldheid, of gebreken, of gemis van de gevorderde lengte. Sneek den 25 November 1892. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. Den 7 Januari a. s. zal te Arnhem plaats hebben de internationale wedstrijd in het zaai en figuurrijden, uitgeschreven door den alge- meenen Nederl. Wielrijdersbond en het Gel- dersche-Overijsselsch Clubverbond. Naar men verneemt zullen verschillende clubs in Duitsch- land, waar het zaal-rijden op vélocipèdes meer wordt beoefend dan hier te lande, komen me dedingen. van honderd twintig duizend gulden ’sjaars van de schouders. De grondbelasting, welke thans t 372,752,77 bedraagt, wordt teruggebracht tot f253,787,05. Wij hebben dus alle reden, ons te verheugen. Belastingen ziet men heel zelden verminderen en het is een buitenkansje, als men eens ont last wordt. Dit geschiedt thans en in ruime mate. De grondbelasting wordt met een derde verminderd. Wie nu f 3 betaalt, zal in de toe komst slechts f 2 betalen." Verder zet mr. H. uiteen, dat de provincie Limburg bij de peraequatie niet alleen voor deel, maar ook voldoening heeft. Limburg krijgt gelijk. Bij de herschatting der ongebouwde eigendommen in geheel het rijk is gebleken, dat de veronderstelling, waarop de wet van 1865 tot opvoering der grondbelasting in Lim burg berustte, het kadaster in Limburg ge lijk aan dat in andere provincies onjuist was. De nieuwe belastbare opbrengst over het geheele Rijk toch bedraagt het dubbele van de oude, de verhouding is dus van 4 tot 2, terwijl de nieuwe belastbare opbrengst in Limburg tot de oude slechts staat als 4 tot 3. Kan er door- slaander bewijs bestaan dat de Limburgers, die in 1864 beweerden, dat hun kadaster hooger was dan in andere provincies, gelijk hadden? Evenveel als de wetgever van 1865 in arren moede aan Limburg oplegde, evenveel neemt de wetgever van 1892 ons weer van de schou ders stilzwijgend erkennend, dat zijn vöor- ganger ons ongelijk deed. De hoofdinspecteur van politie Hemmes te Groningen is wel vrijgesproken door ’t Hof te Leeuwarden, maar burgemeester van king ontslagen. Volgens het Nieuwsblad v. h. Noorden komt de procureur-generaal te Leeuwarden niet in cassatie van het vonnis van het gerechtshof te Leeuwarden, waarbij de heer Hemmes is vrij gesproken, zoodat die zaak is afgedaan. Vanwege het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen wordt ons verzocht een plaats te geven aan den volgenden O p r o e p De Commissie tot samenstelling van het VOLKS-LIEDERENBOEK der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen wenscht een onderzoek in te stellen naar die oude liederen, welke thans nog in den mond des volks leven en niet tot de algemeen bekende behooren. Zij meent, dat in menige streek van ons land nog wel dergelijke liederen of fragmenten van liederen te ontdekken zijn en richt zich daarom tot allen, die haar willen helpen, met het vrien delijk verzoek, haar oude teksten en, zoo mo gelijk, ook oude melodieën te willen mededee- len, of wel haar den weg te wijzen, om er mede bekend te worden. De namen der helpers zal zij later gaarne in dank vermelden. De Commissie verzoekt beleefdelijk, dat bo venbedoelde mededeelingen gezonden worden aan Dr. G. KALFF, Lid en Secretaris, We- Donderdag avond werd te Amsterdam, in Plancius, de protestmeeting gehouden tegen de houding van burgemeester en politie in zake het zingen op straat na afloop van volksverga deringen. De heeren F. v. d. Goes en A. van Emmenes traden ais sprekers op. De eerste zeide dat uit een slechte maatschappij toch niet anders dan een slechte politie kon voortkomen. Van Emmenes beweerde dat de burgemeester juist door zijn optreden de soc. democraten in de hand werkt. Want niets trekt meer aan dan het verbodene. Hij spoorde aan tot sterke organisatie om tegenover macht macht te kun nen stellen. Het daarop volgend debat had niets te beduiden, ’t Waren slechts uitvallen tegen de politie. Bij het uitgaan der vergadering trachtte men weer een optocht te vormen, en zingende te trekken naar „Constantia". De politie verdeel de echter met groot beleid den troep. Hier en daar kwam het met de groepjes tot botsin gen. Er werd dan van den wapenstok gebruik gemaakt. Ook zijn eenige personen gearre steerd. Een eigenaardige particuliere briefwisseling tusschen de heeren W. H. de Savornin Lobman en dr. A. Kuyper komt in de Stand, voor. In de Nieuwe Pr. Gr. Ct. schreef mr. Lob man onlangs, dat het slot van art. 2 van het laatste program van actie der anti-revolutionaire partij niet was weggelaten. De heer II. Pol- lema te Nijland deelde daarop in de Stand. mede dat dit wel degelijk het geval was ge weest, al is ook bij vergissing in het daarna toe gezonden program de staart wel opgenomen. Nu richt de heer Lohman persoonlijk het woord tot dr. Kuyper. In de vergadering van 10 Mei 1891 is naar hij verzekert door hem voorgesteld den bewusten staart te doen vervallen. De voorzitter, dr. Kuyper, liet het amendement toe, maar bestreed het. Er werd met zitten en opstaan gestemd en verreweg de meesten bleven zitten. De voorzitter richtte zich toen tot hem met de vraagZijt gij over tuigd dat de meerderheid het artikel in zijn geheel wil houden Hij antwoorddeJa, mijnheer de voorzitter. En daarmede is de zaak afge- loopen. Nu is zijn eenvoudige vraag deze„Is die geschiedenis waar of onwaar?" Daarmede laat hij de vraag, of het al dan niet afknippen van den staart een weinig onverschillige zaak was, op het oogenblik buiten debat. Dr. Kuyper antwoordt: „Ik moet u tot mijn leedwezen verklaren, dat, zoo uw geheugen u niet bedriegt, ik zelf voortaan alle vertrouwen op mijn eigen geheugen verloren heb. Daags toch na de vergadering, toen ik zag, dat toch abusievelijk de staart bij artikel 2 er nog aanzat, heb ik terstond de opmerking ge maakt, dat dit een pure vergissing was. Sinds is deze voorstelling bij mij geen enkel oogen blik aan het wankelen gebracht en nog sta ik in de vaste overtuiging, dat uw amendement is aangenomen. Voor mijzelven echter hechtte ik er niet het minste gewicht aan, omdat het m. i. aan de zaak niets veranderde, en alleen te kennen gaf, dat het middel nog niet gevonden was, om aan de conditie van den staart te voldoen. Blijkbaar dacht de vergadering er evenzoo over; want niemand vroeg er het woord over, en heel deze discussie liep in minder dan vijf minuten af. Hoe het nu te verklaren is dat gij zulk een afwijkende voorstelling van de zaak mee naar huis naamt De schuld zal wel aan mij gelegen hebben, dat ik in mijn voorstelling als voorzitter niet helder genoeg was. Presideeren is, zulk een dag lang, voor zoo talrijke vergadering, niet altoos even gemakkelijk." „Blijde tijding," schrijft mr. L. Haffmans in het Venl. Weekblad. „De peraequatie is er door. In de zitting der Tweede Kamer van verleden Dinsdag den 6 Dec. werd zij met 72 tegen 17 stemmen aangenomen. Naar Rhenania meldt hebben Nederlandsche en Belgische kapitalisten het voornemen opge vat tusschen Brussel, Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam vice versa een stoombootdienst in het leven te roepen voor gewoon vrachtgoe- derenverkeer, alsmede voor ijlgoederen. Aanleiding tot het ontwerpen van deze nieu we onderneming gaf het Merwedekanaal, wijl daardoor een tolvrije en uitstekende waterweg- verbinding tusschen deze vier havens is in het leven geroepen. Men is voornemens acht goederenbooten, ter waarde van 336,000 Mark te bouwen, elk van 4000 ctr. draagvermogen. Voor inventaris en bedrij fskapitaal worden 84,000 Mark noodig ge acht, zoodat het geheele kapitaal 420,000 Mark zal bedragen. SNEEK, 16 Dec. Nadat Woensdag der vorige week op de Bewaarschool met veel opgewektheid het Sint- Nicolaasfeest werd gehouden, viert heden School no. 4 haar 26e feest. Hoewel de giften dit jaar minder overvloedig inkwamen, is toch aan de ruim 500 leerlingen een aangename dag be reid. In optocht naar de Concertzaal opge trokken, vermaakten de kinderen zich daar met het houden van wedstrijden, sommige van nieuwe vinding. Heden avond wordt het feest voortgezet met gezang en spel. Een 2-tal ope rettes worden opgevoerd, de traditioneele cho colade en gebak zullen niet ontbreken en zoo kunnen wij vertrouwen, dat het jonge volkje'' recht veel genoegen zal smaken. Bij de gisteren alhier gehouden aanbeste ding van het bouwen van een kaas- en room boterfabriek te Nijega (gemeente Hem. Olde- phaert en Noordwolde) waren 9 biljetten in gekomen, als van H. Biesma te Bozmn en J. de Graaf te Sneek f31260, J. v. Feer te Nije ga f30528, K. Kalt te Heeren veen f30187, F. Kalt te Ureterp f 28957, C. Sehierc te Boom bergen f28575, J. Duursma te Drachten f 28567, Tj. v. d. Meer te Molkwerum f 28333 en A. Schrale te Warns f27860. j f Eenige jongens jammer genoeg zijn hun namen nog niet bekend zagen jl. Woensdag avond, omstreeks half zeven, de 22 jarige doch- i ter van schipper De A. om boodschappen de I stad ingaan. Pas was deze uit ’t gezicht of de deugnieten begaven zich naar De H.’s schuit, wierpen de plank te water en lieten direct daarop ’t erbarmelijk geschreeuw hooren Help!4 help schipper, schipper, je dochter leit er in In een ommezien waren honderden menschen op de been om met de hevig verschrikte ouders naar de drenkeling te zoeken. De vader was op ’t hulpgeroep terstond te water gesprongen en de politie weinige oogen- 4 blikken daarna met reddingsbaken aan ’t vis- I schen. ’t Wanhopig gekerm van moeder en kroost is niet te beschrijven. Nadat alle moeite vruchteloos scheen, dacht men er eerst aan of de vermiste soms ook op komenden weg kon zijn. Pas werd daar onderzoek naar gedaan, of de doodgewaande verscheen gezond en wel te mid- I den van haar diep ontroerde bloedverwanten. „Neen, neen, ik kan niet, ik kan niet," mom- I pelde zij. Alle dames omringden haar, haar moed in- I sprekende en lachende om haar gebrek aan I zelfvertrouwen. De heeren bewonderden haar J treffende schoonheid en hadden erg medelijden'* met haar. Ieder wenschte dat lieve, teedere schepseltje te kunnen opbeuren, maar niemand I wist het rechte woord te vinden, totdat Heinz I bj het groepje kwam dat zich om hair heen I gevormd had en haar op zijn gewonen, opge- wekten toon toeriep „Wat nu, juffrouw Hilmer zijt gij bang En dat tegenover zoo’n uitstekenden premier l amoureux, als ik ben, die al uw aanvang- en*^" slotwoorden ken, en altijd samen met u op het tooneel ben Als gij steken blijft, improvi- seer ik eenvoudig iets, en intusschen bedenkt gij u op uw rol. Ik zal u bepaald niet in den steek laten." „Neen," zeide’ zij met volle overtuiging en keek hem met haar diepe blikken aan, zoodat hem een zoete huivering door de leden ging. De aanwezigen lieten nu het paar alleen, dat?*1 door de bel van den regisseur op het tooneel geroepen werd. Ondanks alle pogingen van Heinz, die zich 1 de meest mogelijke moeite gaf, haar goed in A vermoeden in het hart oprijst, dat het leven niet in staat is iets schooners aan te bieden, en daarbij tegelijkertijd de wensch ontstaat, dat er nu verder niets meer volgen mocht, niets, wat dit oogenblik kon vernietigen, zoo was het nu ook met Ilse, en nauwelijks hoorbaar zeide zij „Ik zou wel willen sterven, sterven." Heinz kon niets meer antwoorden. De gor dijn was gevallen, de tooneelspelers waren na het gebruikelijk applaus teruggeroepen, en nu kwamen zij allen achter de coulissen, voldaan ja bedwelmd jloor den bijval en allen met de overtuiging, hun best te hebben gedaan. Heinz Forster, dien men als autoriteit in deze dingen huldigde en die ook eenigermate de re gie gehad had, werd allerwege in beslag geno men en moest ieder een woordje van lof geven. Ilse daarentegen, de arme Ilse, die bleek en ontsteld om zich heen keek die geen woord zeggen kon, omdat zij beheerscht werd door een enkele gedachte, en die niet gewoon was anders te spreken als zij dacht, zij werd omringd en moest zeggen, wat haar scheelde, waarom zij zoo bleek was en of zij zich erg angstig maakte. Men nam ten slotte aan dat de coulissenkoorts haar te pakken had, en deze overviel haar nu ook. Zij voelde zich als ver lamd. Spelen, thans spelen OVERZICHT. De F ran sc he Kamer heeft Maandag de lastige drankwet weder ter hand genomen en den minister Rouvier daarbij nogmaals een I échec toegebracht. Eerst werden de art. 28 en 29 aangenomen, zooals zij door de commissie gewijzigd waren, nam. met een verhooging der I alcoholbelasting tot 245 francs en met toepas- l sing van het algemeen geldende vergunnings- "T recht ook op de Parijsche wijnhuizen. Vervol- I gens werden de art. 30 en 31 onveranderd I goedgekeurd. Bij de additioneele artikelen I stelde Jourde voor het bedrijf der niet-beëedig- I de makelaars even hoog te belasten als dat hun- I ner beëedigde-eollega’s ondanks het verzet des I ministers werd dit mede aangenomen. De minister heeft het nieuwe échec, hem I door de Kamer toegebracht, ernstig opgenomen l en bij den heer Carnot dadelijk ontslag aange--^*- Hoe weinig vertrouwen men kan stellen in de noodremmen op onze spoorwegen, bleek mij, aldus schrijft iemand aan De Zaanstreek, deze week. Ik vertrok met de tram naar Amster dam. Deze stopte aan de Houthaven, ter uit lating van reizigers. Vóór evenwel allen waren uitgestapt, zette hij zich reeds weder in bewe ging, en een der passagiers was verplicht me de te gaan tot Amsterdam. Een ruk aan de noodrem en de tram bleef stilstaan? Par don, hij reed door alsof er niets gebeurd was. Te Amsterdam aangekomen, werd de conduc- (Ver volg.} Dicht bij hen stond de salondame uit hun stuk, een levendige, jonge vrouw, die met be langstelling keek naar ’t geen er op het tooneel voorviel, en door allerlei grappige en spottende aanmerkingen daarover, de beide zich geheel met elkaar bezighoudende menschen uit hunne droomerijen wekte. Heinz had anders steeds bereidwillig een ge sprek met haar aangeknoopt, maar heden ant woordde hij slechts met een enkel woord hij moest zijn rol nog eens nazien, had hij tot haar gezegd, toen zij eene aanmerking daarover maakte. Deze dame hinderde hem, om het jonge meisje zijn gevoel ook in woorden uit te druk ken. Het viel hem erg moeilijk, zich te be dwingen. Het hart klopte hem, de woorden I drongen hem naar de keel, en op eens, toen het i uit haar gelaat geweken, en, zooals somwijlen hem onmogelijk toescheen te zwijgen, kwam het bij een overweldigend gevoel van geluk een UIT DE PERS. koortsachtig verlangen bij hem op, Ilse te omhel zen en aan alle menschen om hem heen toe te roepen, dat zij zijn verloofde was. „Bestudeert gij uw rol had de jonge vrouw hem toegefluisterd, een zijdelingschen blik op Ilse slaande. Deze zat daar bevende, nu eens bleek en dan rood wordende. „O God, wat is het leven schoon Dat was de gedachte, die al het andere wat in haar oprees, overstemde. Welk een groot geluk, welk een grenzenlooze zaligheid hield de toe komst nog voor haar verborgen. Zij durfde er niet verder over denken, laat staan eenige be paalde voorstelling vastknoopen aan hare ge waarwordingen, maar het gevoel van geluk overweldigde haar zoodanig, dat de tranen haar in de oogen kwamen. Haar lief, mooi gezichtje zag er uit alsof het door eenbovenaardschen glans omgeven was. Daar boog Heinz zich over haar heen. Hij wilde haar toefluisteren, wat zijn hart deed overvloeien, maar hij kon niets zeggen, alleen een warme blik drukte zijne gevoelens uit en eindelijk fluisterde hij met gesmoorde stem „Ilse, lieve Ilse." Het meisje sloot de oogen. Alle bloed was Waartoe nu die lijn dient en waarom de aanwijzingen: „Ingeval van nood trekke men de lijn sterk naar beneden" zijn aangebracht, is mij een raadsel. De jaarlijksche tentoonstelling van de Ned. Etsclub zal worden gehouden in de lokalen van Arti et Amicitiae te Amsterdam, na 15 Janu ari. Ik wensch u geluk, dierbaar Limburg. litie hebben aangeboden teringplantsoen no. 8, Amsterdam. teur opmerkzaam gemaakt, dat er waarschijn- 1 i 2 1 I i I I ■w d ti d w g e V d 1: c lijik aan uc uuuureiu mailKeerue. TjU na het verhaal van het gebeurde gaf hij doodleuk ten antwoord„Dat wil ik wel gelooven, mijn heer Er is wel een lijn, maar geen rem."

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1892 | | pagina 2