SCHEURKALENDERS voor 1893 Onovertroffen kwaliteit. De THEE HEWYOBK SPOORWEGMAATSCHAPPIJ KORTSTE 8D GOEDKOOPSTE JEVENTEK KOEK 0. van WIJK, Grootzand, en W. S. MEIJER, Nieuwe Kade, en verder door geheel Friesland. Mme B6HG6lsluitiaii mil Kurken SPAARBANK VEREEWIGING TE SNEEK. WINKELHUIS TE SHEER. BURGERHUIS TE SNEEK Aanbesteding. In het Ziekenhuis alhier Nieuwjaars- en Felfcilalia-kaartias voorhanden bij W. COOL van BOKMA. A. P. PIETERMAN le Deventer, bekroond met Gouden en Zilveren Medailles te Amsterdam, en te Bolsward met het EERE-DIPLOMA (de hoogste bekroning), leder dag versch verkrijgbaar bij de heeren Van bokma. Life Ins. Cy. of New-York, zuiver onderlinge Levensverzekering-Maatschappij. Vaste Premiën. Opgericht in 1843. Waarborgkapitaal f396.783.927.—. Ex t ra-B eser v e - 29.927.729.—. W. GOOI van Nederlandsch-Amerikaanschs Stoomvaart-Maatschappij. HOLLANDSCHE IJZEREN KOTTER!) Hl AMSTERDAM J. J. VAN DEN BERG, het Onderhoud van Gebou wen, Wallen, Bruggen, Bestra ting en verdere Gemeentewer ken, gedurende 1893, in twaalf perceelen. E. BRAXDSMA? Verkrijgbaar in bussen 11,60, 10,85 en 10,45. PER TELEGRAAF. MELKSUIKER a 90 cents in bussen ven Kilo, uit de NFDEBLANDSCHE ALBUMINEFABRIEK te Leiden, van I 1 OVERTOCHT. BALTIMORE, FIIL1IA I zei: er I re I der !r ace vei cijr de tot en Voor Kinderen en ^Maaglijders CACAO ff tl (J ADVERTENTIE N. t; H 33 f 50.00, l l i l 1 I I n n 4 3 4 5 th ro he te aa on en e i I 1 2 VOORHANDEN BIJ Men vervoege zich aan de Kantoren der N. A. S. M. te Botterdam of te Amsterdam en bij de Agenten, of bij Inspecteur: J. E. KROES te GRONINGEN, Vrijdags kantoor houdende van 91 uur in ’t Café „Gouden Wagentje*4, Nieuwestad, te LEEUWARDEN GEDRUKT EN UITGEGEVEN BIJ W. COOL VAN BOKMA, TE SNEEK. ge eei sp< do eei mi me ge tei 827/8 59’/4 217/8 91 “/i 6 6O’/4 679/lfi 80'Z8 21’; 21 ’/8 37*; 51’/3 122’/8 ƒ12.06*/». is voi pei I del 1 t BURGERLIJKE STAND. SNEEK. Van den 16 tot den 23 December. Geboren Douwe Ukema, z Hessel de Groot, d Pieter vd Laan z Jacob Fokkema» d Siork Buren, z Pieter Posthuma Mantje, d Jan Beetsma. d Gerrit Visser, z. OverledenPieter Bloksma, 31 jaar, Teetske Elzer, 63 jaar, Grietje Sannema, 70 jaar, Maike Steilingwerff, 21 jaar, Sjoerdtje Fokkema, bijna 2 dagen. Doetje de Boer, 44 jaar. WYMBR1TSERADEEL. Van den 16 tot en met 22 Dec. Geboren; Wilhelmina, dv Feike Dijkstra en Sibbeltje Roden huis te Oosthem, Auke Piebe, zv Auke de Joug eu Gooitske Broersma, Anne, zv Durk Sijsling en Hitje Wytses beide te I C j 5 Te Sneek bij: Joh. L. BAKKER, J. B. POSMA, Firma II. WESTERHOF. .6R00TES." EN q Op den Iston Januari 1893 treedt de inter nationale overeenkomst omtrent het goederen vervoer op spoorwegen d.d. Bern, 14 October 1890, in werking. Als gevolg daarvan moeten, van dien datum af, o.a. alle in rechtstreeksch verkeer naar het Buitenland te vervoeren zendingen vergezeld zijn van den bij die overeenkomst vastgestelden vrachtbrief met den daaraan gehechten dupli- caat-vrachtbrief, welke beide deelen door den afzender gelijkluidend moeten zijn ingevuld. Exemplaren van dien nieuwen vrachtbrief zijn binnen enkele dagen aan de Stations tegen betaling van 2 cents per stuk verkrijgbaar. Andere vrachtbrieven worden na den 31sten dezer voor bedoeld vervoer onder geen beding meer aangenomen. DE ADMINISTRATEUR. Amsterdam, 19 December 1892. oorlogsverklaring aan de Kerk hebben doen hooreu; het antwoord der hooge geestelijkheid zal mede wel niet uitblijven. Te Rome loopen leelijke geruchten over on regelmatigheden bij de uitgifte van staatslee- ningen. Men mompelt dat eerlang een schan daal te wachten is en dat sommige bankonder nemingen, o. a. do Romeinscho bank, in zeer precairen toestand verkeeren. Het was naar aanleiding daarvan Dinsdag bij na reeds tot een kabinetscrisis gekomen. Een ontwerp tot verlenging gedurende 3 maanden der bevoegdheid van sommige banken tot uit gifte van papieren geld, in welke tijdruimte de regeering een onderzoek naar de wijze van han delen dier banken wilde instellen, was aan de orde. De afgevaardigde Colajani wilde die be voegdheid met 6 maanden verlengen, maar daar aan een parlementaire enquête naar ’t beheer dier banken verbinden. Dit deed een storm op gaan; de uiterste linkerzijde juichte Colajani een stemmig toe, maar de premier Giolitti verklaar de, dat hij in aanneming van dit voorstel een uiting van wantrouwen zien zou. Hij beloofde van regeeringswege een streng onderzoek en verslag daarover aan de Kamer, maar ontkende dat er reeds een en ander omtrent gepleegde onregelmatigheden zou aan den dag gekomen zijn. Als zijn voorstel verworpen werd, zou hij onverwijld aftreden. Met hulp van Crispi en Di Rudini behaalde hij de overwinning, zijn voorstol zoowel omtrent de verlenging mot 3 maanden als het onderzoek van regeeringswege verkreeg de meerderheid. De minister Stainbouloff heeft volgens bericht uit Sofia de grondwetsherziening reeds in 2e en 3e lezing doen aannemen. Na redevoerin gen van de heeren Stranski en Tontsehef te gen ’t ontwerp verdedigde Stambouloff ’t met kracht. Omtrent de godsdienstige belijdenis van den landsvorst voerde hij aan, dat deze niet de toetssteen voor een souverein behoorde te wezen. Algemeene geschiktheid, een ver lichte denkwijze, een hooge mate van toewij ding, dat waren de factoren, die ten aanzien van den vorst moeten beslissen. De minister werd levendig toegejuicht en slechts 13 leden stemden tegen de wet. Hoe zal men intus- schen over een en ander te Constantinopel en vooral te St. Petersburg denken en LIJFRENTEN-CONTRACTEN aan de volgende adressen: Directie voor Nederland Amsterdam 525, Heerengracht. Hoofdagent-Inspecteur voor de 3 Noord. Prov. J. S. KRAUS, Groningen, Heerestr. P 340. Vertegenwoordigers: W. DEINUM, Lemsterweg Sneek; C. F. F. RINIA van NAUTA, GrouwC. van der HEIDE JWzn., Klokstraat, Leeuwarden-, P. POSTHUMA Zn., Frane- ker; GEORGIUS JEPKEMA, Bergum S. II. PRINS, Bolsward. voor Bierflesschen, zindelijk, onschadelijk, uit muntende sluiting, alzoo doelmatiger dan die met gummi-ringen. Verkrijgbaar bij Kurkenfdbrikant, 's GRAVENHAGE. Vraag gratis INLICHTINGEN over hare practische en voordeelt ge VERZEKERINGS- De DIRECTEUREN van de SPAARBANK- VEREENIGING te SNEEK berichten aan de deelnemers, dat zij op MAANDAG 2 JANUA RI 1893, des voormiddags van tien tot één uur, en op de overige Maandagen dier maand, als mede op den eersten Maandag van Februari, van elf tot één uur, zitting zullen houden in het gewone Lokaal, ter inschrijving dar rente in de boekjes, verschenen 31 December 1892. In deze zittingen wordt tevens gelegenheid gegeven tot Ontvang en Uitgaaf van gelden. Sneek, 23 December 1892. De Notaris H. FENNEMA zal op tijd en plaats vermeld provisioneel veilen Een WINKELHUIS met PLAATSJE aan de Galigastraat, in huur bij F. Wiffrie, groot volgens kad. 40 vierk. el. Aanvaarding 12 Mei 1893. De Notarissen J. M. GOSLINGS en H. FEN NEMA zullen op Woensdag 28 December a.s., ’s avonds 8 uur, hij G. Bloemen in de Gouden Leeuw, provisioneel veilen Een flink BURGERHUIS aan het Kleinzand, noordzijde, tot dusverre in gebruik bij mej. de AVed. S. Sybesma groot volgens kad. 52 vierk. el. Aanvaarding, dadelijk na de finale toewijzing. BURGEMEESTER en AVETHOUDERS der gemeente SNEEK zullen op VRIJDAG 30 DECEMBER e. k. ’s namiddags één uur, ten Raadhuize aan besteden De bestekken zijn ad 50 ets. op franco aan vrage verkrijgbaar bij den Gemeente-architect, die nadere inlichtingen geeft. Sneek, 17 December 1892. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEW1TZ, Secretaris. - I lan l die I dei toe i tin; I wil zot 1 ma dra den Toe teg ma I me: - 1 de ker die 1 in i Da; kei Trademark Kalvorstraat, 115, Amsterdam, alléén in verzegeld pakje, voorzien van boven staand gedeponeerd handelsmerk, verkrijgbaar te Sneek bijM. E. PINO, B. BOS en R. GILHUIS. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de SOUCHON-THEE af 1.30 per 5 Ons. wordt gevraagd een OPPASSEB. Zich in per soon te melden op Woensdag 28 dezer, van 121 uur, in het Armhuis. De Geneesheer-Directeur, Dr. VERVER. Ileeg, Klaaske, dv Rintje Ileeringa en Janke Gerbrandy to Scharnegoutuin. Bauke, zv Gerrit Brouwer en Tjeerdje Bruin- sina te LJsbrecbturn, Overleden; Marijke Andringa 36 jaar echtgenoot van Hessel Flapper, Jantje Smits bijna 10 mud. Lolkje Upma 9mnd, allen te Tirus, Inkjen Terpstra 68 jaar, weduwe van Bouko Jansen te Bolsward (overleden te Ileeg), IJke Ukema. 68 jr, wedn, van Lolkje Wiersma te Oudega, Hinke Spoelstra, 78 jr, wed. van Rimmert Buma te Gaastmeer. Sijtse Viersma byna 78 jr, wedn, van Johanna Haitsma te Abbega, Wiepkjen Sannes 82 jr, wed, van Obbe de Jong te Woudsend Twee levenloos uangegeven Kinderen Leeuwarden, 23 Dec. Boterprijs 2e keur f 48.50, f 49.50 en f 00.00. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM, van 22 Dec. 23 Dec. 2'; pCt. Nat. AVerkel. Schuld 83 Buitenl. Spanje 605/8 ^Portugal 22 6 •n •n bekroond met het EERE-DIPLOAIA, hoogste onderscheiding, op de Internationale Ten toonstelling van Voedingsmiddelen, Kookkunst en Gezondheidsleer, te ’s Gravenhage 1892, gegarandeerd zuiver en onder controle der heeren Dr. P F. van Hamel-Roos en A. Bar mens Wzn. Verkrijgbaar: en gros bij de heeren S. W. VAN DER VELDE ZOON, Ilofleveran- i ciers, Rotterdam en Amsterdam, N. J. SCHERMER Zn., Kalverstr. 180, Amsterdam, N. B. ZIJFERS Co., te Amsterdam, do PHARMACEÜTISCHE HANDELSVER- EENIGING, te Amsterdam, H. NANNING en J. HENDRIKS, Korte Pooten, den Haag, F. BOLK ZONEN, Utrecht, K. G. AV. DE BOSSON, Dordrecht, T. DALHUISEN Co., Apeldoorn. En detail verkrijgbaar bij de heeren: N. DIJKSTRA, Wirdumerdijk, Leeuwarden-, D. R. DIJKSTRA Jzn. en J. HOMMES, BolswardS. FOENS, Heeren- I veen; W. A. BUIJS, B. DIJKSTRA beiden te Leeuwarden P. H. BLOEMEN, Apothe ker, en IJ. ten KATE, beiden te Sneek. Omtrent het sluiten van con- .7^" tracten van Levensverzekering en Lijfrenten bij de Hollandsche Sociëteit van Le vensverzekeringen, opgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de heeren J. T. van BOSSE, J. G. SIL- LEM, Jb. BIERENS de HAAN en S. P. van EEGHEN, als Commissarissen Jhr. Mr. C. HARTSEN Jbzn., als Directeur, en Mr. J. P. PORTIELJE, als Tweede Directeur, zijn inlich tingen te verkrijgen aan het Kantoor te Am sterdam, Reguliersdwarsstraat 12, bij HH. Cor respondenten in de voornaamste steden des Rijks en bij de Generaal-Agenten de Heeren C. II. HOOFT GRAAFLAND te Utrecht, Krom me Nieuwegracht 68, en M. J. DOORENBOS, te Middelburg. Correspondenten voor SNEEK, de Heeren BltUNINGS TEN GATE. Joarlijksche Premie per Honderd Gulden Kapitaal-Verzekering voor het geheele leven: op 25 jaar ƒ1,99; op 40 jaar ƒ3,11 30 „2,27; 45 „3,71; 35 „2,64; 50 „4,53. Buitenl. Spanje Portugal Rusland 1889/90 Hope 2e Oosters, leening Zuidwester Sporen 68 Oost. Zilv. Jan./Juli 801; Geconv. Turkije Peru vian pref Zweedsch-Noorw. Spoorwegen afgesl. 8’; Aandeelen pref. Denverrio grande Uninon Pacific 377/, Groote Russ. Sporen 1231/a Engelsche Wissels

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1892 | | pagina 4