ittffiS- El lllltllllllll W Ï00R DE tïïffiWE ES ffi HlMMSSfflW Sffll i Jl V u 1 No. 3. N E Gr E N-E N-V EER.TIG-STE NAAR ’T PARADIJS. 4" A 1894 Nationale Militie,. REDDINGSHAKEN aanwezig zijn W O I±1 S D A G- IO I worden uitgedreven die zich te goed doen wil- is bescheidenheid noodig zijn althans niet zeldzaam. voor A Alle brieven in te zenden. hun hart dezelfde gedachte op, als bij het kind j dat te veel zoet heeft gegeten en het suikergoed verwenscht. Dergelijke menschen zijn niet te benijden s ze gaan on- A 1 Deze CO VRANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f i.— franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco 5°. 6°. brug 7°. Leeuw'arder trekvaart 8°. Fj bij de Oppenhuizerbrug 9°. Fj - Oppen huizerw eg voor in de- Er is eren nieuwe staatkundige brief versche nen van mr. S. van Houten. Moesten wij den inhoud beknopt weergeven, dan zou het kun nen geschieden met de mededeeling, dat de schrijver den heer Van Tienhoven, premier in het kabinet, van den minister van binnenland- sche zaken, den heer Tak van Poortvliet, tracht te scheiden en de kiesrechtherziening tot een zaak wil maken die alleen den minister Tak geldt. „Voor het oogenblik, zegt mr. v. H.is het verschil ter beslissing bij het kabinet zelf. De heer Van Tienhoven weet, dat de regeering bij onveranderde handhaving der kieswet-voor- dracht niet kan blijven steunen op de partij, waaruit zij voortsproot. Hij weet ook, in wel ke richting veranderingen moeten gemaakt wor den, om kans te krijgen op den steun der voor standers van het amendement-Van der Kaay c.s., en tevens hoe ver die veranderingen moeten gaan, om zich hun steun te verzekeren. Wat dezen betreft, is het geloof ik voor ieder dui delijk, dat zij den strijd niet zoeken, maar ook ADVERT ER TlËh van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. KENNISGE VING. LICHTING VAN HET JAAR 1894. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Sneek, voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Augustus 1861 {Staatsblad no. 72), zooals zij is gewijzigd bij die van 4 April 1892, {Staats blad no. 56), brengen ter openbare kennis, dat de tweede zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden in het, gemeen tehuis van Schoterland te HEERENVEEN op Dinsdag den 16 Januari e. k., des voormiddags ten 11 ure. Dat in die zitting uitspraak wordt gedaan omtrent alle in de eerste zitting niet afgedane zaken en omtrent hen, die als plaatsvervanger of nummerverwisselaar verlangen op te treden. Sneek den 27 December 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek herinneren alle Ingezetenen, die in 1875 zijn geboren, en zich tot dusver niet voor de Nationale Militie, lichting 1895, hebben doen inschrijven, aan hunne verplich ting, om zich daartoe alsnog aan te geven vóór of uiterlijk op 31 Januari e. k. ter Secretarie dezer gemeente. Sneek den 5 Januari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der er wordt gedroomd, veel en dat „hier beneden" zulk is en waarom zouden gen verwachten „Alle goede gave, en alle volmaakte gift is van boven, van den Vader der lichten afko mende, bij welken geen verandering is of scha duw van omkeering." En die Onveranderlijke plaatste Adam met zijn familie in een aardsch paradijs. of hun zelfzucht, of wel van beiden gentiende eeuw, nog herhaaldelijk het paradijs worden uitgedreven die zich te goed doen wil- i len aan de vrucht van den boom der kennis. Nog altijd wordt de reeks voortgezet, met Adam begonnen, van de dragers van nieuwe ideëen, die in ballingschap zwerven om des geloofswille. Dit is de welsprekendste getuigenis, dat wij menschen, ondanks onze groote kennis, nog in mist blijven ronddolen. Zoolang wij dat nog doen en ons lichamelijk oog de plaats niet weet te ontdekken waar het aardsch paradijs gelegen is, is het te veel van onze krachten gevergd, met ons geestelijk oog te gaan zoeken in „den hooge“ naar het paradijs der hemelen. Daarvoor nu is bescheidenheid noodig van ons denken en eenvoud van onze wenschen. Laat ons dan saam, werkende, denkende en leerende, gaan zoeken naar het paradijs hier op aarde. Met moed en lust, in de stellige verwachting een paradijs te vinden we dat niet stellig mo loch schept ieder onzer in zijn verbeelding een paradijs. Het menschdom verzwakt, zegt men. t Kan zijn maar de fantasie wordt leven diger. Misschien wel bestaat hier causaal ver band. Do voorbeelden zijn althans niet zeldzaam, dat in het zwakker lichaam de krachtiger geest gemeente Sneek, brengen ter openbare kennis, dat er 1°. In den houtmolen van Ter Horst aan de Geeuw 2°. Bij J. T. Bloksma, Pompmaker, buiten ’t Hoogënd 3°. Bij de Wed. Folkert Prins aan de Prin sengracht 4". In de smederij van J. Tjaarda, buiten de voormalige Noorderpoort Aan het Spoorwegstation Bij M. Meiners, nabij de Oosterpoorta- Bij G. S. Hofstra, steenhouwer, aan de Bij Th. Asselman, scheepstimmerman. Bij de Kalkovens van Feenstra aan den 10°. Bij den Concierge der Hoogere Bur- Bij den Concierge der School In den molen van Is eenmaal het weer aan den wensch gekoesterd, gonnen jaar aan hen zal brengen heil en ze- met hun zwakheid gen, voorspoed, geluk. Dat geluk stellen zich niet allen zelfde gestalte, onder dezelfde omstandigheden. Wie einer ist, so ist sein Gott Drum ward auch Gott so oft zum spott. gerschool 11°. Fj Kosteloos Onderwijs 12°. In den molen van Veen, aan de Fra- neker vaart. Tevens wordt in herinnering gebracht, dat volgens art. 450 van het Wetboek van Straf recht ieder, die, getuige zjjnde van het oogen- blikkelijk levensgevaar, waarin een ander ver keert, nalaat dezen die hulp te verleenen, die hij hem, zonder gevaar voor zichzelven, ver leenen kan, indien de dood van den hulpbe hoevende er op volgt, gestraft wordt met hech tenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. Ten slotte wordt de aandacht gevestigd op art. 168 der Algemeene Politie-Verordening dezer gemeente, luidende als volgt „Niemand mag weigeren een drenkeling in zijn huis op te nemen. Ieder is verplicht, die daar te houden, totdat volgens verklaring van een geneesheer vervoer kan plaats hebben." Overtreding van dit artikel wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste vijfentwintig gulden. Sneek, den 4 Januari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. U I T DE PERS. huist. Hoe het zij er ’„„.H 6™.wmó, lang gedroomd over den staat van ’t geluk. Ieder zoekt het paradijs maar dat zoeken geeft tot nu toe, behalve heel wat spectakel en ruzie, niet anders dan verheffing van den le venslust en zoo zal het wel blijven totdat de kerK of iemand anders lont begint te ruiken en Lourdes, Kevelaar, Rome en Dordt worden op- gegeven, om te gaan zoeken naar de plaats waar Adam zoo gezellig en heerlijk woonde. Het zou een aandoénlijk moment zijn, wan neer dat evangelie der vreugde, met de bewij zen zijner echtheid, aan ’t menschdom werd gebracht. Weer zouden de edele hartstochten ontwaken en de onedele worden doodgezwegen. En thans blijven we zoeken in allerlei richtingen wordt het terrein verkend, maar hoofddoel en richtsnoer zijn ’t smaken van genot en genotzucht. Van het eentonige zijn we voor ’t meerendee] afkeerig na ’t vroolijke het sombere en om gekeerd. Leven in louter somberheid vinden we benauwd, drukkend en lastig maar ver velend, afmattend, ontzenuwend is het leven van onafgebroken vroolijkheid. Beiden zijn zoetde melancholie en de lachende levenszon zijn verkwikkend, gelijk de nacht en de dag, de eene voor de zoete rust, de andere voorliet daadwerkelijke, verfrisschende leven en het zijn geestelijk ongezonde, zielszieke menschen, die slechts een van deze twee als levensgids in hun gezelschap wenschen. Toch zijn er van die menschen, misschien meer dan wij weten. Hun zwakheid dreef hen tot het misbruik maken ze genoten van de pret ze willen er van blijven genieten de melancholie was zoo zoet, dat ze er geen afstand van wilden doen zo raakten er aan verslaafd, gelijk anderen aan den sterken drank. En wanneer straks, onfeilbaar zeker, de wal ging intreedt, gelijk bij den dronkaard, dan gevoelen ze zich de slachtoffers van hoe zullen we ’t noemen hun slaafschen zin En in die oogenblikken van walging komt in maatschappelijk raderwerk ’t loopen, dan wordt in ieders hart hun leven is moeilijk, gebukt als dat het zooeven be- der den last van eigen zuchten, die toeneemt --1 om dien last te dragen, j Men noemt zulke menschen levensmoe men klaagt er over dat ’t aantal dier vermoeiden heden ten dage zulk een dreigend aanzien be gint te krijgen. Het geld wordt hoe langer hoe meer onmis baar geacht en al hooger gewaardeerd de zucht naar weelde neemt toe, en wie in weelde baadt geeft zoo licht toe aan zijn genotzucht. Zoo komen de zoogenaamd hoogere klassen in de sfeer van overbeschaving en verfijnde genot- ziekte, die noodzakelijk uitloopt op zedeloosheid en verval. Voorbeelden zijn zeker overbodig; ieder heeft ze voor ’t grijpen. De genotzucht prikkelt voortdurend de over daad van levensbehoeften wordt dagelijks met éen vermeerderd; de zinnen zwelgen het genot in als de waterdroppels door den gloeienden steen worden ingezogen, om het gehemelte te kunnen streelen en Och, die arme maag ze doet haar best, maar kan het werk niet meer af, en wordt zwaar moedig onder den aanhoudenden toevoer der voedende stoffen. Ze moet geprikkeld worden geef zout zuur, pepsine Niets noodzakelijker voor die weelderige menschen dan een eenvoudiger levenswijze. „Genoten!" zegt het eenvoudig moedertje als zij uit de kerk komt, waar de predikant het nietswaardige van de aardsche goederen, van de menschelijke talenten, van den vleeschelijken incluis, ter dege heeft besproken. En zooals dat moedertje, zijn er velen die zich laven aan den stroom van pessimisme en zwaarmoedigheid. Ook in de kerk, wordt de prikkel van die zucht verscherpt en die harts tocht aangevuurd door de zelfzucht wakker te roepen in de toezegging, dat het leven hierna maals te heerlijker zijn zal, naarmate de mensch „hier beneden" meer zucht over de zonden, die Adam over ons geslacht heeft verwekt. Snel dan jaren, snel vrij henen Met uw kommer en verdriet De paradijshistorie blijft altijd aantrekkelijk en nieuw. Aantrekkelijk omdat wij, adamskinderen, onzen vader Adam in zoover vooruit zijn, dat wij het paradijs beërven door te treuren over datgeen, waarom Adam het parrdijs werd ont zegd. En dat treuren zelf over die zaak is zoo genotvol, zoo heerlijk-melancholiek. Bij Adam was het aardsch paradijs zijn geliefde plekwij echter, die de aarde voor niets tellen als een land der vreemdelingschap, wij zijn niet tevreden met Adams lievelings-idee. Onze leus is excel sior het eeuwige hemelsche paradijs Nieuw is die paradijshistorie nog voor ons, omdat aan het einde der negentiende eeuw, hooggeroemd als de beschaafde, verlichtte ne- i:eh -—■«.vuauvui, ui wei vau uemen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1