A HET BEGIN TAN HET EINDE. Wriirag voor-flg NalioaMilitiii. No. 4. N EG E N-E N-V EERTIGSTE ■E 1 Bij deze Courant behoort als By blad Feuil- leton-nuiiimer 160. 5 treurig tafereel H Alle brieven in te zenden. I. paar weken en de vrucht is vol» BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek herinneren alle Ingezetenen, die in 1875 zijn geboren, en zich tot dusver niet voor de Rationale Militie, lichting 1895, hebben doen inschrijven, aan hunne verplich ting, om zich daartoe alsnog aan te geven vóór of uiterlijk op 31 Januari e. k. ter Secretarie dezer gemeente. Sneek den 5 Januari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. U I T D E P E R S~ Deze CO UB A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco hun voogd blijven aanhangen en naar zijn be» velen blijven luisteren. ’t Zal wel eens anders worden, denk ikdie vriendschap is homogeen met „ons finanticel belang/ Flauw, niet waar moeder? maar wat doen wij anders, wanneer we in ’t bosch wolven ontdekken? Huilen, moeder, niet waar? Nu dan, die vriendschap is innig valsch, zooals gebleken is toen de oud-libcralen, ook al weer uit „odium theologicum“ de liberale schooi gingen verdedigen tegen de kerktoen sloten die bovengenoemde vrienden zich aan bij de tegenstanders, maar nu och dat lieve geldje spelen ze „lieve voogd, wat is er van uw ver langen/ In dien schoolstrijd, moeder, werd aan de oude heeren door de tegenpartij verweten, dat ze een liberale secte-school wilden, ’t Verwijt werd weggeslingerd als onzinnig, en toch komt het terug, thans niet van de kerk, maar van andere zijdevan een zijde, die thans beleefd maar dringend verzoekt, of de oude heeren het as-je-blieft goed kunnen vinden om zich alleen met hun eigen zaken te willen bemoeien, over anderen niet den baas verder te spelen, maar aan ieder zijn recht te laten. Het zijn de weinig- of niets-bezittenden die ik bedoel. Ze zeggen dat hun centjes zijn opgeraakt onder de voogdij van den ouden oom, en nu, vinden ze, is de tijd aangebroken om ook eens een woordje mee te praten. Als het u niet verveelt, moeder, vertel ik u iets van ’t verloop van den strijd over dezen „eisch der rechtvaardigheid", zooals de recla manten of rekwestranten dien betitelen. ’t Geval moet u interesseeren, omdat het telkens herinnert aan uw eigen positie, omdat het ook wordt uitgemaakt in Sprokkelmaand en omdat zich gedurende het vrij lang verloop der ontwikkeling van het foetus ook verschijn selen van nachtmerries en roode spoken heb ben voorgedaan, die gelukkig in hevigheid af nemen en door langere intermezzo’s van rust gevolgd worden. Mocht dus niet bij ongeluk een tweede editie Vaillant de eerste zullen ze wel in Frankrijk vasthouden, in onze Ka mer verschijnen, dan zullen de heeren erg ver- en nolens volens og een paar weken en de vrucht is vol dragen; heel veel smarten stond ze uit gedu- rende den tijd barer zwangerschapde moeder -» was ongezond. Rog wacht haar den laatsten kamp der ver lossing. ie oordeelen naar vroegere uitlatingen ziet ze met angst dit oogenblik tegemoet, ja we meenen dat ze gaarne den loop der natuur zou willen stremmen en uitstel vragen, ondanks de schokken en vlagen, het nachtbraken door ang stige droomen, waarbij haar geregeld een bloe derig spook verschijnt in roode hemdsmouwen, met een hakmes of bom in de hand ondanks dien angstvollen tijd, waarin ze zonder kunst middelen het eten er niet in kon houden, zou ze willen uitstellen. Het gaat niet meer, moeder. De volheid der tijden is naderendezijn we Louwmaand door, dan ja dan komt Sprok kelmaand en in die maand wordt het kleintje gehaald de vader van den spiuit zal zelf vroed- meester zijn ge behoeft dus geen genade te vragen voor recht, en dan, moeder, troost er u mee, als ge troost verlangt Paritur pax bello. Vrede wordt verkregen door oorlog. V e weten wel dat ge van den oorlog een af keer hebt er zijn meer menschen, die den vrede verlangen te krijgen zonder krijgin abstracto zijn alle menschen, zelfs Vaillant, de bommenheld, het met u eens. Maar in concrete, i alleen enkele eerwaardige, oude menschen, die men wel eens oud-liberalen of liberaal-conser- vatieven noemt. Ze maken wetten om de vrij heid te waarborgen, hebben een af keer van de kerk, zijn bezield met een „odium theologicum" I en willen toch die kerk niet loslaten. j Ik begrijp dat ze bang zijn voor ’t belagen hunner vrijheid, want de kerk huldigt ook°de \spreuk hij voor krijgen. Jammerlijk, niet waar, moeder Maar van al dat jammerlijke vind ik het jammerlijkste nog, dat zoo iets in hoffelijke parlementaire vormen wordt opgeschept. Vindt ge ’t ook geen zonde, moeder, om vuil uit de goot te scheppen met ’n zilveren soen- lepel? Paritur pax bello. En daarom houden ze de kerk onder zich lis pupil zonder einde. Ge begrijpt wel, mee ker, dat zoo iets moeilijk gaat en dat groote kinderen met grijze haren lastige pupillen moe ten zijn. Ook in ons geval is dat overtuigend ïebleken en de voogden hebben een weinigje -oegegeven. Ze hebben goed gevonden hun te i_ E ^aeest7 fcvcu vandepositief-christehjke passing,een~felst’ kan geven kjhleur, natuurlijk met de kleur dier oude hee- 1 I ren. Een groepje heeft zich echter afgescheiden I en rondweg verklaard Wat hebt gij, oude heeren, met onze zaken I van doen Natuurlijk denken alle kerkedienaren wel zoo, maar ze kunnen het geldje niet missen en dan Mün ze wat flauw uitgevallen daarbij summa teummarum, ze zijn, of zeggen ten minste zoo, ye vrienden van die oud-liberalen, hun voogden, ze meenen zei Vreemd, met waar moeder, dat pupillen zoo I handelen, door Een tweetal belangrijke artikelen kwamen voor in de laatste nommers van het Sociaal Weekblad. Wij bedoelen die waarin de heer R. van Zinderen Bakker gemeenteraadslid van Opsterland, den loop der zaken uiteenzette, wat betreft de plannen tot vermindering der armoe de in die gemeente door werkverschaffing Nadat de gemeente eerst door aanleg eener begraafplaats in eigen beheer een reeks arbei ders aan ’t werk had gezet er werd f 900 aan arbeidsloon voor uitgegeven besloot de raad een volledig plan tot werkverschaffing door grondarbeid te ontwerpen. Een raadscommissie werd benoemd en een uitgewerkt plan, toege licht door een becijfering van kosten kwam spoedig ter tafel. Daar de gemeente zelf niet in het bezit was van grond, gmg men rondzien of niet tegen billijken prijs eeuige hectaren kon den worden aangekocht. De raad was bereid daartoe over te gaan en besloot voor dat doel een leening te sluiten van f5200. Do aan te koopen grond, tien hectaren zoogenaamde on dergrond, zou door werkeloozen tot bouwland geschikt worden gemaakt, en bij raadsbesluit werd bepaald, dat de rente der leening en ook de kosten van bewerking, bemesting en be bouwing gevonden zouden worden uit de op brengst der landbouwproducten en uit een bij drage uit de gemeentekas tot geen hooger be drag dan aan de kas van het burgerlijk arm bestuur zou worden bepaald, door de uit te be talen arbeidsloonen. Het land zelf zou f1700 kosten, de kosten van de eerste bewerking, het zoogenaamd doorzetten en egaliseeren, benevens het graven van slooten en wijken werd geschat op f 350 per H.A.dus f 3500 voor tien H.A. Volgens een gedetailleerde berekening zou de gemeente het eerste jaar f 174 voor subsidie hebben uit te geven, terwijl f4500 aan werk loon zou zijn besteed en daardoor de gewone bedeeling aanmerkelijk zou afnemen. De ge meente zou dan wel met een schuldenlast van f5200 zijn bezwaard, maar daarvoor in herbe zit zijn gekomen van 10 hectare goed bewerk ten en goed bemesten grond, waaruit zeker wel de rente van de geldleening, zijnde een bedrag van f 234, gevonden zou kunnen worden. Vrij algemeen werd het plan toegejuicht, niet alleen bij de volkspartij, maar bij mannen van zeer uiteenloopende richting, omdat men meende, dat het een eerste stap zou zijn in de goede richting. Het raadsbesluit, gelijk het ter goedkeuring werd opgezonden aan Gedeputeerde Staten, wordt door den heer Van Zinderen Bakker in zijn geheel medegedeeld. Maar Gedeputeerde Staten hadden bezwaar, ’t Is jammer, dat de schrijver ook niet het ant woord van dat college in zijn geheel mededeelt. Hij bepaalt zich tot het beknopt weergeven der argumenten. De weigering was gegrond op de- 1 ze redenen legen worden met de zaak moeten toegeven. ’k Geloof, moeder, dat ze nog altijd hopen, die oude heeren, op een schlagend argument, om er zich fatsoenlijk te kunnen afmaken en met Metternich, den ouden heer uit Oostenrijk, te mogen denken, dat zoo’n bom, bij juiste toe- 1 aan „de goeden/ Die kans wordt evenwel met iederen dag kleiner en de eerste vlaagjes zijn er al ge weest. Daarenboven neemt het getal van hen die met ons zeggen „paritur pax bello", met den dag toe en gevolgehjk wordt het aantal der aan voogdij-verkleefden met iederen dag geringer en zwakker. Want die heeren meenen het niet kwaad, - zelfs jn ,t jer te een gedeelte van ’t vojk onder voogdij te houden ieder, ook zijzelf, gevoe len het ónmogelijke van dien onzin, en nu is de voornaamste drijfveer, als de mondigheid dan toch moet worden uitgesproken, de partij der vroegere voogden bijeen te houden als een te genwicht tegen die nieuwe leden van onze ge meenschap. Blijven de ouderlingen één lijn trekken, dan wordt het gevaar voor overmacht van de zijde der jongelingen geringer. Ook kunnen ze den leeftijd der mondigheid wat verhoogen en geen leden opnemen bene den 25 of 30 jaren. Zoo zoeken de heeren een redmiddel Kwam er maar een bom „Wij kunnen het werk der wetgeving alleen best af,“ zegt hun woordvoerder v. Houten. „Hebben we niet de lasten der onmondigen verlicht Daar heeft de man gelijk aan. Alleen ver zuimt hij er bij te voegen dat het zoolang ge duurd heeft met die ontlasting, dat de patiën ten afgetobd waren en begonnen to jammeren over de onverschillige houding der voogden. Het moest wel, moeder, en vindt ge ’t nu ook niet dollemanspraat voor zulk afgedwongen werk nog dankbaarheid te vragen Zeker, wanneer we niet wisten dat het een uitvlucht gold, om de onmondigen te kunnen afwijzen. Jammerlijk, niet waar, zoo’n uitvlucht? .Ei zijn er meer van dien aard, en natuurlijk, wie het recht niet aan zijn zijde heeft wordt op-en-top jammerlijk. Zoo bijv, zegt de heer v. Houten op een plaats Wij willen de onvermogenden niet bij de kas zien en op een andere plaats weer Wij zouden u wel mondig willen verklaren, maar de Grondwet, waarvoor we onzen eed hebben afgelegd, verbiedt het ons. Jammerlijk, moeder, niet waar? En dan weer worden de medeleden, die er zich meè kunnen vereenigen om recht te laten wedervaren, vergeleken bij socialisten en radi calen. Natuurlijk past daarbij eeu f van det volkje, rood eu half rood. Kwam er toch maar een bom .Lukt ook dat niet, dan, ja, dan wordt de minister, die een plan heeft gemaakt waarmeê de onmondigen vrede willen hebben, uitgemaakt voor een Staats-socialist. Mocht de Minister zich toch maar eens ver spreken Kwam er maar toch een bom Er worden den pseudo-eersten minister kus handjes gegeven en de verzekering er bij, dat zijn ambtgenoot best een anderen kan ■M-, O® ADVEB BEB BIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; vooi eiken regel meer 7 */2 Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voor waarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. x L w l 1 I 11

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1