M 10 Bj J i HET BEGIN TAN HET EINDE. lnscUriiviiiB w 0 Nationale ffliiiï. |S s I B REDDINGSHAKEN No. 5. NEGE N-E N-V E E R, T I G- h T E 1894. x. W O IN D O- IT A N u A I. n tel ik u, ten bewijze op ca rol- wer- gj Mt Alle brieven in te zenden. mr. van Houten heeft ’n i prachtige onthulling, ja a voor Veen, aan de Fra- vain peuple pense j 1 men ons land spottend genoemd heeft pays de canaux, canards, canaille Als ’t waar was, lag de schuld aan die oude J» heeren, natuurlijk Maar ’t is zoo niet. voorzichtig handelen”, en zijn gezin kan voor- thesis de minister Tak moet - I zÜn ontslag nemen. «tellingen, die bij ’t bewijs dienen zullen B 1,_ »^e raa(i van ministers beraadslaagt en 4 beslist in het algemeen over al wat een ge- I meenschappelijk overleg tusschen hen vordert. ^Regiem. van orde voor den ministerraad. -ife kennisgeving. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der da^er11^ Sneek' brenSen ter openbare kennis, aanwezig zijn 1®. In den houtmolen van Ter Horst aan de Geeuw xt r^’ Bloksma, Pompmaker, buiten t Hoogend 2. Wij blijven strijden tegen autocratie en theocratie. N. R. Crt. Jammerlijk, moeder, niet waar ’t Bewijs houdt het blad nog achterwege uit „voorzichtigheid.” Och, dat getob Eerst een gerucht van een feit dan een vermoeden dat het feit met het reglement in strijd is. Kwam er maar een bom Als medelijden niet gold voor ’n misdruk van goedhartigheid, was het voor den minister misschien een hartsterking, wanneer de liberalen in Nederland medelijden met hem hadden in den aanval van het liberale complot. Complot, ja 1 van een gezelschapje oudheden, die uit paneelzagen gaan op ’t Torentje, en een stuip krijgen voordat ze „eureka!” kunnen roe pen, wanneer ze meenen een spleetje of reetje te bespeuren door een reukje van ik-en-weet- niet-wat, dat hun neus voor de deur heeft op gevangen. Vleermuizen, zegt men, laten zich vangen wanneer men een gonzend pneuma laat hooren. Zou ook de N. R. Crt. zoo’n vleermuis zijn, die op ’t gegons komt aanvliegen Arm beestwe gelooven van ja Jammerlijk, niet waar moeder? Kwam er maar een bom ’t Is ook zoo’n moeilijk vraagstuk We moeten uitmaken, of er van de duizend landgenooten, mannelijke nog maar, zevenhon derd dertig of zevenhonderd en twintig kiezers zullen zijn. De vrouwen praten natuurlijk niet mee, daarvoor gaan we eerst nog de grondwet her zien, heel voorzichtig en diepzinnig, o, zoo diepzinnig, want, lezer, daarin zit het geheim onzer wonderkracht. Onze grondwet is, in zake voogdij, een na volging, verfijnde editie, van de orakelspreuken der Delphische Pythia. De grondwet van heden zegt, dat de kiezers in maatschappelijken welstand moeten verkee- ren hierover zijn de heeren het nu eens, dat de eenige bazis, waarop men zich stellen kan bij ’t onderzoek naar dien welstand, isof de betrokkene voorziet in ’t onderhoud van zich en zijn gezin. Tot dat onderzoek worden dus alle manne lijke meerderjarige Nederlanders opgeroepen. En nu komt het geschilpunt: De minister, de meerderheid der liberale partij in de Kamer en de liberale partij en masse daarbuiten, willen de gansche schare binnen gelaten zien. Eenmaal binnen, komen de heeren filantro pen met hun lijsten en lezen af, wie ze in den loop van ’t laatste jaar liefdadigheid hebben bewezendie beweldadigden moeten er uit en de zaak is beslist. En de minderheid der oude heeren, nog in ’t besef hunner voogdij, zoo iets gevoelende voor gezag, zeggen: Geen mensch binnen 1 toegang verboden dan op vertoon van bewijs, dat men ja dat men .’.je no sais pas dat men Deze CO I RANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco II. Cc n’ est pas ce qu’ un 1 Moeder, je weet misschien wel, dat ADI ENTENTEEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; vooi e en regel meer 7’^ Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. y 3 Bij de Wed. Folkert Prins aan de Prin sengracht 4°. In de smederij van J. Tjaarda, buiteu de voormalige Noorderpoort 5U. Aan het Spoorwegstation bru" Meiners> uablJ de Oosterpoorts- 7 B.j G. S. Hofstra, steenhouwer, aan de .Leeuwarder Trekvaart Asselman, scheepstimmerman, bij de Oppenhuizerbrug 9°. Bij de Kalkovens van Feenstra aan den Oppenhuizerweg scho? Conci'e,'ge der Hoogere Burger- 11 Bij den Concierge der School Kosteloos Onderwijs 12°. In den molen van neker vaart. levens wordt in herrinenring gebracht, dat volgens art. 450 van het Wetboek van Straf- wu i die’ zijnde van het oogen- blikkelyk levensgevaar, waarin een ander ver keert, nalaat dezen die hulp te verleenen, die hy hem, zonder gevaar voor zichzelven, ver leenen kan, indien de dood van den hulpbe hoevende er op volgt, gestraft wordt met hech tenis van ten hoogste drie maanden of geldboe te van ten hoogste driehonderd gulden. Ten slotte wordt de aandacht gevestigd op art. 168 der Algemeene Politie-Verordening de zer gemeente, luidende als volgt: „Niemand mag weigeren een drenkeling in zijn huis op te nemen. Ieder is verplicht, die daar te houden, totdat volgens verklaring van een geneesheer vervoer kan plaats hebben.” Overtreding van dit artikel wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf-en-twintig gulden. Sneek den 16 Januari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. KENNIS GEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen ter openbare kennis dat het 2e Suppletoir-Kohier van den Hoofde- lijken Omslag, dienst 1893, goedgekeurd door heeren Gedeputeerde Staten van Friesland, aan den Gemeente-Ontvanger ter invordering is ter hand gesteld en een ieder verplicht is zijn aan slag op den bij de wet bepaalden voet te vol doen dat een afschrift van dit Kohier vanaf den 17en dezer gedurende vijf maanden ter Secre tarie dezer gemeente ter inzage is nedergelegd alle werkdagen van ’s morgens 9 tot ’s namid dags 1 uur. Sneek den 16 Januari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek herinneren alle Ingezetenen die in 1875 zijn geboren, en zich tot dusver niet voor de Nationale Militie, lichting 1895, hebben doen inschrijven, aan hunne verplich ting, om zich daartoe alsnog aan te geven vóór of uiterlijk op 31 Januari e. k. ter Secretarie dezer gemeente. Sneek den 5 Januari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris, zoo belangrijk, als Weeshuizen staan niet hoog genoeg en de onthullers van weeshuis-schandalen zijn te wei- nig bekend om er notitie van te nemen. Maar een schandaal op ’t Torentje onthuld I door den bekenden mr. S. van Houten Er zijn nog geen nadere bewijzen de N. I R. Ct. dringt er echter op aan; de zaak moet dadelijk klaar worden, en dus de ministers I moeten onmiddellijk, of zoodra de vergadering I weer bijeen is verzameld, verklaren dat ze ho- I mogeen zijnd. w. z. moeder, ze moeten opbiech- I ten, of het waar is, wat het gerucht vertelt «Mat, de minister Tak in zijn ontwerpen kom- I ma’s en punten gezet heeft en aan den lang- I wijligen raad van oude heeren alleen, gansch alleen,, een brief geschreven heeft om zich te verdedigen over die komma’s en punten. ’t Kon natuurlijk laster zijn Wie in den brand zit, komt zoo licht in de verzoeking om een bon geen bom voor sigaren uit te geven voor ’n bankje. it t Daarop is ’tblad nog niet zeker en in af- wachting heeft het nu maar vast destelling op I t bord geteekend aldus hypothesis ’t gerucht heeft zich bevestigd. „Diepzinnig denken en dat zijn onze deug den, zeggen die oude heeren. Een mooi staaltje uit den laatsten tijd ver tel ik u, ten bewijze van die „diepzinnigheid”! De woordvoerder der tegenstribbelaars heeft ’n bom in de Kamer gegooid, maar niemand heeft in ’t eerst de knal der explosie gehoord. Op eens komt de redactie van de Nieuwe Rotterd. Crt. voor den dag met do opmerking, dat ze toch kruitlucht heeft geroken. ’t Moet bepaald een bom geweest zijn ’n Schlagend argument, want „Wij streden en blijven strijden tegen auto cratie en theocratie”. Van Houten, die als een hyena rondsluipt om het Torentje, waar z’n prooi zit te wachten, heeft gemerkt dat de heeren ministers niet al- tijd samen werken. De secretaris 'van i onthulling gedaan, een prachtig, want de N. R. Ct. had het ook 11 hij geruchte vernomen. Geen weeshuis-onthulling deze fraaie ontdekking i in onderhoud van zich zien. De vraag, wie zoo’n bewijs moet afgeven, is nog niet uitgemaakt. Daarover wordt nu geschil gevoerd. Jammerlijk, niet waar moeder Want eigenlijk komt het op ’t zelfde neer, tenzij de opposantenpartij ’t bewijs van toegan- wd afgegeven zien door den directeur der rijks- postspaarbank, of wel door den rijks- of o-e- meente-ontvanger. Die paspoorten-eisch is niet liberaal, vindt <re wel, moeder? En dwaas bovendien, als men inziet dat bin nen een jaar of drie toch alles zal moeten toe gelaten worden. Zoo doen nu die oud-liberale heeren, moeder i Zeven honderd dertig of zeven honderd twin tig daarom gaat het. In de Tweede Kamer, wel te verstaan. Want met dubbelzinnige verklaring of in ’t ge heel geen verklaring zijn voor drie jaar van die oudjes doorgeslopen naar de Kamer met een paspoort, dat ze ook niet terug zullen krij gen, wanneer de tegenwoordige, laat staan an dere kiezers het mandaat weer in handen krij gen. Jammerlijk, niet waar, moeder Kwam er maar een bom Want ’t gekste van ’t geval is, dat juist die anachronistische paspoorten oorzaak dreigen te worden van een levenlooze geboorte. Ook de verwachte Messias van ’t stemvee wordt ’t levenslicht niet gegund als in Herodes dagen, volgens ’t bijbelverhaal, den Messias van ’t zelfde volkje der kleenen beschoren was. „W eg met dien Messias en alle kleenen kregen een paspoort voor hun zieltjes. Zoo ongeveer gaat het in het land des naux De kleenen afgemaakt Canards, canaille en stemvee anders niet Ja zeker, de verwachte en lang beloofde Verlosser moet worden omgebracht. Als sprokkelmaand in ’t land is, zegt mr. van Houten, dan zullen we ’t in ’t geniep wel dooddrukken bij de geboorte. Van hun standpunt hebben de heeren romen gelijk, onder deze voorwaarde: dat ze strijden, als enkelen onder hen relijk doen, met eerlijke wapenen. Zijn ze bevreesd voor de overmacht der wei nig- of nietsbezittenden, dan kan niemand hun een verwijt hiervan maken, tenzij misschien run kiezers, aan wie ze verklaringen hebben afgelegd. QI ti

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1