No. 7. N E Gr E N-E N-V EERTIQSTE J Waarom hebt ge mij mijne góden ontnomen? Vv o S D A G UIT DE PERS. noemen rust, Alle brieven in te zenden. zwervend leven leidt, of wel: de Kamer late zich ontbinden. Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco BEKEND M A K I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen ter voldoening aan art. 8 der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad, no. 95) ter openbare kennis, dat aan M. W. VERWER, fabrikant, en B. J. BOERRIGTER, apotheker, beiden alhier, en hunne rechtver krijgenden, voor den tijd van twaalf maanden vergunning is verleend tot het oprichten van een Proefstation ter bestudeering der glucose- bereiding en hot plaatsen van een Stoomketel, op het perceel, kadastraal bekend gemeente Sneek, Sectie A, no. 1506. Sneek den 20 Januari 1891. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester BENNEWITZ, Secretaris. Mr. S. van Houten heeft alweder een Staat kundigen brief in ’t licht gezonden. Hij ont kent daarin, dat het zijn doel is den minister van binnenlandscho zaken te isoleeren van het kabinet; hij wenscht veeleer te voorkomen dat de minister zichzelf isoleert of door den invloed zijner radicale vrienden geïsoleerd wordt. Dat hij (Tak) een deel van zijn illusion zal moeten laten varen, is niet te miskennen, maar dat is nu eenmaal niet anders. In ’t belang van ge meen overleg moet de betrokken minister al licht iets opofteren. Mr. Van Houten blijft van meening, dat de minister van binnenlandsche zaken zal moeten toegeven. Wie bij het parlementair stelsel mi nister wenscht te zijn, moet tot zulke trausac.- tien bereid wezen. Ook aan Pierson heeft de Kamer niet vergund, in alles zijn theoretische overtuiging door te drijven. „Wanneer aldus vervolgt mr. v. H. de heer Tak geen ander voorstel wil verdedi gen dan het door hem gedane, hetzij geheel on gewijzigd, hetzij onbeduidend gewijzigd, dan ligt dit aarzel ik niet openlijk uit te spreken voor het kabinet de tweesprong voor de weder- opvatting der discussie. Dan wordt over het lot van het ministerie nu, en wel door het ka binet zelf beslist, omdat de regeering nu moet bepalen, wat zij wil. Streeft zij naar een vo tum, waartoe de liberale partij, behoudens en kele uitzonderingen van half-radicalen, zooals men er ook bij de bedrijfsbelasting moest mis sen, haar medewerking verleent, of wel naar den steun cener combinatie van ministerieelen quand-même, half-radicalen, radicalen en Kuy- perianen, wellicht nog versterkt met één of en kele katholieken Dit zal de quaestie zijn.“ De schrijver komt ten slotte teberdemetde reeds meer door hem geuite beschuldiging, dat het de verdedigers van Tak’s ontwerp te doen is, om de deur te openen ook voor de onver- mogenden. Wij meenen ons tot het hier ver melde te kunnen bepalen en verwijzen belang stellenden verder naar den brief. Ook de Standaard heeft het stelsel van prof. Gort van der Linden, in de Gids uiteengezet, onder handen genomen. Het blad spreekt van het „kastenstelsel” en doet uitkomen, dat de verschillende categorieën van kiezers, die de hoogleeraar heeft uitgedachtde kaste van den census, de kaste van het bedrijf, de kaste van den vakarbeid, de kaste van den lossen arbeid, de kaste van de kleine renteniertjes en dan daarbuiten de kaste der paria’s (vagebonden en ADVERTED TIER van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7*;2 Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. vijver ten naaste bij leeg, dan blijft het stelsel- Tak preferabel; men krijgt dan met één trek de gansche zoo en werpt de kleintjes, mitsga ders grondelingen enz., weer in den vijver om nog wat te groeien tegen het nieuwe vischtijd- perk. Het middel, door den heer v. d. L. aan de hand gedaan, heeft veel overeenkomst met die hengelvisschenj. ’t Bedrijf vordert veel pisca- torische wetenschap alle vischsoorten vangt men niet met ’t zelfde aasverder is een be zwaar, dat in t rijk der visschen, als in de ge- heele natuur, veel grensgevallen voorkomen en ten slotte men wil niet alle vischsoorten, geen grondelingen of ‘modderzeelten. Stellen we ons zoo’n „dagje aan den vijver” voor. Er wordt gevischt met kakkerlakken en andere insectenverder met wormen, slakken en andere weekdieren. Enkele heeren doen zwieback aan den haak de heer van Houten vischt met kikkers op snoek, baars en derge- hjke vijverkoningen van de orde slokop actieve staatsburgers. De vijver is vol visch, de honger groot, ’t is inleggen en ophalen zonder ophouden en als de avond daalt is de vijver nog vol. Moeilijk is het oordeel over de bruikbaar heid der gevangen waterbewoners. Het crite rium blijftactief deelgenootschap. De heer v. d. L. wordt belast met uitzoeken, en ieder schudt zijn net op ’t gras uit. „Greif nur hinein in ’s volle Fischeleben heer professor Naast een burgemeester ligt een oppasser, een advocaat naast een wegwijzer, een minister naast een opperman, een kleine rentenier en een oud gediende, een onderwijzer en een schoenpoetser, een schouwburg-directeur en een bordeelhouder naast een pandjeshuishouder, een expediteur en een pakjesdrager, een orkestmees ter en een orgeldraaier, een restaurateur en de man van ’t melk-en-zopie, een winkelier en een equilibrist, een straatmaker en een baan veger, een professor en een marskramer, een tourist en een vagebond, een dagblad-uitgever en een rondreizend papierkoopman, een beurs speculant en een flesschentrekker, een telegra fist en een boodschaplooper, een predikant en een volksleider. Om de verwarring nog te vergrooten komt de heer van Teekelenburg aandragen met een monnik en de heer van Karnebeek nög al een grensgeval 1 met een diplomaat, en de heeren van Houten en de Beaufort alweer grensgevallen met een paar student-mos- hoofden. De moeilijkheid blijkt groot, waar ’t grensge vallen betreft, en die moeilijkheid wordt niet opgelost door het stelsel-van der Linden. Met die gevallen tobt ook de minister. En het volk, als het de lijst der tegenwoor dige kamerleden overziet, schudt heden ten da ge bedenkelijk het hoofd „Och, die grensgevallen!” Wil men ’t stelsel-Tak niet, dan schiet er niet anders over dan deze oplossing Men verklarq dat ieder kiezer is, die geen zeer ondergeschikte waarde. Dit voorop stellende is de vraag: langs welken weg het spoedigst de finale kiesrechtuitbreiding te bereiken valt. De kortste weg, zegt de professor, is door aan de bezwaren der positief-liberalen te gemoet te komen. Maar wanneer die heeren willen aanleggen hier en daar, in heilige huisjes die langs den weg geschaard staan, met of zonder vergunning, zal de reis toch lang duren en vinden we den tocht misschien aangenaam door verpoozing zoolang we echter niet aan ’t eindpunt zijn voelt elk voortvarend medereiziger in z’n borst dat geheimzinnig hamertje kloppen met onrus- tigen klop, hem waarschuwende Ge zijt er nog niet Het vergalt hem ’t genot van de reis, en, ge ïrriteerd door ’t geplak zonder einde, moet hij wel gaan gevoelen, dat ’t moois er af is. Hoe beminnelijk en verzoenend ’t gezelschap ook mag zijn, hun tableaux-vivants zijn ver velend wanneer het laatste bedrijf er door af gebroken en gerekt en de ontknooping er door vertraagd wordt. Het middel van den heer v.d. L. moet dienst doen als verzoenend voorstel, dat wil zeggen; als een propositie naar den smaak der bekrompenen. Maar de vraag is naar den kortsten weg Er is Jbaast bij en de glans der heerlijkheid van deze liberaalste van alle liberale daden wordt ontluisterd door vertraging; dit te be denken is toch geen hors d’ oeuvre voor wie ’t belang der liberale partij mee op ’t oog heeft? En ook buiten, behalve, bovendien, de liberale oppositie in de Kamer vindt slechts een zwakken weerklank in de residentie van den oud-minister Heemskerk en in de woonplaats van Oranje-Ka. In trouwe, wanneer de Kamer wordt ontbon den, beseft ons volk te zeer de beteekenis van ’t oogenblik dan dat ons kabinet het noodig zou kunnen achten stembriefjes uit te laten reiken met nationale kleuren de reactie is op ’t oogen blik geconcentreerd in de Tweede Kamer. Roomboter Aangenomen, we hebben er niet tegen, zelfs al zit er een mug of vlieg in maar neem die boter weg en wat schiet er over Als de kaas er af is hui, professor of zu re melkin geronnen staat zeer smakelijk met wat broodsuiker er over ja dikke melk of zoo iets, een lekkernij voor groote lui, leden van den Oranjebond van orde en voor Kamer- leden met gemoedelijke constitutie-bezwaren, die gaarne iets positiefs, iets „diks” op de tong voelen liggen; mannen met het possessieve „van” voor hun geslachts-aanwijzing alsvan der Kaaij, van Blokland, van Heemstede, van Hou ten kortom, al die heeren uit ’t geslacht van eenvoud en van goede trouw, familien die de pecunia opvisschen met de zegen en kiezers met den hengelstok of de peuerhaak. Kiezers met het groote net te vangen heeft bezwaar, dit mag men toegevenmen r -- van den bovendien in deze zaak des volks van bodem, en die zjju uitgeslotenmaar moet de Geen voorstellingen of ficties, maar reële, po- sitief-houten góden waren het, wier ontvreem ding aan Laban deze verzuchting deden slaken. Zoo zuchtten de Israëlieten in de woestijn toen Mozes het gouden kalf vergruiseldezoo klonk het ook toen Jezus in Galilea’s velden den persoonlijken God wilde vervangen door den God van geest en onpersoonlijkheid. Zoo zuchtten na dien nog herhaaldelijk velen, bij het zien aftakelen van hun houten- of gou den afgoden. Zoo klagen in deze dagen de oud-liberalen uit hoofde van hun positivisme, terzake van het ministerieel bedrijf om het positieve door iets negatiefs te vervangen. En zij, die het bestaan van den God huns ^e].00^s mcer erkennen naar positieve aan wijzingen uit de Schrift, maar langs indirecten weg gekomen zijn tot een voorstelling dier God heid, dat denkende deel onzer natie, ze zijn in hun liberalisme niet ver genoeg ontwikkeld ze gevoelen zich niet eens beschaamd over de ze achterlijkheid ze maken den minister zelfs een verwijt er van dat hij, in de duistere schrift van art. 80 verward geraakt, zijn ongeloof heeft voedsel gegeven en den twijfel heeft gekristal liseerd door langs indirecten weg den Geest der waarheid terug te vinden. In navolging der positief-christonen deze positief-liberalen den minister en zijn aan hangers Godloochenaars. Zou in deze distinctie niet het teeken der af scheiding gelegen zijn Zouden de positivisten I berusten in doleantie zonder afscheuring Moet hun klaagtoon over het te ver-uitzetten der kerk door den minister er niet toe leiden dat zij zei ven de kerk uitgaan M ant het zijn niet enkel schrift-bezwaren die hen drukken, ook de mildheid, de verwijding der grenzen maken hen tureluursch. Hun bekrompenheid laat hen niet met rust, en met professor v. d. Linden gelooven we dat L ze den minister ten slotte een „onverbiddelijk balt” zullen toeroepen en de kieswetten in ge vaar brengen. Om dit gevaar te voorkomen en om de scheu ring in de gemeente te verdagen, heeft de pro fessor nog ’n redmiddel bedacht. Het ligt zeker in niemands, allerminst in onze bedoeling dit streven gering te schatten, bok al is het ter elfder ure gekomen en daar- 1 door reeds gepredestineerd om verwarring te stichten, dat is dushet gevarental met éen te vermeerderen. Bij ernstige opvatting van deze aangeboden exegese kan uitstel het eenig gunstige resultaat i zijn. En uitstel leidt tot afstel, wel niet altijd, L maar toch is wind in de zeilen zelfs bij I stormweer te verkiezen boven windstilte. Hoofdzaak moet blijven dat de kiesrechtuit- I breiding finaal tot stand komtde scheuring 1 een bezwaar, dit mag men toegeve I in de partij is een cassatiemiddel van betwist haalt daardoor ook de grondelingen .allooi en bovendiën in deze zaak dea vnllra vor, ?y^SaS^S'JSSEg! I tl

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1