3 buitenland. SNEEK, 23 Januari. Op de weekmarkt waren lieden de meeste booten weer present. Verseheidene beurtsche pen mankeerden echter nogwaardoor we vooronderstellen, dat in sommige onzer binnen wateren de scheepvaart nog gestremd is. Nu ’t ijs weer is verdwenen eu de bronnen van verdiensten zich weer beginnen te openen, wenschen we maar dat majoor Walnut’s pro fetie, na 16 Februari weer ijs, niet bewaarheid wordt. ongeschonden bleef. Ten slotte werd het ont werp naar de commissie verwezen, die dè bei de andere belastingvoorstellen onderzoeken zal. Weix lot het daar vinden zal schijnt niet twii- felaehtig. Het Berl. Tagebl. zegt leukweg „waarom mea het geheele ontwerp onder deze- omstandigheden maar niet liever dadelijk heeft ingetrokken, is tot nu toe het geheim van dea minister Miquel." Donderdag vergaderde de F ranse he minis terraad zoovel ter bespreking van de uitvoering oer conversie,vet, als ter vaststelling van den datum der verkiezingen, die noodig zijn tengevol ge van eenige ongeldigverkiaringen zoowel als ter vervanging van Kamerleden, die overleden oi^ naar den Senaat zja overgegaan. De datum van 18 Februari is vastgesteld. Wat de conversie aangaat zullen de houders der 4'/. pets, schuldbrieven tot 28 dezer ’t recht hebben af lossing hunner obligaties te eischen. Na dien teiuryn worden zij geacht tot de conversie too te treden. Do openbare meeniiig in Frankrijk heeft oe wet zeer gunstig opgenomon. Z-tterdig deed de president-minister nog een mededeeling in zake de rente-conversie, die onlangs bijna een kabinetscrisis had veroorzaakt. Ky oei naaide dat de opbrengst der conversie niet aan óen klasse van belastingbetalers iu het onderhavige geval de landbouwersmocht ten goede komen, maar hij voegde er bij dat ae regeering zeer wel doordrongen was van den plicht, om de landbouwcrisis zooveel mogelijk te verzachten. Men moest echter vooraf weten, noeveel geld op de begroeting tot dat doel zou oeschikoaar komen. Verhooging van successie- rec.iten, een weinig in de rechte lijn en wat s.erker iade zijlijn, zal ter bereiking van het eoei. noooig wezen. Men was met deze ver- ~’_V!'ij wel voldaan behalve Jaurès en de socialisten en nam de conclusie aan, waarby de regeering werd uitgenoodigd, hetzij by de begrooting, hetzj bij afzonderlijk voor- stel, door verlaging der grondbelasting of door andere middelen, hulp aan den landbouw te verleenen. Zij, die zich gevleid hadden, dat Frankrijk eerlang van het beschermend stelsel wel genoeg hebben zou, zullen niet met genoegen de sa menstelling vernemen der parlementaire com missie, aan welse de quaestie der invoerrechten in handen gegeven is. Van de 33 leden zijn slecats 3 overtuigde vrij handelaars en nog 2 die althans uitbreiding der handelsbetrekkingen willen bevorderen. Onder do overigen zijn zelfs velen, die nog verhooging van graanrechten ver langen. De commissie koos den bekenden aarts- piotectionist Méline tot haren voorzitter. Nog 2 andere commissies, mede van 33 leden ieder, zyn door de Kamer gekozen, waarvan eene het vraagstuk van verzekering van werklieden en oe andere de overige onderdeelen van het ar- beiders-vraagstuk zal bestudeeren. Do strijd tusschen Kerk en Staat, die in Ho ngarije begonnen is, kan zeer ernstig wor den. Drie gebeurtenissen openden dezen strijdde katholiekendag te Pest, waarop tegen de „over weldiging der Kerk” geprotesteerd werdde conferentie der liberale partij, op welke de houding ten opzichte van do kerkelijk-politieke voorstellen tot eeue partijquaestie gemaakt en allen, die deze niet steunen, de vriendschap werd opgezegd, en ten laatste het uittreden van graaf Szapary, Wekerle’s voorganger als minister-president. De beweging in Hongarije komt overeen met op zij nü zat, had zij zich zoo menigmaal met haar pop of met een boek in den arm in slaap gedroomd. Zij was zijn zustertje, en jarenlang vermoedde hij niet dat een ander gevoel hem aantrok tot dat zachte, beminnelijke schepseltje. Hij had haar ingesponnen in een wonderwereld van geloof, van legenden en van kerkelijke dogmatiek, zooals hij die toenmaals uit zijn eigen binnenste putte, en angstvallig had hij haar verwijderd gehouden van alles, wat voor haar die wereld zou kunnen benevelen. Ook Baltes, die weldra als tweede vriend een plaats vond in haar goed, rijk hart, sloot hij daar niet buiten. Maar terwijl de kerkschilder zelf zich meer en meer losmaakte van zijn vromen waan, nam het treffend kinderlijk geloof bij haar toe. Zóo rijpte zij tot een blonde, teedere schoon heid, die haar vriendschap zusterlijk verdeelde tusschen hem en Baltes. Heeds toen ontwaak te een gevoel van jaloezie bij den kerkschilder, zonder dat hij ’t eigenlijk zelf begreep. Terwijl hij nu naast haar aan ’t werk was en ijverig voort schilderde, nu en dan heimelijk een blik op haar slaande, overdacht hij, hoe dat ahes gekomen was en hoe het verder zou gaan. Als hij nu maar in die borst, in dat werkelijk respect voor u 1" kopje lezen konDoch zij wist haar teedere I OVERZICHT. De zeer verontruste gemoederen in Italië B verlangen natuurlijk naar de bijeenkomst van het parlement, omdat men met reikhalzend ver- langen den inhoud der regeeringsvoorstellen wenscht te kennen, die tot bevrediging moeten leiden. Bij het koninklijk besluit tot invoering Ij van den staat van beleg in de provincie Massa- b Carrara was een rapport van den ministerraad 1 gevoegd, waarin de heerechende beweging niet als een staatkundige, maar als een anti-sociale beweging geschilderd wordt. Zij bedreigt het land met nationale ontbinding, zij -is tegen den persoonlijken eigendom en het huisgezin gericht. I Het kabinet acht den samenhaug der Siciliaan- sche troebelen met de jongste voorvallen in Massa-Carrara ontwijfelbaardaarom moet men deze provincie dezelfde maatregelen toepas- sen, die reeds aanvankelijk op Sicilië tot herstel 9 der orde hebben geleid. I Inderdaad hebben de onlusten te Massa en ■K* Carrara zich niet herhaald. Een flinke troepen- Jnacilt vervolgt de rondzwervende benden en beschermt de werklieden in de marmergroeven die door talrijke werkstakers tot afval van de patroons worden opgehitst. Generaal Heusch heeft een 80tal opruiers doen gevangen nemen. I Donderdag morgen deed te Rome een sensa- hebenchtje de rondte. De Capitals had nam. het verrassend nieuwtje gebracht, dat de mi- mster-president Crispi in ’t geheim naar Berlijn JS vertrokken was. Natuurlijk werden hieraan i' diverse beschouwingen vastgeknoopt; men ver- haalde dat Italie’s diepgeschokte toestand de uittreding uit het drievoudig verbond tot een ■gebiedende noodzakelijkheid maakte om dit te ■Berlijn aan te toonen had Crispi de reis onder- ■nomen. Spoedig bracht de Agenzia Stefani in- ■tusschen een formeel démenti, onder bijvoeging ■dat de premier den geheelen dag in ’t ministerie van binnenlandsche zaken had doorgebracht. Volgens den specialen Berlijnsehen berichtgever sSvei Lndép, is men aldaar over Italië echter zeer ■ongerust, zoowel in staatkundige- als in finan- cieele kringen. Men beweert, dat volgens ver- trouwelijke berichten de toestand in Italië veel ritieker is dan de officieele verklaringen doen ■gelooven. Of het waar is dat tusschen Crispi ■daarin een goed bestaan. ■r°eu .haar oudste dochter Agnes grooter werd, ■ref°mZ1J rekenillo te houden met haar beval- ■ligheid en schoonheid, welke haar aan een goe- e P,art|j moesten helpen. Maar het noodlot ■naaide een dikke streep door de rekening. Het ■jonge meisje werd door een rijtuig overreden ■man moest haar een been afzetten. si a Ioen i1® schilders in de „grot" kwamen, had jj“-gnes zich lang reeds in haar lot geschikt. hep flink op haar kunstbeen, dat men uit anJs had laten komen, en sprak ook met ieder een vrijmoedig over „haar ongeluk"! Men Wende haar in de geheele buurt, en ook zij was ■met de omstandigheden en geheimen van ieder “‘-ewyd. Zij had overal haar vriendinnen, met wm zij de chronique scaudaleuse van het vier- ’«n66/’ van.de geheele stad bekletste. Be beide schilders hielden niet veel van haar eo van hare moeder. Baltes had Agnes een- WA w ,etra,Pt terwijl zij in zijn papieren rond- >auttelde, en verzocht met nadruk daarvan ver- -te blijven. Maar hij was niet zeker at zij niet aan zijn deur stond te luisteren, of iNV?-1 i aleutelgat loerde, als hij bezoek of een fitting had. Wat het kerklicht betrof, deze n zich over iets dergelijks beklagen. Zijn tong was buitendien ook spits en boosaardig, en de ervaring leert, dat twee boosaardige en babbelzuchtige menschen of de beste vrienden worden, óf elkaar wederkeerig een doodelijken haat toedragen. Lahmel zou daaraan reeds voor lang een einde gemaakt hebben en naar een beter oord en een fraaier atelier verhuisd zijn, wat zijn middels hem thans overvloedig veroor loofden, als Hedwigs ontluikende madonna- schoonheid hem niet onwederstaanbaar geboeid had. Toen hij by mevrouw Grotte kwam een jaar voordat Baltes de helft van het atelier over nam was zij nog een kind, dat vol ambitie met haar poppen speelde en de sprookjes las, die hij het present deed. Reeds toen voelde hij zich tot haar aangetrokken, en de kleine beant woordde die onschuldige vriendschap met ver trouwen en toegenegenheid voor den somberen gezel, dien zij alleen door haar vroolijk gebab bel en haar zonnig kinderlachje kon opvroolij- ken. Uren achtereen, haar geheele vrije tijd kon zij in zijn gezelschap doorbrengen. Vlak’ bij het venster, naast zijn ezel, had zij haar stoeltje, haar tafel en haar geheel poppenhuis opgeslagen. Daar las en werkte, daar speelde en droomde zij, en hier op dezelfde sofa, waar- Men zal zich herinneren dat op het sociaal- I democratisch congres te Groningen de beschul- diging nopens Panama-aehtige toestanden in den bond werd besproken. De heer De Le- vita nam hetgeen hij daarover had gezegd te rug. De heer Van der Goes had er in de Nieuwe Tijd het eerst op gewezen. Door H. v. A. gesommeerd om nu ook zijn beschuldi ging terug te nemen, antwoordt de heer v. d. Goes in ’t jongste nommer, dat hij niets terug neemt. Hij stelt zich voor eerlang vermoe- delijk reeds de volgende week op de zaak Terug te komen. Het parlementaire leven is te Berlijn in vollen gang. Donderdag hielden zoowel de Duitsche Rijksdag als de Pruisische Landdag zitting en beider beraadslagingen werden met levendige aandacht gevolgd. Het was de le lezing van het ontwerp op de wijnbelasting, die den Rijksdag bezig hield. Op den staatssecre- taris Posado wsky rustte de taak de voordeeleu van i ontwerp aan te toonen. De verbonden j regeeringen achtten volgens hem deze bel.isflng bij uitstes rationeel, omdat zij een aanvulling is van het belastingstelsel op de dranken en bovenal omdat zij een weeldebelasting is. Hier tegen gingen terstond van vele banken stem men op, de minister verklaarde dat zijn uitspraak toch voor verreweg 'c grootste deel van Duitsch- land juist was. Bovendien was de belasting zeer matig, per flesch zou zij maar een bagatel bedragen. Zelfs zou zij voor vele producenten voordeelig zijn, daar zij werkelijk lager is, dan hetgeen op dit oogenblik in Wurtemberg en Baden van den wijn geheven wordt. Ook maakt ’t ontwerp een onderscheid tusschen wijn als volksdrank en wijn als weeldeartikel, de Lo z il niet in de belasting doelen. Niettemin noem de hij de vrees denkbeeldig, dat door deze be lasting de cultuur der edeler gewassen geen winst meer zou afwerpen. Er zou niet minder om gedronken worden. Zyn betoog vond da delijk van vrijzinnige en natiouaal-liberale zijde tegenspraak van al de ingeschreven sprekers is slechts één het ontwerp gunstig gezind de kans schijnt dus allerminst fraai te staan. Iu dea Pruisischen Landdag keek men no0* minder vroolijk, want daar was de minister Mi quel aan ’t woord tot toelichting der staatsbe- 1 grooting en begon zijne rede niet de onverkwik- evci ir kelijke mededeeling, dat het Pruisische budget klaring voor 94/95 een tekort van ruim 70 millioen mark aanwijst. Het tekort is de terugslag van de sterk toegenomen rijksuitgaven de Pruisi sche bijdrage aan het rijk is dientengevolge 32 millioen hooger geworden. Hij knoopte hier- h?*1 betoog der zeer dringende noodzake- Jykheid vast, om tot een vaste regeling van de verhouding tusschen rijks- en staatsfinanciën te komen. Maar hoe dit zij, nieuwe hulpbronnen moeten gezocht worden en in afwachting van een overeenkomst met het rijk staat een nieu we Pruisische leeniug voor de deur. Na Mi quel voerde de minister van landbouw ’t woord over de maatregelen tot opbeuring van den landbouw en over de in de troonrede aange- kondigde oprichting der Kamers van landbouw. In de zitting van den Rijksdag van Zaterdag heeft de Wurtembergsche minister-president, baron v. Mittnacht, sensatie gemaakt, door beza digd maar onbewimpeld zijn stem tegen hetont- werp-wijnbelasting te verheffen. Het was iets nieuws, dat een der leden van den Bondsraad in den Rijksdag openlijk een voorstel der rijks- regeering bestreed. Maar Wurtemberg had in derdaad recht tot zoodanig optreden, waar zyn minister de toezegging in herinnering bracht in 1870 aan Wurtemberg bij zijn toetreding tot het Duitsche rijk gegeven, dat de wijn geen voorwerp van rijksbelasting worden zou. Er was wel geen formeele overeenkomst gesloten, maar de gedachten wisseling was volkomen be vredigend voor Wurtemberg afgeloopen, zoodat niemand de nu aangenomen houding van den Zuid-duitschen staat zal kunnen af keuren. Zelfs had v. Mittnacht den rijkskanselier vooraf van zijn oppositie verwittigd. Dit laatste moest de staats-secretaris Posadowsky erkennen, hij gaf toe dat de loyauteit van Wurtemberg geheel en zijn ambtgenooten een ernstige verdeeldheid- dat deze zaak allerwege vrij wat opzien baart bestaat, zal bij de wederbijeenkomst van het par- rr.. j. upzten oaan. lement kunnen blijken. Dan zal men tevens kunnen nagaan of werkelijk de regeering tot het vragen van buitengewone volmacht zal over gaan. Sommigen beweren dat koning Humbert hiertegen bezwaren heeft, omdat hij eigenlijk voor het optreden van Crispi als dictator be vreesd is. Intusschen luiden de laatste berichten, wat het herstel der orde betreft, gunstig. Nieuwe on geregeldheden schijnen niet voor te komen. Generaal Heusch heeft te Massa een krijgsraad tot snelle berechting van de vervolging der '-e- airesteerden ingesteld eu verder de inlevering der wapens verordend. Het recht van verga dering is opgeheven. Onder de bezuinigingen, die de regeering zal invoeren, wordt een ver mindering der aanzienlijke toelagen, die de ver tegenwoordigers in het buitenland voor kosten van representatie genieten, genoemd. Zoo zal de ambassadeur te Berlijn in plaats van 129,600 lire voortaan slechts 90,000 lire ontvangen. Aan de spaarkas te Rome is een kolossale toe loop van het publiek, dat zijn deposito’s terug- eischt. De betaling schijnt behoorlijk te ge schieden. Terwijl Italië al zijn krachten noodig heeft, om zich uit den jammerlijken toestand, waarin het gerankt is, op te richten, treedt tevens de vraag op den voorgrond, welke stelling het land in het Europeesche staatsverband zal innemen, wanneer het er in geslaagd zal wezen zijn won den te heelen. Het is duidelijk, dut op het oogenblik Italie’s deelgenootschap aan het drie voudig verbond voor zijn bondgenooteu van ge ringe waarde is. Mocht het noodig wezen op de gesloten tractaten een beroep te doen, de steun van Italië zou voorzeker zeer weinig uit werken. Maar, al breken er betere tijden aan, dan nog zal Italië verkleind, ja vernederd uit de crisis voor den dag komen, omdat mede- deelingen in de Europeesche pers en juist in de bevriende Duitsche en Engelsche pers de rondte doen, die het geloof in Italie’s trouw aan de gesloten verdragen ernstig schokken. De Hamb. Nachr., het blad dat tot vorst Bismarck in betrekking staat, zegt en herhaalt, dat tijdens zijn ministerschap de markies Di Rudini do Russische regeering achter den rug van Duitsch- land en Oostenrijk om gepolst heeft over de mogelijkheid om Italië te beschermen tegen even- tueele nadeelige gevolgen zijner driebondspoli- tiek. Aanvankelijk vond dit bericht tegenspraak, o. a. bij den veelal welingelichten correspondent der Times te Rome. Maar deze moet zijn te genspraak herroepen, hij kwam ook te weten dat Rudini dergelijke onderhandelingen opende. Hij ontkent echter dat Crispi mede in deze dub belhartige staatkunde de hand heeft gehad. De Times is over deze onthullingen zeer ver ontwaardigd. Een zoodanige trouweloosheid toont aan dat de politiek der Italianen nog steeds van den geest van Machiavelli doortrokken is. Een zoo verraderlijke bondgenoot is geen bond genoot. Men kan begrijpen dat het Cityblad vergetende dat men somtijds mede niet bij wij ze van lofspraak van het „perfide Albion” spreekt den Italianen duchtig de waarheid zegt. Het spreekt zelfs het vermoeden uit dat Rudini tegelijkertijd heimelijk tot ontwapenin gen is overgegaan, zoodat ingeval de bondge- nooten Italie’s hulp zouden hebben noodig ge had, de strijdmacht slechts op ’t papier te vin den ware geweest, en alzoo Italië ’t geen maand zou hebben volgehouden, indien een vreemd leger het land was binnengerukt. Men begrijpt geheimen goed te bewaren. Maar hij liet zich niet misleiden. De liefde is alleen blind tegen'- over de zwakheden van het geliefde wezen maar overigens ziet zij scherp met verbazend scherpe oogen weet zij het verborgendste na te sporen. Door een portret was ’t hem duidelijk gewor den. Toen zij nog kind was, had hij van haar kopje vaak gebruik gemaakt voor zijn engelen en jeugdige martelaressen. Toen zij vijftien jaar werd, schilderde hij haar portret. Het hing be neden in de „mooie kamer", en het was z°eker het beste dat hij ooit gemaakt had. Hij had het toenmaals willen tentoonstellen, in de be paalde hoop er een prijs of een eervolle ver melding meê te zullen behalen. Maar Hedwigs kinderlijke fijngevoeligheid verzette er zich te gen. Zij wilde niet door de „geheele wereld" worden bekeken en haar goede, lieve vriend Lahmel had haar het portret present gedaan, en zij kon er meê doen, wat zij wilde. Lahmel had toegegeven, alhoewel het 'hem als kunste naar leed deed, zijn meesterstuk niet in het publiek te mogen brengen. Zelfs Baltes was toenmaals vuur en vlam en had tegen hem ge zegd „Lahmel, voor de eerste maal heb °ik i Wordt vervolgd.) S3

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 3