VoLLENHOVEN’S DIJKSTOLLEN in Friesland VüLLENHOVEN’S M U S I C A L E S. PERL ES Bericht van Inieekening Verpachting SPS&KAABTSM. I Papieren Servetten in ordinaire en fijne soorten voorhanden bij I AAKBlStSaiM® van het affefeLeia der Boerenhuizin- ge aan ds Jocgedijk onder Nijiand, in ge bruik bij H. Andsla, en het boilWCU van eene elpliiaaxietc. aldaar. besta Bier voor dagslijksch gebruik. Verkrijgbaar te SNEEK bij P. SCHENK9CS. slechts 10 cents «Cribfll VdO Intófeniilg sg8Ghts §g cents Bloemlezing uit de meest gezochte Pianomuziek, h I THIEME’s Boek- en Muziekhandel te Zutphen. hhoud van „PERLES MUSICALES”. 7e serie (1894) meest versterkende drank. I 1. i a> I p TRAMWEG. Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden, ter post bezorgd te Si\eek gedurende de 2e helft der maand De cember 1893. SPOORWEG EN. NEDERL. DiEASTREGELlAG OER SPOORWEGEN (WinterdiensU) PER TELEGRAAF. HOLT, A N DSCHE Iedere veertien dagen verschijnt cene dubbele aflevering van 18 bladzijden, die twee of drie ADVERT EN TIEN. v 1 4 3 4 5 De Wed. T. SCHNEBELIJ, geb. v. Elmpt. ’s-Hage, 17 Januari 1894. Alexanderhof, Bankastraat No. 63. BIJ INTEEKENING «rr-n Lt* BIJ INTEEKENING PER WEEK. op de per WEEK, hoogst belangrijke en zeldzaam goedkoops Muziekuitgave fe B 26%. f52,00 a f52,50. g o v.c_ <y a-'O 20'/1S 95% 6 66‘/8 74% 781%e 22% 13% Buitenl. Spanje Portugal Rusland 1889/90 Hope 95% 19 141% ƒ12.05. 85% 7415/1G 78 23% 14 De ONTVANGER der REGISTRATIE a. a. en DOMEINEN te LEEUWARDEN maakt bekend dat de Verpachting van Tollen in Friesland, aangekondigd tegen 25 Januari e.k., 14 dagen is uitgosteld en thans bepaald is op DONDEB.DACl 8 B’BBBÜARI o.k. op plaats en uur als vroeger is vermeld. Mevrouw Heldring Fabrisius te Baarn, J. Franzen te Groningen. Van Bozum. Wed. G. Stellinga te Birdaard. Naar Amerika. W. Fischer te West Carlisle. De Directeur, HINLÓPEN. een ruim en geheel vertimmerd PAKHUIS met flinke ZOLDER, dadelijk te aanvaarden. Information bij H. JONGBLOED Jz., Wijnhan delaar enz. Sneek, Januari ’94. 22’/1C Men verbindt zich slechts voor deze Serie. Titel en Inhoud worden bij de laatste aflevering gratis verzonden. Daar de oplaag niet groot is en deze bij den zóó zeldzaam goedkoopen prijs zeker spoedig g s B teekening tegen toezending van zal zijn geplaatst, verzoeken wij hun, die lust tot deelneming gevoelen, niet te lang met hunne inteekening te wachten, om tegen eene geringe bijdrage van slechts tien cent per week in het bezit te komen van eene zoo keurige en uitgezóchte verzameling Pianomuziek. Bij verschijning der laatste aflevering wordt over het bedrag beschikt. Alle Boek- en Muziek- handelaren nemen bestellingen aan. Naar plaatsen, waar deze niet zijn gevestigd, geschiedt de toezending franco per post, door W. COOL VAN BOKMA. I voorhanden bij W. COOL VAN BOKMA. „PERLES MUSICALES’’ wordt uitgegeven in afleveringen, die elkander geregeld zullen opvolgen. De zevende serie, die in 1894 verschijnt, zal bestaan uit circa 60 nummers, die te zamen bijna 420 bladzijden zullen vormen, met fraaie en duidelijke noten op flink papier gedrukt. Om een juist denkbeeld te geven van de rijke verscheidenheid, volgt hieronder de volledige inhoudsopgaaf, waartoe veertig componisten hebben bijgedragen. Iedere veertien dagen verschijnt cene complete muziekstukken zullen bevatten. BURGERLIJKE STAND. Bestek en I ƒ1.50 te verkrijgen bij den Architect F. BROUWER te Cornjum. Aanwijzing in loco op 25 Januari e.k., ’s mid dags 12 uur. Inlevering der inschrijvingsbiljettcn bij ge noemden Architect vóór of op den 27 Janu ari e. k. HANDELS- en MARKTBERICHTEN SNEEK, 23 Jan. Boterprijs le keur f 52.00. Aanvoer 115% Vereeniging: le keur 2e keur f 51,00 a f - ,00, 3e keur f 50,—, a f 00, 4e keur f 48,a f Nagelkaas f 00,00 a f ,00. Aanv. 000 kilo. Aan de Veemarkt waren heden aangevoerd: 103 Koeien, 6 Stieren, 33 Kalveren, 112 Scha pen, Lammeren, 72 Varkens, Biggen en 2 Paarden. Prijs der Koeien f 60 a f 269 Stieren f 40 a f 160; Kalveren f 12 a f 60 Schapen f 7 a f33; Lammeren fOaf Varkens f40 a f 120 Biggen f a f Paarden f 30 a f 80 EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM, van 22 Jan. 23 Jan. 2 '/a pCt. Nat. Werkel. Schuld 85% 4 Buitenl. Spanje Heden ontsliep na een kortstondig doch geduldig lijden zacht en kalm onze innig ge liefde Moeder, m den ouderdom van ruim 78 jaren. Allen, die haar in handel en wandel gekend hebben, zullen beseffen hoe zwaar ons deze slag valt. een dergelijke beroering in het begin van 1868 in Oostenrijk. Maar het verschil is, dat in Hongarije de geestelijkheid, die tot dusver hare medewerking verleende tot de taak der bescha ving van den Staat, thans, nu de Staat zich zelf mondig verklaart, oen niet onverklaarbaren spijt, doch een zeer te betreuren vijandschap betoont. De liberale partij blijft echter vast op haar standpunt, dat de Staat de verplichtingen, die de Kerk zoolang ten opzichte van huwelijk en doop waarnam, thans zelf op zich moet nemen, en wil van geen schikking on geen schipperen ■weten. In de Hongaarsche geschiedenis was tot dus ver geen voorbeeld van eenigen kerkelijken strijd. Te bedeukelijkor is deze, omdat de cle- ricalen dreigen met eene herleving van do anti- semietische beweging, daar de Israëlieten allen tot de liberale partij behouren, aan welke zij hunne staatkundige gelijkstelling te danken hebben. Sinds geruimen tijd is de jonge koning van Servie in een weinig benijdenswaardigen toe stand, geplaatst tusschen de zgn. radicalen, wier steun voor het koningschap twijfelachtig is, en de liberalen, tegen wier beheer de staatsgreep, waardoor Alexander zijn onafhankelijkheid meende te verwerven, gericht was. Het over lijden van zjjn oud-gouverneur Dokitch, naden coup d'état zijn eersten minister, deed den jonkman ontijdig zijn Mentor verliezen. Intusschen is nog steeds het proces tegen de gevallen minis ters aanhangig. Een belangrijk bericht is de aankomst van Alexander’s vader, Milan, in de Servische hoofdstad. Het kabinet heeft zijn ontslag genomen, maar de rust bleef gehand haafd. Maandag zou ook de Skoeptchina weder bijeenkomen en tevens werd de aankomst van Paschitch, den gezant te Petersburg, een der aanvoerders van de radicale partij, verwacht, in wien velen ’t hoofd van een nieuw kabinet zien. Zal Milan’s komst aan de crisis een nieuwe richting geven? Ziedaar een vraag, wier be antwoording de eerstvolgende dagen zullen bren gen. Daar hij indertijd zich verbonden had niet in Servie terug te keeren, verwachten sommi gen, dat hij zijn zoon tot een nieuwen coup d'état zal aanzetteu, nam. ontbinding der Skoeptchina en een militaire dictatuur. De toestand is on getwijfeld hachelijk. De Berlijnsche correspondent van het Han~ delsblad meldt inmiddels van daar, dat volgens loopend gerucht de gewezen koning Milan van Servie gisteren te Belgrado vermoord is. 2e Oosters, leening Zuidwester Sporen Oost. Zilv. Jan./Juli Geconv. Turkije D Peru vian pref Zweedsch-Noorw. Spoorwegen Aandeelen pref. Denverrio grande Union Pacific Groote Rass. Sporen 141% Engelsche Wissels GEDRUKT EN U1TÖEGEVEN BU W. COOL VAN BOKMA, TB SS™ J STOU 7 40 6 25 8 11 6 56 7 7 2 26 12 5 A 10 80 6 47 opneming van passagiers. 10 25 f ♦9 21 1 f Deze tram 41 V. i, vzo, eu ju vau oucuk imiu ouvunu iwjwu uueeu ues vnjuuga 1 tb, 5— en 8 5 van Leeuwarden naar Sneek stoppen te Beers, Jorwerd, Wienwerd en Schar- ÏW 554 61 o '3 92 911 9 23 9 30 9 39 140 1 48 159 2 9 221 2 13 4 44 6 29 *8 36 6 41 6 32 6 41 SCHUBERT BE1JER 8 33 8 42 8 51 8 58 910 919 926 3 26 336 4 15* 430“ Heerenveen Joure Sneek 5 20 6 26 637 6 43 7 44 7 54 81 87 9 47 9 56 •9 35 ♦117 •1218 92 *9 4 7 27 7 47 9 35 9 43 9 53 103 1011 10 21 10 35 10 42 10 46 1056 1139 114 11 56 12 5 12 15 Sneek IJsbrechtnm Niland Bolsward V. 730 810 A. 8 50 2 50 4 58 5 52 61 6 12 6 23 6 31 6 42 6 54 79 717 7 24 7 30 7 39 3 40t 3 55f 4 10f 4 30j- 55 55 5 20 5 30 545 613 6 43 75 8 35 9 14 12 50 11 1 10 120 1 26 *1 34 *144 *149 5 52 69 7 12 720 7 29 7 38 El 8 19 8 29 8 35 842 850 99 915 9 26 9 88 9 50 101 10 9 10 54 7 55 9 20 li s p. 7 25 7 45 8 A, - V. 5- 515 6 30 OP DE VAN 2 27 2 38 2 47 2 57 33 4 50 51 55 5 11 5 24 5 33 5 40 5 49 5 f8 612 77 723 1151 12 12 9 12 44 138 154 1123 12 16 2 30 3 8 32 5 5 45 6 80a 7 7 45 880 9 10 50 8 *811 8 20 8 80 8 37 11 6 6 50 7 77 7 20 8 8 - 8 15 8 35 845 9 910 9 25 9 40 215* 2 25* 2 45* 3-* 3 10* 3f0* 4 42 5 511 7 28 813 8 22 8 33 8 44 852 93 914 9 29 9 37 9 29 3 943 —5 95 108 10 15 5 24 5 35 544 5 54 6 7 46 7 57 81 87 T tam way «galop Croyez-moi I Melodie Mazurka des traineaux. 12 20f 12 35t 1 45f 145f 25 t 2 20f Leeuw. V. Wirdum Idaard-R. Grouw Akkrum Heerenv. Oudesch. Wolvega Peperga Steen wijk Nijenveen Meppel Zwolle Arnhem Utrecht 9 3 *12 17 2 915 *12 30 2 11 921 *12 36 218 3 42 9 37 *12 43 2 26 956 *12 49 235 1023 10 29 10 42 10 51 118 8 36 10 26 9 10 115 1140 151 2 40 249 3 311 819 3 30 341 3 56 44 411 417 4 26 7 a 9 56 745a 10 35 8 80a 1110 8 20 stopt te Warns, terwijl de treinen voorin, 616, 7 42 en 0 5 en nam. 154, 318 en 3 50 van w - --,-rrir- -- tUTT. VVI pit J Ga WC ad OU BCCrS Pe treinen voorm. 619, 8 40, 1130 en nam, 2 47 en 6 5 van Leeuwarden en voorm, 9 35 en nam, 12 31, 2 30, 6 5 en 8 20 van Stavoren vervoeren reizigers der drie klassen) alle overige 2e en 3e klasóe. 1118 1125 *155 1138 *2 8 *217 2 24 2 33 2 42 35 3 59 413 33 310 3 20 329 - 3 39 m SCHUBERT BEHR HA RUSTON BE1JER SIDNEY SMITH La fille du Regiment, Fantaisie brillante GOBBAERTS BAUMFELDER ASCHER 6- 610 616 6 23 6 31 6 50 6 57 78 716 728 8 33 739 747 8 35 1125a 2 40 12 10a 3 20 12 50a 4 >n Zondags NIET extra tram van Sneek. Harlingen V. Kimswerd Arum Witmarsum Bolsward Nijland IJsbrechtum Sneek 6 8 47 938 1129 947 9 58 1143 6 59 10 9 1017 10 28 10 39 10 54 112 119 1115 1124 12 35 Witmarsum Arum Kimswerd Harlingen A. 6 22 6 33 6 42 6 52 A. 6 58 V. 7 3 714 718 7 24 7 37 7 46 7 53 82 813 8 46 941 A. 9 55 6 25 *10— Sérénade, Transcription Sans Souci, Galop de bravoure Les Cloches du Village. Morceau de Salon Sérénade des Anges Caprice militaire Ecoutez-moi! Romance sans paroles 110a 4 15 150a 5 2 30a 5 45 NIET, le^euveen. 7 715 7 25 7 40 8 15 8 15 8 30 8 40 CD W 2 10 2 22 2 28 2 35 2 58 310 3 19 3 31 341 3 49 A Wil men dezen dus herleiden tot Amsterdamschen tijd, dan moeten bij die 117 156 58 1122 2 13 522 124 2 8 4 41 616 131 219 4 51 6 23 142 2 36 5 151 2 50 59 158 27 Sneek V. 5 9 5 Joure 5 45 9 40 Heerenveen A 685 1020 a Deze trammen löopei Dinsdag» nan» 1 uur 15 Danse espagnole Boute en train, Galop Ne m’oubliez pas, Melodie Mandolinata, Fantaisie brillante Fleurs d’oranger, Valse brillante Cavallerie-Quadrille Comme vingt ans, Melodie La Braban^onne, Belgisch volkslied Perles et diamants, Mazurka brillante Les Patineure, Caprice-Etude Qui m’aime me suive, Galop Die Tanzlustigen, Walzer Le Télégraphe. Galop L’adieu, Nocturne La Flute enchantée, Fantaisie Fanfare militaire Le bal masqué, Quadrille 8i9 j 8 50 1 8 59 99 915 9 32 9 44 9 49 9 56 8 20 1010 8 29 10 20 8 36 10 28 8 45 1038 8 c4 10 48 10 30 10 55 11 22 1139 6 610 6 25 6 41 6 51 *7 45 7 7 *7 54 7 31 *8 7 7 40 *813 7 46 *818 Leeuwarden A. 8 8 29 S 8 37 - 8 44 8 54 93 913 GOUNOD ASCHER HENNES KINKEL KETTERER FUNKE ASCHER KETTERER WALLACE LEI JBACU LUDOV1C GODFREY LE BEAU BEI IER TONEL CROISEZ KOWALSKI STASNY LABITZKY FAVARGER DUVERNOY ASCHER STREABOG SIDNEY SMITH Le dame bïauche, Fantaisie élégant KINKEL Confidences, Valse sentimentale RAVINA Chanson boiro MATTEI Fête Champêtre, Morceau caractéristiquo HIME Chant du Troubadour, Sérénade MARSCH nach dem Jtiger«Clior a. d. Oper „Der Freischütz”. H arlingen Franeker Drourijp Deinum Leeuwarden Tjetje.’k Hardegarijp Veen wouden Buitenpos; Visvliet Grijpskerk Zuidhorn Vierverlaten (ironing ju Winschot r. jOeuweschans Des Vrijdags te Leeuwarden voor deze plaatsen geen opneming van Passagiers. 54, 92, 9 11, 923, 930, 9 39 en 9 47 van Sneek naar Stavoren loopen alleen des Vrijdags en nam. 155, 5 en 8 5 van Leeuwarden naar 8neek stoppen te Beers, Jorwerd, Wienwerd en SchaT- van Sneek naar Stavoren voormiddag» 525, 75 en (1215 alléén Dinsdags en Vrijdags) en nam 3 22en6—stopt te Warns. 643 6 52 7 1 78 719 7 27 7 34 V. 616 7 42 9 5 10 27 6 27 7 53 916 1086 6 39 8 4 9 27 10 45 Jellum-Boxum 6 51 816 9 39 1U53 Leeuwarden A 7 8 25 9 48 111 8 12 *1112 9 35 *12 31 943 9 51 9 58 *12 47 108 1016 1022 *15 17 154 318 3 50 7 25 3 29 42 79 718 7 26 2 42 5 38 4 85 7 3 2 30 6 5 *8 20 2 42 613 252 621 32 315 3 28 649 335 655 *854 856 Amsterdam V. Enk huizen Stavoren Koudum-Molkw. Hindeloopen Workum Oudega Ijlst Sneek Bo”zum Mantgum Deinum Dronryp Franeker1 Harlingen Des Vrijdags geen opneming van passagiers voor Leeuwarden, 3 29 4 2 216 3 40 414 - 2 28 852 4 27 129 237 41 436 784 918 V. 5 50 |6- 610 A. 630 V. 6 30 75 7 25 10 45 7 37 11- 7 50 1115 De met een geteekende loopt aUéén des Dinsdags. 3: 3 49 8 57 1 9 2 50 414 116 a.k. 4 21 127 4 82 135 ff 440 147 2 452 717 158 58 2 5 511 781 2 55 6 2 810 5 9 7 50 10 28 5 50 g 842 9 55 7 5 9 35 10 84 6 19 6 1'8 6 40 - 651 N 71 V. 5 25 7 5 5 33 7 12 5 42 7 20 7 31 788 10 40 1120 12 5 a. Deze trammen loopen Zondag Dinsdags vm. a uur uxtra tram van 8 47 9 29 1016 1127 1124 1124 Amsterdam 1153 1153 Des Vrijdags te Leeuwarden voor deze plaatsen geen 8 20t 715 8 30f 3 40f 8 551 3 55f 8 840 8 55 92 9 15 9 20 9 80 9 40 9 55 1040 10 40 10 55 -- 1110 eek A. 5 40 8 55 1120 2 3% t Deze trammen loopen Zondags NIET. iiiiiw rn si winn'ii' h'iTi iTf—w—ing iwnnrm~iMm~6TrTWBiwiiin.rmiTMLri_j|_ix— tct*”?1: Wil men dezen dus herleiden tot Amsterdamschen tijd, dan moeten bij die uren 20 minuten worden bijgetell. Amsterdam V. Utrecht Arnnem Zwolle Meppel Nijenveen Steeuwijk Peperga Wolvega Oudeschoot 7 18 Heerenveen 7 27 Akkrum Grouw Idaard-R. Wirdum Leeuwar. A. 8 16 SCHMIDT CRAMER STREABOG KüFFNER CRAMER .VEIidAUH STREABOG DUPONT SCHMIDT HESS EGGHARD NEUMANN STRAUSS GODFREY NELDY TALEXY SNEEK. Van den 16 tot den 23 Jan, GeborenJan de Boer, z Gerben Twijustra, d Hendrik van Braam, z - Jan de Jong, z Anne de Vries, d Lieuwe de Haan, z Een zoon buiten echt. Overleden; Anna Elisabeth de Vries, 9 dgn, Lisbeth Eika Stelliugwerff, cirea 12 mnd, Gerrit de Vries, 73 fr. -- -Aaltje Hornstra. 81 jr. Wietske Abma, 60 ir, Neeltje Piersma 77 jr, Tietje Tjaarda, circa 72 jr. Hochzeitsmarsch La fille du Regiment, Potpourri Promenade militaire Robert le diable, Marsch Der Freischütz von Weber, Potpourri Obé ou, Fantaisie brillante Potite Fantaisie sur POpera BZampa” Pluie de Mai Les Babillardes Le Chauson de Fortunio, Fantaisie caprice Le Train de plaisir, Morceau brillaat La Hollandaise, Polka élégante Le Délire, Grand valse Les gaides de la Reine, Quadrille La voix du ciel, Rêverie La Fran^aise, Polka-Mazurka WALLERSTEIN La Bouquetière, Petite valse BURGMULLER Fortunio, Valse de Salon Le Printemps du jeune age, Polka élégante Wien Neerlandsch bloed en Wilhelmus van Nassaueu Les filles du ciel, Suite de valses brillantes Vive la joie, Polka de Salon Le jet d’eau, Morceau caractérlstique Javaansch Volkslied De uren van vertrek en aankomst zijn allen vermeld in Greenwich-tijd, Nieuwescnans V. Winschoten Groningen Vierverlaten Zuidhorn Grijpskerk Visvliet Buitenpost Veen wouden Hardegarijp Tie tjerk 322 6— *631854 n. iz za 5- 3 29 6 8 2 12 33 g 3S7 617 aü 12 48 3 47 6 29 2 12 55 3 54 6 36 g 1 5 4 2 645 §- 115 49 653 ’75 947 f 585 835 719 953 II Bij stremming Stoombootdienst Enk.—Stavoren loopen deze treinen n ie t De treinen nam. 8Ö4, 92, 9 11, 923, 930, 9 39 en 9 47 van Sneek naar Stavoren loopen allee De treinen voorm. 6 19, 7 43, 9 6, en nam. 1 jaegoutum; terwijl die vj.~ 2_1 Van Stavoren naar Sneek v.m. 643 en nam. L Leen warden^ stoppen te Scbarnegoutum, Wienwerd, Jorwerd en Beers. PC VOGrZü, v 19, 8 4v, 11 3v vu mim, 147 vu 6 5 vuu Leeuwarden eu vvuriu, wou eu uaui, jxój, ov, o o en zo Vu «r—rtnrw, NB> trelD8P-die voonn» ft 19 en 840 en nam, 65 van Leeuwarden en 12 31 en 8 20 nam, van Stavoren vertrekken, loopen niet op de sectie Stavören—Sneek, wanneet het stoombootverkeet tavoren gwtrenjd 14, 7 43 8 40:9 6 1130 155 2 47 5—65 85. 7 53 916 1140 25 2 56 510 815 8 5 9 28 11 49 2 17 3 3 5 22 827 816 9 39 1159 2 28 311 533 8 38 8 26 9 2 9 49 128 238 318 543 6 29 8 48 1215 23 g1 12 S3 12 48 12 55 1 5 115 8 23 8 38 9 29 9 36 9 45 9 55 2 59 516 6 48 10 2 3 15 5 25 6 57 10 11 2.20 3 33 5 38 7 10 10 24 3 41 5 44 716 10 30 2 30 S 6 548 7 20 10 35 2 40 3 58 5 58 7 30 10 45 6 8 7 50 10 50 6 16 757 1057 6 26 8 7 11 7 6 36 816 1116 8 26 1126 Leeuwarden V, Jollu. in-Boxum Mantgum JJozum Sneek IJla’t Oudega jWorkum Hlndeloopen Koudum-Molkw 610 7 46 Stavoren Aauk 618 Unk'i'Jizen 7, Amsterdam A. 9 5 1215 9 15 12 25 9 80 12 40 9 45 12 55 9 45 12 55 130 4 30f 1 45 4 50f 2— 55 t 215 515f geteekende loopt al loopt Zondaga NIET,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 4