BS- MfflM-M Will BE i m J ló i N EG E N-E N-V E E R T I Q 1894. v No. 9. 31 ,V 2% V A. J 5 I. F> een een Toch zal uit de i valwinden over hun vraag. Kalm len humor waar *1 h Lil IIL I plichten, dan nu er geen enke na een i’z'-ï L 1 j den burgerstand aantreft die groot gaan op de pfi—-J- I men de conservatieven aanspreekt naar ’t gelaat dat ze aan ’t volk ver- 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; Cents. Bij abonnement is de prijs -,i te vernemen by ADVEBTENT1ËN van voor eiken regel meer 7% belangrijk lager. Voor waarden daaromtrent den uitgever. UIT DE PERS. Onlangs werd door de Standaard aan een waarschuwend woord tegen hen, die Taks kies wet bestrijden, het volgende toevoegd „Tak’s tweede paard staat reeds gezadeld.” „En over welke politieke kracht deze ruiter „dan zou beschikken, zou door geen groep in „den lande pijnlijker dan juist door onze con servatieve phalanx ervaren worden.” Naar aanleiding daarvan schrijft thans de Prot. Noordbrabanter (’t orgaan van den heer De Savornin Lohman) „Tal van vragen dringen zich bij het lezen van dit bericht aan ons op. Zou waarlijk de Koningin reeds nu besloten hebben bij verwerping der kieswet tot Kamer ontbinding over te gaan Zou zij, nu verdeeldheid bestaat over uitleg ging der Grondwet, over die uitlegging de be slissing inroepen der kiezers P Zou zij haar toestemming gegeven hebben nog vóór het advies of het gevoelen Van alle Kamerleden te hebben vernomen Zou, indien dit alzoo ware, zij aan haar mi- 't Geval ia noeilijt Zender al mX?'*’' h'bb“‘ zou het voorzichtigheid, vrees, Deze COL BA NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden f V-franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco Vóór den J*»l Met bemjdenswaardig geduld onderhoudt vaderlander”, de schrijver van de r schenen brochure „in hoofdbeginselen öngewij- i zwi nog eens onze anachronistische députés vooroordeel zijn zonder meer Men kan zich i weerspannig bedrijf in de kiesrecht- i hierbij neerleggen wanneer men menschen uit van toon, ligt de rustige tint van stil- overschr.’s gemoedelijke raadgeving, hij achtereenvolgens g-» toonen, getuigende van voorzichtigheid, onbedachtzaamheid, gemis aan doorzicht. Slechts op ecu enkele plaats geeft de fluit een schelle klank Het is, waar schr. over Cle- menceau en De Cassagnae spreekt, twee staats- I lieden die de hoogleeraar Fruin onlangs aan haalde om het algemeen kiesrecht te schilde- ren aar zijn schaduwzij had de prof, gewezen ).op t gemis van deze twee staatslieden ten gevolge vanle suffrage universel.” Ik kon zegt de Vaderlander mijnoogen nauwelijks gelooven, want mij kwam het voor, I dat, zoo het Fransche stemrecht met iets ge- I luk kon worden gewenscht, het wel hiermede I was dat het, door het gezond verstand voorge- I icht, een einde heeft gemaakt aan de parle- I mentaire loopbaan van twee onverbeterlijke schreeuwlelijken men vergunne mij dat I woord die, door eer- en reclame-zucht geleid, I «P de politiek van hun vaderland den allernood- I lottigsten invloed hebben uitgeoefend. Die toon klinkt schel, zoo opvallend, dat men I e®“ °°genblik geneigd is te gelooven dat de I Vaderlander” hier een kreet van blijdschap I met kon weerhouden, nu de bestrijder van het algemeen kiesrecht hem een argument aan de i hand doet dat juist ten onzent I ’t Is waar, datzelfde stemrecht koos een kap per en Vhomme-canon, maar niet in de plaats dier twee, zegt schrijver. I De kapper-afgevaardigde heeft heel wat op z n geweten. Vooreerst zal men het aan hem wijten als ’t algemeen kiesrecht bij ons nog niet glijden wil E\en tweede heeft hij het op z’n geweten dat uettige Hollandergezichten periodiek uit hun rust worden gebracht, als de buitenlandsche cor respondent of het buitenlandsch overzicht van een persorgaan weet mee te deelen dat de kap per ja> kapper kapper Chauvin, ook in e vergadering zich heeft laten hooren of zien. Maar, eerlijk gesproken, begrijpen we niet L- ,e een verstandig mensch er om gaat lachen wij bewonderen den man, die het in onze we- I ew van vooroordeelen, bij hoog meer nog dan Pw VaU kapper brengt tot v°lk8député. I Werkelijk, Chauvin moet een kranige kerel rJQ’ omdat-i geen meesterstitel, geen aeld £cen deftige familie en dus geen kruiwagens jenfin omdat-i alle materiaal mist waarmee men iu ’t beschaafde werelddeel brengt tot den rang van Edel Mogende. In trouwe, bestond onze Tweede Kamer on oogenbhk uit louter kappers, ’t zou allicht gieter gaan met de rerdeeling van lastenen lus- ten, rechten en I le kapper, maar op enkele uitzonderingen „een slechts mannen in zitten, die door erfenis vroeger ver- j titel gekregen of veroverd hebben. Een vooroordeel Alle brieven in te zenden. te stellen en te v - - - van personen naar hun innerlijke diensten. In dat streven staat ze tegenover de aristo cratie, wier geest rondspookt in onze Tweede tamer, en in een deel onzer liberaal-orthodoxe pers de poezie van de leugen inspireert. Voor den slag, die slag zal niet vreeselijk zyn de strijd is niet gebaseerd op actie van overtuiging, ’t Is berekening alt over. De vraag is maar, wie het hoogste cijfer verkrijgt in de uitKomst. De voorstanders hebben dit bewezen, op een paar gunstige uitzonderingen na, door den matten toon hunner redeneeringen, door spekt als ze waren met plus- en minusteekens: van geestdrift bijna geen spooren ’t beginsel werd vertoond in z’n lapmethode om de’ toe komst te maken tot een verlengstuk van de historische lijn, die meer of minder vaag loopt door de fantastisch berekenende hoofden der voorstanders, ’t Was duffe oratorio en oratori sche dufheid. Du de oppositie was al even onverkwikkelijk; men leze slechts de Staatkundige brievan van mr. van Houten, waarin allerlei belangen door een worden gewarreld om ’t belang der „non- valeurs te verdonkeremanen. De eenige gloed in die correspondentie is de vlam van een aristocratisch auto-da-fé waarin de minister Tak zal moeten opgaan Ich bin ein Cavalier, wie andre Cavaliere. Du zweifelst nicht an meinem edlen Blut- Sieh her, das ist das Wappen, das ich führè (Het „liberale” Wappen van mr. v. Houten) Darum bedien’ ich mich, wie manchet junge Mann, beit vielen Jahren falscher Waden. Berekening om te blijven op die gefingeer de historische lijn van waardeering naar eigen belang, door vleierij van ’tgeen alle verdienste mist en spotternij met wezenlijke verdienste. Bist mit dem Teufel du und du, Und willst dich vor der Flamme schenen zegt „die Hexe”, en Mephisto in zijn achtsten brief vult het gemis aan prikkel aan, door den minister toe te voegen Nun frisch hinaus Du darfst nicht ruhnl Toegeven iets van uw beginselen opofferen ook Pierson heeft het moeten doen Wat zou de heks wel zeggen indien de minister zich liet intimideeren Mög’ euch das Schlückchen wohl behagen Vóór den slag. De heeren zijn aan ’t cij feren voor welke partij zal de uitbreiding het voordeeligst zijn ?e, „liberale” de anti-revolutionaire de katholieke Voor geen van drieën j Voor de radicale dan voor de volkspartij p Dan is de uitbreiding in strijd met volks- en staatsbelang. „Komm nur geschwind und lasz dich führen Zou de minister zich laten bewegen P afkomst van hun vader of moederdan denkt de stumperts zijn niet wijzerze staan te geuren als ’t aardappelloof wanneer de knol lang onder den grond zitze hebben nog een gelukkig gevoel wanneer ze aan die schatten en hooge positie van hun voorvader denken en ze zijn er o, zoo trotsch op, dat zij werken moe ten neen maar dat die rijke voorvader niets behoefde te doen. Zie, dat’s een vooroordeel men heeft dan het recht om die menschen te lachen, die zoo weinig ontwikkeld zijn dat ze hun verdienstelijkheid ontleenen aan een an der en dan nog soms aan iemand, wiens eenige verdienste was dat-i niet onder curateele stond en ’t geluk had een erfoom, of een milli- oenentante te bezitten van wie hij dus eigen machtig het goed mocht overnemen, omdat toevallig in ons land een erfrecht bestaat uit gestrekt tot de verstverwijderde takken, om het geld toch uit de vingers van den Staat te hou den. Zonder dat erfrecht was grootmoeder niet in ’t bezit van tante’s diamanten en paarlen ge raakt en had grootvader, omdat i niet rijk was, natuurlijk niet die „hooge” positie van faine ant kunnen bekleeden, waarop het hardwer kende grand-child nu zoo trotsch is. Maar menschen, die „gestudeerd” hebben en dus bij ervaring weten hoe moeilijk het valt verdienstelijk te worden in de wetenschapzij, die meenen het recht te hebben zich voor te laten staan op de verovering van een goed deel van dien begeerden schat zulke men schen kunnen niet bevooroordeeld zijn. Wanneer ze dus het hoofd ontblooten voor de bezitters van schatten, die oxydeeren en doen oxydee- ren, of wanneer ze spottend spreken van den kapper-afgevaardigde dan zeggen de men schen iets wat ze zelf niet meenen dan is ach ter hun eerbiedsbetuiging een spotlach en ach ter de spotlach een gevoel van eerbied; dan, ja dan is er berekening in ’t spel. Die verfoeilijkste van alle factoren in de maatschappijlijke samenleving, de berekening, die t karakter aantast, de beginselen transitief maakt, en de wereld toebereidt voor de gunsti ge ontvangst van lastertongen en doet bukken voor een kortzichtige publieke opinie; die fac tor is ook overal doorgedrongen, in onze Twee de Kamer ook, n' en déplaise de „Vaderlander”, I ja met al z’n bezadigdheid waarachter een spot lachje verborgen is, mag ook hij zelf het eer lijk opbiechten ik handelde uit berekening toen ik in de inleiding verklaarde niemand te verdenken van de arglistige bedoeling, dat hij de kiesrechthervorming op de lange baan heeft willen schuiven of door obstructionisme heeft willen doen stranden. Die berekening van verdiensten naar zuiver mierwed, wensoht d8 demoeratie Ier zij de oeihedex-liberele groep o„, moer geraM orvMgon door de waardeering maken en «ndringen op positieve kenteokeoen ware ver- j vau den aanstaanden kiezer-godheid zon- der schrijfproef zal de aristocratie nog meer vrees koesteren voor encanaillement en aandringen op de „waarde”, niet van den kiezer of z’n verdienstelijkheid, maar van z’n bezittiu- gen, z n woning of z’n spaarpot. d een weinig laveeren noodigzijn om streek beurtelings van windgebrek en .1 op de breede vlakte te geraken, waar de frissche bries de zeilen weer doet zwellen. Groote opoffering is dit niet, waar het een j proef betreft wier deugdelijkheid een fictie is en wier toepassing iu onzen tijd van berekening onbetrouwbaar of uiterst moeilijk zal zijn bij de grensgevallen, d. i. juist ter plaatse waar de hoogere algebra, met integraal- en differen- tiaal-rekening, de kluts kwijt raakt. A óór den slag. ’t Zal wel losloopen de opposant mr. v. Houten acht het reeds gewenscht dat de slag niet in de Tweede Kamer, maar in den ministerraad wordt geleverd. ’t Zal zoo’n vaart niet hebben. Verdad es verde de waarheid is groen. En wat waar is moet eenvoudig zijn, een voor waarde waaraan het stelsel-Tak voldoet. Uit berekening, al was biet maar om den invloed der radicale partij niet noodeloos uit te breiden, zal het wel afloopen naar den wensch van mr. v. Houten. De „strijd” zal in den ministerraad worden beëindigd. Het jongste gerucht heeft dien staatsman gerust gesteld. Aanvang Februari is de slag geslagen Zonder dat er dooden vallen. De Tweede Kamer zal het genoegen smaken de overwin ning te constateeren en bij monde van mr. van Houten den volke verkondigen De ministerraad niet Tak alleen heeft uw rechten veroverd en binnengebracht achtet onneembare bolwerken. Q. it toon Ml fffihll’ rlrt rr^n I. L‘ 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1