ffiiiffiiE HH IMffliiSfflï SHI. I n 1 Jj illffls- E» WmiWlHUO Wülï l)E s 1 No. 10. 1894. L N E G E N-E N-V I 25 .A. T K JR O A. O- 3 F E 1> LI U A .5 J. I we zijn 1. n en 11. e. a. en i heden Er Alle brieven in te zenden. nog niet zijn, wordt thans gevoeld i ons we er waren, zijn, niet meer de 3. Rekening 4. bedoeld in de artikelen 6, 9, 10, 11 /rL 13’,en 42 der wet van den 26 Mei 1870 7 oo. 82), betreffende de grondbelas ting van gebouwde en ongebouwde eigendommen. Sneek, 2 Februari 1894. De Burgemeester voornoemd, ALMA. B E K E A D M A KI N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op de artikelen 6 en 7 der Wet van 2 Juni 1875, (Staatsblad no. 95), tot regeling van het toezicht bij het opriehten van inrich tingen, welse gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken Brengen ter openbare kennis, dat ter Secre tarie der gemeente ter visie zijn gelegd, verzoek schriften met bijlagen van DOUWE BAK EER Az., bakker wonende te Driessum en HAAIJE HEMPENIUS, winkelier wonende te Sneek, beiden om vergunning tot het oprichten van eene BAKKERIJ, respectievelijk in de perceelen kadastraal bekend gemeente Sneek Sectie B nor 1101, wijk 9 no. 32 (lloogend) en Sectie C no. 726 wijk 17 no. 4 (Woudvaart) alhier. Dat op Zaterdag den 17 Februari 1894, des middags te 12 uren, ten gemeentehuize gelegen heid zal zijn, om tegen die oprichtingen be zwaren in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten en dat zoowel de ver zoekers, als zij, die bezwaren hebben in te brengen, gedurende drie dagen vóór ovenge noemd tijdstip ter Secretarie der gemeente, in de gewone bureau-uren, van de ter zake inge komen schrifturen kennis kunnen nemen. Sneek, den 3 Februari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. BINNENLAND. Ofschoon niet alle gegevens voor de vermo gensbelasting reeds verzameld zijn, heeft de minister van financiën toch aan de Eerste Ka mer reeds eenige cijfers gezonden over de ge meenten boven 20,000 inwoners. Wij zien daaruit, dat te Amsterdam 7062 personen zijn aangeslagen of 16 op de 1000 ingezetenen. Slechts 32 hadden geen aangifte gedaan en moesten daarom ambtshalve worden aangeslagen. Slechts 36 bezwaarschriften wer den bij den inspecteur ingediend en slechts 6 bij den Raad van beroep. Door „minnelijke verhooging” werd, na op roeping door den inspecteur, het bedrag der be lastbare vermogens vermeerderd met f4,155,621. In het geheel was het bedrag der aanslagen te Amsterdam f 1,076,404,663 of bijna 16 pct. van de geheele opbrengst, ofschoon de bevolking nog niet 10 pct. van die van het Rijk is. Uit de cijfers voor de steden boven 20,000 inwoners blijkt verder, dat ofschoon deze ste den te zamen nog niet */3 van de bevolking des rijks hebben, zij voor ongeveer 60 pct. van de vermogensbelasting dragen. Naar in de Haagsche Courant wordt beweerd heeft een kiesvereeniging, na mr. Van Houten’s zesden zendbrief, aan de Groningsche liberale kiesvereeniging het verzoek gericht, om een vergadering uit te schrijven ter bespreking van de vraag of de houding van bedoelden afge vaardigde ten aanzien van de kieswet nog wel strookt met de wenschen en inzichten der kie zers. Aangezien tot dusver hieraan geen gevolg Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS, Abonnementsprijs voor 3 maanden f L— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco ADI ERTERT1ÈK van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; vooi eiken regel meer 'j2 Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voor waarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. het dat de nieuwe denkbeelden op ’t gebied komsten, van kunst, letteren, staatkunde, economie enz. H het eerst worden aangekweekt in jonge herse- j {Staatsblad nen. Die jongeren, zooals men ze noemt, zien hun denkbeelden niet algemeen gehuldigd voor dat ze zelf gaan belmoren tot do ouderen. Neen, de zaken zijn bij ons niet zoo vlug gevestigd. Maar ’t is zeker goed ook dat de sleur in den weg staat; zoo wordt het noodza kelijk om de klandizie te winnen door puike qualiteit en worden de nieuwe denkbeelden gelouterd en goed afgewerkt zoo zal ook thans de strijd tegen Jan Salie niet op ééns de over winning brengen, tenzij Jan in z’n sleurig ge stel verschrikt wordt door een heilzamen schrik, -j verstaan van het I komen. I Dat we er i door heel ’t beschaafde werelddeelook in ons vaderland wordt in dezen tijd geroepen, geschol- j den, geboden, gedrongen „Voort! Voort! hoeren en dames! I Qog niet, waar we zijn moeten En Jan Salie komt in beweging. Er komt leven in ’t stof van Jan hij rekt I clb wrijft zich de oogen uit, ziet rond, en I bromt zoo iets tusschen de tanden van onte- I 'redenheid, ijdelheid waan V aarom zou J an dan vooruit gaan Jan is tevreden en tevredenheid maakt slap akelig; in dien toestand geniet men van ’t en verlangt van de toekomst niet meer, was een tijd dat ons volk vooropging in den Kampf urn’s Dasein in de dagen van Jan ompagnie, toen er wat te halen viel, werden lalsbrekende toeren verricht onder de leus Desespereert niet Het ging er ■uouden, toen er In het leven der volken zijn als in dat van k den enkelen mensch, oogenblikken, korter of V langer van duur, waarin de zweepslag gevoeld en de roepstem vernomen wordt, die pijnlijk en donderend opwekt ten strijde tegen onze rust- I lievende neiging en we I heen naar de overzij J We zijn er nog niet En als I zou het leven waardeloos j j moeite van ’t leven waard; want leven is strijden om voort te jagen naar ’teinddoel; om er te medelijden wegsmelten wanneer hij anderen ziet zwoegen, „een der scheps’len voor wie de aarde niets dan het naakte leven heeft.” Jan kent geen hooger levensdorst dan de zoete rust, en zoo z’n hart niet versteende weent Jan rustige tranen en steekt hij de hanc in den goedgevulden zak, wanneer hem door bode of pers de tijding gewordt Daar ligt een mensch in ’t stof gebogen, In zielsvertwijfeling versteend; Geen traan besproeit zelfs meer z’n oogen, Sinds lang reeds heeft hij uitgeweend. En zoo goedmoedig als Jan den paria met een zilverstuk van zijn „zuurverdiende” pen ningen gelukkig wil maken, zoo welwillend is hij, wanneer zijn kennissen hem op zachten toon komen waarschuwen, dat de drang in de achterhoede zoo sterk zich doet gelden, dat Jan een stapje vooruit zal moeten doen welzeker, ’t is heel goed, en daar sleurt Jan heen met zijn liberaal-meedoogend gemoed mits hij overtuigd is dat de voorgangers het onderling eens zijn want Jan steekt gaarne een spaak in ’t wielhet woord haltis hem op de lip pen bestorven. Vermoedt hij dat er een ge rucht loopt van ongelijk aanvatten of van gemis aan harmonie onder de voorsten, dan rolt het met zwaarwichtige gratie van Jan’s vette lippen: Halt De aanhang van Jan is tot nu toe tamelijk groot uit sleur ook al de heerschappij van Jan is van grooten invloed geweest op do le vensbeschouwing van ’t geheele volk. Jan telt z’n aanhang onder alle godsdiensten en gelooven en als Jan voorzichtig handelt, een oog in ’t zeil houdt en niet „den waan van een dag” weerstaat, zijn voor Jan nog eenige gelukkige jaren weggelegd want ’t volk is vast in ’t geloof en versleurd aan den naam van de partij, die het diende er is in onze natie een zucht naar ’t klassieke en ’t oude. De nieuweling, die zich baan moet breken, heeft het hier te lande hard te verdurenom de beste thee gaat men hier nog altijd naar de ouwe winkels; de beste bijbels zijn die met gothische lettersde zuiverste waarheid zoekt men uit ouwe kranten, en de grootste wijsheid verkoopen ouwe menschen. Zoo is ons publiek nu eenmaal, en zoo komt Fabrieken over 1893. van de Vereeniging Floralia over M. Niemeijer e. a. Commissie van tTóLL 7 "7. 14. Benoeming van twee leden der Commis sie van derwijs. KENNISGEVIN G. De BURGEMEESTER der gemeente Sneek brengt ter openbare kennis, dat ter Secretarie dezer gemeente van af den 3den dezer, gedu rende dertig dagen voor de belanghebbenden ter inzage zal liggeneene opgave van de Uit- 1 i Jan weet ook wel dat een familie van slapers verhongeren moet bij gebrek aan tafeldekkers en bij eenig nadenken begrijpt Jan ook wel, dat er bij algemeene spaarwoede talloos velen moeten verhongeren, die nu al klagen over ge brek aan koopkracht. Ja, dat alles weet Jan wel en ook dat zijn stelsel niet de alpha, maar j de omega zou zijn van den door hem veraf- schuwden heilstaat der sociaal-democraten. Maar, „never mind spaar, leg op, trek rente en neem rust Roem dien Jan nu een onverkwikkelijke verschijning, scheld hem een uitzuiger, een slak in menschengedaante Jan heeft ook z’n goeie zij hij is filantropisch aangelegd de rustlievendheid doet zijn hart in soms langs om z’n hart vast te n buit te bejagen viel Jan ordaat dorst alles, waagde alles, stond nergens voor met ’t oog op zjjn buit en ’t vertrouwen op den Heer. I Maar eenmaal verzadigd, de schaapjes op den droge, is Jan rentetrekker geworden van ’t geen II lij van den buit aan anderen kon uitleenen II alle inspanning van Jan is thans gericht op behoud van ’t veroverde, en tegen hen, die hij I niet vertrouwt, zendt Jan z’n huurlingen uit, gekocht voor Hollandsche njksdaalders van ||lndischen oorsprong. De energie is geweken, Jan is geestelijk slap geworden en als men hem wakker geschreeuwd Peeft, denkt Jan Salie <>’t Is geen oneer voor een politiek man, een «aan van den dag te weerstaan.” Welzeker, de slappe Jan heeft z’n schaapjes op ’t droog, z’n koetjes in de wei, en Jan kan tevreden zijn, mits anderen hem met rust laten. Zorg er voor, roept Jan die aanjagers toe, dat ge ook zoo tevreden kunt zijnspaar, leg °P; trek rente als ik. Jan weet wel dat een volk van louter rente- rekkers, evenals de rijke bevolking van Insu- inde, een begeerlijke prooi zou zijn voor be gerige vrijbuiters oortvoort knapen en meisjes, mannen vrouwen, hoeren en damesvoort voorti zijn er nog nietvoort over de hindernis i - - die hem de beteekenis doet voorwaartsgeroep. Blijft Jan er bij, dat van de toekomst niet veel te wachten is, dan zal z’n klandizie wel verloopen, want velen, die thans nog met de sleur meedoen, omdat ze de een voor, de ander na, vrees gevoelen voor een isolement, zullen te gelijk de familie van Jan verlaten en hun diensten presenteeren aan een jongere generatie. De stem, die hetvoortvoortrondbazuint, vindt in onzen tijd weerklank in de harten der massa. Jan noemt het een waan. Het zij zoowe kunnen Jan niet euvel dui den wanneer hij handelt naar eigen overtuiging; dat is flink van Jan en geen oneer voor hem. Langs dien weg wordt Jan Salie, naar we hopen, nog eens weer de Jan van voorheen Jan Cordaat. Ga, staatsman ken uw tijd doe elke vor- d’ring recht! Op vereenvoudiging, op vrijheên, nog ont zegd VERGADERING. van den Gemeenteraad van Sneek, op Zaterdag den 3 Februari 1894, des namiddags ten 6’/2 uur. 2. Mededeeling van ingekomen stukken enz. j van den Vischafslag over 1893. Idem van de Boter- en Kaaswaag over 1893. Kamer van Koophandel 6. Idem 1893. 7. Adres van u_. 8. Idem van Tj. Buiskool. 9. Idem van Th. Kloosterman. 10. Idem van Th. Visser. Idem van Th. Kloosterman e. a. 12. Reglement voor de Bewaarschool. 13. Eervol ontslag M. Kingma Hz. als lid der toez. Middelb. Onderwijs. toezicht op het Middelbaar"Ön- I s' R. E OU -: 0 ÏER fför,' ^VU*W1° mcuBtncu, uie geea Jiiea voor de coustiti© der eerlijkheid; I CE) J - 1 *Lv?Jbuit.ers™enschen, die geea eerbied toouea te be- PUNTEN VAN BEHANDELING: Resumtie der Notulen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1