Mlffi- B IMiMHUO IMS |)E I 1 I No. 12. N EG E N-E N-V EERTIQSTE 1894. L DE STAAT VAN BELEG. Herijk van maten en gewichten. ;e ie io 11:1? kla i. Bij deze Courant behoort ale Bijblad Fouil- leton-nummer 162. jaartal 1894 le van on te datums. maten voor n zijn onderworpen I tember 1895 I dat de mate - Alle brieven in te zenden. 1 c van beleg I ver- ig 0 a a Woensdag 2 Donderdag 4 Vrijdag 6 Zaterdag onderstelden dat de administratie nommer van ’t vorig jaar had Wijk 1 Op het oogenblik dat aan de misdeelde en verongelijkte schare recht zal gedaan worden, wordt in het Haagsche Dagblad een artikel ge* Deze CO LRAN 2’ verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco een afzonderlijk l van 6 I ADVERTEN11ÏN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken icgel meer 7 */a Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voor waarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. de andere Ook dat niet. Een paar dagen stond I dit „belangrijk” artikel een uittreksel te lezen B in t persoverzicht van de Nieuwe Rotterdammer. ’t "Was en bleef ons onbegrijpelijk zoo juist samentreffend met het uitreiken van rechten, te I nooren spreken over inkrimping; en daarbij de opvallende rustige houding van de ontevreden bevolking in ’t Noorden! Hoe daarmee te rijmen een aansporing aan de regeering, om den Staat van beleg eens te ■overwegen brengen deze oorzaak onzer groote ver- wondering onder de aandacht van het publiek, in de hoop dat ook de oogen van onzen Senaat er voor geopend mogen worden; want het ge- I val komt ons voor een geval te zijn van op- I ruiing met voorbedachten rade, en wel in twee- ■ërlei richting. Vooreerst is het artikel zeer geschikt om nog eens het wantrouwen te wekken van de Ka- Imerleden, die door de rust in ’t Noorden bijna bekeerd waren ten gunste der kieswetontwer- penverder is het een kleine herinnering voor de tegenstanders die door de langdurige pauze mochten vergeten hebben, welke hun bezwaren tegen de ontwerpen waren en van welk wa pentuig ze zich straks te bedienen hebben ein delijk heeft het artikel, zoo niet ten doel, al thans de strekking om argeloozen baloorig te wijd aan den Staat van beleg. Den Staat van belegvroegen we verbaasd, I en we onderstelden dat de administratie ons per abuis een toegezonden. I* Er stond echter met dikke zwarte cijfers het jaartal 1894 Of zou men ons misschien exemplaar hebben afgedrukt, verschillend Uren voor na middag. 7 Maart 912, 14 1 het hoog tijd wordt de lijfeigenschap weer in al zijn krachten vereischt worden thans de strekking maken. ’t Is spelen als poeslief met de muisjes. Zoo doen ook de kinderen, wanneer het beestje losloopt en weer moet gevangen wor den. Dan worden alle middelen aangewend, >ot de hak van de laars toe. En zoo deden groote menschen in de Mid. Meeuwenwanneer de slaven zich vrij maak- ’t zij door te ontsnappen of op andere wij- nam de edelman zijn schietgeweer zoo Poen nog de mannen van de politie wanneer pen gevangene hun ontsnapt die gevaarlijk is Fe schieten, om hem zoo mogelijk door schrik fot staan te brengen, zoo niet hem in zijn loop- kerktuigen te treffen. L z°o deed dezer dagen het Haagsche Dagblad. I De proletaren in Nederland mogen voorzich- ■g zijnwaar zulke denkbeelden in de Haag- |che wereld de ronde doen, zijn we er nietze- kr van of niet bij het eerste opstootje de Jfaagsche dagbladmannen gaan vetfellen dat te voeren. Het idee is niet zoo vreemd als hetgeen de vorige week aan de hand werd gedaan door dep hooggeleerden heer mr. Fabius, die tegen de revolutie geen ander middel kent dan het evangelie, zooals we dit beschreven vinden in de boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds. De Staat van belegGod beter ’t Hoe krijgen de menschen het verzonnen Waarvoor toch wel, die Staat van beleg Zal het redactie-bureau van dit Middeleeuwsch orgaan in Staat yan beleg worden verklaard Of de Eerste Kamer Of de hofstad ’t Zou niet kwaad zijn misschien. Maar zoo is het niet bedoeld. De Eerste Kamer, die de plutocratie verte genwoordigt, is te zeer naar ’t hart van de Dagbladheeren, om er kwaad van te denken. ’t Zou anders wel aardig zijn, die hooge ver gadering, de veteranen der kappellui, in Staat van beleg te zien natuurlijk onder voorbe houd dat de doodstraf ook in den Staat van beleg verboden blijft. Want we zouden ze niet gaarne willen mis- sen, die vroede schaar. Ze grijpen zoo graag in de teugels, en derge lijke passagiers zien we, o zoo gaarne, op den bok, vooral als we vooruitgaan. Hoor maar, hoe ze hun tongetjes roeren en den koetsier aan ’t verstand brengen, dat zij, zij, zij alleen hebben te bestellen, hoe hard of hoe zachtjes ’t gaan zal. Sic volo, sic jubes Want in laatste instantie heeft ze het recht van veto. Maar ze maakt het wat bont; de laatste zit ting was één onophoudelijk gegons van ver maningen en philippica’s' aan de regeering vooral justitie en binnenlandsche zaken werden duchtig de waarheid gezegd de waarheid, dat is De groote-lui willen beter waarborgen hun veiligheid en hun effectentrommel. Och, die groote-lui En de kleine-lui dan Hebben ze ook hun tribunen als in Oud-Rome Ze mogen het aanzien dat mr. A. Senior en jhr. B. Senior den minister den vinger voor den neus duwen met een Pas op, of Dat gaat onzes inziens te ver. Het zou meer dan utopie zijn van de pluto- cratie-vertegenwoordiging woorden te verwach ten, raadgevingen aan onze regeering, om voor al het lot der lijdende en hongerende massa ter harte te nemen. En evenmin mag van de Senatoren worden verwacht, dat ze met welgevallen het bedrijf onzer regeering aanzien, waar deze tracht van de Tweede Kamer een vertegenwoordiging des volks te maken. In dat opzicht verwachten we dan ook van onze plutocratie-afgevaardigden even weinig als van den parvenu, die zijn familie negeert en zijn standgenooteu van vroeger vergeet, omdat moeten worden aangeboden dat de onjuiste gewichten kunnen worden gejusteerd tegen dadelijke betaling, volgens het tarief vastgesteld bij Koninklijk besluit van 16 October 1869 {Staatsblad no. 160) dat de verificatie van gewichten beneden het gram uitsluitend aan een der ij kkantoren plaats heeft dat bij Koninklijk besluit van 24 November 1893 no. 17 is bepaald, dat de eerst volgende herijkperiode over de jaren 1894 en 1895 zal loopen, en wel van 1 Januari 1894 tot 1 Sep- dat de maten en gewichten, op gevaar van 8 9 10 8 Maandag 12 10 Woensdag 14 12 Donderdag 15 14 Vrijdag 16 16 Zaterdag 17 18 Maandag 19 straf, voorzien moeten blijven van de vereisch- te stempelmerken, eu dat dus het laatst geplaats te goedkeuringsmerk voortaan gedurende twee jaren ongeschonden moet worden bewaard, ter wijl dit bij schending zal moeten worden ver nieuwd, en dat het ijkkantoor te Leeuwarden, aan de Oosierkade, voor het publiek geopend is eiken Dinsdag en Vrijdag van 9 tot 1 uur. Sneek den 9 Februari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester BENNEWITZ, Secretaris. BEKEN DMA KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op de artikelen 6 en 7 der Wet van. 2 Juni 1875, {Staatsblad no. 95), tot regeling van het toezicht bij het oprichten van inrich tingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken Brengen ter openbare kennis, dat ter Secre tarie der gemeente ter visie is gelegd, een ver zoek met bijlagen van WIJTZE MARTENS, Bakker, wonende te Hallum, om vergunning tot het oprichten van eene BAKKERIJ in het gebouw, staande op Leeuwenburg alhier, Wijk 10, no. 12, kadastraal bekend gemeente Sneek, Sectie B, 110. 1026. Dat op Zaterdng den 24 Februari 1894, des middags te 12 uren, ten gemeentehuize gele genheid zal zijn, om tegen die oprichting be zwaren in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten en dat zoowel de ver zoeker, als zij, die bezwaren hebben in te bren gen, gedurende drie dagen vóór evengenoemd tijdstip ter Secretarie der gemeente, in de ge wone bureau-uren, van de ter zake ingekomen schrifturen kennis kunnen nemen. Sneek den 10 Februari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. UIT DE PERS. Van de verschillen in den boezem der anti revolutionaire partij maatton wij voor een paar dagen nog gewag. Een nieuw staaltje daar van levert de redevoering op voor eenige dagen door mr. Fabius hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Schiedam gehouden over de kiesrechtontwerpen. Van het ontwerp bleef zoo ongeveer niets heel, maar hij nam tevens de gelegenheid te baat om de afscheiding van de Koomschen af te keuren, terwijl het sturen in democratische richting duchtig èt faire werd genomen. Die uitdrukking verdiende geen aanbeveling. Democratie beteekent in de wetenschap en on der dean ti-revolutionairen bovenal volkssouverei- niteit. Zoo werd het gebezigd door Stahl en Guizot, door Groen en Keuehenius. Hunne ge schriften worden onverstaanbaar, zoo wij op dit woord voor ons beslag willen leggen. In ge- wijzigden zin was Groen, gelijk ook Buys op merkt, altoos democraat; dat was de anti-revo- lutionaire partij ook steeds en ons is haar naam voldoende. Sturen in anti-revolutionaire richting. Aan dringen op vrijheid voor het Evangelie en ge lijkstelling van christelijk en onchristelijk onder* wijs, dat moest de leuze zijn. Hij eindigde met er op te wijzen, dat alleen de anti-revolutio naire richting het christendom nog kan bewaren tegen de uitersten van radicalisme en socialisme. Tegen de revolutie is slechts éen macht-Te gen de revolutie het evangelie 1“ BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek brengen ter kennis van do belanghebben- den, dat in dit jaar voor den herijk der maten en gewichten, in deze gemeente zal worden ge vaceerd in een der lokalen van de vroegere Bewaarschool, naast school no. 1, op Leeuwen burg, in orde als volgt Voor de belang hebbenden uit Verkoopers van dagen. 1t en ge wichten en 3 5 7 9 B 13 15 17 19 20 Woensdag 21 dat alle maten en gewichten om de ach ting van de groote-lui te verdienen. .Maar in hun eigen belang was het zeker niet overbodig dat hierin verandering kwam, t zij door den Staat van beleg af te kondigen of wel door aan de oude heeren wat meer rechten toe te staan. Men zal het laatste een terugkeer noemen tot den ouden tijd nu, daarheen willen de heeren wel. Vooruit we hebben het in den laatsten tijd genoeg gehoord en gelezen ook willen de heeren slechts noode. En blijven zooals ’t nu is een college met weinig macht en groote verantwoording, gaat evenmin. Ontstentenis van macht, we zien het in de lagere volksklasse, maar ook in de kringen van Dagblad en Eerste Kamer, leidt tot groote woorden, opruiing, brutaliteit. Wil men de macht der tribunen van de pa triciërs niet inkrimpen, en evenmin uitbreiden, dan schiet er slechts over, in afwachting van ’t geen de toekomstige generatie met dit insti tuut zal doen, den Staat van beleg af te kon digen. Een regeering, aangebast te linker- rechter door de onmacht, beiden verzoekende, dwingende, dreigende om den Staat voor beiden, moet noodwendig haar geduld liezen ze kan haar werk onmogelijk goed doen. i in B ie 3t B B B SNEEKER COURANT. !®!11JIIÜUI 9—12,' 1—4 9—12, 1—4 9—12, 1—4 9—12, 1—4 9—12, 1—4 9—12, 1—4 9—12, 1—4 9—12, 1—4 9—12, 1—4 9—12, 1—4 aan den herijk dat de voorwerpen behoorlijk schoon en droog B

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1