Ij n 1 e I No. 13. N E G E N-E N-V E E RT IGSTE JAARGANG. 1894. g Herijk van maten en gewichten. VERKIEZINGEN. KENNISGEVING en UITNOODIGING. I I 14 E E .S3 13 U it I. Het privaatbezit is meer dan ooit in datums. we en hlJ ge- I I in deze wereld ge- J maar tege- 8 9 Wijk 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 Uren voor na middag. een groot- BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek brengen ter kennis van de belanghebben den, dat in dit jaar voor den herijk der maten en gewichten, in deze gemeente zal worden ge vaceerd in een der lokalen van de vroegere Bewaarschool, naast school no, 1, op Leeuwen in de vergadering van burg, in orde als volgt i Voor de belang- i hebbenden uit Verkoopers van ge- gegrepen hebben, maar ons te grijpen valt, I I *ijfecaat; maar beiden, gezondheid en tevredenheid, zijn smakeloos, reukloos en kleurloos als water, een drank dien we slechts hoogschatten bij een ■reis door de woestijn, of wanneer we te ver- ■geefs uitzien naar een bron om onzen brauden- ■den dorst te lesschen. Niet waar Iu den dagelijkschen sleurgang ^vinden we gezondheid en tevredenheid een 4 *>ormaalstaat en eerst dan reikhalzen we naar ■beiden, wanneer lichaam en ziel lijdende zijn. Zoolang echter de groote massa jaagt en ge- ■dreven wordt naar ’t bezit van schapen en pe cunia, toonen we allen min of meer kinderen ■er mode te zijn. In plaats van ’t geluk if ADVER EENT1LN van 1 tot 4 regels, gewoue letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7 ',-x Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voor waarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. wanneer we ons en berusting. Niet in ’t geen we in ’t geloof dat meer voor bestaat ons geluk. En daaruit ontstond slechts de ontevreden heid, dat de mensch het jachtterrein voor zich gesloten zag. Dan krijgt de mensch, zooals men het 'uit drukt, „de duivel in”, en eischt hij afschaffing van alles wat voor hem niet te bejagen is geen jachtwet meer, geen privaatbezit, geen wetten meer zelfs. Zoo werd de anarchie geboren. Bij de bestaande en steeds toenemende be perking is de tevredenheid een vrome wensch. De ziel des menschen, die jaagt naar idealen en gelooft aan een godsrijk op aarde, vindt geen bevrediging in een godsdienst, die leert dat berusting het hoogste geluk geeft en leidt tot het doel des levens. De VOORZITTER van den Raad der ge meente Sneek, Gelet op artikel 7 der Kieswet van 4 Juli 1850 {Staatsblad no. 37) zooals dat artikel is gewijzigd bij art. VII der Additioneele bepalin gen der Grondwet Noodigt de mannelijke inwoners dezer ge meente uit - 1°. die in eene andere gemeente over het Gelet op art. 5 alinea 2 der wet op het La- laatstverloopen dienstjaar in de personeele be lasting naar eene hoogere huurwaarde, dan die welke volgens art. 1, litt. A en B, van de wet van 24 April 1843 {Staatsblad no. 15) aanspraak- geeft op vermindering tot een derde of twee derde gedeelten dier belasting naar de drie eer ste grondslagen, of in de grondbelasting, tot een bedrag van ten minste tien gulden, zijn aangeslagen, daarvan door overlegging der voor voldaan geteekende aanslagbiljetten vóór den 15 Februari e. k. aan hem te doen blijken; 2°. die op grond van art. 1, sub C, of krach tens het 4e lid van art. 7 der Kieswet, aan spraak meenen te kunnen maken om geplaatst te, worden op de kiezerslijsten, daarvan mede vóór den 15 Februari e. k. aangifte te doen, volgens het daarvoor vastgesteld, ter Secretarie verkrijgbaar, model, met overlegging der bewijs stukken, waartoe in het geval van het 4e lid van bovengenoemd artikel 7 moeten behoor.eu het aanslagbiljet of authentiek afschrift daarvan, eene opgaaf van het bedrag van het aandeel a J»t een beroemde Fransche dichter kigen verklaren moest [Het eenige geluk dat we i Peten kunnen is niet te begrijpen [ovew. I Gelooven we daarom dat die menschen ver- hnstelijker zijn dan anderen en gelooven we wat door kwaadsprekers onder de anar- cmsten wordt verteld, dat die slijkwentelaars ■rachtehjke wezens zijn Maar gelooven we ook dat het eemg geluk ■ot bestaat in ’t bezit dier goederen maten en wichten en n zijn onderworpen dat de voorwerpen behoorlijk schoon en droog I in plaats van t geluk te zoeken in ons ■elf loopen we met de groote massa mee, mooi ■indende wat deze vereert en hoogschattende n^aaraan deze de voorkeur geeft. I De kleeren maken den man niet de mensch ■elf, maar hetgeen er omheen hangt is de toets- ■teen in de wereld. Voor den vierspannigen ■agen zetten we liever den hoed af dan voor den vriend te voetwe zijn zoo fanatiek zelfs, ■verdrijven zoozeer in dat opzicht, dat we den ■avelooze verachten en als „non-valeur” be- ■chouwen. J ■Mct welbehagen wentelen we ons in ’t aard- ■che slijk en op ons gezicht staat het duidelijk lezen, dat we er een verdienste voor ons vinden en daarmee aanspraak hebben op ■rbied van ’t publiek dat niet in aanmerking ■°mt voor zoo’n wenteling. Of het begrijpelijk is i nog zoo weinig zoo weinig, uit onze 7 Maart 912, 14 9—12, 1—4 9—12, 1—4 9—12, 1—4 9—12, 1—4 9-12, 1—4 9—12, 1-4 9—12, 1—4 9—12, 1—4 9—12, 1—4 9-42, 1-4 aan den herijk dat de voorwerpen behoorlijk schoon en droo^ moeten worden aangeboden dat de onjuiste gewichten kunnen worden gejusteerd tegen dadelijke betaling, volgens het tarief vastgesteld bij Koninklijk besluit van 16 October 1869 {Staatsblad no. 160) dat de verificatie van gewichten beneden het gram uitsluitend aan een der ijkkantoren plaats heeft bij Koninklijk besluit van 24 November 1893 no. 17 is bepaald, dat de eerst volgende herijkperiode over de jaren 1894 en 1895 zal loopen, en wel van 1 Januari 1894 tot 1 Sep tember 1895 dat de maten en gewichten, op gevaar van straf, voorzien moeten blijven van de vereisch- te stempelmerken, en dat dus het laatst geplaats te goedkeuringsmerk voortaan gedurende twee jaren ongeschonden moet worden bewaard, ter wijl dit bij schending zal moeten worden ver nieuwd, en dat het ijkkantoor te Leeuwarden, aan de Oosterkade, voor het publiek geopend is eiken Dinsdag en Vrijdag van 9 tot 1 uur. Sneek den 9 Februari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. BEKEN DMA KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelezen een besluit van heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie, dd. 8 Februari 11. no. 21 3e Afd. S.houdende uitnoodiging te doen af kondigen de verklaring van den Inspecteur voor het Geneeskundig Staatstoezicht voor Fries land en Groningen, ten aanzien der Openbare Lagere School no. 1 alhier ger Onderwijs Maken bekend de volgende verklaring 8 Groningen, 1 Februari 1894. De Inspecteur voor het Geneeskundig Staats toezicht voor de provinciën Friesland en Gro ningen, Overwegende op grond van een door hem op 14 Decem ber 1893 in loco ingesteld onderzoek van de Schoollokalen in het gebouw der Openbare La gere School 1 {Meisjesschool) te Sneek; 1 dat de Schoollokalen in gebruik voor de eerlingen der 2e, 3e, 4e, 6e, 7e klasse en het okaal voor de 8e en 9e klasse in gebruik on voldoende zijn verlicht 2°. dat de wijze van lucht ver versching is hoogst ondoelmatig en gepaard gaat met hin- oerlij kon tocht in do lokalen in gebruik voor de leerlingen der let 2e, 3e, 4e en 5e klasse, terwijl in het lokaal voor de 6e en iu dat, voor de 8e en 9e klasse in gebruik, de luehtverver- sching onvoldoende moet worden geacht 3°. dat de inrichting der verwarmingstoestellen is onvoldoende 4°. dal bovendien de inrichting van liet ge bouw in het algemeen is zeer ondoelmatig, meer iu het bijzonder blijkende uit de wijze waarop toegang tot de Schoollokalen en tot de privaten moet worden verkregen, alsmede uit het bestaan van gemeenschap binnenshuis tusschen School gebouw en onderwijzerswoning en uit de aan wezigheid van een privaat, behoorënde bij de woning van het hoofd der school in hot school lokaal, waarin de leerlingen der 8e en 9e klasse zijn geplaatst Van oordeel, dat de boven sub. 1°, 2°, 3° en 4° genoemde toestanden als schadelijk voor de gezondheid moeten worden beschouwd Gezien de Verslagen van de Commissie van Toezicht op het Lager onderwijs te Sneek over de jaren 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 en 1892 en het Besluit van den Gemeenteraad van Sneek, be treffende een plan tot verbouw van School 1, in de vergadering van 20 Juni 1893 genomen Gelet op artikel 5 van de Wet van 17 Au gustus 1878 {Staatsblad no. 127) Verklaart dat de lokalen van de Openbare Lagere School 1 {Meisjesschool) te Sneek door hem bij deze worden af gekeurd als schadelijk voor de gezondheid. De Inspecteur voor het Geneeskundig Staatstoezicht voor de provinciën Friesland en Groningen, (get.) Dr. Cu. H. ALI COHEN. Sneek den 10 Februari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. TE V' JR E D E IN II EI E>. net privaatbezit is meer dan ooit in onzen tijd het onderwerp van beschouwing en discus sie. Er heerscht een leven, een beroering, een strijd, een verbittering over deze teere aange legenheid, dat ieder mensch, zelf de doofste, er door gewekt of opgeschrikt wordt. Behoud of afschaffing, daarover loopt het. De wereld lijkt een slagveld, waar het geknet ter en den kruitdamp van woorden ons bij wij len hooren en zien doen vergaan. De behoudsman wordt uitgemaakt voor een dief en een uitzuiger, en deze scheldt op zijn beurt den afschaffer uit voor een schurk. Och ja, het hart der menschen is boos! ’t geluk laat zich verontschuldigen: het schuilt i niet in ’t privaatbezit, zooals we dagelijks kun- nen opmerken, en ook is het door afschaffing van dit bezit niet te verwachten, zooals we het iede- ren dag ons zien voorgerekend Waarin zou het dan schuilen? De vrek voelt zich gelukkig, wanneer een extra-buit heeft mogen veroveren de parvenu vindt het heerlijk, wanneer het hart heeft mogen winnen van kapitalist de rijkaard leeft het genoegelijkst, wanneer hij met zijn kaplaarzen over veld en bosch zwerft, en met groote inspanning een haasje weet te bemachtigen. Niet in het bezit schuilt hier ’t geluk, maar in ’tjagen er naar, in ’t veroveren van meer. Zoo zijn den arme de gelukkigste oogenblik- ken, waarin hij een extraatje bejagen mag, en voelt de wetenschappelijke mensch zijn tevredenheid wanneer een nieuwe ontdekking of uitvinding door zijn geestesoog wordt speurd en aan den dag gebracht. De staat van onze ziel is niet te prijzen, geluk zoeken in lijdelijkheid dagen. Woensdag i 2 Donderdag 4 Vrijdag 6 Zaterdag 10 8 Maandag 12 10 Woensdag 14 12 Donderdag 15 14 Vrijdag 16 16 Zaterdag 17 18 Maandag 19 20 Woensdag 21 Een kennis, een vriend of bloedverwant J vraagt ons allereerst hoe het met den staat van idolize gezondheid is, en een geestelijke toont ons I zijn belangstelling bij de ontmoeting, door vóór I alles ie informeeren naar den toestand van onze ziel; een vleier daarentegen, indien hij niet prijst, weet ons hart te winnen door te vragen I naar hetgeen ons interesseert. De laatste brengt het ’t verst, en indien I te kiezen hebben, vinden we dien vleier ’t aan- J nemelijkst, omdat hij, verstandiger dan de an- Hl dere twee, weet wat wij onzen grootsten schat noemen. De staat van onze ziel en die van ons li chaam, hoe gezond ze beiden ook zijn, staan in onze waardeering beneden ’t bezit van aardsche goederen. Wel zeggen de menschen Gezondheid is de grootste schat, oftevredenheid is de grootste beiden, gezondheid en tevredenheid, jeen drank dien Deze CO VRANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.- franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. 7> 7) fl V V •n r> Ti n ijpuiijK is r e ^eSrÜPen 1 •n n .o 2u vvoeusaagzi dat alle maten en gewichten pi 1 L L

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1