1 1 w? A' R G A N 1894 Herijk van maten en gewichten. I Z A. r3? 1-i O o- 2^ 13 13 13 1« U i£ j. Minder voorzichtig, meer vreesachtig klinken ratiën datums. Alle brieven in te zenden. Vooral in de laatste weken is dat gejammer bepaald aandoénlijk met het Haagsche Dag- 8 9 10 3 5 7 9 11 13 15 17 19 Deze CO URAN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco Uren voor na middag. De heer Van Zinderen Bakker geeft in de Amst. een verhaal van de toast op ’t diner der statistiek-commissie, waarover het Dagblad zich zoo bezwaard gevoelde. Hij vraagt of anders denkenden maar dadelijk bereid moeten zijn ze brallen op hun moeten worden aangeboden dat de onjuiste gewichten kunnen worden Het bericht, dat het verslag van de Zuider- zee-commissie spoedig is te verwachten, berust op onvolledige inlichtingen nopens den stand van de werkzaamheden dier staatscommissie. Slechts éen afdeeling was met haar werk ge reed en het laat zich voorzien, dat er nog ge- ruimen tijd zal moeten verloopen alvorens het eindverslag aan de regeering kan worden aan geboden. ADI ER JER'11 i.A van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; vooï eiken regel meer 7*/1 Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voor waarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. gejusteerd tegen dadelijke betaling, volgens het tarief vastgesteld bij Koninklijk besluit van 16 October 1869 {Staatsblad no. 160) dat de verificatie van gewichten beneden het gram uitsluitend aan een der ijkkantoren plaats heeft dat bij Koninklijk besluit van 24 November 1893 no. 17 is bepaald, dat de eerst volgende herijkperiode over de jaren 1894 en 1895 zal loopen, en wel van 1 Januari 1894 tot 1 Sep tember 1895 dat de maten en gewichten, op gevaar van straf, voorzien moeten blijven van de vereisch- te stempelmerken, en dat dus het laatst geplaats te goedkeuringsmerk voortaan gedurende twee jaren ongeschonden moet worden bewaard, ter wijl dit bij schending zal moeten worden ver nieuwd, en dat het ijkkantoor te Leeuwarden, aan de Oosterkade, voor het publiek geopend is eiken Dinsdag en Vrijdag van 9 tot 1 uur. Sneek den 9 Februari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester BENNÉWITZ, Secretaris. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek., noodigen, naar aanleiding van pen van den heer Commissaris der Koningin in Friesland ontvangen besluit, alle houders van pretentiën ten laste van het rijk, den dienst van 1893 betreffende, uit, hunne decla- ratiën zoo spoedig mogelijk in te zenden, en het uiterste tijdstip van indiening, zijnde den laatsten der maand Juni e. k. niet af te wach ten, vermits die pretentiën, op dat tijdstip niet ingediend zijnde, volgens de wet van 8 Novem ber 1815 {Staatsblad no. 51), worden gehouden voor verjaard en vernietigd. Sneek den 20 Februari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. KENNISGE VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, brengen onder de aandacht van degenen die gedurende het jaar 1893 iets voor de gemeente hebben verricht of aan haar geleverd, dat hunne pretentiën, voor zoover ze niet vóór of op 30 Juni e. k. zijn ingeleverd, moeten worden gehouden voor verjaard en ver- nietigd, volgens art. 228 der gemeentewet, in verband met de wet van 8 November 1815 {Staatsblad no. 51). Sneek den 20 Februari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. BINNENLAND. 7 Maart 912, 14 9—12, 1—4 9—12, 1—4 9—12, 1—4 9—12, 1—4 9—12, 1—4 9—12, 1—4 9—12, 1—4 9-12, 1—4 9—12, 1—4 9—12, 1—4 Wijk 1 dat alle maten zijn onderworpen Jln de maatschappij der mcnschen bestaat verschil, veel verschil zelfs, in opvatting over de plichten van den staat ten opzichte van het Jlividu. |Ook is ’t verschil Van piAPnmcr ni'nf rrnwïr»n- 1 Wfcar het de vraag betreft, welke rechten het ■ividu tegenover den staat kan laten gelden. |^aarq eensteinm*S wordt gezegd, dat elk in- blad voorop, dat geen enkelen geestverwant telt j onder de Kamerleden, gesecundeerd door de(n) Vaderlander Bronsveld, die blaast op den doe delzak, alsof meer dan de helft van de volksver tegenwoordiging naar zijn pijp zal dansen, een rekening waardoor een lange streep loopt, en verder aangevuld door prof. d’Auluis van Utrecht, is de Miserere ingezet. Allen blijkbaar in het gezag hun troetelkind ziende, zijn ze blind gebleven voor het attri buut kwaad. In plaats van de zaak iets grondiger te be schouwen, zijn ze, evenals enkele onzer Sena toren, blind voor de gebreken van hun lieveling en het „noodzakelijk” is in hun fantasie zoo opvallend geworden, dat ze voorbij gingen zien deze waarheid: dat het gezag met de vrijheid een eenheid moet uitmaken, zóo, dat de vrijheid de hoofdzaak en het gezag haar complement is, of, anders voorgesteld zóo, dat de vrijheid de lading uitmaakt waarbij en tusschen de ruimte of leemte wordt aangevuld door ’t gezag. Het gezag, de ballast, is op dit oogenblik in gevaar, naar ’t schijnt, en onze verblinde Angst- meyer zenden ultimatum op ultimatum naar den Haag. Er is met dergelijken waanzin niet te rede- neeren misschien zou een aderlating hier ver lichting kunnen geven. Prof. d’Aulnis en dr. Bronsveld, par nobile fratrum, vreezen ondermijning van ’t gezag. Als verstandige menschen zou men van die hee- ren verwachten dat ze de taak van ’t gezag zouden verlicht willen zien, door de vrijheid uit te breiden maar in plaats van een fanfare te blazen en een toast te slaan op ’t welzijn van onze verstandige regeering, die de nood zakelijkheid van ’t gezag al minder noodzake lijk wil maken, is het krijgsmuziek op de wij ze van homo homini lupus (de menseh is de wolf van de menschen) waarvan de tonen door de reten der vergaderzaaldeuren naar binnen 1 snerpen. Zelfs worden de lieden op eens en op eigen gezag de raadslieden van de kroon. Waar moet het heen? Nog slechts is er sprake van politieke vrij heid waartegen het gezag wordt in bescher ming genomen. Straks komt de economische vrijheid nog. Waar moet het heen Nauwe schoenen knellenen nu de regee ring ruime schoenen voorzet, stroomt het jere miades ter wille van de eksteroogen 1 Maar ’t is zoo die heeren doen het af op j hun pantoffels, en wie zijn voeten in sloffen of BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek brengen ter kennis van de belanghebben den, dat in dit jaar voor den herijk der maten en gewichten, in deze gemeente zal worden ge vaceerd in een der lokalen van de vroegere Bewaarschool, naast school no. 1, op Leeuwen burg, in orde als volgt Voor de belang hebbenden uit Verkoopers van dagen, maten en wichten en Ti n muiltjes steekt voelt zich daarin eerst recht gelukkig wanneer hij anderen pijnlijke gezich ten ziet trekken, evenals als de kachel gezelliger wordt naarmate het buiten kouder is of onze stemming huiselijker wordt bij buiig weer. Toch zal het een psychologisch raadsel blij ven dat aanbidders van ’t gezag gaan lamen- teeren, wanneer de wetgevende macht den stam weer in zijn natuurlijken stand plaatst, niet met de wortels naar boven maar naar beneden, waar hun plaats is, in ’t volkeen psycholo gisch raadsel, dat iemand, die zich de Vaderlan der noemt, in een land dat de klassieke bo dem der vrijheid is, aanbidder kan zijn van ’t gezag. Alleen hieruit te verklaren, dat vrees of dweepzucht het verstand benevelde, zoodat ze van het „noodzakelijk kwaad” enkel het nood zakelijk hebben opgenomen en het kwaad uit het oog hebben verloren. Waar moet het heen indien dergelijke dé- tragués zich opwerpen als politieke adviseurs als beschermers van eksteroogen en derzelver snijders VERGADERING van den Gemeenteraad van Sneek, op Zaterdag den 24 Februari 1894, des namiddags ten 7 uur. punten vanbehandeling: 1. Resumtie der Notulen. 2. Mèdedeeling van ingekomen stukken enz. 3. Voorstel tot vereeniging der openbare scholen nos. 1 en 2. 4. Af- en overschrijving begrooting Old-Bur- ger Weeshuis, dienst 1893. 5. Adres der Maatschappij Nijverheid. 6. Gratificatie aan J. Criens. 7. Aanwijzing terrein Regen waterbak. 8. Voorstel in zake afgebrand gemeente-ei- gendora. 9. Reclame Hoofdelijken Omslag, dienst 1893. 10. Behandeling Kohier Hoofdelijken Omslag, dienst 1894. ge- Woensdag 2 Donderdag 4 Vrijdag 6 Zaterdag 8 Maandag 12 10 Woensdag 14 12 Donderdag 15 14 Vrijdag 16 16 Zaterdag 17 18 Maandag 19 20 Woensdag 21 „u en gewichten aan den herijk dat de voorwerpen behoorlijk schoon en droog IBij deze Courant behoort als Bijblad Feuil- i laton-nummer 163. door vrees m *e boezemen --- --j noodzakelijkheid even sterk, als de massa hun j verschijning verfoeit als een kwaad. I Er wordt in onze dagen veel gesproken en geschreven over gezagtelkens en telkens weer hoort men de vraag opperen, hoe bij de groote uitbreiding van het kiesrecht het gezag zal gehandhaafd blijven. j Minder voorzichtig, meer vreesachtig klinken meening niet gering, 1 de noodkreten het gezag is in gevaar. individu tegenover den staat kan laten gelden. ‘|w lividu de meest mogelijke vrijheid moet worden gelaten, in denken, spreken en handelen aan den staat wil men de verplichting op zien ge- leg'l, om zorg er voor te dragen dat een ieders yijbeid zooveel mogelijk gewaarborgd worde. Deze waarheden zijn gemeenplaatsen, maar, Miezeer ook geen nieuws inhoudende, is het niet overbodig ze eens weer in ’t geheugen terug te roepen. ^en maaistroom der nieuwe stellingen vergeet de menseh zoo licht de grondgedachte ■arvan werd uitgegaan, maar ook komt het voor, dat bekrompenheid, armoede van oordeel of een slecht geheugen, van de grondgedachte 8® deel weglaat, zoodat deze uit haar verband fr’ Lr zijn bijv, menschen die het gezag haten, omdat ze meenen dat ieder menseh de meest nogelijke vrijheid moet worden gelaten. B'i weer anderen zijn er, die zoo zielsveel •Men van gezag, omdat ze meenen dat vrij- |id niet anders is dan veiligheid. [Het behoeft niet gezegd dat beiden overdrij- door gemis aan helderheid des oordeels. I «Verblind wandelen zoo talloos velen onder l. ont rond, de een door dweepzucht, de ander Bor vrees. En zoo is maat houden, ook in ■geen ons allen zoo dierbaar is, de vrijheid, moeilijke taak. [^Dwepen is een hebbelijkheid en bang zijn is i|y ^ast’ waaraan wij allen min of meer onder- I tjirpen zijn wij dwepen met hetgeen ons niet halve slechts bekend is, en we zijn bang IK.1' hetgeen we te zeer leerdeu kennen. 00 dwepen met absolute vrijheid, wie die ■■heid geheel of ten deelc missen, en zijn be- ■■esd er voor zij, die er te veel van genoten ■Wben. |lye eersten haten het gezag evenzeer als het ■■de laatsten geliefd is. [■n waar het gezag, naar het gronddenkbeeld, |iee|J noodzakelijk kwaad wordt genoemd, ver- de anarchist het attribuut „noodzakelijk” en ^■autocraat het eigendommelijke „kwaad” en de eerste het gezag een kwaad zonder |Wr’ terwijl de laatste het een pure noodzake- lhJaheid acht. ^■ooral in tijden van troebelen openbaart zich vloek onzer eenzijdigheidde oproerige |^pert dan dood en verderf aan de politie, en e omgekeerd vervloekt die vrijheidszucht; en pjl de eerste bitteren spot drijft met de irlingen der justitie, zoeken deze soms on- fcden, met geweld hun prestige te handhaven ft s n n n w Ti V s "Uiuu Udl Ullk in-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1