L J MMS- 1 immWID FOOR DE a No. 17. N E G- E N-E N-V !t.t I I I, VOOR E2!X aan I. ons Alle brieven in te zenden. 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; Cents. Bij abonnement is de prijs -te vernemen bij Deze CO VB ANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS, Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco ADV Eli TEN TIEN van voor eiken regel meer 7j1 belangrijk lager. Voorwaard en daaromtrent den uitgever. ders geschieden dan met medewerking van de regeering. Wordt naar aanleiding van de aan neming van een amendement het geheele ont werp ingetrokken, dan helpt het inderdaad al zeer weinig dat het amendement een verbete ring was. Was de bedoeling van het amende ment niet subversief, door de houding der re- geering was het dit geworden. In een voor stel met ver strekkende politieke gevolgen had de heer Mackay nu geen zin en ’t werd inge trokken. Voorloopig zijn de onweerswolken dus afgedreven. De Amsterdammer schrijft „Mackay had het in zijn hand de kieswet te doen mislukken hij heeft het tegendeel ge daan hij heeft haar voor vallen behoed. Want wat zal de anti-democratische oppositie, na deze ontmaskering barer bedoelingen, nog kunnen uitrichten Haar kracht is gebroken zij is dn haar plannen gefnuikt. Den „politieken knob bel” hebben mr. v. Houten c. s. behouden, maar wat zij meer dan dezen knobbel uit het kies- rechtdebat zullen redden, nu zij een voor hen zelf zoo verwerpelijk amendement wilden steu nen, zal de tijd moeten leeren de eer is zoek.“ Onder degenen, die zich over de intrekking van ’t amendement bedroeven, behoort het Haagsche Dagblad. Het noemt de houding van de voorstellers in ethisch-politieken zin on verdedigbaar. Wij laten hier mede volgen wat de Standaard naar aanleiding van een en ander schrijft: „Opnieuw bleek hoe veilig het beleid van zaken in handen van den heer Mackay is. De tegenpartij speculeerde op de ingenomen heid van de anti-revolutionaire partij met haar amendement, en schoof almeer van alle kanten op, om dit amendement te steunen. Een oogenblik was het gevaar dan ook ver re van denkbeeldig, dat de roomschen, de con servatieven en de fractie-Van Houten mede zouden gaan, en de kans zou ontstaan dat het, dank zij die verdachte hulp, met groote meer derheid zou worden aangenomen. Die hulp stelde men in het vooruitzicht, niet omdat men met het amendement op zichzelf was ingenomén. Dit was zoo weinig het ge val, dat de heeren aanstonds rechtsomkeerd zou den hebben gemaakt, indien de regeering ook maar even had laten doorschemeren, dat zij zich bij dit amendement, zij het ook met eeni- ge wijziging, kon neerleggen. Maar dit deed de regeering niet. Zij stelde er zich tegen. En toen stonden al de fractien der oppositie gereed, om aan Mackay haar val- schen steun te verleenen. Het was bijna zeker, dat zijn amendement zou doorgaan. Maar zie, als staatsman met helderen blik, heeft Mackay toen, alle ijdelheid opzij zettende, het Parlement voor zoo valsche positie en land voor een politieke crisis bewaard. Zoodra hij zekerheid had verkregen, dat aan neming van zijn amendement een kabinets-cri- sis tengevolge zou hebben, trok hij zijn amen dement in. Mackay weigerde in de kaart van Van Hou ten te spelen. Hij wilde noch zichzelven noch onze partij laten misbruiken als instrumenten ter doelberei king voor de conservatistische oppositie. Hij liet de baan aan het regeerings-artikel weer vrij. Zoo nu zou niet gedaan hebben wie jacht maakte op de zelfvoldoening van een parlemen tairen triomf. Maar zoo deed wel Mackay, omdat de ernst van het oogenblik hem op het harte woog.” I 716 J Vis i KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, brengen onder de aandacht van degenen die gedurende het jaar 1893 iets voor de gemeente hebben verricht of aan haar geleverd, dat hunne pretention, voor zoover ze niet vóór of op 30 Juni. e. k. zijn ingeleverd, moeten worden gehouden voor verjaard en ver nietigd, volgens art. 228 der gemeentewet, in verband met de wet van 8 November 1815 (Staatsblad no. 51). Sneek den 20 Februari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. K E N N I S G E VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen ter openbare kennis, dat het door hen opgemaakt Primitief-Kohier van Belasting op de binnen deze gemeente ge houden wordende Honden, dienstjaar 1894, van den 28en dezer maand, gedurende acht dagen ter Secretarie alhier voor een ieder ter inzage zal liggen, binnen welken termijn belanghebben de11 tegen hunne aanslagen op ongezegeld pa pier bij hun College bezwaren kunnen inbren gen. Voorts worden de belastingschuldigen herin nerd aan artikel 10 der Verordening op de in vordering van bovengenoemde belasting, luiden de alsvolgt „Van de aangifte in eene mindere klasse dan verschuldigd is, van het houden van belastbare honden zonder aangifte, en van het gebruikma ken van een hond tot hooger belastbaar einde, dan waarop de ten kohiere gebrachte aanslag of gedane aangifte recht geeft, zal proces-ver- baal worden opgemaakt in voege als bij art. 275 der gemeentewet is bepaald.” Sneek den 27 Februari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. UIT DE PERS.' Men blijft dan neutraal. Zoo bestaat er geen middenweg voor hem wiens geloof zweeft tusschen één God en geen God en 1 tijd van zweven uiterst beperkt. Zoo kon de regeering niet er Ml te draaien naar f desrecht, ook al moest ze terecht erkennen dat le afgevaardigde voor Kampen een sympathie ke houding had aangenomen tegenover do re dering. Alles heeft zijn voor en tegen. Daar- 'an weet ook de heer Mackay te spreken uit len tijd toen hij op het ministerieel jachtveld verd bestookt door de knip- en haakbussen 'an zijn roomsche metgezellen. En de regee- ing van heden staat voor dezelfde moeilijkheid, iu ze, hoewel met meer moderne vuurwapenen, vordt bedreigd door konfraters uit eigen gezel- chap. Zoo is er iets voor te zeggen, al ziet men ok het tegen niet voorbij, dat de H. IJ. S. M. an de beambten den plicht heeft opgelegd om b zwijgen over de inrichting der maatschappij p de groote, wel te verstaan, waarvan wij al- jrn leden zijn en zoo kan men zelfs het Hoede niet geheel wegcijferen in de procédés ■an Procrustes, een man van wien de historie ■orhaalt, dat hij het bedrijf van roover uitoe- Ifcade en de gewoonte had zijn gevangenen op l&n bed te leggen en hnn leden door vermin- ®ng in te korten, zoo ze te lang waren voor ■et bed, of wel ze uit te doen rekken indien lua lengte onvoldoende bleek. Het moet ze- |er pijnlijk geweest zijn, maar de poging van lezen roover verdient gewaardeerd te worden F zoover we er in ontdekken kunnen de be- loeling om het ieder naar den zin te maken, B1 dit blijft rein ónmogelijk zoolang niet alle lenschen even lang, even wijs en even mee- gaande zijn. I Zoo heeft ook de vrijheid „zijn" voor en te- ?c‘3> en het gezag, dat aan de vrijheid zijn man- I Jat te danken heeft, en niet zelden den kor aal naaapt, die het air aanneemt een gene- al te zijn. Ook het gezag heeft zijn voor en tegen het w de vrijheid onderdrukken en dan over lijdt het zijn bevoegdheid, die zegt dat het zag ten taak is gesteld voor de vrijheid te iken en ze te beschermen. Zoo is er iets K>r en iets tegen ook dat de minder ontwik te schare zich beschermd en beheerscht ziet l°r de priesters, evenzeer als het den Russi an Czaar moeilijk zou vallen de knoet in |a rijk als gezaghebbend werktuig geheel af I schaffen, hoe weinig dit instrument ook te pen valt met humane behandeling van den pDsch. |Zoo zou er iets tegen'zijn wanneer de Ka rt de kieswetten verwierp, maar dit zou er |°r zijn dat deze klare wijn van de volksver- Eenwoordiging, bij het volk het inzicht tot TEGEN. I klaarheid bracht, hoe groot ook de afstand is die het gescheiden houdt van zijn vertegenwoor- i Wiet waar? Alles heeft zijn voor en tegen, diging. Goede wijn verheldert. iet is niov altijd niogelijk „voor of „tegen” Velen zouden het ongewenscht achten indien Ste,/.nJ.en,’ a’ bestaat er geen middenweg, deze regeering aftrad maar er vóór zou zijn, dat hiermee door het volk een electrieke schok zou gaan, die in de hoofden het electrische licht zou ontsteken, om in te kunnen zien dat Het amendement-Mackay-van Alphen is, zoo- als men weet, bij de behandeling van art. 3 der kieswet het hoofdmoment van den dag geweest. Verschillende bladen hebben er beschouwingen aan vastgeknoopt. Het Handbl. schrijft er het volgende over „De politieke zijde van het vraagstuk nam de hoofden voor een groot deel in beslag. De minister had toch op het einde zijner eerste rede het amendement vrij wel onaannemelijk verklaard, en dit niet op grond van de practi- sche onuitvoerbaarheid of wegens de beperking op zich zelve, doch om reden de kiesrechtuit- breiding, bij aanneming van dit voorstel, niet zoo ver zou gaan als de Grondwet toelaat. Werd het amendement gehandhaafd, dan was toch de kans van aanneming zeer groot. De heer Van Houten nam zeer beslist positie ten gunste van het voorstel, omdat daardoor het naar zijn oordeel slechtste stelsel het stelsel der regeering van de baan zou zijn. Het was te voorzien, dat verscheiden liberalen met hem mede zouden gaan, o. a. de heer Van Kar- nebeek, die zijn stem motiveerde. Zouden de heeren Van Alpheil en Mackay nu volharden bij het initiatief tot omverwerping van het re- geeringsvoorstel, zij, van wie verwacht werd, dat zij dit voorstel geen kwaad hart toedragen De heer Mackay en zijn mede-voorsteller deinsden echter terug voor de gevolgen van de aanneming van hun voorstel. Verbetering van het regeerings voorstel kan natuurlijk niet an- tusschen „kapot of „heel is zelfs de de regeering geen kans is gelaten om haar be- H/WMI llltnroi' K r» r\ r\ »■!»- 4 1 A 1 *11 1» 1 1 I 1 JLoiCe de uitbreiding der kieswet zoover de denken grondwet toelaat te vervullen met een dus- den kant van huismans- i danige representatie van het volk. 170 Zuik eeu schok heeft iets tegen niemand vindt het aangenaam zoo geschokt te worden. Maar indien de regeering de Kamer naar huis zendt en het volk toeroept Pak de leuning. Dan is deze handeling onzer regeering niet te beschouwen als een pure kermisgrap, maar met de goede bedoeling om het slapende fleg ma wakker te schudden en is dit niet een toer die dankbaar aanvaard dient te worden Ze ker, ieder mensch heeft zijn gebrekeu en ministerie ook heeft iets tegen. Maar vooral de arbeid van den minister van binnenlandsche zaken heeft zeer veel voor, op de ware of vermeende gebreken van ons ka binet. De gemeentelijke autonomie het zelfbe stuur en de decentralisatie van het staatsgezagJ— welk democraat zal het niet toejuichen Er was iets voor te zeggen toen in ons land werd besloten het hoofd der gemeente te laten sturen uit den Haag. Maar in onzen tijd is er weinig vóór maar zeer veel tegen dit Pruisisch systeem in te brengen. Het gezag moet gehandhaafd worden, maar ’t gezag is een noodzakelijk kwaad en niét het belangrijkste van de verplichtingen waarop een burgemeester heeft te letten. Een gemeente als polderland heeft behoefte aan een burgemeester die verstand heeft van polderzaken, en een gemeente die zich heeft aan gesloten bij den Oranjebond van Orde wenscht een burgemeester die lid van deze vereeniging is. Zoo heeft elke gemeente eigenaardige be hoeften, en gelijk ze zelf haar ontvanger kiest, kan ze ook beter dan in den Haag en met meer zaakkennis den burgervader aanwijzen. Zelfs al was enkel het gezag aan de zorg van den bnrgemeester toevertrouwd, zoo zou er iets voor, maar veel meer tegen de bestaan de gewoonte zijn aan te voeren. De buitenmodelkleeding zou dan vervallen, maar ons volk en onze tijdgeest reageert op gezagsvertoon. Vreemde titels, rare namen en zeldzaam vol le brandkasten kan men wel vinden in Den Haag. Maar prestige dat is beter toever trouwd aan de keus van den gemeenteraad van het volk evenals de kudde zelf haar herder zoekt in de protestantsche kerk ter wil le der homogeniteit van denkbeelden, waarop het prestige toch in hoofdzaak steunen moet... r 0113 J i- sb. 6 [6 '1 l j I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1