rm KUOS B IfflRMHUJ NR DE tHHl ffl (Iff 1 JBOJMBT SUH. No. 18. N E G E N-E N-V EERTIGHTE 1894. r OPRUIMEN. 3 31 A zï I T, WMMBiW bedektelijke neutra- BINNENLAND. zoo Alle brieven in te zenden. en de de was der Cents. Bij abonnement is de prijs -„i te vernemen by het huwelijkscontract in onzen tijd vrijwel een huur- of koopcontract geworden maar zoo’n donkeren tijd. de publieke opinie de markt gesloten. Alleen ouwe, afgeleefde snorrebaard daarvoor houdt liteit wordt nog beden kelijker door het onder mijnen van gekleurde bladende reclamant En zoo wordt opgeruimd, om akelige, benauwende neu- De socialist van Kol (Rienzi) schildert in de Arbeider zijne revolutionaire partijgenooten als volgt„een revolutionair radacteur (v. V.) toont diep berouween revolutionair spreker (v. E.) neemt de vlucht om een vonnis (geen doodvonnis); en een revolutionaire schrijver (D. N.) is „toevallig” (dat wil ik voorloopig nog aannemen) altijd afwezig waar slagen vallen, en nam eenmaal (in Rotterdam) vermomd de vlucht toen eens werkelijk gevaar dreigde.” De rechtbank te Amsterdam heeft Geel en De Schaaf vrij gesproken van de aanklacht op den Tweeden Kerstdag de politie met steenen geworpen te hebben. Zij achtte het feit niet bewezen; de beklaagden, die sedert 26 Decem ber in voorloopige hechtenis waren, zijn Dins dag in vrijheid gesteld. Het schijnt, dat de justitie thans tegen den bekenden De Jong eene nieuwe instructie heeft geopend ter zake zijner vermoedelijke oplichting van den caféhouder Kramer, op de Martelaars gracht te Amsterdam, wiens dochter De Jong voorgaf te zullen trouwen en van wien hij aan het Centraal-station een som gelds ter leen ont ving, om daarmede nog even stadwaarts te gaan, na welke transactie de heer Kramer den aanstaanden schoonzoon nimmer terugzag. van gezamenlijk bezoek om opheldering De aandacht te trekken gaat al moeilijker; daarvoor dient het meest verspreide blad dat is natuurlijk het neutrale of bijna neutrale. -- t booze neu traliteit natuurlijk vertoond, als in onzen En die bedenkelijke en De Minister van Buitenlandsche Zaken brengt ter kennis van belanghebbenden, dat, blijkens bericht van Hr. Ms. gezant te Parijs, in ver band met het verbod van invoer in Frankrijk van rundvee uit Belgie, de invoer van rundvee uit Nederland in Frankrijk via Belgie slechts geoorloofd is, indien de doorvoer door Belgie heeft plaats gehad per spoor, in door de Ne- derlandsche douane geplombleerde wagens. Door verschillende bladen is dezer dagen ge wag gemaakt van een schrijven, door ’t bestuur der „Liberale Unie” aan de liberale kiesver- eenigingen gezonden. Daarin wordt er op ge wezen dat bij een eventueele uitbreiding van ’t kiesrecht vele werklieden het stembiljet zou den in handen krijgen en de liberalen dus goed zouden doen op politiek gebied nadere voeling te erlangen met de kringen van het volk, weL ke alsdan het kiesrecht zouden krijgen. Meer bepaald werd daarin de aandacht gevestigd op de afdeelingen van ’t Algem. Ned. Werklieden verbond. Naar aanleiding daarvan is door de heeren P. Nolting en Th. de Rot voorzitters, res pectievelijk van de afdeelingen Amsterdam en Rotterdam van ’t Werklieden-Verbond aan de verschillende afdeelingen van dat Verbond een circulaire gericht, waarin tegen de door ’t bestuur der Liberale Unie bedoelde pogingen gewaarschuwd wordt. Na er op gewezen te hebben dat te Amsterdam herhaalde pogingen, om de werklieden in ’t liberale kamp binnen te voeren, hebben gefaald, wordt herinnerd dat door hun bemoeiingen zich te Amsterdam en Rotterdam kiesvereenigingen hebben gevormd welke zich bij den Radicalen Bond hebben aan gesloten. En daarop volgt, gelijk zich liet ver wachten, een aansporing tot de werklieden om zich aan te sluiten bij den Radicalen Bond. Onder het opschrift „Een muisje met een staartje” schrijft het Hbld. het volgende Het schijnt dat de verschillende straatbe- „werkloozen” te Amsterdam nn baks wordt gevloekt. Zoo wordt het vertrouwen onderling weer opgeruimd en-het kan niet anders, of een wereld, die zichzelf zoo onmogelijk maakt, kan er niet opgeruimd onder blijvenze moet èpgeruimd wordenwant ze is achter de mode. Dit wordt al meer gevoeld, even als de besto ven hoofd- en voetbedeksels. Al kleiner wordt het getal van hen die zich de weelde kunnen veroorloven een hoed op te zetten naar de nieuwste modede winkelier zal het bij gevolg moeten opgeven en in liquidatie gaan. Deze CO UR AN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco ADV EETEN'llEh van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7'^ Conio Rn „i,- belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent den uitgever. nog een eigenaardigen nasleep zullen hebben. Zooals men weet-, trok men in den iaatsten tijd niet meer in optochten rond, maar in gioepjes, die aan de huizen om werk vroegen en dikwijls geld kregen. Dat geld werd afgedragen aan het bekende comité, dat daarvan retening en verantwoor- ding had te doen. Dit laatste nu is, volgens de meening van sommige werkloozen, niet op voldoende wijze geschied. Er kwam 'vaak over de f 100 per dag in en ofschoon er ook wel uitgaven waren voor „ma terieel moest er toch, naar men meent te kunnen berekenen, thans een overschot zijn van pl. m. 149, hetgeen niet aanwezig is. Bovendien meent men te weten dat ongeveer 3 weken geleden iemand een der leden van het comité bij zich heeft ontboden en hem per- I soonlijk een gift van f 500 zou hebben ter hand gesteld. Van de zijde van het comité daarvan tot nog toe, zoo deelde ons een werkloozen mede, niets vernomen. Een en ander is oorzaak dat er sprake is, de volgende week een g._ te brengen aan een comitélid, en verantwoording te vragen. Burgemeester en Wethouders van Amster dam hebben, zooals men zich wellicht herinne ren zal, den raad aangeraden geen nieuwe beurs te bouwen, maar de bestaande op te knappen. In een vergadering van de Vcreeniging voor den Effectenhandel is nu deze zaak besproken. Met gejuich is eenparig aangenomen een motie,' waarin de houding en het voorstel van B. en W. worden afgekeurd. Die afkeuring berust voornamelijk op de overweging dat de voor naamste belangstellende d. i. de Vereeniging voor den Effectenhandel niet is gehoord” Terwijl de politie te Mainz de hand legde op den bekenden Frank, heeft ook de Amsterdam- sche politie nog een Duitscher aangehouden, die in de zaak der valsche bankbiljetten betrokken was. Deze gearresteerde is zekere Hugo Loes- ker. Het aantal gevangenen in deze zaak is thans tot 10 gestegen. of uitgebreid, of ook wel met do waarschuwen- de notitie, lijdende is I schijnsel dat zich bij nadere beschouwing niet vrouwelijk geslacht wordt in genade aange- I zelden openbaart door een I stof. Natuurlijk heeft deze bijvoeging, evenals de I extra-tijding dat de goederen verkocht worden 20 of 30 pet. beneden den prijs, de strekking, om het kijkgrage publiek koopgraag te maken. Ir Daar gaat de hoed, gedurende eenige maan den bekeken, opgepast, bestoven, zonder dat iemand er zich over ontfermen mocht, beneden de waarde de deur uit. Bedoeld als dekking van een vermogend bur ger, van een gekroond hoofd misschien, zal hij nu het hoofd sieren van een gewoon burger- menscli. De hoed is uit de mode en dus nog slechts goed voor den gemeenen maat. Het nieuwe model, dat reeds op komst is, •^zal waardig zijn plaats komen innemen. I Zoo gaat het oude voorbij, om plaats te ma- ken voor het nieuwete beklagen is alleen het oude dat onder stof begraven bleef en on- I gebruikt wordt opgeruimd. Die oud-modische hoed ondergaat bij de op- I ruiming degradatie eerst door de annonce I «verminderde prijzen” van den winkelier die I er zich van wenscht te ontdoen, en daarna door de plaats die hij inneemt, het hoofd dat hij bedekt. Slechts deze troost blijft hem over, dat het gemis aan nouveauté wordt aangevuld door het hoofd dat hij voortaan dekken mag. Niet als regel zonder uitzondering toch, maar wel dikwijls voorkomend is het geval, dat nieuw modische hoeden dienen tot dekking van oud modische denkbeelden, en dat de meest ouder- wetsche, ja vuile chapeaux hun aantrek kelijkheid ontleenen aan de nieuwe, fonkelende ideeën, welke er onder huizen. En een anderen troost Niet waar Zeer dikwijls vindt de mensch troost er in, met naar zijn buurman te zien ook ontevredenheid wekt soms de aanblik van den evenmenseh, maar in dat geval is het ver keerd om op anderen te zien, zegt men. Men moet, volgens de opvatting der ouden, ouderen en oudsten, altijd op zijn minderen zien. Welnu, een troostgrond vindt de resteerende hoed hierin, dat hij zijn lot vergelijkt met Peuschen, die uit de mode zijn geraakt of aan Waterschade laboreeren. Deze worden niet opgeruimd, tegen welke )rijeverlaging ook dan bij hooge uitzonde- 'lng, dat wil zeggen wanneer ze van geslachte uannelijk zijn. Een ouwe rijkaard bijvoorbeeld, die met pen den uit Insulinde komt, of die de veqongings- zoekt het meest verspreide, langzamerhand alle karakter plaats te maken voor traliteit in ’t openbaar. Want in stilte wordt gemompeld en achter buur doorleeft, vindt onder het vrouwelijk ge- slacht van den gemeenen burgerstand tegen woordig wel zijn kooper. i en M.«r het bhj«n uitondenngen, zelf, sl is Nog nooit i, er zooveel neutraliteit Do wisseling van seizoen is voor den winkel stand de periode van opruiming. Groote plak katen op de ruiten der uitstalkasten met dikke, zwarte letters er op gedrukt, kondigen ons de voorgenomen verhuizing aan van restanten hoofddeksels en voetbekleedinggewoonlijk i-»v.xvn.o upuur.- Uv muiKu gusiuieu. ^.ueeu onder bijvoeging dat de zaak wordt verbouwd hooge personaadjes met goed gevulde brandkast ...s. i i j ......vuurreu- en klinkenden titel vinden genade en gracie dat het op vertrek staand partijtje voor üefkoozing. aan „waterschade”, een ziektever- Maar geen waterschade, asjeblief neen, van i r»« Z» l» .1 11 ^4- l— i 1 I 1 dikke laag winkel- nomen het blijft waterschade, restant zonder opruiming of opgeruimdheid, tot de ure slaat, die eens ons allen toewenktStof zijt gij, tot stof zult gij wederkeeren. Versleten, maar ongebruikt dalen ze in den schoot der moeder aarde Hoe troostrijk, bij hen vergeleken, het lot der bestoven bottines, die bij ’t vervliegen van ’t seizoen de voeten verwarmen, zoo niet van den edelman, dan toch van den bedelman. Er is reden voor ons mensohen om die schoe nen te benijden, en die hoedenwereld gelukkig te prijzenwaar het standsverschil met het verdwijnen van ’t seizoen uit ’t oog wordt ver loren. De praktische koopman vindt er vroeg of laat zijn afnemers voor, terwijl hij met zijn dochters blijft zitten. Opruimen is de leus in ’t voorjaar stad wordt afgereisd met de restan- zoo goed moge- Land en ten, om ze bij publieke veiling lijk aan den man te brengen. Maar do huisvader die jaar op jaar gaat ver huizen, slaagt niet altijd. Hij vreest encanailleering en deinst daarom terug voor de veiling in ’t publiek. Och, die standen Ze zijn oorzaak van veler verlies van zelfstandigheid. Het klinkt als een paradox, zal men zeg gen. Welnu, keer de stelling om en ge hebt het axioma Zonder standen veel zelfstandigheid of, iets zachterwant ons geslacht wil er nog niet van hooren indien iemand de wenschelijkheid betoogt van de afschaffing der standen hoe minder standen, hoe meer zelfstandigheid. De verleiding is groot om meer hiervan te zeggen, maar we moeten terug naar de opruiming. Waarom, dachten we, wachten zoo velen op dergelijke „waterschade” En ons antwoord kon niet anders zijn dan dit Veel menschen moeten leven van afval dat niet alleen de kleine manniet enkel voddenraper wint daarmee den kost, maar man die zijn kapitaal gebruikt om voor anderen reclame te maken De groote en kleinere advertentiebladen, die zulke hooge dividenden geven, leven ze niet van den maatschappelijken afval? Zeker, er moet altijd een gelegenheid zijn om iets te annonceerenmaar tegenwoordig zoekt men gelegenheid om spektakel te maken. I wegingen *der' SHEERER ('êl lin i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1