1 F 1894, I f win van art. 86 misbruik van den dag.” er straks is, laat de om Keeren onderwerp. Hoe wordt ten aanzien van art. 86 misbruik gemaakt van misverstand om het volk te mis- Michel Angelo’s is geschetst en geboetseerd. van ar- Ook ons logika zich luidruchtig aandienen I verwarring te stichten. we na deze uitweiding terug tot ons den minister A bout portantart. 3 is een vlag. Juist, nu zijn we er. O volk van Nederlandwat zal weer met u rondgehuppeld worden. De vlag dekt de lading en die lading de heer de Beaufort noemt het een fout, wat misschien wel kool is ook bestaat uit speel ruimte, waar het conservatisme in liberale toga vastenavond viert Bepaald vermakelijk is ook de kool die ver kocht wordt aan de grensgevallen in het Neder- landsche parlement. Logika, geef logika Een ge op de vraag op wiens gezag al koninkrijk voor logika Zoo hoort men van alle kanten vooral wan- Maart 1894, aan den Ontvanger der Rjjksbe- lastmgen te Sneek ter invordering is ter hand gesteld en dat pen ieder verplicht is zijnen aan slag, op den bij de wet bepaalden voet, te vol doen. Sneek den 8 Maart 1894. De Burgemeester voornoemd, KINGMA, L.-B. TWEEDE KAMER. In de gister gehouden vergadering is het amendement-Mackay-Van Alphen door de voor stellers ingetrokken ten gunste van het amen- dement-De Meijier, luidende: Zij acht het bezit daarvan aanwezig bij hem, „die gedurende de laatst verloopen of aan zijn laatste verhuizing voorafgaande twaalf maanden, krachtens persoonlijk of zakelijk recht, ter be woning in afzonderlijk gebruik hoeft gehad een zelfde woning bestaande „voorzoover betreft hoofden van huisgezinnen, uit ten minste twee afgesloten vertrekken, of wel uit één zoodanig vertrek en een keuken „voor zoover betreft afzonderlijk levende of bij anderen inwonende personen, uit ten minste eén afgesloten vertrek met haardstede; „wordende de woningen, terzake waarvan wordt geheven eene rijkspersoneele belasting naar de huurwaarde, alsmede schepen van ten minste 25 ton inhoud ten opzichte van den schipper, als woningen aan bovenvermelde ver- eischten voldoende aangemerktterwijl verwis seling van woning in een en hetzelfde gebouw of wel tengevolge van eigendomsovergang, het geheel of ten deele te niet gaan van een ge bouwd eigendom of verplaatsing wegens ambt of bediening niet als verhuizing wordt be schouwd.” De aanneming van dit amendement, hoewel door den minister van binnenlandsche zaken optraden, en door de voorstanders van ’t regee- ringsontwerp bestreden, schijnt verzekerd te zijn, {zie telegram') UIT DE PERS. De minister van binnenl. zaken heelt verle den Donderdag bij ’t verdedigen van den eisch, dat de kiezer moet kunnen lezen en schrijven’ zich beroepen op de Standaard, het or gaan van de partij, die thans zich inzonderheid verzet tegen dien eisch, en dat zelfs dapper heeft- meegedaan om dien eisch te bestrijden. De minister haalde uit de Stand, van 6 October 1890 de verklaring aan, dat, „wanneer de kies wet de kenteekenen van geschiktheid en van maatschappelijken welstand mag bepalen, er geen enkele reden denkbaar is, waarom het te kunnen lezen en schrijven niet als kenteeken van geschiktheid zou kunnen gelden.” De Stand, erkent, dat de minister volkomen terecht er op gewezen heeft, dat zij in haar nummer van 5 October 1890 juist dezelfde for mule gebezigd had, die later ook in ’s ministers ontwerp is opgenomen. Maar zij beweert, dat de minister zich ten onrechte hierop beriep ter verdediging van de schrijfproef, gelijk ze thans aan het slot van zijn artikel 4 voorkwam. „Nu toch doet ze geen dienst als afzonderlijk kenteeken van geschiktheid, maar als één der bewijzen, dat men in zijn eigen onderhoud en dat van zijn gezin voorziet; en als zoodanig is ze wel door den minister in zijn memorie van wijziging, maar nooit door de Standaard ver dedigd.” Men zou uit deze verwering opmaken, dat voordat de minister zijn wetsontwerp wijzigde’ de Stand, met vuur was opgekomen voor de kennis van lezen en schrijven als kenteeken Maar artikel 86 heeft bij al de voordeelen, boven opgcsomd, en misschien onvolledig opge- KUGGESPRAAK. somd, ook zijn nadoelen. n j Misbruik te mQ'-°" De leden stemmen zonder last of ruggespraak misleiden, het is of 1 «1 artikel 86. g De heeren onzer 1 J10»611 dus geen imperatief mandaat Buczers aanvaarden, en I Mie toch zou de „handelingen” er op nale- ften; welk kamerlid zou zich de moeite geven den loop der redevoeringen te volgen, ja erger Bmg, hoe slecht zouden de vergaderingen der ■Tweede Kamer bezocht worden indien ■Maar zoo is het gelukkig nieten onze Twee- Ide Kamer schijnt dezer dagen als het Parijs l belegerd, terwijl alle ingezetenen die niet lijden aan influenza of keelziekte eenparig de leus der Parijzenaars van 1870 tot de hunne gemaakt hebben H faut être la. Zoo wordt ’s lands geld nog verdiend. Maar er is meer. Zou de onuitputtelijke iron van parlementair genot wel vloeien, indien vooraf bekend was hoe deze en die afgevaardige zullen stemmen P Zou de geachte afgevaardigde van Nergens- huizen wel zich gedrongen gevoelen zijn stem te motiveeren Zou er gelegenheid zijn om in politiek steekspel nog eens de in het tuig huis roestende wapenen te hanteeren, ten einde hij het nageslacht te worden aangediend als een “an van talenten, een genie aangenomen dat er genieën zijn Ja, hoe zou het gaan met land en volk, in dien de knappe koppen de tribune bestegen .om college te geven, boven en over de pers Iheen, in politiek, en niemand er zooveel belang I in stelde om een abonnement te koopen op de handelingen der Tweede Kamer Waar moest het heen met die bolleboozen, ■en hun kennis en wetenschap van historische- ■en andere lijnen, indien van hun geleerdheid ■niet meer geprofiteerd werd Want alle wijsheid komt van boven, op straf- ■ft van niet te deugen en alle critiek op regee- ■ruigszaken moet van uit den kring der politie- ■se mannen worden verspreid, waar rechten en ^■echt in theorie en in de toepassing gemonopo- ■iseerd zijn en saamgetrokken in puisten of ^fcnobbels. Quo warranto Op wiens gezag Geen ■enkbeeld over politiek of staatsbestuur wordt Ra Sy? ierkend> dan hetgeen in die vergadering I En dus, criticihet is u een oorzaak ■Eroote vreugde dat in onze grondwet een ijFikel is opgenomen, dat onze geachte politieke ■^Hobbelaars dringt en dwingt om lange kolom- |f“en van veel strekkende meters te vullen. .JDaaruit zal voor u weer het gemak voortvloei- i |en dat Rockende in de handelingen uw shibboleth ten ^jgenoege van deskundigen er af brengt. franco per post ƒ1.25. stuiken, uitgave of redactie betreffende, franco t-, Misbruik te maken van misverstand om te e eden stemmen zonder last of ruggespraak misleiden, het is een hebbelijkheid die wordt iii°U 10 enoemon- j aangetroffen in allerlei kringen, op alle plaat- v US °nZjG ^ondwet seil waar mannen bijeen zijn om zaken te doen L” de y'veede kamer der Staten-Generaal” zoowel op de markt waar men kool verkoopt die half rot is, als in het parlement waar men volksvertegenwoordiging j kool verkoopt die zelfs de sop niet waard is. -- van hun i Ook ons parlement doet blijkbaar hieraan dat is gelukkig. mee. Een enkel voorbeeld ten bewijze Wanneer de kiel, waarmee het liberale kabinet uitzeilde, op strand wordt gezet, dan zal het weerspan nige scheepsvolk zich zien meester te maken van de booten Geen negatief resultaat asjeblief, zoo redenee- ren ze, en dat het koolverkoopers zijn die zoo redeneeren, kan blijken uit de middelen die ze aanwendden om hun eer te redden en uit de waarde door hen aan die middelen toegekend. Het conservatisme had aanvankelijk plan in het bootje te stappen dat van anti-revolutionai- re zijde was uitgezet. Groot was de teleurstel ling voor de conservatieve partij v. Houten- Beelaerts-Haffmans, toen Mackay zijn huikje liet drijven. Haar orgaan, het Haagsche Dag blad, huilde en sloeg flaters van verbouwereerd heid. En is het i moet brengen in nood Met verpletterende meerderheid werd het aan genomen toch was de sympathie er voor niet groot. Men leze daarover den geachten afge vaardigde van Amsterdam, den heer de Beau fort, pag. 869 van de Handelingen. Hij had er zelfs bezwaar tegen, omdat bij dit artikel de speelruimte zoo groot is, maar hij nam het maar over omdat de Minister er groote waarde aan hechtte. En wat zegt nu de geachte afgevaardigde van Rotterdam, de heer Mees Indien de kieswetten stranden, dan meen ik, dat zij die hun stem geweigerd hebben aan dit wetsontwerp op grond van art. 4 zooals het thans voor ons ligt, zich tegenover het land zullen kunnen beroepen op den rechter dien het wetsontwerp zelf in art. 3 aanwijst, op het be ginsel hetwelk in dit artikel is nedergelegd. En de geachte afgevaardigde v. Houten zegt - _j maar ADVERTENT1EN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7^ Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. J leidpn Zoo hebben we gevraagd, en het antwoord hierop geeft ons de werkelijkheid. Het is geen onzer onbekend, dat in de quaes- tie van recht, die ons tegenwoordig bezighoudt, I ons volk anders denkt dan zijn vertegenwoor- I diging. Er is zelfs geen ruggespraak meer noodig om aan de heeren conservatieven de Beaufort, Rutgers, van Houten, te verstaan te geven, dat ze in deze dagen niet het volk, niet hun kiezers vertegenwoordigen, maar alleen zichzelf en hun familie. Wilden die heeren zich de moeite getroosten eens van gedachten te wisselen met hun com mittenten, dan zouden ze niet lang in de on zekerheid blijven omtrent het standpunt door het volk aangenomen tegenover hetgeen de afgevaardigde der Groningers zoo du haut de sa grandeur noemt „Den politieken waan van den dag.” Het zou dan duidelijk worden, dat de geachte afgevaardigde van Utrecht de plank ten eenen- male mis heeft geslagen, toen hij uit do goed- heid zijns harten wel wilde erkennen, dat het u weer met art. 3 dat redding Nederlandsche volk vertrouwen blijft stellen in zijn Parlement, ongeacht de vele blijken van wantrouwen, waarmee het Parlement dat Volk bejegent Maar men wil geen duidelijke uitspraak. I Door het uitstel is dan ook zooveel gewonnen, dat de indruk der verkiezingen te Beverwijk, Gouda en Harlingen begon uit te slijten. Logisch zou het zijn, wanneer de geachte afgevaardigden eens ruggespraak hielden met hun kiezers. Het zou groote besparing geven en de conservatieve heeren zijn groote vereerders van sparen van tijd en gelden art. 86 geeft hiertoe volle permissie. Waarom dan dezen goeden maatregel niet gevolgd I Omdat onze politieke mannen dan geen rol konden blijven spelen in onze klasseregeering. En daar het niet staatkundig zou zijn om zoo iets te zeggen of te schrijven, huurt men een inbreker die last en ruggespraak moet stelen uit art. 86. Met die verboden waar wil men evenwel het gemoed niet bezwaren en zoo komt men er toe om zich een wandeling te laten welgevallen naar het bureau van politie. Eerlijk duurt het langstWelzeker, maar kool duurt slechts zoolang de strenge wintervorst regeert. KENNISGEVING. De BURGEMEESTER der gemeente Sneek brengt ter openbare kennis, dat de Kohieren Personeele Belasting en Patentrecht, 3e kwar- taal, dezer gemeente, dienstjaar 1893/94, door neer de zaak weer eena dnidelük 1 Provincialen Inspecteur der Directe Belas neer ue zaaK weer eena duidelijk uiteengezettingen te Leeuwarden gearresteerd den 2deu Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.— Alle brieven en in te zeilden. Bij doz© Courant behoort alg Bijblad Feuil- leton-nummer 164. 'W I fjgü 7-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1