1 KI JEl JWS- H iNMfflHUI NOR Dl I r BEN WTMBIAATBBGEL. 1 E 11 No. 21. NE GE N-E N-V EERTIGSTE A R O A N GL 1894, v M, kN q vo», 7” X«4 ‘T’ r™“ belangriik Utt'"'”’ den uitgever. - jQ a w s D A o MWMhMM 3 in deze dagen van politieke richten in de toekomst I 91 t. 52 40 e- Alle brieven in te zenden. 12 01 en e- tt. 36 84 72 24 74 07 91 Cents. Bij abonnement is -te vernemen bij meer voldoen, j Cye, A van Dedem, Van Alphen, Th. Mackay, I G. van Dedem, De Geer, Heemskerk, Van Löbeu ’Hoe- ment hebben gestemd. te’T i K t Jager, MelleA. jTnïen^Meffi- ™n fe.Joustra, Hondenkus Kamstra, Hendrik Keu- j lenAndreas Kresner, Johan H. Landwehr, I Marines van Leeuwen, Ate van der Meer Durk w^r’, uee,lls!^rlS Van Löbeu Nauta, Siebren Noordhoff, Jan OppedijkKarel v5’ J'°h£an’, Vaa Yrelzen, Huber, Brantsen, Poiesz, Auke Rienks, Gerardus H Rinkes.An V n Borc\^- Jl^ay en Van Bylandt. dries Schaafsma, Willem K. Schietekatto T m L IdeT^0^ilsch’kat*wlieken stemden, behalve R. Semplonius, Klaas Siderius, Jacob vaA de? Haft‘uans.«a Bahlman, alien ^oor. Staal Dr Karel E. W. Strootman, Klaas Sij- scht jf “„rnn CJCr3 Z0Qder belichting, Wijbrand van der Zee, die de voor kieztrsge- vorderde vereischten verloren hebben of over leden zyn. i da.t ,naar aanleiding van artikel 15 van het Koninklijk besluit van 28 November 1887 [Staatsblad no. 211) bij bovengenoemde lijsten is gevoegd, de vastgestelde schattingstaat, be doeld in het voorlaatste lid van artikel 6 en de verslagen der ambtenaren bedoeld in artikel ld van voornoemd besluit. Sneek, den 13 Maart 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. VIT D E PERS. .De kieswetten zijn ingetrokken, na de stem ming over het amendement-De Meijier. Die hoogst gewichtige tijding werd 'jl. Vrij- dag per telegraaf door ons land verspreid en zal zeker bij velen zoowel bij de vóór- als tegenstanders van het ontwerp Tak als een electrieken schok gewerkt hebben, ’t Gold hier toch het groote vraagstuk voor de toekomst van ons land en geen „waan van den dag” waarmee onze zoogenaamde „volksvertegenwoor diging zich maandenlang bezig gehouden en waarover zij al heel wat gekakeld heeft, alvo rens haar parlementair „windei,” jl. Vrijdao- voor den dag kwam en door minister Tak van de ministerieele tafel geweerd werd. Voor wij hier nu den indruk 'weergeven door dit votum in de redactie-bureels van eeni- ge onzer toongevende bladen veroorzaakt, laten wij een en ander volgen nopens de stemmen door de verschillende groepen uitgebracht. Onder hen, die tegen het amendement-De Meijier stemden, waren er een vijftal, die zich zoo. pertinent tegen de heele regeling hadden yerklaard, dat hun stem niet als een bewijs van instemming met de regeering kan worden be schouwd wij bedoelen de hh. Haffmans, Bahl- mann, Rutgers, Van Karnebeek en Beelaerts. Onder de 36 overigen waren 4 anti-revolutio- nairen, de hh. Donner, Lucasse, Beret en Van de Velde, die vermoedelijk meer de opvatting van de Standaard deelden en voor de breedere uitbreiding dor regeering waren. Voorts stem den tegen de beide radicalen, de hh. Gerritsen en Tijdens, en verder 30 liberalen, nl. de hh Borgesius, Kerdijk, Van Kerkwijk, Smidt, Van Beuningen, Rink, Van der Feltz, Hartogh, Hou- wing, Pijttersen, Ferf, Veegens, De Kanter, omeenge, Roessingh, Levy, Tijdeman, Vrolik, Lieftinck, Zijp, Zijlma, Land, Valette, Cremer Schepel, Pijnacker Hordijk, Farncombe Sanders, Heldt, Smit en Hennequin, Van de liberalen stemden vóór het amende ment-De Meijier de hh. Van Houten, Geetsema, Guyot, Conrad, Roëll, Kielstra, Hintzen, De Beaufort (Amst.) De Beaufort (Wijk), Van Del- den, Roijaards, Mees, Van Gijn, Plate, Bool, Viruly, Van der Kaay, De Meijier en Gleich- man. De ontbrekende liberaal, de heer Goekoop sou, naar men zegt, mede voor het amende^ Voor het amendement 19 liberalen, 15 anti-re- volutionairen en 23 roomsch-katholieken. Tegen 2 liberalen, 2 radicalen, 5 anti-revolutionairen en 2 roomsch-katholieken. Dus 19 afgevaardigden van de liberale partij hebben hun hulp verleend, om een ministe rie, dat aan de overwinning der liberale partij bij de stembus van ’91 haar wording te dau- n!?oJi .re^eren onmogelijk te maken. Uit stuk historie, deze zwarte bladzijde in de zoo omvangrijke geschiedenis der liberale twee dracht, is een waardige tegenhanger van het geen in het jaar 1872 gebeurde, toen de in komstenbelasting van het liberale ministerie Blusse met hulp van een gedeelte der libera len, die maar al te bereid waren het conserva tisme de hand te reiken, werd verworpen. Wat een nationale tijd is er niet met de be handeling van artikel 4 vermorst, en tot hoe- vele concession heeft men minister Tak al niet trachten te dwingen om maar de wet tot een goed einde te brengen. Want de amendemen ten op art. 4 waren als paddestoelen uit den grond gerezen, en als zoovele ratten hebben de conseryatief-liberalen hun best gedaan ieder eene categorie kiezers van het ontwerp af te knagen. Echt kruieniers-achtig heeft men met min. Tak willen marchandeeren en op zijn ontwerp af dingen, zóó zelfs, dat ten slotte bij het amen dement-De Meijier do vraag niet ondeu gend zou geklonken hebben of het bezit van een afgesloten No. 100 nu ook als vertrek zou worden aangemerkt, waaruit de toekenning van het kiesrecht voortvloeide Een woonkamer en een „bestekamer” zijn toch twéé vertrekken en het criterium van den Nederlandschen staats- burger-kiezer zou dan voortaan eenvoudig te zoeken zijn in het geregeld bewonen van één vertrek en ’t zoover noodig vertoeven in zijn tweedede „bestekamer”-Minister Tak heeft intusschen dat „sekreet-amendement” niet in zijn wetsontwerp willen opnemen, tot groote teleurstelling van HH. „pluimgraven” uit de Tweede Kamer, die er mcê kwamen aandragen. Zien we thans, hoe het feit door de verschillende pers-organen beoordeeld wordt De N. B. C. is er niet mede ingenomen en werd door het besluit verrast. De minister van binnenlandsche zaken had toch omtrent het amendement-De Meijier in zijn tweeden vorm opgemerkt, dat, indien de heer De Meijier het amendement eenigermate aannemelijk wilde ma ken voor de regeering, hij althans moest beginnen den band met de personeele belasting daaruit los te maken. Aan dien wenk had de heer De Meijier voldaan. Over het amendement in dezen laatsten vorm waarin het later aan de stemming werd onder worpen, had de minister, volgens het Kamer verslag, gezegd, dat, zooals het amendement thans nog luidde, de minister de Kamer niet kon aan raden het aan te nemen. Van een onaanneme lijk verklaren, van een sterk afraden zelfs is naar ’t blad doet opmerken, geen sprake ’ge weest. Zoo was ook blijkbaar de indruk van den heer De Meijier zelven, die immers vroe ger reeds verklaard had het amendement te sullen intrekken als de regeering het onaanne- Dsze CO IRANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.-; franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco was de houding der groote Rotterdammer, in deze waarlijk liberale regeenngsvoordrachteerstens, door in ’t geniep het laffe gekonkel van den heer van Houten te steunen, en tweedens, door de besluiteloos heid der versufte „liberalen” te verergeren met stelselmatig te zwijgen. Men betreurt den afloop en wil nu beweren «at de meerderheid tegen het amendement de Meyier zou gestemd hebben, indien de minister nog eens mocht hebben verklaard, dat het amendement voor hem onaannemelijk was. Alsof dit niet in 't oog springend duidelijk ware uit hetgeen zoo herhaaldelijk door den minister was verklaard. De minister wilde een finale regeling, en dat wilden de liberaal-conservatieven niet dan uit nooddwang. Geen middel werd onbeproefd gelaten om te schacheren en af te dingen tot zelfs verdacht making van den heer Tak werd te baat geno den om het prestige van dezen staatsman zoo ■pogehjk te brekenzelfs het onwaardig ge schrijf van den heer van Houten Wie heeft daarover ooit een woord van af keuring vernomen in den Nieuwen Rotterdam mer of in het Handelsblad H Do coterie heeft succes van haar gedraai en Wanneer ze nu treurende den minister bedek- ■ehjk de schuld wil geven van de mislukking, m is de oorzaak van deze schijnbaar onver klaarbare komedie eenvoudig deze, dat ze ge- kraft werd met den deksel toen ze ’t onderste de kan vroeg. Daarbij kan als nevenoorzaak misschien mee- kwerkt hebben de wetenschap, dat 32 van de k- liberale afgevaardigden niet meer van de partij wilden zijn/zoodat het coterietje nu nog ■echts een twintigtal geachte afgevaardigden F de zijne mag tellen, de fractie v. Houten- ■utgers daaronder begrepen. 1 Dit resultaat, na zooveel gekonkel, is niet Jmoedigend, vooral omdat bij de eerste ver pozing van dit twintigtal weinig zal overblijven, h Daarom is er voor het liberale Nederland |ie reden om verheugd te zijn over den maat regel van den minister, dat hij de besluiteloozo Groenland, Eeltje de Groot Sr Meinte schacneraars op eens den rug toekeerde. i ringa, Ritzo Hoeve, Lolke Ho’rnstra 1 Maar wanneer we over dit feit heen den blik Hubert, Joost de Jager, Melle A. Jansen. wanneer we dus niet het oogenblikkelijk resultaat, maar wel de daar uit voortvloeiende gevolgen overwegen, dan mag men Nederland met recht geluk wenschen hiermee, dat het in minister Tak heeft te waar- deeren den staatsman die, als wijlen Thorbecke, j weet vooruit te zien en een persoonlijk succes i ongebruikt laat, om het conservatisme vleugel lam te slaan en de politieke atmosfeer te zui veren van deze contagieuse dampen. Wat nu zal gebeuren Allerlei berichten worden uit de Haagsche wereld over het land uitgestrooid. Het zou verklaarbaar zijn, wanneer het con servatisme zich nog eens oprichtte en de wijs heid der kroon ons verrastte met een kabinet Roëll c. s., dat zich zou beijveren om het ver loren krediet bij de natie te herwinnen door onmiddellijk de electorale quaestie weer op te vatten. Het zal de natie echter niet wanneer Tak heengaat. Ook het volk hecht waarde aan de wijsheid der kroon, mits deze na het afgeloopen tournooi niet het verslagen conservatisme tot raadsman kieze. Want, waarom het te verzwijgen het volk zal noode den minister Tak zien heengaan voor het volk zal het uur van zwaarmoedigheid geslagen hebben, wanneer het verneemt dat de Kamer niet wordt ontbonden, maar Tak den aftocht blazen moet. Het conservatisme zou door deze politiek uit den regen komen in den drop en voor de kroon zou een dergelijk besluit noodlottige gevolgen kunnen hebben. Tak te zien heengaan, op het oogenblik dat een krachtige hand noodig is om de teugels te houden het zou in onze herinnering terug roepen het sprookje van den Zwanenridder. BEKEN DMA KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, Gelet op de wet van den 4 Juli 1850 (Staats blad no. 37), zoo als die is gewijzigd bij het Vilde Additioneele artikel der Grondwet, Brengen ter openbare kennis, dat de lijsten aanwijzende de personen, die in deze gemeente tot het kiezen van leden van de Tweede Ka- mer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten van Friesland en van den Raad dezer gemeen te bevoegd zijn, zijn herzien, en gedurende veertien dagen van af den 14den dezer maand ter Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd en aan het gemeen tehuis aangeplakt Dat bij die herziening van genoemde lijsten zijn geschrapt: Sijbrandus van Balen, Jan Barkmeijer, Jol- ke Beijlholt, Gerardus Bloemen, Jan Boomsma, Jelle A. Bouma, Tjitze A. Bouma, Hette Brink, Leonardus F. van den Brink, Geeuwke Brou wer, Mr. Thijs K. Dorama, Johannes C. van Druten, Wilhelmus J. van Druten, Hendrik Duchène, Pieter Witsen Elias, Rudolphus Feen- stra Jacobzn, Hendrik B. Friese, Dirk T. Gi- I liam, Klaas Goodijk, Douwe J. Gorter, Tjeerd Wanneer men i crisis de leidende persorganen beluistert, is het treilend op te merken, hoezeer de minister de Achilles-pees heeft getroffen. Meer nog dan het feit zelf, heeft ons het I overzicht der persbeschouwingen kunnen leeren, I hoe correct en hoe politiek minister Tak heeft gehandeld. I De zwaarmoedige toon, de verslagenheid en I de suffe begeerte dat het anders had mogen I atioopen, ze zijn de terugslag der liberaal-con- servatieve pers op de bestraffing, welke haar door het koene besluit van den minister werd I toegediend. I Eu die straf had ze verdiend, omdat ze niet I royaal brak met een partij waartoe ze niet meer behoort. Ergerlijk toch I bladen, als het Algemeen Handelsblad Nieuwe T s e e* 6 6 6 6 ize I i Wj w

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1