1 llffls- ffl IDïMfflM lOOii II r No. 22. NEG- E N-E N-V E E R T I Q S T E 1894. q 2: rJ? 1G 1< O o- 17 JVI A. JR t. r- it- *e Het feit is „eenig in de annalen onzer parle- <s ar I Alle brieven in te zenden. 3 r lg ir in ie M1M» ADVERTENT1ÈN voor eiken regel meer belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent den uitgever. De heeren weten wel dat de natie hen niet meer vertrouwde, n' en déplaise den heer Roëll, en daarom is hun verlangen, dat de Kroon en niet het volk uitspraak zal doenvandaar de Deze CO VB AN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; 1 ’/a Cents. Bij abonnement is de prijs -te vernemen bij no. .57, kadastraal bekend gemeente Sneek. Sectie B, no. 876. Dat op Zaterdag den 31 Maart 1894, des middags ten 12 uren, ten gemeentehuize gele genheid zal zijn, om tegen die oprichting be zwaren in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten en dat zoowel de ver- zoeker, als zij, die bezwaren hebben in te brengen, gedurende drie dagen vóór ovenge noemd tijdstip ter Secretarie der gemeente, in de gewone bureau-uren, van de ter zake inge komen schrifturen kennis kunnen nemen Sneek, den 17 Maart 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris, UIT DE PERS. 3r et I B E K E N D M A KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen ter openbare kennis, de volgende KENNISGEVING. De COMMISSARIS dek KONINGIN in de provincie Friesland, Gelet op het besluit van Gedeputeerde Sta ten dier provincie, van den 8 Maart 1894, no. 7, le afdeeling B, en op art. 11 der wet van den 13 Juni 1857 {Staatsblad no. 87) Brengt ter kennis van de belanghebbenden: 1°. dat de jachtbedrijven, als het vangen van waterwild met slagnetten, omschreven on der letter en het vangen van eendvogels door middel van eendenkooien of daarmede ge lijkstaande toestellen, genoemd onder letter h van art. 15 der voormelde wet worden gesloten op Zaterdag 24 Maart 1894 met zonsondergang 2°. dat het weispel van kwartelen met steek garen of vliegnet, genoemd onder letter e dier wet, zal vrijstaan van 17 April tot en met 23 Juni 1894 3°. dat de kooieenden voor het jaar 1894 moeten worden opgesloten of gehokt van 31 Maart tot 1 Mei en van 14 Juli tot 14 Au gustus. En zal deze op de gebruikelijke wijze wor den afgekondigd en aangeplakt. Leeuwarden den 12 Maart 1894. De Commissaris der Koningin voornoemd, (get.) Van HARINXMA thoe SLOOTEN. Sneek den 16 Maart 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek maken aan de ingezetenen be kend, dat het door hen vastgesteld Primitief- Kohier van Belasting op de binnen deze ge meente gehouden wordende Honden, dienst 1894, aan den Gemeente-Ontvanger ter invordering is ingezonden en alzoo een ieder verplicht is, zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Sneek, 17 Maart 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op de artikelen 6 en 7 der Wet van .2 Juni 1875, {Staatsblad no. 95), tot regeling van het toezicht bij het oprichten van inrich tingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken Brengen ter openbare kennis, dat ter Secre tarie der gemeente ter visie is gelegd, 'een ver zoek met bijlagen van FEITE SMIT, banket bakker te Sneek, om vergunning tot het op richten van eene BAKKERIJ in het gebouw, staande in de Korte Pijpsteeg alhier, Wijk 11, Bij de reeds medegedeelde oordeelvellingen in de pers uitgesproken over het lot dat dé kiesrecht-ontwerpen trof, moet nog ’t een en an der worden gevoegd. Vooreerst zij vermeld dat ook de anti-revolutionaire Groninger (Jou- rant de houding der leden, die voor ’t ameu- dement-De Meijier stemden, sterk afkeurt. Het voorstel gaf geen finale uitbreiding en was bo vendien onbillijk. Een speciaal oordeel over de anti-revolutionaire leden, die er hun stem aan gaven, spreekt het blad niet uit, daar het voor iemand die buiten staat niet altijd moge lijk is de fijnere politieke drijfveeren te bevroe den. Ook de Stand.die op nieuw zeer stel lig een afkeurend woord doet hooren over het geen drie-vierde der anti-revolutionaire leden hebben gedaan, wijst er op dat er blijkbaar iets achter de coulissen is geschied dat vooralsnog met is opgeklaard. Hieruit volgt nog niet dat de gezegde anti-revolutionaren vrij uitgaan maar wel dat allerminst aan hen die voor stem den, booze bedoeling tegen de wet mag worden verweten. ^De Zutfensche (Jt. meent mede dat er iets bijzonders moet zijn gebeurd, daar het anders niet is te begrijpen dat sommige zeer verdien stelijke, helderdenkende en hervormingsgezinde kamerleden zich in gezelschap tegen Tak bege ven hebben. Uit hetgeen de bekende Haagsche correspon dent van dat blad schrijft, blijkt intusschen, dat door hem de houding des ministers volkomen gebillijkt wordt. De minister kon niet mee<>aan met het amendement zonder het beginsel te ver loochenen, waarvoor hij streed. Door verschil lende sprekers was zoo duidelijk mogelijk aan getoond, dat door dat amendement tienduizen den zouden worden uitgesloten, die zeer goed m eigen onderhoud en dat van hun gezin kun nen voorzien. Niet aan de werklieden in het algemeen, maar aan de gezeten werklieden en zelfs nog niet aan alle gezeten werklieden zou volgens het verminkte ontwerp nog het kies recht worden verleend. Uitgesloten zou wor den de overgroote meerderheid van huisbedien den, inwonende zonen, commensalen enz. ja zelfs de zoogenaamde lodgers zouden voor’’een deel niet meer aan de gestelde eischen kunnen voldoen. De regeering begreep dat het doel hetwelk zij zich met haar ontwerp had voor gesteld, niet meer kon worden bereikt en van dat oogenblik zou het plichtverzaking zijn ge weest haar ontwerp nog langer te handhaven. Bij artikel 3 had de regeering reeds het amen dement van de heeren Mackay en Van Alphen onaannemelijk verklaard, maar het voorstel van den heer De Meijier was een veel meer beper kende editie van dat amendement. Duidelijk was nu aan het licht gekomen, dat met deze Kamer geen goede kiesrechthervorming was recht van hem ook verwacht worden, dat hij de kroon met te wijzen op hetgeen met hem is voorgevallen waarschuwen zal om ze te bewaren ivoor deze duperie van het mer cantiel liberalisme uit de Rottestaddat hij dusdoende de kroon al de moeilijkheden zal besparen, die voor haar zouden kunnen voort vloeien uit de opvolging der adviezen dezer broederschap. POLITIEK, Sommige liberale bladen hebben het ontstaan der crisis toegeschreven aan misverstandhad 1 -r- mentaire historie, en wij mogen hopen en ver wachten dat het niet weer zal gebeuren”maar niettemin is het een feit, waarvoor we thans staan, dat liberale volksvertegenwoordigers vreezen voor het oordeel des volks, en de Kroon smeeken, het geschil te willen berechten in dien zin, dat Tak ongelijk krijgt. Neen, weer gebeuren zal het niet, wanneer de heeren thans hun zin mochten krijgen de ervaring zal hun waarschijnlijk duidelijk maken, dat de geplukte vrucht wrang smaakt. Want Tak is populair Tak is sterk, sterker dan het geheele parlement, sterker dan al zijn collega’s bijeengenomen. Daarom juist zijn de heeren uit Rotterdam zoo gebeten op Tak en schelden ze hem een autocraatdaarom luidt hun advies aan de Kroon, om tegen dezen Tak en daarmee tegen het volk in te gaan. Het is inderdaad geen kleinigheid van de royalistische pers, om in onzen tijd van beroe ring de Kroon aan te sporen tot het nemen van een reactionairen maatregel, die eenvoudig ten doel heeft, den uitdrukkelijken volkswil te weerstaan. Om de kracht der populariteit van den mi nister te breken, wil men de populariteit der Kroon er aan wagen. Waarlijk, indien we niet beter wisten, zouden we uit deze Rotterdamsche politiek moeten afleiden, dat men aan den Maaskant de repu bliek wil. Een fraaie coterie van politieke knobbels Afgevaardigd door het volk Optredend tegen het volk Aangeklaagd bij het volk Wenschen de heeren Geen verantwoording te doen aan het volk maar aan te blijven in strijd met den wil van het volk als volksvertegenwoordiging De koningin, en de grondwet die onschatbare grondwet behoeven daarbij slechts hun dienst te bewijzen, en het gaat alles naar wensch. Wij gelooven in de eerlijkheid van den heer de Meyier wij nemen gaarne aan, dat zijn poging om de kloof te overbruggen ernstig gemeend was. En daarom beklagen we den geachten afge vaardigde, dat hij dupe werd van eigen politiek misverstand. De schacheraars hebben, om den schijn van eerlijkheid te redden, den dominee gebruikt als machine de guerre. Het is jammer voor hem, maar hij zal zijn Kamerzetel moeten verliezenhet volk zal van hem als eerlijk man mogen verwachten dat hij zijn mandaat teruggeeft aan de kiezersde heer de Meyier zal zeker aan dezen wensch voldoen we hebben geen reden er aan te twij felen. Met recht mag men medelijden gevoelen I voor den gedupeerden heer de Meyier. Maar in ’t belang van land en volk mag met I dementen uitlatingen. Maar indien de Kamer aldus af wilde gaan op de gewoonte, dan komt het ons vreemd voor, dat de heer de Meyier niet evenzeer zich ver plicht moet hebben gevoeld, in navolging van de heeren Mackay c. s., bij het debat over hun amendement op art. 3, den minister te vragen, of de aanneming van zijn amendement ook leiden zou tot intrekking der ontwerpen Die vraag is door den Nieuwen Rotterdammer niet gesteld in het artikel, dat blijkbaar ten doel heeft den minister Tak voor te stellen als een onmogelijk man Verder zal men hiertegen mogen aan voeren, dat een partij, die bij monde van den Nieuwen Rotterdammer het amendement Mackay ging aanbevelen en het zou aangenomen hebben ook in plaats van art. 3, indien het niet was inge trokken dat zulk een partij wel allerminst recht heeft den minister te verwijten, dat deze zich niet beslist genoeg uitsprak oorts mag niet uit het oog worden verloren, dat reeds een nieuw amendement van de heeren Roëll c. s. kant en klaar lag, om dienst te doen, wanneer de heer de Meyier zijn amendement introk. En gesteld dat deze „machine de paix” ter zijde was gesteld door den maker, wat zou dan het conservatisme hebben gedaan Het zou gcrejemieerd hebben als bij de in trekking van het amendement-Mackay. Men zou de heer de Meyier hebben verweten, dat hij zoodoende de gelegenheid afsneed om met den minister tot overeenstemming te kunnen geraken. Of wist niet iedereen vooruit, dat die over eenstemming ónmogelijk zou zijn, indien do «liberale” heeren bleven weigeren om bereid willig mee te werken tot een finale uitbreiding van het kiesrecht, zooals de liberale Unie in haar manifest verklaarde te wenschen Dat manifest heeft de meerderheid der kiezers bewogen, nog eenmaal liberale afgevaardigden te kiezen door dat manifest zijn de heeren van Houten c. s. in de Kamer gebracht, en nu het volk gedupeerd is door de houding dier heeren, drijven deze bij monde van den Nieu wen Rotterdammer den spot met de kiezers, door den minister Tak voor te stellen als den schuldige. Edoch, het vertrouwen dat deze politieke list vat zal hebben op het volk, is niet groot. I plotselinge schrijfmanie van den Nieuwen Rot terdammer, om den minister als zondenbok de woestijn in te jagen. de minister zoo ongeveer luidt hun redenee- ring beslister het amendement de Meyier ont raden, dan zou de zaak nog ten beste geschikt zijn. Erkend moet worden dat de minister duide lijker had kunnen spreken bij vorige amen- -1 was de minister positiever in zijn 3E2S!&3B5S&BE3 ^g&EEg^vs&ffgSEES 1 1. 1 l. k« 3- KANT. ■m MnmmssfflMHiL SHEERERC

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1