M1M0HSW SHES. I JR WHIMS- H IDffifflfflHllO W08118 DE ONTBINDING. lAJ W w S «ÊlsiiiÉÉaife No. 23. 1894 J A A. R Q A. N Q. ^_GEN-EN-y EERTIQsTE 1 fex- W O E rs S D A G- -zK A 11 rr. stukken, uitgave of redactie betreffende, kt I wordt voor in 1 0, a ke m. n. aan de candidaten moet ge- gegeven omstandigheden nzijt ge liberaal”, „zijt ge socialist”, „zijt knuuair ui zijc ge Katholiek" maar hoe wenscht ge in de wet den waarnaar de uitvoe- 7 iJiT^ van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; ïooi e en regel meer 7 */a Cents. Bij abonnement is de prijs elangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. J r - 7 boetedoening en Deze CO IRAN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.- fmnco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. De schrijver ziet echter in deze, hem geens zins onaangename, wending een bewijs, dat in den tussehentijd andere personen hun invloed op den heer Tak hebben doen gelden. Bij zijn toestemming van Donderdag was hij niet hij- De heer van Houten aarzelt met te verkla ren, dat het amendement-de Meyier tot het laatste toe een bevriend karakter heeft behou den. Bij zijn verhaal van den loop der geschiedenis merkt hij o. a. terloops op, dat bij de vermei- ding van het door de heeren van der Kaay, de Beaufort en hem zelf onderteekend amendement zyn naam te veel op den voorgrond is gesteld’. Dit amendement is het uitvloeisel eener dooi de liberale Kamerclub aan hen als toenmali» bureau gegeven opdracht. Redactie en toe” lichting zijn van de hand van den voorzitter, den heer van der Kaay. Vervolgens zegt de schr. In de poging, om 111 plaats van langs de gebaande wegen op een ongebaand pad het doel te bereiken ligt de ware grond der mislukking van Tak’s voorstellen. Hij meent, dat wat de heer Tak wil, zelfs ook een stemming over wat deze wil met zonder grondwetsherziening is te bereiken.’ Op de scheiding der partijen zal echter het slot- tooneel van Vrijdag niet gunstig werken. De stemming was uitermate onzuiver. Gaandeweg zullen de partijen zich toch be lmoren te scheiden om te verkrijgen Socialisme of liberalisme. De heer van H. hoopte van harte dat de heer Tak een zelfstandige partij moge vormen, waarin alle socialistisch gezinde elementen uit de verschillende tegenwoordige partijen zich vereenigen. Er is behoefte aan een erkend Staat-socialistische parlementaire partij. De schr. eindigt als volgt „Het dool dezer brieven is voor de helft be reikt. Zij hebben medegewerkt, om een slecht stelsel te weren de poging om tegelijkertijd het betere te doen aannemen, is mislukt. De Minister Tak heeft alle samenwerking met ons afgewezen en daardoor ook zijnerzijds getoond dat hij het gewicht begreep van het punt’ waarin zijn voorstel van het onze verschilde.” „Wij mogen voor het land niet wenschen, dat het voorstel Tak herleve en wet worde anders zoude de persoonlijke genoegdoening ons ver zekerd zijn, dat de juistheid van onzen tegen stand later zou worden ingezien.” Duidelijk blijkt hier weder, hoezeer de heer v. H. zijn invloed in hot parlement en daar buiten heeft overschat, ’t Eenige resultaat van al dat geschrijf en al dat stelselmatig tegenwer ken van wat hij den waan van den dag gelief de te noemen, zal zijn, dat hij zijn rol op staat kundig gebied zal hebben uitgespeeld en men hem als verouderd staatsman, die den geest van zijn tijd niet begreep, op zijde zal schuiven. Jammer voor den man, wiens verleden een maal zooveel belovend was. Slechts enkele bladen hebben gelegenheid gehad reeds hunne meening te doen kennen over de ontbinding. De N. R. C. wenscht het besluit zelf af te wachten ter beoordeeling der motieven. Het Hand, zwijgt in haar ochtend editie. De Telegraaf alleen geeft een en ander. Het blad schrijft o. a. „De crisis is gelukkig opgelost. Eere aan H. M. de Koningin-Regentes, die door te besluiten tot Kamerontbinding, getoond heeft beter inzicht in de toestanden van ons land te hebben, dan velen van de zoogenaamd© veteranen in de politiek. Het bericht der Kamerontbinding zal onge- j diglijk vergeven, alsook aan zijn lotgenoot het 1 Handelsblad, mits ze beterschap beloven en zich niet weer laten verleiden tot handelspoli tiek. Zoo zou alles nog bij tijds weer terecht ko men en we hadden twee redenen voor een om dankbaar te zijn voor de wijsheid onzer Ko ningin. Alles weer in ’t reine vooreerst den pseudo- premier verwijderdverder het pseudo-libera- lisme weer op zijn verhaal, en ten slotte de pseudo-liberale afgevaardigden van hun moei lijken post en hun gemoedsbezwaren ontslagen. Bij het wegnemen van zooveel maskers mo gen de tranen van blijdschap ongestoord vloeien als een offer aan de waarheid en den adel van den mensch. Daarbij het vooruitzicht dat mr. van Houten, na de veertig dagen ronddolens in de woestijn, ons weer met een tiental zendbrieven zal ver gasten, vol gezonden zin en heiligen geest Waarlijk rijke beloften voor een gezegende viering van het feest des Geestes Vragen we echter vooraf om wijsheid voor het kiezersvolknu de Koningin aan de kie zers het recht van uitspraak heeft overgedra gen, hopen en verwachten we dat deze jury gekroond worde met wijsheid en helderheid des verstands. Want er zal gekuipt en misleid worden, waar zooveel groote heeren voor de rechtbank moe ten verschijnen als aangeklaagden. Er zal geen moeite of avocasserie te zwaar zijn om nog eens de schuld op Tak te werpen. Men zal zeggen een ontwerp dat viel op de keuken of in de bestekamer is het oprapen niet meer waard. En men zal verzwijgen, dat nog het plan bestond om het uitelkaar te scheuren of af te knabbelen, indien de minister niet had gezegd basta mijne heeren Men zal aanvoeren dat de minister verzuimd heeft te zeggensic volo, sic jubes. En men zal niet aanvoeren, dat de geachte afgevaardigden, gedrukt door consciëntiebezwa ren, den minister door de aanneming van het „bevriende” amendement het eerste stellige bewijs wilden geven dat ze de ontwerpen niet wilden. De taak is niet licht voor het volk. De geachte afgevaardigden hebben, en dit is hun niet kwalijk te nemen, voor het meeren- deel den schijn aangenomen wèl te willen maar niet te kunnen. Ze vonden bijna allen goed om het kiesrecht te geven aan hen, die den kost verdienen, maar wisten niet hoe dit te constateeren zou zijn. Wie dit wel wist was de minister. boetedoening en bekeering voor hem, die j volgens van Houten reeds voor ons gestorven - 1UUC1U uil zuilen De Nieuwe Rotterdammer heeft gesmeekt om i moeten erkennen, wijsheid voor de Koningin de humaniteit eiseht j het al 01 niet gerechtvaardigde in de hou- j het Rotterdamsche De Koningin heeft met allen eerbied het gezegd zeer wijs gehandelddit zullen zelfs de conservatieve bladen 1 Immers, Hare Majesteit heeft de beoordeeling ovei I--*- 1 - ding der volksvertegenwoordigers overgedragen aan het volk. De Koningin bleef dus neutraal, toen ze be sloot, de geachte afgevaardigden uit te noodigen zich bij hun kiezers te verantwoorden en met hen zich zoo mogelijk te verstaan. Natuurlijk kon dit ook kwalijk anders. De Kroon, namens welke de regeering de kieswetten aan de volksvertegenwoordiging aanbood, zou zich zelf verlagen door de be* schuldiging te aanvaarden, haar door die volks- vei tegenwoordiging toegedicht, als zou ze voor stellen ingediend hebben in strijd met de grond wet. Wel is waar geldt dit niet de geheele volks vertegenwoordiging slechts een deel van deze vergadering tobde onder de bekende grondwet tige bezwaren. Maar juist dat deel is oorzaak geweest van de intrekking, of liever van de verwerping der kieswetten. Het feit is toch niet te weerspreken, dat de geachte afgevaardigden der oppositie zich allen hadden opgesteld achter het bolwerk: Grond wetsbezwaren. En nu mag het waar zijn, dat de groote meerderheid door aanneming van art. 3 van het ontwerp met dit bezwaar eigenlijk had af gerekend we hebben er reeds op gewezen, hoe de oppositiepartij ten opzichte van art. 3 weer het bezwaar der groote speelruimte heeft aanvaard, met verholen blijdschap aanvaard zelfs, wat haar bij art. 80 nolens volens was opge drongen. Met voldoening heeft de oppositie die speel ruimte opgenomen, getuige de verpletterende meerderheid voor dit artikel. 80 stemmen tegen 17 -Wie zou hebben verwacht, dat zoo ruimschoots gebruik zou ge maakt worden van de speelruimte Maar wat erger is Wie zou durven verwachten, dat afgevaar digden, die door aanneming van art. 3 hadden getoond het met de hoofdlijnen in Tak’s ont werp eens te zijn, bij de behandeling van art. 4 ii°g eens zouden klagen over bezwaring van iun constitutioneele consciëntie Een ezel zou er de ooren over optrekken. En toch is het feit te constateeren vooreerst mder de anti-revolutionairen, de leider der club ‘og welen verder onder de „liberalen” onder mderen do heer Kielstra, die in een open brief ‘et hof maakt beurtelings aan zijn goeden wil ‘an zijn gebondenheid aan zijn eed eh aan zijn ‘erlijk hart. Er is geen twijfel aan of we zullen in de ‘erstvolgende 40 dagen gelegenheid hebben, “eer van die passiebloemen te zien afvallen. De kolommen in de Nieuwe Rotterd. Crt. staan Daarom noemt mr. van Houten den premier een socialist en zichzelf een liberaal. Mogen de liberalen zich zulk een caricatuur laten welgevallen Wij vertrouwen op de wijsheid van het volk, zoowel op het liberale- en het anti-revolutionai- re- als op het katholieke volk. Het eenige wat 1 vraagd worden in de is niet: ge anti-revolutionair of zij t ge katholiek” wel de vraag maatstaf te formuleeren rende Macht heeft te constateeren of iemand zijn eigen brood verdient. Langs dien weg alleen komt men tot klaar heid. Op dit oogenblik gelden niet in de eerste plaats de grenslijnen der staatkundige partijen maar moet de demarcatielijn getrokken worden tusschen hen die finaal breken willen den maat staf van belasting of woning en hen die daar aan blijven vasthouden. De vraag is thans niet meer: Betaalt de kiezer ook belasting? Woont hij in een krot De vraag is eenvoudig Verdient de man den kost? dat is: hem niets toegestopt? kennisgeving. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, voldoende aan het besluit van heeren Gedeputeerde Staten van Friesland van den 15 Maart 1894 no. 38, 3e Afdeeling Sta tistiek {Provinciaalblad no. 29), brengen ter kennis van de ingezetenen, navolgende U i t 11 O O (1 i i»' i n o' „De Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland, Gelet, op art. 73 der wet van den 4 Juli 1850. {Staatsblad no. 37), zooals dat artikel is gewijzigd bij art. VII dei’ additioneele artikelen van de Grondwet Noodigen de inwoners der provincie uit om indien zij in andere provinciën in de rijks di recte belastingen zijn aangeslagen, daarvan vóór den 1 April aanstaande aan hunne vergadering te doen blijken, ten einde door haar daarop kunne worden gelet bij het opmaken van de lijst der hoogstaangeslagenen voor de verkiezing van de afgevaardigden ter Eerste Kamer van de Staten-Generaal.” Sneek, 20 Maart 1894, Burgemeester en Wethouders voornoemdy ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. U 1 T DE PERS. No. 10 der „Staatkundige Brieven” van mr. S. van Houten is thans verschenen en gewijd aan het kieswet-ontwerp-Tak en de daaruit ge volgde crisis. De heer van Houten begint met de verkla ring „Sedert het votum van Augustus jl. was het mijn meening dat de Minister Tak zou moeten meegaan hetzij met Mackay-Roëll hetzij met van der Kaay c. s. of heengaan, aar echter een verrassing geweest, dat hij I beide deed, dat hij op 8 Maart met eerstge- j melde groep meeging en toch op 9 Maart heen- - is, om ons te wasschen in zijn bloed. Wie kan er ongevoelig onder blijven? De Rieuwe Rotterdammer heeft gesmeekt dat wjj de liberale partij vragen of ze niet weer -blad in genade wil aanne- meu als haar leider hem zijn fouten gena- Al G (01RAV V, 18- ?a. e- m je r‘ ■K' Sri 3ij OEEKE A; ■v 11 1 LI Uv 11U Uitlui LClb VlbCIlL

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1