«..aS"Z x* T’ir*^'*”*** - i N NEG EERTIG8TE A A R Q A N Qs 1894, a s r. r- 3- t. ÉSÉsaSSaJ zijn buik niet vol krijgt, eet desnoods te vermelden hebben Hoof, en wie gevoelt dat zijn hart onge- i Grond wetsherziening terwijl de ontspanning zou het zijn, te zeggen, dat dit met hetgeen werd --4 bovenvermeld. een oogenblik in wel om Lohman te red- mal figuur maakt met den ge- redactie-bureau aan met het spoken, zwarte en roode al te maal F dienst Old-Burger-W eeshuis, i de Brandweer, dienst 1893. DE PEES. De beslissing der Kroonde ontbinding der )- :n waar- zeer zeker 1 opwekking en zeer vatbaar -i weet te prikkelen. zijn met een rijke er die het durft P8U“- met een goed doel, een buiten- J en verster- staatkundig leven van eenige :e conservatie- Adres van l_. 2_. Alsvoren van W. Cnossen? Suppletore begrooting voor de Armvoog- o verschnj ving Weeshuis-begroo- wortelloof, loovig en leeg is, vult de ruimte geloof aan f buikvulling, zonder meer, maar dan toch buik- i king van het den uitgever. V°01'Waarden da™trent te vernemen bij vulling En nu tig gewerkt, zoo zelfs, dat de hoeren door de gele en groene dampkring rondom hen den minister als een rood spook „kalm en berede neerd” omhoog zagen rijzen. Misschien heeft de geachte afgevaardigde uit Groningen, mr. S. van Houten, wel schuld aan die ontzettende verschijning. Het spreekt van zelf, dat het Handelsblad te doen heeft met het ongelukkig lot van deze hoogst begaafde volksvertegenwoordigers en dat hij heeft zitten peinzen, tot uitputtens toe, over de meest practische wijze, waarop deze oud- afgevaardigden weer zouden te gebruiken zijn in dienst van land en volk. Want de zaak is uitermate moeilijk, omdat de hoeren zich vreeselijk vergaloppeerden. In den nacht is de strik gezet, waar ze van plan waren den volgenden morgen door de heg te vliegen. Bravoriepen ze met der acht tienen, als uit één mond, toen ze de opening waren gepasseerd, en eilacie daar gevoelden ze den strop. De wijsheid der Koningin werd ingeroepen, en der Koninginne wijsheid liet de verbeelding rijke stakkers aan derliu’ lot over. Wat nu Vreeselijke visioenen kwelden de verbeelding en het gevoel en het geweten der achttien liberalisten. Het magere spook doemde op in al zijn ake ligheid Hein met de zeis. Dood P voor goed verloren die talentvolle mannen Neen, zegt het Handelsblad, en terwijl de heer Kielstra aan zijn kiezers meedeelt dat zijn geweten nog wel voor uitzetting vatbaar is, heeft het blad er iets anders op bedacht. De netheid en het fatsoen zouden hier on overkomelijke bezwaren opleveren bij de vraag of de heeren nog des zins en willens zouden worden bevonden Tak’s ontwerpen mee aan te nemen. Daarom moet hun een andere vraag worden gedaan. Die vraag zal luiden Zijt ge voor grondwetsherziening Zonder gewetensbezwaar zouden ze schijnhjk alle achttien verklaren daar zijn we sterk voor zelfs 1” Heerlijke tijd van waarin de verbeelding der heeren ons grondwet- boek weer zou kunnen verrijken met een nieuw artikel 80, waariut de fantasie naar wellust zich weer zou kunnen vergasten. Sic itur ad astra (Dat is de weg ter onsterfelijkheid.) In ’87 werd de grondwet herzien; in ’94 dito herzien de eindeeuwsche fin-de-siècle geschiedenis van de vaderlandsche lotgevallen op staatkundig gebied zou, behalve belasting- vervorming, op eiken regel van iedere bladzijde motiveering nagegaan, en daarin I tlOf °nS °°S Veel nieuws en oorspron- sehjks, dat wel de moeite waard is herzegd en herdacht te worden. I Een conservatief, zoo meenden we altijd, is iemand die sceptisch denkt aangaande de din- gen der toekomst, alsook meestal betreffende Hje verwachtingen des eeuwigen levens. Alleen iet heden met zijn zegeningen doet de ader van zijn geloof wellen. Uit de lecture nu van het Handelsblad zijn pe terdege wijzer geworden. Daaruit hebben we vernomen, dat een conservatief zich in zake e grondwet en den eed als bijzonder geloovi» onderscheidt van hen, die geavanceerd zijn. I De „liberale oppositie wilde wel uitbreiding Fan het kiesrecht, zegt het conservatieve oi- pan, maar ze gevoelde zich te zeer aan de pondwet gebonden, om met deze voorstellen Pee te gaan”; verder is die oppositie bijzonder gevoelig voor opwekking en zeer vatbaar voor reui die haar fantasie i1 I Nu, dat er conservatieven verbeeldingskracht, wie is ptkennen Levert het Amsterdamsch orgaan met een phitterende proeve op dezen regel En dan jonkheer Rutgers Welk een rijken pat van verbeelding, waarover deze conser- atief te beschikken heeft We gelooven dan ook, dat juist de verbeelding ler heeren oorzaak is dat de zaak zoo geloo” en is. 6 Het scepticisme der conservatieven heeft ten en tijde behoefte gevoeld aan een complement. mr. van Houten nog wel dat clubje journalisten wanneer nu het denkbeeld van het Han- eens ingang had kunnen vinden bij de was de zaak zonder veel drukte 2. Mededeeling van 3. Advies aan kelijk No. 1. 4. Benoeming 5. Iweede Kamer der Staten-Generaal. 6. Alsvoren No. 1. 7. 8. 9. Eervol ontslag Armvoogdij. 11. E dij, dienst 1893. 12. Af- en c ting, dienst 1894. 1891 8uppletoire begrooting Schutterij, 14. Rekening van het dienst 1893. 15. Rekening van UIT T¥AK IX De Tweede Kamer is gesloten de volks- verteBenwooidiging ad patres, en daarmee zijn we den wel aangenamen tijd van vernieuwing der Staten-Generaal ingetreden. Daarvoor beginnen we met het bestudeeren <ter geconcipieerde manifesten. Het bestuur van de Liberale Unie en dat van den Radicalen Bond heeft zijn concept reeds verzonden en het Algemeen Handelsblad eett op zijn manier ook mee willen doen. We wachten nu nog op een dusdanig geschrift van den Maaskant en verder van het Centraal- vomite. Inmiddels wordt ons den tijd gegund, de reeds mgekomene te beschouwen hoe lang die tijd zal duren is nog niet bekend eerst nog moest het ontbmdingsbesluit zijn verschenen en daar na zou de AI Rotterdammer aan ’t beschouwen gaan. Het allerkortste manifest, dat tot dusver publiceerd werd, komt uit het van het Alg. Handelsblad. Het luidt kortweg vóór of tegen grondwets herziening. We behoeven zeker niet manifest niet overeenstemt uitgevaardigd door de besturen 1 Om de drijfveer dezer afwijking op te sporen, I hebben we de r -1! lezende, trof Risum teneatis amici En dat wel i gewoon goed doelter verlenging heeft die verbeelding bijzonder krach- i ho°gst gevoelige, verbeeldingrijk, rkt, zoo zelfs, dat de heeren dnnr rlo ven 1 De verleiding was ook zoo grootMannen van klinkenden naam te moeten missen en hun plaats te zien ingenomen door anderen, radi- calen of geavaaceerden Zelfs de Standaard kwam verzoekingmisschien den, die ook al een strop om de keel. En dan spreekt zoo minachtend van En T~ delsblad meerderheid, af te doen. De eenige figuur die dan bij de eerstvolgen- ae opening der Staten-Generaal zou schitteren oor afwezigheid, was de premier van het jaar -i van Tienhoven, de man die het begin tot het einde zijn om het schip van staat in Deze COL RART verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprys voor 3 maanden f l._ franc0 per pogt f 1>25< in te zenden‘n betreffe“de, franco De Standaard, die den loop dien de zaken hebben genomen m overeenstemming acht met de oglca, verhcugt zich dat do Konmgin-Re gentes, die voor de keuze stond om óf zich met een conservatief schild te dekken tegen de volks- eweging, of wel de volksbeweging met ver trouwen tegemoet te trekken, het laatste heeft gekozen. Oranje heeft zich in zijn beste damm steeds aan het hoofd van de volksbeweging ge- steld Het is niet de Kamer, die een zóo°ver vmf de kT gaande Ultb5cidmg van het kiesrecht van de Kroon afvergde, maar het was de Kroon die een daartoe strekkend ontwerp bij de Ka mer inzond. En nu de Kamer aarzelde is het I ofADn S -de Kr?°n’ die zicb vergewissen wil I of dooi nieuwe kiezers het gemeen o verier» niet toX111 C ler Z1D id ?P te vatten’ dat de elec torale quaestie van de baan rake. Dit nu verheugt de Standaard om Nederland en Oranje het geeft den waarborg, dat althans de pijnlijke worsteling tusschen de volksvrij heden en de kroon ons zal worden gespaard^ Dat er een schaduw op deze beslissing valt tonite m <e KiaiUer °°k eorlldke mannen za ten die op grond van stellige overtuiging zich door de Grondwet gebonden achten, is waan Het gaat met aan die mannen te vereenzelvi- g n met de conservatieve reactie, maar nu de heetSonseS °Ver b®“rH heengestapt, past het ons naar de Stand, doet opmerken in dat opzicht haar beslissing te eerbiedigen. De Tijd, die bitter weinig met den loop der zaken is ingonomen, acht het geheel onnoodig hiei de Kroon in het debat te brengen. dX heer Tax en zy die zich met hem solidair heb ben verklaard, zyn verantwoordelijk voor het advies, en crifiek op hot ontbindingsbesluit treft -f6 Later zal in de Kamer vragen11C1^ deH Wei' ^ak reb:enschap te Het blad gaat daarop na waarover de strijd zal loopen en komt tot de conclusie, dat het zal gaan over de vraag vóór of tegen het ongewij zigde wetsontwerp-Tak. Dit is het gevolg van de houding door den minister aangenomen, ver trouwen in de kracht van een hoog en edel beginsel of overmoed. De N. R C. wacht nog steeds do motieven x^omeii sruxxen enz I ®Dtbindl“» af’ .Hetzet uiteen, dat de Gedeputeerde Staten, betrek- bet.criteriUm hlijft. Het beroept zich - - op de verklaringen van den heer Kielstra die met voor de uitbreiding kon stemmen ter’wille van den eed aan de grond wet gedaan. En daar op vervolgt het blad „Een wet als de minister wenscht kan alleen tot zegen van het volk strekken, indien ze wordt aangenomen met medewerking van de oroote j meerderheid. Ze moet niet doorgedreven wor den door hulp van radicalen alleen ze moet geen conscientien in het nauw brengen. Rond en openlijk moet ieder kunnen handelen en stemmen die het met don minister Tak eens is dat een groote uitbreiding van het kiesrecht nu in eens wenschelijk is, en dat een noodwet de moeilijkheid alleen verdaagt maar niet oplost Daarom komt het ons onontbeerlijk voordat de kiezers in de gelegenheid zullen worden ge steld te stemmen over een juist geformuleerde vraag, welke ze ten volle kunnen begrijpen en dat men voor de uitbreiding van het kiesrecht ook hen wmne, die eerbied verdienen, omdat ze zich nu door de trouw, welke ze der grondwet zwoeren, gebonden gevoelen. Frissche lucht komt er in het staatkundig leven, als ronduit en eerlijk do quaestie zuiver gesteld wordt en geen conscientien worden be- ’91, de hoofdman misschien wel van best heeft gedaan ’t riet te sturen. Prachtig gevonden De hoofdschuldige ge straft en de misleide broeders op de reddings plank weer naar 't Binnenhof! O rijkdom van gevoel, o schat der verbeelding i Uw naam is Handelsblad. Het politiek geweten, dat om te beschouwen bedaard afwacht en niet beschouwt op losse geruchten, o tweelingbroeder Hoe is uw naam Nah Nah VERGADERING I 1. Resumtie der Notulen. ingekomen stukken enz. 3. Advies een adres tegen de opheffing van School J van een Armvoogd. Alsvoren van een Stembureau, verkiezing IP Kamni» rlrw. s eener onderwijzeres aan School dr. ^M. A. Schepers. de Armenmoeder. sj On lonrr ia vml*- l I t-» 1 3. 5 i i. 3 5 1 3 9 5 i- s. 38 li es jh [1 o aan c.— .-.mcuu, Bepaling taux geneesmiddelen Wie j bolar.rr.-i i 11 Lents. Dy abonnement is de nriis b«*<w,n.uuuig ieve ^newnoHamer’lgmft Vel° bladea ^“leiding Tè Reenter te brengea VAN den Gemeenteraad van Sneek op Dinsdag den 27 Maart 1894 des namiddags ten 7 uur. PUNTEN VAN BEHANDELING: 4 voor de

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1