I 1 WIBffl El HET MUff S.UEI a No. 23. N E G E N-E N-V EERTIGöTE 1894 MANNELIJKE WOORDEN. i WOENSDAG- we in een der algemeene zend- d moeilijk op te UIT DE PERS. Alle brieven in te zenden. cc '9 De bespreking van den staatkundigen toe stand blijft natuurlijk in de dagblad-pers aan de orde. Van allerwege komen adviezen, een paar bladen zijn nog aan het napleiten over hetgeen geschied is tusschen den minister Tak en zijn collega’s, andere behandelen de vraag of de Koningin-Regentes al dan niet in ’t debat wordt gebracht, wanneer men haar dank zegt uitzondering op den regel, dat vrouwen den vooruitgang willen bevorderen. 3°. Mr. van Houten en echtgenoote werken samen om aan I nent onafhankelijk karakter van dezen politie- j ken man te doen zien. 4°. Maar keeren we tot onze schaapjes van ïïouten's echtgenoote is een W,eI’ ^at.de ™°rtd.e beslissing; weder andere doen i over de adviezen, H. M. 3 - - Wij maken van een en an der pro memorie melding, maar meenen er niet lang bij te moeten stilstaan. De blik dient vooruit te worden geslagen, er moet worden Waarover zal de strijd loopen deze vraag is de eenige die aan de orde blijft. De Ar. R. C. heeft de wijzigingen, die het kiesrechtontwerp in den loop der beraadslagingen hoeft ondergaan, aangegeven, en stelt nu de ontwerpen als Tak I, Tak II en Tak III voor met de vraag, welk ontwerp den grondslag voor de verkiezing moet zijn. Het meent dat men moeilijk voor Tak'z beginsel kan stemmen. Dit laatste geeft het Rott. Nieuwsblad niet toe. Dit blad schrijft „Tak’s beginsel is in den loop der discussiën in de Tweede Kamer daarom een weinig ver waterd, wijl hij op alle tonen hoorde, dat hij niet koppig mocht zijn, niet halsstarrig, niet al te vasthoudend, maar aan ’t „gemeen overleg*4 moest offeren om de zaak niet in gevaar te brengen. Nu ’t uit is, voor goed uit met al die kinder achtige schermutselingen, nu treedt Tak weder met zijn zuiver beginsel op den vóórgrond en ’t spreekt van zelf, dat hij bij de nieuw in te dienen kieswet dit duidelijk en ondubbelzinnig zal doen blijken. Zoodoende wordt de quaestie vóór of tegen Tak zoo klaar en zoo eenvoudig mogelijk. De N. R. Ct. en hare aanhangers kunnen trouwens, naar ’t R. Nbl. doet opmerken, ge- makkehjk de proef nemen. Zij spreken altijd van hetgeen Tak wèl of niet zou willen, maar laat men nu ook eens vragen wat zijn tegen standers willen. Zij hebben stelsel te plaatsen tegenover stelsel. Laat men ook van hun kant den stand der quaestie herstellen zooals zij ver leden zomer stond. Toen werden een belasting-census, de woning- census, het grootboek en het spaarbankboekje op den voorgrond geplaatstwelnu, men doe die kenmerken van welstand herleven en neme een eerlijke proef met de volksmeening. De eerlijkheid brengt mee, niet langer te zeuren over Tak I, II of III, maar flink, zooals het mannen betaamt, een loyalen strijd te voeren met de wapenen die men zelf heeft gehanteerd, toen het kiesrechtvraagstuk nog in zijn eerste stadium was. Met een „Allons, heeren, en bataillebesluit het blad. Ook volgens de Telegraaf is de zaak zoo klaar als de dag. Want wat was de reden dat er met de oude Kamer niets viel uit te richten Niet, dat men het er oneens was over den in vloed dien achterhuizen op de kiesbevoegdheid behooren uit te oefenen. Maar alleen dit, dat in die oude Kamer de meerderheid niet bezield was van de zucht om uit te breiden zoover als, onder de tegenwoordige grondwet dan, maar eeuigszins mogelijk is. Of men zich nu van den domme houden wil of niet, er was in de Kamer een stelselmatige oppositie tegen Tak, waarvan de oude liberale groep, onder Van Houten en De Beaufort en dergelijken, de ziel was. De macht van die oppositie moet na de ontbinding nu gebroken worden, opdat men uit het politiek geharrewar kome. Dat is de zin van het meegaan met Tak; geenszins, dat men reeds bij voorbaat een oor deel klaar hebbe over een ontwerp dat niet eens is ingediend. Wat er van de candidaten zal worden ge vraagd is niet, of ze de wet zus willen hebben dan wel zoo, maar ze moeten op de vraag, of het hun lust is voor zoover de grondwet dat dan toelaat het kiesrecht zoo ruim mogelijk Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.—franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco De heer Gleichman is conservatief even als de N. R. C. en ’t Haagsche Dagblad. Wij, Nederlanders, leven en blijven meeleven m de beerschende meening, dat men voor al hetgeen moed en vastberadenheid vordert, ie mand moet hebben die is van het mannelijk geslacht. Wel is waar hebben de ex-Kamerleden Rut gers van Rozenburg en Van Houten kort gele den twijfel geopperd betreffende deze traditio- neele opvatting, maar deze uitzonderingen zijn excentriek genoeg, ook in ander opzicht, om ze aan te halen ter bevestiging van bovenstaanden regel. Zelfs lezen we in een der algemeene zend brieven van den heer van Houten de fraze dat het geen oneer is, wanneer politieke man van den dag durven weerstaan. dat het nen een waan i Uitdrukkelijk spreekt mr. van Houten hier van mannen die iets durven; we willen dit gaarne van den oud-afgevaardigde als zijn mee- ning aannemen, terwijl we van zijn bereidwil ligheid verwachten dat hij met ons erkennen zal, dat er ook katjes zijn in de menschenwe- reld, die de mannelijke durvers naar de hand schoenen doen grijpen. s Het is en blijft tot dusver een moeilijk op te lossen quaestie, welke der twee sexes het meest prat mag zijn op moed en flinkheid we zouden ons geen partij durven stellen. Alleen zij op gemerkt dat het thans heerschend beginsel, dat de man door kranigheid zoozeer boven de vrouw uitmunt om de woorden flinkheid, moed en mannelijkheid als zinverwant te mogen beschou wen, van ouden, orthodoxen stempel is. En verder, dat de nieuwe richting van dezen tijd hiertegen reageert in woord en daad, mit- schien wel om schrijvende, sprekende en han delende ook deze traditie op de keper te laten (zien en de menschheid zoodoende weer te ver lossen van een illusie. Zelfs zijn er tegenwoordig menschen, die den vooruitgang der maatschappij ook op staatkun dig gebied toeschrijven, voor een groot deel althans, aan de vrouwen. Natuurlijk wordt daarmee niet gedoeld cp direeten invloed immers de vrouwen vaardigen met af, noch worden ze afgevaardigd in onze oude wereld. Indien het waar is en mr. van Houten dit durft bevestigen met zijn stem, zoo besluiten we hieiuit alweer tot het exceptioneele in mr. van Houten’s positie. Hierbij doen zich dan verschillende gevallen voor, alle even exceptioneel, maar alle toch denk baar en aannemelijk 1°. Mr. van Houten reageert tegen den aan leg zijner vrouw om zijdelingschen invloed op haar man uit te oefenen. Hiervoor kunnen verschillende redenen bestaan om welvoegelijk te blijven noemen we er slechts een Mr. van Houten acht zich een zoo door en door exceptioneel man, dat hij zelfs op zijn ei sen stelregel een uitzondering wenscht uit te maken. 2°. Mr. opvatting over van het woord „mannelijk”. de panden van ’t buisje. Heet dat mannelijk, flink En dan nog het beroep op het grondwets artikelzij stemmen zonder last of ruggespraak. Alweer zonderlinge afwijking bij de heeren Gleichman c. s. Èn Gleichman, èn de Beaufort èn Rutgers haalden in hun antwoord dit bezwaarlijk ar tikel aande andere heeren zagen er geen be zwaar in naar 't schijnt. Zouden de heeren Gleichman c. s. hierin dan mannelijk uitmunten Er is op dit oogenblik slechts sprake van een wet in den geest van Tak’s ontwerpen. Nu spreekt het immers vanzelf dat de volks vergadering verlangt dat haar afgevaardigden stemmen zooals zij denkt over die ontwerpen ze vraagt dus eerst aan de oud-afgevaardigden, om ze de eere te geven, of ze over die ontwer pen denken en dus stemmen zullen óok zooals het volk het wenscht. Van lastgeving is hier geen sprake. De kiesvereeniging wenscht dat de volksver tegenwoordiging in zake het kiesrecht een af spiegeling zij van het volkkan ze hiervoor zeker mannen genoeg vinden, toch vorderde de beleefdheid om de vorige afgevaardigden eerst te vragen. Daarom hadden we ’s heeren Gleichman’s antwoord mannelijker gevonden indien hij kort weg geschreven had „Mijne heeren Ge weet hoe ik denk over de kieswetontwerpen van den ministerik stemde voor de woningproef. Daarom kan ik thans, blijkens uw motie, mij in uw geëerd schrijven kenbaar gemaakt, uw candidaat niet zijn.” De kortheid ware hier de vorm der manne lijkheid. De heer Gleichman mannelijk, onvervaard De Ned. Prot. Bond zou daarvan mee kunnen spreken. De heer Gleichman is niet mannelijk I De heeren Gleichman c. s. weten wel, dat de voor de genomen be i kiesquaestie binnen korten tijd finaal zal zijn allerlei onthullingen afgehandeld. Met het einde dezer eeuw is deze gegeven, enz. enz. het Nederlandsche volk het emi- telg zeker mondig, zoowel hier als elders. En zoolang de knaap aan ’t groeien is, moe- worden'1 o't“d “T? uitgelcgd e" versteld ^dacht over Te’tgZën W TloJi"' worden. Dat weten de heeren wel die in de terug en nemen we daarbij de in zwang zijnde AT. R. C. zoo vaderlijk worden gekoesterd en bescherming genomen. Mannelijke woorden beteekent dan zooveel 1 Maar alevel peuteren In plaats van een als flinke woorden, moedige, kranige woorden flinke ruime jas, die voor wat langer termijn en iemand die dergelijke woorden bezigt, zoo kan dienen, alle jaar een nieuw strookje aan iemand heeft dan ferm gesproken. de panden van ’t buisje. In de Nieuwe Rott. Ct. verklaart een Rot terdammer heer dat de heer Gleichman in zijn antwoord aan Burgerplicht zoo mannelijk heeft gesproken. „Mannelijke woorden zoo staat er boven het ingezonden stuk de inzender zegt daarin dat hij het kleine krantje van 13 Maart wil bewaren, het nummer dat verscheen toen de drukkerij van de N. R. Ct. in den brand stond. (Gevolgelijk zou de inzender ook de exem plaren van af den dag dat het ontbindings-be- sluit verscheen, kunnenb bewaren immers se dert dien tijd staat de Nieuwe Rotterdammer voortdurend in den brand en zijn bijna alle exemplaren kleine krantjes?) Verder zegt de inzender nog aan ’t slot, dat hij ook het nummer der courant wenscht te bewaren waarin mr. Gleichman’s „mannelijke woorden” staan opgeteekend. Waarin die mannelijkheid wel bestaan mag, de eerlijkheid dwingt ons het te beken nen, begrijpen we niet. Die woorden zijn onzes inziens de noodza kelijke consequentie van mr. Gleichman’s hou ding als Kamerlid, toen hij tegenover de kies wetontwerpen zich geplaatst vond. En die houding was alles behalve mannelijk, zeer „vrouwelijk” zelfs. Dat Gleichman c. s. aan ’t pengelen waren, geschiedde uit vrees dat ze zich door het woord „onaannemelijk” hadden laten weerhouden, zooals de N. R. C. durft aannemen, maakt van deze groep een caricatuur van vrees en „vrouwelijkheid” dat ze meer dan andere, (toch ook eerlijke mannen vastgelijmd zich voelden aan eed en grondwet, was zeker al evenmin specifiek of sexueel mannelijk. En dat de heer Gleichman, wanneer Tak straks weer zijn gezonde, krachtige kost voorzet, als Kamerlid weer „neen” zou schudden, wie ziet er iets mannelijks in, indien de heer Gleich man het van te voren bekennen wil op een desbetreffende instantelijke vraag „Mannelijke woorden” Indien conservatieve heeren het liedje van verlangen zingen Waarlijk, we vatten er niemendal van. Ons bedunkens had de inzender beter gedaan, er „kinderlijke woorden” van te maken. Kinderen toch en oude menschen zijn op dit punt even kinderlijk, dat ze beide een zwak hebben om liedekena van verlangen te zingen. ADVERTENT1ËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bü den uitgever. lCOURANT 1 11 mei ns-1 mmm-w im de g n b ti. [1. V V ;v in ie i- v ;v

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1