I H IfflRimiM NH R «HBW H IRRBMfflT sffl. WAAR HET HEENGAAT. No. 29. N EG EN-E N-V E E R T r G S T E .T A A R G A N G. 1894 W O 12 S I» jK DE PEES. zoo rijst voor partij de ernstige vraag wat haar staat na de aanneming der nieuwe ;wet, niet het oog op haar eigen karakter Alle brieven in te zenden. het groote gebouw in is niet vooruitgang of zou onverant- i ernst der ver- BINNENLAND. Bij Kon. besluit is op zijn daartoe gedaan verzoek eervol ontslag verleend aan den heer T. H. van Meurs, als 2e luitenant derdd. Schut terij te Sneek, en benoemd tot 2e luitenant al daar, de heer W. H. van der Meulen. Bij Koninklijk besluit van 5 dezer is bepaald, dat de stembriefjes ter verkiezing van leden van de Tweede Kamer in de hoofdkiesdistric ten Goes, Hontenisse, Oostburg, Zierikzee, Hel der, Enkhuizen en Dokkum, op 10 April e. k. en, ingeval van herstemming, op 24 April ê.k.' ADVERTENT1EN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7«(1 Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. J Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post 1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco BURGEMEESTER en WETHOUDERS der dl3en, dat do°r allen, behalve door dr. Schaep- gemeente Sneek brengen ter openbare kennis J dat het Primitief Kohier van den Hoofdelijken Omslag, dienst 4894, goedgekeurd door heeren Gedeputeerde Staten van Friesland, aan den Gemeente-Ontvanger ter invordering is ter hand gesteld en een ieder verplicht is zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen dat een Afschrift van dit Kohier vanaf heden gedurende vijf maanden ter Secretarie dezer gemeente ter inzage is nedergelegd, alle werk dagen yan ’s morgens 9 tot ’s namiddags 1 uur Sneek, den 9 April 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. B EKEND MAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, Gelet op de artt. 7 en 8 van L besluit van 7 September 1828 (StaMn^ Roepen bij deze opde lotelingen der Schut terij, geboren in de jaren 1860 tot 1868, die, als te zijn gehuwd of weduwnaar met een ol meer kinderen, in de tweede klasse van de al- gemeene rol der Schutterij, in het vorige jaar opgemaakt, zijn gebracht, doch sedert dien tijd door sterfgeval als anderszins in de eerste klasse der voor dit jaar te fonneeren algemeene rol gerangschikt moeten worden om van die verandering in hunnen toestand voor den 15 Mei e. k. ter gemeente-secretarie kennis te geven. Zullende bij verzuim dezer kennisgeving pro- ces-verbaal opgemaakt en aan de bevoegde Rechtbank worden toegezonden, ter toepassing van de strafbepaling van art. 1 der wet van 6 Maart 1818 (Staatsblad no. 12), herzien bij de wetten van 25 Mei 1880 (Staatsblad no. 86) en 3 Maart 1881 (Staatsblad no. 35), terwijl de nalatige bovendien onverwijld bij de Schutterij zal worden ingelijfd. J Sneek den 10 April 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. U I T Op het oogenblik is de politieke toestand hier te lande tamelijk in de warhet is, om niet den dichter te spreken Alles durch einanderwie Mausendreck und Koriander. Zóo blijven kan het zeker niet, en zal het ook niet, wanneer we gaan leven onder de nieuwe bedoeling, de aanstaande kieswet. loch laat het zich niet aanzien dat de kieswet- lak gesteld deze wordt aangenomen bij de stembus een meerderheid zal geven aan een der dne groote partijen, die thans met wisselende kans gemanoeuvreerd hebben op het schip van Staat. I Die kans, dat b. v. de helft -4- éen maar van de kamerleden zal behooren tot de democrati sche partij, mag wel als verkeken worden be schouwd, dank zij de houding der N. R. Ct. e> s. in deze dagen. Het is toch niet te verwachten, dat in de naaste toekomst zal worden verwezenlijkt wat prof. Fruin zoo gaarne zou zien. Als deze moderne Salomo het den Prediker nazegt dater is een dag om te scheuren en wederom een dag om ’t gescheurde toe te naai en, dan citeeren we van den wijzen Koning op- zichtens de politieke partijen in Nederland, met winstens evenveel recht deze woorden Er is een tijd van komen er is een tijd van gaan. Met minstens evenveel recht en waarom? Dmdat de fractie die hardnekkig blijft weige ren den conservatieven dekmantel aan te trek en, en zich liberaal blijft noemen, aanhanger van den vooruitgang, het in de toekomst niet zoolang daarmee zal kunnen volhouden als haar dit in het verleden gelukte, helaas Straks moet de wijn, die geschonken wordt, bijzonder klaar zijn. Er zal toch geen sprake zijn van belasting- I wetjes maken, maar van meer ingrijpende wet- I tea die in de „Staatshuishouding een gezonder I regeling brengen zullen. De z.g. proletaren vragen allereerst Staatszorg, I en bij dit punt is het bij de liberale partij, indien Zc weer tot haar vroegere formatie mocht te- yrugkeeren, nog eens periculum in moral I Mocht dan de raad van prof. Fruin worden opgevolgd en de conservatieve fractie zich weer °or den liberalen stoomer op sleeptouw laten “ëiuen, zoo wacht ons bij het eerst aankomende station, maatschappelijke hervorming, op nieuw B e corvee der zuivering. Deze noodelooze tijdverspilling c: Noordelijk zijn met het oog op den I üden en ze moet, zoo doenlijk, worden j meden. Er is geen tjjd je verliezen, en |de liberate formatie. II Zal ze de conservatieven weer kunnen opne- men 4 I Natuurlijk niet. i Zal ze deze fractie uitstooten Zoo mogelijk, jamaar het zal moeilijk gaan zoolang deze fractie het liberale zwartje blijft berijden. Wil men dan dit aanhangsel, dat prat ie op den naam „liberaal”, kwijt raken, zoo is slechts eén middel mogelijk voor zoover we de zaak meenen tb kunnen beoordeelen. Dat middel isnaamsverandering. De geavanceerd-liberale behoort zich aan te sluiten bij de radicale partij, en aangezien de naam „radicaal” om verschillende reden, maar vooral om een krachtige partij te vormen, een min gewenschte ia, nemen de twee stroomingen bij de vereeniging een anderen naam ook de aardrijkskunde van Nederland geeft voorbeelden hiervan. Die gezamenlijke naam zij democratische partij. Het karakter dier partij is niet enkel dat van vooruitgang, maar ook en veeleer dat van her vorming der staatsregeling. Het groote kwaad toch, dat zich in de maat schappij openbaart, is, dat de staatsinrichting in haar ontwikkeling geen gelijken tred heeft g- houden met de ontwikkeling der maatschappij op economisch gebied. Zal dus de muur van de voegen blijven, zoo bestendiging dier disharmonische ontwikkeling de vraag van het oogenblik, maar moet vóór alles herstel plaats hebben. De maatschappij moet hervormd worden. Met het oog op dezen dringenden eisch moet het program der nieuwe partij worden opge maakt en dit program o. i. zoo kort mogelijk. Op dit program als fundament worde voorts de nieuwe partij opgetrokken. Zal deze partij kracht ontwikkelen, zal ze de meerderheid verwerven in onze volksverte genwoordiging en de gauche van „alle gading” in zich vereenigen, zoo zij haar program kort en krachtig. De tijd voor maatschappelijke hervorming is uiteraard korthet is de tijd van restauratie, een schaftuur een intermezzo alzoo. De knapzak moet losgemaakt en in die be perkte ruimte is slechts plaats voor weinig. Daarom dient dit weinigje krachtig te zijn en moet het program kort wezen, slechts berekend voor den afstand tusschen twee op elkaar vol gende pleisterplaatsen. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen, ter voldoening aan art. 8 der wet 'van 2 Juni 1875 (Staatsblad no. 95) ter openbare kennis, dat zij aan FEI- 1E SMIT, Banketbakker te Sneek en zijne rechtverkrijgenden, vergunning hebben verleend tot het oprichten eener BAKKERIJ, in het perceel, kadastraal bekend gemeente Sneek Sectie B no. 876, staande in de Korte Piiv~ steeg, Wijk 11 no. 57. Sneek den 7 April 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester BENNEWITZ, Secretaris. Onder het opschrift „Electorale geografie" schrijft de Standaard het volgende „Ons land is ook in politieken zin geogranhisch tamelijk duidelijk ingedeeld. Het Conservatisme vindt zijn hoofdmacht in Limburg, in Noord-Brabant, in Gelderland en in een deel van het Sticht en Oversticht. En daarentegen leeft de geest van den voor uitgang in Zeeland, de twee provinciën Holland en heel het Noorden. Alleen de steden maken hierop uitzondering. Schier in alle steden wint de Vooruitgang het van het Conservatisme. Twijfelachtig staan alleen de Residentie en „de stad met de zeven kerkhoven", gelijk wijlen prof. Van Oosterzee Utrecht bestempelde. En geheel exceptioneel staat Rotterdam. Eens de zoo vrije Maasstad, maar die zich door de N. Roti. Cour, van lieverlee de slaap muts over de ooren liet trekken, en nu het brandpunt van het Conservatisme werd." Naar de heer Haffmans in ’t Venlosch Wbl. doet opmerken, is het de taak der Katholieken bij deze verkiezing de schaal naar de goede zijde te doen overslaan. Deze overweging deed de katholieke oud- Kamerleden besluiten een manifest uit te man, kon onderteekend worden. Want mr. Clercx was in de onmogelijkheid zijn adhaesie te schenken, daar hij op sterven lag, en de graaf d Ajisembourg weigerde te onderteokeuen, omdat hij het niet van zich kon verkrijgen zooveel water in zijn wijn te doen. Aan’een jong lid is dit te vergeven. Oudere leden be grijpen, dat mgn in dé politiek niet altijd stijf op zijn stuk kan staan wil men een groot doel bereiken. Hier was het doel, Tak in de minderheid to brengen. En dit ging niet anders, dan met al le katholieken onder éen hoed te vangen. Die hoed moest ruim wezen, omdat er katholieken zijn ’t is nauwelijks te begrijpen, maar het is zoo die met uitgebreid kiesrecht compleet dwepen en er alle heil van verwachten. Ter wille dezer heeren moesten de meer conserva tieven veel water in hun wijn doen, anders gezegd een bittere pil slikken. Zij deden het het „Het laat zich aanzien, aldus vervolgt het blad, dat er in de nieuwe Kamer op zijn minst 25 katholieken zullen zitten, die aan Tak het hoofd bieden. Dit is een heel aardige kern. Maar het gewicht dat de katholieke kiezers in niet-katholieke districten in de weegschaal kun nen werpen, is evenmin te versmaden. Het lijdt geen twijfel of onze geloofsgenooten zullen ook daar partij tegen Tak trekken, wanneer dr. Schaepman ze laat begaan. „Dit is te hopen en zelfs te verwachten, want er is zooveel voor de vrienden van dr. Schaep man gedaan, dat de doctor zich wel een wei nig erkentelijk mag toonen en de eendracht, die voor zijn vrienden zooveel waard is, niet zal verstoren.” Hiermede is dr. S. er niet af. Mr. H. ver volgt„De dichter zegt: Wie stadig steigert, raakt in ’t einde waar het stuit.” Dr. S. werd het eerst in Breda gekozen en klom steeds op, al hooger en hooger, tot Groningen toe. Nu is het in ons land hoe hooger hoe rooder. Vooral sedert Rotterdam mindér en Amsterdam meer radicaal zijn geworden, kan men uit de ligging van het district vrij zeker tot de rich ting van den gekozene besluiten. Het noorden is meestal voor de kieswet-Tak, het zuiden er tegen, het midden dobbert. Geen wonder dat dr. S. naar het noorden verhuist. Maar daar stuit het en het steigeren houdt op. ’t Is ten minste te hopen.” „Tot mijn schrik ontwaar ik bij deze hoogst gewichtige zaak in het genre „causerie” ver vallen te zijn en eindig met den ernstigen wensch, dat de geschiedschrijver eenmaal van ons moge getuigen „Het gevaar dat Nederland bij de verkiezin gen van 1894 dreigde, werd vooral door de geestdrift en de eendracht der katholieken o-e- keerd.” 1 WiiWiiiiiMiiiiiiiiiiiiiimi nwaa OEEKER COURANT. B te doen B Kiesv- - lis

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1