1 1 f No. 30. N E G E N-E N-V E E R T I R R T E 1894. Uitslag verkiezing 2e Kamer. VERLOREN. ri? is o <3- 1*1 APKI J.e A de gisting <AA voor het conservatisme zonen nu nog I men. Gekozen stemmen. I aan rook maar niet aan stoom. I En die verscherping van het politieke orgaan ■ADI EB 7I'.jS '1 JEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7 jj Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voor waarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. 811 en op mr. Huber, 257 stemmen uitgebracht. Wolvega 2652 kiezers. Uitgebracht 946 stem men. Gekozen W. Houwing, a, aftr. lid, met 695, stemmen. Van der Zwaag, had 206. Steenwijk 2800 kiezers. Uitgebracht 2194 stemmen. Herstemming tusschen jhr. G. J. Th. Beelaerts van Blokland, b, aftr. lid, die 834 en J. Meesters J.Rz, a, die 727 stemmen bekwam. A. Wiersinga, a, verkreeg 630. Meppel 2666 kiezers. Uitgebracht 846 stem- men,„ Gekozen mr. H. Smeenge, er, aftr. lid, met 795 stemmen. Zwolle 3212 kiezers. Uitgebracht 2362 stem men. C lid, met 1433 stemmen. verkreeg 885 stemmen. Kampen 2653 kiezers, stemmen. Gekozen mr. _1_. aftr. lid, met 1085 stemmen, had 695. bij het volk achter de kiezers. 3°. Zal ze in de Kamer ad hoe, ingevolge de vele „mannelijke” woorden groote woor den is misschien beter door haar satellieten in dezen strijd gesproken, een kieswet moeten maken van geprononceerd conservatieve kleur, naar den smaak der firma Haflmans-Beelaerts- van Houten hoe die wet zal zijn valt niet met zekerheid te zeggen, maar het kan voor het conservatisme niet anders dan een fatale wet zijn, omdat ze uitbreiding geeft aan ’t getal kiezers, wat weer hetzelfde beteekent als in krimping van conservatieven invloed bij de wetgeving. Het zal dus, dat benauwde conservatisme, met den palm der overwinning in de hand, het eigen terrein van operatie moeten ondermijnen. 4°. De ontwikkelingsgang van het politieke Nederland, in den laatsten tijd reeds zoo snel, in vergelijking met de dagen van ’t verleden, zal nog versnellen door den rumoerigen tijd, welke de zegevierende reactie had ingeluid. Immers: hoe meer reactie, hoe meer beweging, en hoe meer beweging, des te minder rust; en het conservatisme tiert, als schimmel of padde stoelen, niet dan in rust of stilstand. 5°. Zal er scheuring komen in de liberale Partij. Van bijeen blijven kon tot dusver nog sprake zijn, wijl de progressisten de leiding namen, maar met het conservatisme aan de spits moet de boel over den kop gaan, gelijk L>de wielrijder op zijn Imogen bicycle over den I kop tuimelt bij al te sterk remmen indien de I achterhoede harder marcheert dan de voorhoede, wordt de marschorde verbroken en vallen de I èelederen uiteen. 6°. Zal de ontevredenheid en I onder de onmondigen een hoogte bereiken, ^dreigend voor de maatschappelijke orde, en doodend voor de middenpartij. I Immers bij elke gisting, zoo zagen we in de historie van kerk, staat of maatschappij, was steeds het gevolg: versterking der uiterste par- tijen en verkwijning der fractie van de midden- I mannen. J| 1°. Zal het politieke zintuig verscherpt wor- Wtcn bij heel het volk, wanneer de spanning der ■matste weken wordt omsloten door het enge, '«krompen conservatisme, dat wel uitweg geeft hoede blijft doodend voor die achter ons liggen geven daarvan tal van be wijzen het allerjongste bewijs levert de mis lukte kieswet. De machtige liberale partij zou niet zoo machteloos geweest zijn, indien ze niet doortrokken ware geweest van het conservatie ve bijmengsel. Wanneer we dan bij de oplossing der kies- wet-crisis ons overtuigd houden dat de kansen voor het conservatisme hopeloos staan, blijft nog de vraag met welke stembusuitspraak het liedje van verlangen wel het eerst zal ver stommen. En dan spreken we als onze vaste overtui ging uit, dat de overwinning van het conserva tisme op dit oogenblik voor die partij het be gin van het einde is. Wie het oogenblikkelijk succes voorbij ziet, moet daarom, naar onze meening, met het oog op de toekomst, wenschen dat de remmers voor op gaan. Zal de operatie slagen Deze vraag wordt door velen geopperd, door velen met twijfel. Moesten wij een antwoord er op geven, het zou kort en beslissend „ja” zijn. Onzes inziens is, behalve het slagen der kies wet, de ondergang van den conservatieven in vloed de conditio sine qua non voor blijvende verbetering. Reeds de houding tijdens de behandeling der wet, maar ook bij de kieswetagitatie, stelt ons in ’t gelijk. Dat gemis aan overtuiging, getoond bij het amendement-de Meijier, en later openlijk bele den in de N. B. Ct.-, die halfheid bij het stel len van candidaten, die eerbied voor personen welke de beginselen in de schaduw stellen, dat flegma in zijn lijdelijk verzet het zijn alle maal de bewijzen der kenteekenen dat het conservatisme niet meer gelooft aan eigen in vloed het onderschat zijn invloed, die groot is zoolang het marcheert in de achterhoede. Al zal die reactionaire invloed ook geringer worden bij uitbreiding van het kiesrecht, hij zal spoedig verdwijnen wanneer „het conser vatisme voorop” gaat en voorwaarts gedrongen wordt door de democratie tot waar het op zijn weg de gevaren en de vrees ontmoet en zoo, van twee zijden bestookt, zal geplaatst worden voor de keuze Se démettre ou se soumettre. De haat tegen Tak is groot. Maar in het hart van de N. B. C. leeft niet de begeerte om Tak te laten vallen. Tak moet klein gemaakt worden, en daar voor bestaat kans, zoo meent men, wanneer de Kamer op het doode punt komt, zoodat de afloop van het lot of van de influenza afhangt. Het kansje is wel klein maar het zou het eenige zijn dat we de N. B. C. en het Haagsche Dagblad niet gunnen liever dan dat zagen we het conservatisme voorop. De letters a en b duiden de richting aan waarin de verschillende kiesverenigingen zich ten opzichte der regeeringvoorstellen hebben bewogen: a beduidt vóór de voorstellen, in den geest als zij door de regeering zijn ingediend b beduidt tegen de regeeringsvoorstellen. Groningen 6026 kiezers. Uitgebracht 3557 stemmen. Gekozen mr. D. J. Veegens, a, aftr. lid, met 2123 en H. L. Drucker, a, met 1841 stemmen. Mr. S. van Houten, b, aftr. lid be kwam 1107. Zuidhorn 3179 kiezers. Uitgebracht 1047 stemmen. Gekozen G. Zijlma, a, aftr. lid, met 1015 stemmen. Appingedam 3994 kiezers. Uitgebracht 1095 stemmen. Gekozen J. Schepel, a, aftr. lid, met 1006 stemmen. Winschoten 3020 kiezers. Uitgebracht 1115 stemmen. Gekozen B. L. Tijdens, a, aftr. lid, met 995 stemmen. Mansholt verkreeg 33. Weendam 2949 kiezers. Uitgebracht 958 stem men. Gekozen mr. A. E. Smidt, aftr. lid, met 876 stemmen. Assen 2889 kiezers. Uitgebracht 1379 stem- a mr. J. J. Willinge, a, met 711 Mr. M. W. F. Treub, a, had 486 en J. Doornbos, a. 189 stemmen. Emmen 2143 kiezers. Uitgebracht 507 stem men. Gekozen dr. P. H. Roessingh, a, aftr. lid, met 492 stemmen. Leeuwarden 3246 kiezers. Uitgebracht 1726 stemmen. Gekozen O. V. Gerritsen, a, aftr. lid, met 1136 stemmen. E. B. Kielstra, b, had 535. Harlingen 3291 kiezers. Uitgebracht 2499 stemmen. Herstemming tusschen A. Bouman, a, die 925 en mr. Th. Heemskerk, a, aftr. lid, die 904 st. bekwam. Mr. U. H. Huber, b, had 629. Franeker 3591 kiezers. Uitgebracht 2150 stemmen. Gekozen F. Lieftinck, a, aftr. lid, met 1315 stemmen. A. Brummelkamp Jr. a, verkreeg 806. Sneek 3739 kiezers. Uitgebracht 2381 stem men. Herstemming tusschen H. Pollema, a, die 1008 en mr. H. Goeman Borgesius, a, die 699 stemmen bekwam. Mr. W. G. baron Brantsen van de Zijp, b, aftr. lid, had 657. Schoterland 2832 kiezers. Uitgebracht 933 I stemmen. Gekozen H. Pijttersen Tzn. a, aftr. lid, met 834 stemmen. Bergum 2987 kiezers. Uitgebracht 2199 stem men. Gekozen mr. H. Ph. de Kanter, a, aftr. lid, met 1123 stemmen. Op dr. Kuyper, a, wa-ren Gekozen A. baron van Dedem, b, aftr. A. Brummelkamp, a, Uitgebracht 1803 A2. baron Mackay, a, Mr. Borgesius, a, Ommen 2415 kiezers. Uitgebracht 1176 stem men. Gekozen J. van Alphen, a, aftr. lid, met 604 stemmen. J. Willink, a, had 551. Almeloo 2443 kiezers. Uitgebracht 1413 stemmen. Gekozen dr. H. J. A. M. Sehaep- man, a, aftr. lid, met 1228 stemmen. Mr. d© Beaufort, b, had 50 stemmen. Enschede 2212 kiezers. Uitgebracht 1934 stemmen. Herstemming tusschen mr. A. F. Vos de Wael, b, die 781 en mr. R. E. Hat ting, a, die 722 stemmen bekwam. Mr. W. II. de Beaufort, b, had 432. Deventer 2980 kiezers. Uitgebracht 2180 stemmen. Gekozen mr. A. van Delden, b, aftr. lid, met 1405 stemmen. J. Stoffel, a, had 751. Lochem 3522 kiezers. Uitgebracht 2745 stem men. Herstemming tusschen O. Lely, a, die 1153 en J. van Alphen, a, die 830 stemmen bekwam. E. B. Kielstra, b, aftr. lid, verkreeg 740 stemmen. Zutphen 3853 kiezers. Uitgebracht 2670 stem men. Gekozen mr. H. Goeman Borgesius, a, aftr. lid, mét 1343 stemmen. Mr. J. G. Gleich- man, b, bekwam 898 en mr. Th. Heemskerk, a, 387 stemmen. Doetinchem 3942 kiezers. Uitgebracht 2833 stemmen. Gekozen mr. H. F. Hesselink van Suchtelen, a, met 1833 stemmen. Mr. Bevers, b, aftr. lid had 938 stemmen. Bheden 3114 kiezers. Uitgebracht 1279 stem men. Gekozen mr. M. J. C. M. Kolkman, b, aftr. lid, met 1058 stemmen. Dr. Schaepman, a, bekwam 156. Arnhem 2786 kiezers. Uitgebracht 2387 stem men. Gekozen mr. P. Rink, a, aftr. lid, met 1330 stemmen. Mr. J. F. Bijleveld, b, bekwam 1051 stemmen. Eist 3044 kiezers. Uitgebracht 2420 stem men. Herstemming tusschen mr. W. van Bas ten Batenburg, b, die 1200 en E. D. de Mees ter, a, die 732 stemmen bekwam. Mr. G. W. baron van Dedem, b, aftr. lid, verkreeg 464. Nijmegen 2635 kiezers. Uitgebracht 852 stemmen. Gekozen F. T. J. H. Dobbelman, b, aftr. lid, met 781 stemmen. Druten 2961 kiezers. Uitgebracht 1339 stem men. Gekozen mr. J. A. N. Travaglino, b, aftr. lid, met 934 stemmen. Tiél 2879 kiezers. Uitgebracht 1306 stem men. Gekozen mr. M. Tydeman Jr., a, aftr. lid, met 1054 stemmen. Mr. de Beaufort had 143 stemmen. Wijk bij Duurstede 3248 kiezers. Uitgebracht 2398 stemmen. Herstemming tusschen jhr. mr. W. H. de Beaufort, b, aftr. lid, die 1058 en S. M. van Wijck, a, die 962 stemmen bekwam. H. Waller, a, verkreeg 346. Ede 2923 kiezers. Uitgebracht 1907 stem men. Herstemming tusschen C. M. E. v. Lö- dit schrijven, nat. nog onzeker; maar één ding is zekerdie uitslag is erger dan velen zijner getrouwe bedenken of vermoeden willen. Het ergste voor die partij zal blijken de overwinning te zijn ze zal met die glorie zeer verlegen worden en wel om verschillende rede nen, in ’t kort hierop neerkomende 1°. Zal ze inzien dat haar aanhang slechts ®eu klein deel, hoogstens een zesde, uitmaakt van wat we gewoon zijn Neerlands volk te noemen. 2°. Zal ze door de uitstooting van volks mannen het weinig vertrouwen in de volks vertegenwoordiging tot nul hebben gereduceerd Hoe de eind-uitslag zal zijn is, terwijl we onder ons volk is in de oogen van ’t conserva- 1 tisme een ramp, omdat het een ramp is voor ’t conservatisme. „De minderheid heeft gelijk Deze waarheid springt den scherpzienden waarnemer in ’t oog, wanneer het conservatisme de meerderheid verkreeg. 8°. Zal de eerstvolgende tijd worden zoek gemaakt met de behandeling van het kiesrecht tot de finale ook in de electorale quaestie ten einde is de dringend noodzakelijke hervormin gen op maatschappelijk gebied zullen het hoog stens brengen tot plannetjes en voornemens de doodsteek voor het conservatisme, omdat het verwachtingen opwekt en teleurstellingen brengt. 9°. De scheuring in de liberale partij zal met de zegepraal van ’t conservatisme een vol dongen feit zijn geworden. Deze separatie is evenzeer als de nieuwe kieswet de onmisbare voorwaarde tot „blijvende verbetering.” Zoolang toch het conservatisme in de achter- mee marcheeren, is zijn invloed elk hervormingsplande jaren Deze CO I JBAN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS, Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. -M agg£sag@i I I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1