FBI No. 31. N E G E N~E N-V E E R T I G- s T E 1894 BEGINSEL EN BELANG. 7 W O E D A (1 18 A I I,. V U I T ;d 3 Alle brieven in te zenden. >0 0. 3. 5. 5. 0. 5. 0. 5. 5. 0. .5 ADVEBTENT1ËN van voor eiken regel meer 7*^ belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent den uitgever. 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; 7j Cents. Bij abonnement is de prijs -1 1 J -te vernemen bij eenige strijders te werven, naar we meenen. Hierover in een volgend artikel. Deze CO VBANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.—franco per post 1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco meester der hoofdstad op reis gaan, terwijl toch een zoo belangrijk vraagstuk als de kiesrecht- uitbreiding aan de orde is Waarom te aar zelen tegenover die hervorming, nu het op nieuw gebleken is, dat kalm beraad steeds voorzit in i de overleggingen des volks?” i De Standaard heeft een bijzonder gunsti°e j opvatting van den toestand en berekent dat op I den eersten dag reeds voor 53 zetels de meer- I derheid zich vóór finale kiesreehtuitbreiding verklaarde en slechts 40 voor zetels tegen, ter wijl wat de cijfers betreft der opgekomeuen de tegenstanders met meer dan tienduizend kiezers de voorstanders overtreffen. De Amstei dammer is kalmer in haar ver wachtingen. Zij vertrouwt dat de 40 voorstan ders tot 51 a 53 zullen aangroeien en het doel bereikt zal worden. Zulk een Kamer kan toch onmogelijk iets anders doen dan door de aan neming der kieswet een eind te maken aan den onmogelijken toestand, waarin men tengevolge van de kieswetquaestie is komen te verkeereE Dat de meerderheid niet een paar stemmen grooter is, schrijft het toe aan de fout in Am sterdam en ook elders begaan om van de ver kiezing ®en partijzaak te maken. Het blad hoopt dat bij de herstemming alle democratisch- gezinden aan minister Tak een meerderheid zullen verschaffen. Van de R. K. bladen moet in de eerste plaate het oordeel van de Tijd worden vermeld. Na te hebben gewezen op den bijval, door het noorden des lands aan de regeeriugontwerpen geschonken, en de bestrijding die daaraan in het zuiden ten deel viel, vestigt het blad de aandacht op de uitspraak in de groote steden (met uitzondering van Amsterdam) in de pro vinciën Holland en Utrecht. Daar verklaarde zich de groote meerderheid tegen de plannen, terwijl de uitslag te Amsterdam, met ’t oog op’ het geringer aantal der opgekomeuen, door het blad niet hoog wordt aangeslagen. Van een overwinning van „Tak en zijn ra dicalen”, gelijk de Tijd de voorstanders der regeeringsontwerpen aanduidt, kan, naar ’t blad meent, geen sprake zijn, al zijn enkele voor- deelen door hen behaald de vraag of de ont binding als gelukt is te beschouwen, moet dan ook h. i. stellig met „neen” worden beantwoord. „Summa Summarum, aldus besluit do Tijd tot een meerderheid in de Kamer zal de mi nister het hoogstwaarschijnlijk niet brengen in het voor hem allergunstigste geval zal die meer derheid uit hoogstens een paar leden bestaan, te weinig dus om de aanneming der kieswet voor hem tot een victorie te maken. „Immers, aan een zóó ingrijpende wet als de kieswet zal zeker de Eerste Kamer haar zegel alleen dan hechten, als die wet door een meer derheid van beteekenis aan de andere zijde van het Binnenhof wordt aangenomen.” Het Centrum, het eenige R. K. orgaan dat onbepaald ten gunste der voorstellen was ge zind, behoudt zich een nader oordeel voor. Thans constateert het alleen dat van een ver- oordeelend of een vernietigend vonnis tegen de geavanceerden geen sprake kan zijn. Zij raadt haar geestverwanten in de districten waar her stemd moet worden aanhun kruit droog te houden. De houding van dr. A. Kuyper geeft mede eenige bladen aanleiding tot een nadere bespre king. De N. B. C. meent dat de afloop is te beschouwen als een echec. Nergens werd hij gekozenèn in Bergum, èn in Gouda, èn te Amsterdam kwam hij niet eens in herstem ming. Te Dordrecht en te Sliedreeht zal hij zich aan een herstemming moeten onderwer pen, waarbij zijn kansen te Dordrecht, waar DE PERS. De stand der partijen ten opzichte van de regeeringsvoorstellen in zake het kiesrecht is, I dat tnaiis reeds gekozen zijn 33 voorstanders i tegen 37 tegenstanders, terwijl van zeven her- stemmingen de uitslag vooraf is te bepalen, daar het gaat tusschen personen die ten op- zichte van het punt in quaestie eenstemmig den ken. Het cijfer der voorstanders klimt dus met inbegrip der herstemmingen, waarvan reeds nu de einduitslag is vast te stellen, tot 40, dat der tegenstanders tot 38. De 22 overige her stemmingen zullen den doorslag geven. Een goed deel onzer pers bepaalt zich, in afwachting van den uitslag der herstemmingen, tot het mededeelen der cijfers van voor- en te genstanders. Sommigen voegen er hun ver wachting bij van de uitkomst der herstemmin gen. Die verwachting is in den regel in over eenstemming met de richting waarin het blad zich bij dezen strijd heeft bewogen. De Stand. heeft de winst reeds zoo goed als in den zak, de Telegraaf is vol vertrouwen op een meer derheid van de voorstanders der plannen van de regeering, de N. B. Ct. hoopt op een over winning van de tegenstanders en het Dagblad is overtuigd dat de „Takkianen” geen meerder heid in de nieuwe Kamer zullen krijgen. De klacht over de slechte opkomst der kie zers is algemeen. Het krachtigst wordt deze traagheid gegeeseld in de Amst. Ct. „Daar hebben Kamerleden en besturen van kiesvereenigingen zich droge kelen voor gepraat. Daar zijn vergaderingen voor belegd, waarin men een zomerwarmte trotseerde voor de goe de zaak; daar zijn reputaties voor verspeeld, vijanden voor gemaakt, honderden kilo’s druk inkt voor verknoeid, om op al dat werk van de kiezers ten antwoord te krijgen jullie doe maar, maar ik verzet er geen voet voor, om een ander het stemrecht te bezorgen. Wat is dat nu Onverschilligheid, loomheid, bekrompenheid P Wie ’t weet, moet ’t maar zeggen. Doch dit weten wij weldat we óf te veel óf te weinig gedaan hebben om de Amsterdam- sche kiezers uit hun verdooving te wekken. Men zal dus naar een ander systeem moeten zoeken of naar andere kiezers.” De Telegraaf is van oordeel dat de tegen standers der hervorming trouw zijn opgekomen, daar het anders onmogelijk zou zijn dat b.v. te Haarlem. de heer Farncombe Sanders, wiens herkiezing ieder verzekerd achtte, onverhoeds werd ter zijde gesteld en dat te Amsterdam tegenstanders der kiesreehtuitbreiding in her stemming komen. Waren de voorstanders even trouw op hun post geweest, dan vertrouwt het blad dat de uitkomst geheel anders zou zijn geweest. De uitkomst heeft intusschen de verwachtin gen van de Telegraaf overtroffen, en het blad verwacht stellig de meerderheid, zij het dan dat deze klein is. ’t Slotwoord luidt als volgt „Deze verkiezing, welke haar einduitslag ook zal zijn, hebben het onweerlegbaar bewijs ge leverd, dat het Nederlandsche volk verdient te treden in het genot van rechten, die elders reeds lang bestaan. Nergens in den lande heeft men opschudding of ongeregeldheden gezien. Overal heeft men op kalme waardige wijze van gedachten gewis seld. Welk land zou men kunnen aan wij zen, waar gedurende de verkiezingsperiode de mi nister van binnenlandsche zaken en de burge- aankerd, dat ziekte is. Men noemt het een natuurlijk verschijnsel 61Wat natuurlijk is, moet ons aller deel zijn ■el“u» die geïnfecteerde geesten kunnen niet anders gelooven dan dat hun tegenstanders aan zelfde euvel mank gaan ze lijden aan Tak- «ergoding, zoo wordt gezegd. Zeker, er zijn nog andere conservatieven ook; zijn zij die gestemd hebben op tegenstan- |ers der kieswetten, alleen omdat het tegen- De eerste lading is aan wal, de tweede op komst, en over. „Wat is er slecht gestemd!” Bijna de helft der kiezers bleef thuis van de 300.000 kwamen 130.000 censuskiezers niet aan de stembus. 's het waar) dat er districten zijn waar geen strijd was die, waar een liberaal voor- stander candidaat was gesteld, zoodat de anti revolutionaire voorstanders zich onthielden, en omgekeerd. Verder was er i en Limburg, hoegenaamd geen strijd, omdat de wil der geestelijkheid als hoogste wet in elk $der districten slechts één candidaat duldde. In Poederoyen stemde niemand, ook niet de heeren van ’t stembureau. In ’t Zuiden was geen strijd, omdat de gees telijken eensgezind waren, en in ’t Noorden waren over ’t algemeen de leeken eenstemmig. Zoo bleven om zeer verklaarbare reden alleen in Limburg en Brabant 34000 schoenmakers rustig bij hun leest en bleven in de Noordelijke districten, waar slechts één candidaat was ge steld, 25.000 kiezers bij hun werk. Blijven dus nog 70.000 kiezers, die in den strijd vóór of tegen geen partij wilden kiezen onverschilligen, onkundigen genoeg, om een rijk der duisternis te vormen, en meer dan fenoeg, om de noodzakelijkheid aan te toonen, relder en afdoende, van de toelating der 500.000 ^nomineerden, om dat rijk der duisternis te beschamen, „tot het niet meer wezen zal”. En zeker waren er nog eenige duizendtallen meer weggebleven, in Rotterdam bijvoorbeeld of in Utrecht, als niet „mannen als Mees, den Waardigen Gleichman, den kundigen RoëlV’ pvaar hadden geloopen gesjeesd te zullen wor- ien. Een feit toch is, dat in de groote steden van ms land iets niet in den haak is. Waar het liberaal beginsel sterk genoeg bleek >m het eigenbelang te trotseeren, bezweek het '00r den kastengeest. Een persoon, de naam van een eminentie, jas de magneet die vercenigde of de onover komelijke hinderpaal tegen scheuring. I Noem het conservatisme, zweren bij ’t oude, ■einis aan zelfvertrouwen, gelooven op gezag’ ■ersoonsvergoding-de naam doet minder I waar men de zaak heeft waargenomen. De kwaal is bij liberale geesten zoo inge kankerd, dat men kwalijk gelooven wil dat het we den strijd om ’t bestaan, v innerlijk bestaan de strijd in t Zuiden, in heel Brabant woedt tusschen egoïsme en altruïsme, tusschen princiep en belang- Er is in onze hoofdstad een partij verrezen, die beschermen, afweren en aanvallen wil, een christelijk-historische partij, die bij al haar of- en defensieve werkzaamheden blijft steunen op den bijbel terwijl we den strijd voeren tegen onze zelf zucht, zijn er velen onder de zonen der revo lutie, die, steunende op het heilig boek de rechten van den mensch, strijden tegen de democratie, meer speciaal tegen de sociaal-democratie. Toch ook hier weer zijn we in ’t rijk der duisternis. Een conservatief is iemand, bij wien belang gaat voor beginsel Een sociaal-democraat stelt het beginsel boven ’t belang- deze twee completeeren elkander deze twee zijn één. De een kan niet bestaan zonder de ander en de ander niet zonder de een. De macht van ’t conservatisme is de peil schaal, die de hoogte aangeeft van de sociaal democratische strooming. Men heeft bij deze verkiezing druk geschol den op de lamlendigheid van ons-lui-kiezers, Toch zijn we nog op ’t doode punt aange land, en volgens sommiger berekening is de meerderheid ons. Maar die meerderheid kon grooter zijn, en zelfs gelooven we dat de regeering het middel in handen heeft om een groote meerderheid te scheppen. De machine de guerre is de Kamer uit. De machine de paix desgelijks. Maar er zijn er nog van die machines die beurtelings woordekens spreken van sympathie en antipathie. We bedoelen de ganzen van het kapitool, die de wacht houden bij ons aller grondwet de constitutioneel-liberalen. Men zegt dat ze hun belang achter hun beginsel verborgen hielden dat ze wel konden, maar niet wilden, en daarom een uitvlucht zochten. Wie zal ’t uitmaken Een enkele er onder kwam er openlijk mee voor den dag, dat zijn beginsel het had afgelegd in den strijd tegen zijn belangzucht. Maar niet allen. Uit dat rijk der duisternis waren nog wel standers waren. We denken hier aan liberalen als prof. Spruyt 1 en prof. Eruin, die zelf bewust gestreden hebben de uitkomst laat veel te wenschen zonder aanzien des persoons. •I Zij hebben den kastengeest overwonnen en dobberen tusschen principe en egoïsme. van De geest is gewillig, maar het vleesch Heeft niet de mensch een strijd op aarde P Wij streden, wij liberalen, wij zonen der revolutie, tegen autocratie en tegen theocratie. Wij streden honderd jaar lang voor de rechten van den mensch. Thans voeren en terwijl in ons j woedt tusschen egoïsme en altruïsme, tusschen KIK i. mb o idwot-m im d OIR A A «■nil m iRiiiMissKsi1 s«hl ns •m li- k- n- it- dv ®- as- er- 18 n ti le r, s- t, •d Ss

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1