Kills- B IDfBfflJTIHUD M L Hr. 0. Goeman Borgesius I ■ffi B IE! 1IIIMIIISSHHÏ SE1 I No. 32 N E G E N-E N-V EERTIGSTE i te’s Gravenhage. s J A A R G A N G. 1394. b DE HERSTEMMING. MINIORA SANIORA. 31 jL. I’ IS I I I een waar- 0. I Alle brieven in te zenden. 10 April j|. ter verkiezing de Tweede Kamer heeft in floten Immers neen De gewoonte brengt mee om geboorte- e leven steun, men zoo- I. )0 o, 1. 0. iO a 1- Z. 0. 0, Cents. Bij abonnement is de prils -fé vernemen bij groote letters Recht voor allen. waar zooveel groote heeren onder weer wat nieuwshoort men, als verrijst; en men laat het worstelen, den vuurproef aan gehecht te er van tranen Zij zullen dan in ’t algemeen belang altijd een Was hij in de beide posities van minderheid eigenlijk de meerdere tegenover wie hem uit- k. hunne stemmen uit j altijd de eenig ware is. Na eenigen tijd gestreden te hebben verlaat hem het grootste deel der vroegere geestver wanten en wordt hij op nieuw minderheid. Van uitgeflotene werd hij uitfluiter, en de meerderheid die beslist, geeft hem nogmaals on- gelijkals uitgeflotene deed hij zijn debuut, als uitgeflotene ging hij van ’t tooneel. Had de man nu in beide gevallen het recht, de waar- Bij deze Courant behoort ale Bijblad Feuil- leton-nummer 1G7. AEG ERTENTIÉN var. 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7% C._L. belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent den uitgever. En waar zooveel groote heeren onder ons, die zich zoo gaarne de meerderen noemen, er toe meewerken om van het jongske een engel tje te maken, laat ons bedenken Miniora Sa- niora De minderheid heeft gelijk Hopen we daarom dat die minderheid van ons volk spoedig meerderheid worde en als zoo danig ook gelijk krijgt. Mocht de „meerderheid” het ditmaal winnen, dan zij het woord Miniora Saniora voor de „minderheid” voorloopig een troosthet „recht voor allen” door een staatspartij hier te lande geroepen tot het zijn verwezenlijking na- d”r derfe c 7' algemeen recht van 1 et volk om mea 211 menschea ongaarne het men- invloed uit te oefenen op den algemeenen gang -- 1 van zaken, door mr. van Houten geleeraard, en nu als wanneer ze een g En desgelijks komt zonnig hart statuur aan ’t hoofd delen. Het is dus voor hem, die geboorte hooren aangekondigd. dwaling uitgekreten een schaduw over hun des lijkbidders zwarte die den regel bevestigen Het zijn uitzonderingen op den regel, maar dat het recht belemmerd, maar niet gekeerd Deze CO J HANT verschijnt WO1TNSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco por post f 1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco j.ici is aus voor hem, die voor aanspreker ungeert, geen aanlokkelijke conditie waarin hij verkeert tegenover dergelijke menschen. kan worden. Vanwaar die uitzonderingen dan zal vragen we weten het waarlijk niet voor ver de katholieke partij betreft en voor mr. van Houten valt de verklaring moeilijk te ge ven. kennisgeving. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, brengen door dezen ter open bare kennis, dat eene Keuring van Paarden bedoeld bij art. 13 van het Koninklijk besluit van 10 November 1892 {Staatsblad no. 253) zal plaats hebben op Vrijdag, den 4 Mei e.k' te twee uur ’s namiddags, op de Veemarkt al hier, en dat bij die keuring door of van wege de eigenaars voor de Commissie moeten wor den gebracht de Rijpaarden Nos. 1, 3 4 6 7 8, 9, 10, 11 12, 13 en 14, en de Trekpaarden A os. 1, 3, 4 en 5 vermeld op de Verzamellijs- ten opgemaakt ingevolge art. 16 van voormeld besluit, naar de op den 22 November 1893 ge houden loting. Vrijgesteld van de keuring zijn drachtige merriën in de laatste maand van haar drachttijd en veulennierriën in eerste veer tien dagen, nadat zij hebben geworpen. Aan gaande deze paarden, even als aangaande paar den, welke wegens ongesteldheid niet voor de Commissie kunnen worden gebracht, moet haar eene desbetreffende verklaring van den districts- veearts of van een ander gediplomeerd veearts worden vertoond. Sneek, den 20 April 1894. Bui gemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester BENNEWITZ, Secretaris. UIT denzeltden aanspreker. Nu 1 schengeslacht vermeerderd zien. Ze zullen het voorhoofd in de plooi trekken tot het wèrkelijkhdd Tl worden De slemmtng van 10 April j|. ter verkiezing goede keuze doen, van een lid van de Tweede Kamer heeft in ons district niet tot een afdoend resultaat geleid. ..~.i wie meerder- herstemming moet er wanneer ze van den lijkstoet zien wan- D E PERS. De Standaard heeft het noodig geacht haar eigen partij eens tot een onderwerp hater be schouwing te nemen, na de geweldige beroerin0- die er door de kiesrechtvoorstellen in de o-£ moederen der anti-revolutionairen is gebracht. Het blad begint met te herinneren, wat in 1871 gebeurde. Groen van Prinsterer brak toen ter wille van den strijd tegen het conser vatisme met al zijn vrienden en stelde het drie tal Keuchenius, Kuyper en Van Otterloo voor heel het land. Schijnbaar verloor hij den slag want terwijl al zijn losgelaten vrienden werden herkozen, kreeg het driemanschap no«- -een twee duizend stemmen in heel het land.” Maar toch juichte hij, omdat hij in deze kleine kern met profetischen blik de kiem zag van wat stond te ontluiken. En de groei kwam. Alleen na 1878 is zij te snel geweest. En het einde was, dat er nog maals zekere zwenking naar den conservatie kant plaats greep, die vooral door den s - dien Rome voor een tijdlang bood, ten ‘slotte een bedenkelijk karakter aannam. De repre sentatie in de Kamer sloeg niet meer op de ac tie der anti-revolutionaire partij in het land en gedurig stond de Club verdeeld. Voor wat in het hart van het anti-revolutionaire volk leefde Geen van het drietal candidaten tusschen de strijd liep, verkreeg de volstrekte heid, zoodat ook hier eene plaats hebben. Het dimissionair Kamerlid voor ons district, de heer baron Brantsen, tegenstander van de’ kiesrecht-ontwerpen-Tak, bleef in de minder heid en viel dus uit; bij heeft het veld moeten ruimen voor twee voorstanders van finale kies- rechtuitbreiding, de heeren H. Goeman Borge sius en H. Pollema. In zoover dus heeft die eerste stembusstrijd hier reeds eene even verblijdende als ondub belzinnige beslissing gebracht, dat nl. verreweg het grootste deel der kiezers zich in beslisten zin beeft uitgesproken over het groote vraag stuk dat de verkiezingen beheerschte en wel ten gunste eener finale uitbreiding van het kiesrecht. De kiezers zullen nu bij de herstemming heb ben uit te maken, wien van het tweetal candi daten zij de behartiging der algemeene belan gen wenschen toe te vertrouwen; wie door hen het waardigst wordt geacht, ons district in ’s lands vergaderzaal te vertegenwoordigende teer Borgesius of Pollema. ’t Komt ons voor, dat die keuze niet moeie- IJkan zijn, waar de antecidenten zoo door slaand duidelijk pleiten ten gunste van den heer GOEMAN BORGESIUS. Ge heer BORGESIUS toch is een persoon lijkheid, wiens eervol parlementair verleden als een geopend boek voor ons ligt, achting afdwin gende aan vóór- en tegenstanders. Man met een geopend oog en een warm hart voor de algemeene volksbelangen, daarbij be gaafd met een helder hoofd en een ruimen bhk, was hij jarenlang een sieraad van ons Parlement. Hij behoort daar tot die even ener gieke als nobele figuren, die, naarmate ze Bcaaarscher gevonden werden, te meer verdienen gewaardeerd te worden. Door woord en daad ‘eeft hij steeds getoond den eernaam Volks- vertegenwoordiger ten volle te verdienen. In 'nze parlementaire geschiedenis der laatste wintig jaren staat zijn naam als zoodanig dan En hij teert niet behoort integendeel nog den vooruitgang op waarvoor duidelijk is gebleken bij de een man als worden, kan i aan zijn zijde? Of hij de komst aankondigt van den nieuwen wereldburger, dan wel zijn vertrek, het gezicht van deze conservatieve menschen trekt somber. Heeft de conservatief dan in beide gevallen reden voor zijn somberheid Immers neen Zoo zijn echter de meesten onder ons op het gebied der gedachten. „Al nieuw denkbeeld nieuwe denkbeeld doorstaan, begint er ten slotte worden, zoodat het verscheiden kost. Miniora Saniora De minderheid heeft ge lijk Mits die minderheid vorme de voorhoe de, de spitsgarde, de pioniers. Niet alzoo, wan neer die minderheid de achterhoede vormt. Zoo dunkt ons tenminste. Er was de vorige week geduchte spanning in ons klein landje. De vraag waswie de meerderheid zou hebben aan de stembus, dat iswie gelijk zal krijgen bij de uitbreiding van ’t kiesrecht. Die spanning zal nog een paar dagen blijven voortduren, en grooter worden hier en daar, bij dezen en genen. Laat ons inmiddels bedenken dat het hier geldt een nieuweling, de voorstelling en de ver persoonlijking van het denkbeeld: Hecht voor Allen. Tegen dezen pasgeborene komt het conserva tisme in verzet, zóo zelfs, dat juist zij die hun kiesvereenigingen den schoonen naam Recht voor Allen gegeven hebben, het hardst gevochten hebben tegen de erkenning van dezen spruit, die werd gebakerd in doekskens, met het opschrift in >ok eervol aangeschreven. P zijn verleden, maar ■llijd tot de pioniers van ’olitiek en maatschappelijk gebied, een even vurig als talentvol strijder is. Gs o. a. weer zoo C - - - - 'eliandeling der kieswet. Door toRGESIUS vertegenwoordigd te eder district zich dan ook gerust tot eer rekenen. ’tls daarom dan ook dat wij met ernst en andrang de kiezers uitnoodigen, bij de her- temniing op Dinsdag e. e brengen op De minderheid heeft gelijk, of zooals Lauril- lard eens schreef Door de meerderheid der menschen Wordt de onwaarheid wijd verspreid, Dat de waarheid is te vinden In den kring der meerderheid. Die woorden bevatten geen lofrede op ons menschen. De denkende schepselen van moe der natuur, die hoog zich verheffen boven de dierenwereld om hun denkvermogen, zijn dan ook niet geneigd deze woorden te onderschrij ven, zoolang ze een meerderheid uitmaken. Immers, de regel onder ons wil, dat de wil der meerderheid de hoogste wet is en dat meer- derman zegt wat minderman te prijzen heeft. Bij elke beslissing die wordt uitgemaakt door stemming, is de vraag nietwie de minderheid, maar wel wie de meerderheid heeft. Zou dan bovenstaande spreuk met de heid in strijd zijn De regel is, zooals we opmerkten De meerderheid krijgt gelijk in de praktijk des levens. Is deze opvatting dan onjuist, de toepassing ervan onbillijk Zoolang de menschheid zich blijft ontwikke len, doet de waarheid mee aan dezen ontwik kelingsgang. Een waarheid, of iets wat zoodanig wordt ge- heeten, heeft een tijdlang kracht gehad van wet. Opeens komt een geleerde tot de ontdekking dat er iets hapert aan de waarheidhij her vormt ze of vervangt ze door een andere. In den aanvang is het getal zijner medestan ders niet zeer groot en mag men dus gerust zeggen dat hij, die de waarheid verbeterde of in ander licht plaatste, de minderheid is. Na eenigen tijd is zijn aanhang meerderheid geworden maar zie, daar verschijnt een ande re geleerde, die weer een fout ontdekt en een andere voorstelling geeft van de zaak. De eerste hooggeleerde blijft nu echter bij de meening volharden dat zijn opvatting nog o. Hl 6 16 M- ie- id, 16 ir sn is- d ie- in- - i flnl-nn 9 SNRRKIR COURAAT. - id. ZOO" por 7 j d

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1