s OUffi H HET IIMIHSSHB SH i J il in No. 33. 1894. w o I/J rs i Al <3- RECHT VOOR ALLEH r 5 N E G E N-E N-V E E R T I G S T E J 25 A l’ I{ I J physieke eigenschappen. het recht bij I U I T I ’t was bij de vrcdesonder- I it t aatschappij te verafschuwen, die met onze onzer kort mr. van Houten thans i van zijn bac- mi- een en de :e ii de eenvoudige reden, omdat de physieke eigenschappen i te s- - voor waarvoor zou openen en aan- Abonnementsprijs Alle brieven en in te zenden. verkiezingswerk gadeslaat, nog eens die bittere pil te slikken. Wij onderhandelen bij u, I over, zonder u. tot welke j Wel, mr. de Beaufort, wat dunkt hy dan moeten komen en physieke j Deze CO IBANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS, i voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. stukken, uitgave of redactie betreffende, franco over, zonder u. Wel, mr. de Beaufort, wat dunkt u van onze moreele en physieke eigenschappen Steek de hand in eigen boezem, terwijl ge Verval der republiek. In dat tijdperk, handelingen te Utrecht, moesten de Hollanders laatsten uit den mond van den Franscheu gezant het pijnlijke woord verduwen Wij onderhandelen by u, over u zon der u. Dat woord sneed den eer- en roemzuchtigen Hederlander door de ziel. Thans zijn we bijna twee eeuwen verder. En bij de stembus krijgt de overgroote meer- dorheid des volks, die uit belangstelling het met verzoek om voor ouzo rekening teriologisch onderzoek in te stellen’ crobe der ziekte op te sporen. De professor heeft zich daartoe bereid klaard. Hoewel geen medicus, meendo hij, dat men de ziekte het best zou kunnen bestrijden met algemeen kiesrecht of met afschaffing van het kiesrecht. Het laatste middel werkte sneller, doch er bezweken meer lijders bij. Het eerste middel, geloofde hij, zou op den duur de ziekte kunnen vernietigen, het epidemisch karakter er spoedi»- aan ontnemen en op den duur de ziekte geheel doen verdwijnen. ’t ls overigens maar gelukkig, dat de kiezingsstrijd ras i ze van polemiseeren tusschen standers werd er kwikkelijker op. In no. 16 van i lemiseert mr. S. De bestaande organisatie onzer hangt in hoofdtrekken samen met onze moreele en physieke eigenschappen. j - - Deze stelling is van den heer de Beaufortt(;ruitgaDg in onze moreele en physieke eigen- j is er zoozeer van doordrongen, dat in zyn’ j 8cuappen- g de critiek op de hedendaairsche toestanden Z°? hy dl8ntengevo>ge beginnen de he- verschiinsel is dendaagsche maatschappij te verafscl j ei s lmmers voigCn3 hem parallel loopt itschappy valt moreele eigen8ch P We twijfelen hieraan niet. We zi de Beaufort een i i overtuiging uitkomt en gelooft wat "hij zegt I alleen wat verward in zijn traditioneele be grippen. De begrippen zijn op zichzelf zoo kwaad niet. Alphonsus, de koning van Castilie, heeft ze saamgevat in dezen keurigen grondregel Brandt oud houtleest oude boeken drinkt ouden wijn en hebt oude vrienden. Het denkbeeld is inderdaad aanlokkelijk, maar voor de groote massa gaat het te hoog, mijnheer de Beaufort! Waarom vraagt ge dat nog Wel, om moreele en tegenwoordige maatschappij hierin schieten omdat onze moreele eigenschappen pardon, die van onze beerschende klassen van dien aard zijn, dat de maatschappij in het streven er naar een bedenkelijk verschijnsel zien zou omdat die beerschende moraliteitsbegrippen en physieke eigenaardigheden storend gewerkt hebben op de iutellectueele eigenschappen dier heerschende klasse zoodat volgens de traditioneele opvattingen dier klasse alles, letterlijk alles, tot zelfs het recht, niet dan door een erfenis te verkrijgen is omdat onze staat wie zei het ook weer I een naamlooze vennootschap is, waarin alleen de aandeelhouders iets te zeggen hebben. Neen, mr. de Beaufort heeft dat niet be weerd was het mr. van Houten ook uit den tijd zijner frissche jonkheid? In onze vaderlandsche geschiedenis komt een periode voor, gewoonlijk aangeduid onder den titel DE PERS. Bij deze verkiezing doet zich allerlei soort van vrees voor, zegt de Amst. Crt. We zijn begonnen met algemeen stemrecht-vrees, daarna kregen we Tak-vrees, toen Kuyper-vrees, Wert- heim-vrees, later Schaepman-vrees, Democratie- vrees, Nieuwe Botterdammer-vrees, Slechte-op- komst-vrees, kortom, zooveel vreezen, dat de kiezers, die een courant lezen, van den 9en Maart tot thans, geen nacht zonder nachtmerrie moeten geweest zijn. Wij hebben in allen ernst kiezers ontmoet, die ons afvroegen „of Tak werkelijk van plan zou zijn om den baas te spelen, misschien wel Koninkje zou willen worden.” „Is ie nog jong werd er bij gevraagd. Een ander maakte zich heusch bevreesd, „dat dr. Kuypcr Minister zou worden, als Tak het won en dat ie dan dadelijk de Nieuwe kerk aan de doleerenden zou geven.” Een derde zou er op tegen hebben „als Wert heim Minister van Financiën werd, want ’twas volstrekt niet noodig, dat alle centen op een hoop kwamen; de boel was toch al zoo slecht verdeeld.” Zulke kiezers hebben de dagbladen in den --i tijd gefokt, en er moet dan ook ernstig sprake van zijn om een herstellingsoord deze verkiezingskranken op te richten, de Ah B. Ct. eene inschrijving zij zelf, uit gewetenswroeging, een groot deel zal nemen. Al deze aan verkiezingsvrees lijdende men- schen zullen daarin worden opgenomen, totdat de kieswet het gevaarlijkste seizoen voor deze kranken achter den rug, dus ingevoerd zal zyn. De ziekte heeft zich thans nog op een andere wijze geopenbaard bij de redactie van de Tijd waar landnationalisatie-vrees is uitgebroken. mie is wel niet doch zij duurt zeer lang en komt telkens weder j eigenschappen? Zoo’n aanhoudend „dikke lucht" van bedenkelijke verschijnselen, zoo’n voort- I durend mopperen en mokken van talloos velen pp,J j als in den mist rouddoolen, wijst immers naar i de Beaufort’s zienswijze op bedenkelijken ach- den Iranschen gezant van den vrede te Utrecht bij u binnenlaat. En zeg ons, als ge ’t durft, onder den indruk van dat bezoek, dat ge onze moreele eigen schappen diep gezonken vindt. Ja, zeg het maar, zoo diep gezonken, dat we droomen van vrijheid en niet tevreden zijn dan in losbaudigheid dat we de rechtsgelijkheid aanbidden als een evangelie, terwijl we de zonde ook al bij erfenis verkregen - vrij spel laten bij zijn inspannenden arbeid om het recht te beperken zooveel mogelijk, tot den kring van hen, die tot dusver de teugels in handen hadden. Zoo zondig zijn we En zoo bedorven is onze maatschappij, behept als ze is met onze moreele eigenschappen Is het wonder dat 1 mistroostig wordt bij het binnenhafen oogst Kan uit Nazaret iets goeds komen Centerum censeo esse delendam. Carthago moet verwoest worden Het recht van den sterke erfenis esse delendam. En daarvoor in de plaats Rechtsgelijkheid recht voor allen. _J ver ten ein le loopt, want de wij- t”22chcu voor- en tegen in de laatste dagen niet ver- zijne Staatkundige brieven po- van Houten tegen de Midd. Ct. die heeft beweerd, dat zoowel de heer v. lienhoven als de overige Ministers zich tegen over den heer Tak van Poortvliet verbonden hebben om zijn program ten aanzien vau kies- rechtheryorming te aanvaarden, dat uitdrukke- lyk meebrachteen voorstel aan de Regentes tot ontbinding in geval het ontwerp mocht wor den verworpen. Tegenover deze bewering in het z. 1. blijkbaar officieuse of uit de naaste omgeving van den Minister Tak geïnspireerde artikel merkt mr. v. H. op, dat hier slechts van geuite voornemens sprake kan zyn, en die voor nemens onderstellen bovendien een voortdurend gemeenschappelijk overleg. De op 8 Maart niet te betwijfelen berusting van den heer Tak m het amend.-de Meijier staat zelfs aan alle ze- delyke verplichting om aan het Voornemen tot ontbinding gevolg te geven, vierkant in den weg. Daarbij nog was op 9 Maart het geval waarin de beweerde bondgenootschappelijke plichten intraden, volstrekt niet aanwezig, om- dat er nu een geheel andere politieke toestand was dan in 1891. «Voor mij staat slechts dit vast,” schrijft mr. v. H. „Indien de ambtgenooten van den heer lak tot ontbinding hebben geadviseerd, omdat zy zich in 1891 daartoe verbonden hadden heb- 'fj11, Zld tocn èn nu onverdedigbaar gehan deld. loen, omdat men dergelijke voornemens niet mag kleeden in den vorm eener verbinte nis. Nu, omdat zij den zedelijken moed heb ben gemist, tot den heer Tak te zeggen dat zij wel aan hun toezegging wilden gestand’ doen om tegenstand tegen het ook door hen gehuldigd beginsel der kieswet te overwinnen, maar niet om hem in anti-constitutioneele, Boulangistische evolution te volgen, noch ook om te spelen in de kaart eener coalitie Tak—Treub—Kuyper inzonderheid gericht tegen de liberale partij.’ Den heer van Tienhoven treft mijnerzijds het verwijt, dat hij zich te lang heeft laten lijmen en het drijven dezer coalitie niet heeft Verijdeld toen het daarvoor tijd was. Op hem rust, even zeer als op alle andere Ministers, de blaam, de Ixumcr geplaatst to hebben voor een artikel 4 als ten slotte in debat kwam, een artikel, thans door niemand meer in bescherming genomen m°u df Üv,eriSstXTaan,ha.ngers van den Minis- >ge- ure ----- geworpen voor de behandeling, der Kamer op 9 Maart boven de dupes, complices of marionetten van mr. Tak, die hun functiën tot dusver hebben behouden.” De Telegraaf doet naar aanleiding van dezen AD^EllTENT1^N van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer V,. Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij oen uitgever. J hij i; oog ue critiek op de hedendaagsche toestanden j het ernstigste, het bedenkelijkste i dat op dit oogenblik in onze maatschappij valt waar te nemen. Volgens mr. de Beaufort dus is het in onze i gemeenschap, „botertje tot den boom”, in hoofd- trekken onberispelijk juist. De kleine gebreken zijn in zijn oog als de vlekjes, die door het toeval van tijd tot tijd er °P zijn gevallen. Ze weg te doezelen, uit te wisschen, is dan volgens mr. de Beaufort het eenige wat den Staat in de toekomst te doen staat. De party van den vooruitgang daaronder rekent zich ook mr. de Beaufort heeft dus nu niet an ders noodig dan een stukje gomelastiek om de vlekjes te verwijderen of een rasirmesser, om al barbierende de periodieke uitwassen we» te scheren. De heer de Beaufort gelooft ongetwijfeld aan de evolutie ook van de moreele en physieke eigenschappen der menschen hij zal zich dus voorstellen, dat die eigenschappen in verlooji van tijd dermate zich gewijzigd hebben, dat de maatschappij, blijft ze getrouw aan de stelling van mr. de Beaufort, over duizend jaren b. w eon gai.sch ander aanzien zal hebben verkregen. Du erkent hij nu nog dat elke wijziging door cntiek van ’t oude wordt voorafgegaan, dan begrijpen we uit de ernstige waarschuwing tegen het bedenkelijke verschijnsel der critiek van onzen tijd en onze toestanden, van zijn lippen gevloeid onmiddellijk na verkondiging van boven geciteerde stelling, dat het op dit oogenblik voor de partij van den Vooruitgang vacantie- 4)4 is, heerlijk als „die schónen Tage von A-t’anjuez.” Voor den stroom uit, met riemen en zeilen ïeven do moreele en physieke eigenschappen mn den stuurman koers aan het vaartuig. (De vraag is maar wie stuurman is.) «Gezien onze moreele en physieke eigenschap- ie» aldus de heer de Beaufort gelet op de maatschappij en de treffende 'vereenkomst barer eigenschappen, moreel en 'hysiek, met die van ons, oordeel ik alle critiek op hot bestaande over- •ooig, bedenkelijk, verderfelijk.” Nu is dit bedenkelijk verschijnsel tegenwoor- “g zoo onafgebroken waar te nemen als een 'ewolkte hemel in Londen. De heer de Beaufort zal dit wellicht niet ebben opgemerktzijn positie brengt hem niet °o dagelijks in aanraking met die klassen der maatschappij, waarin ieder ontevreden is en ‘keen moppert dat alles zoo slecht gaat. Vas hem dit minder onbekend, ■eurige conclusie zou °°b wat betreft onze moreele - We zien in mr. staatsman, die eerlijk voor zijn I alleen wat verward in ver- kunnen bestrijd. ter Tak, den heer Wertheim aan het hoofd desavoueerd. Alleen heeft hij ter laatste de verantwoordelijkheid van zich gewon SriTzSrèrj eu in „i. jgwaaiiyssic soort, I boven de diinos. mmnlmoo J terug. Wij hebben ons tot prof. Förster gewend 1 \a 6 6 6 I A i. i. -■ D - - Uêlb lil Zijn

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1