L EEN HISTORISCH BLAADJE. 1 No. 34. N E G E N-E _N-V E E T?, T V G M T E 1894. Uitslag herstemming 2aKamer. STEMBÜS-VERRASSINGEN. -T A stukken, uitgave of redactie betreffende, meenten ingeschreven, sedert de inschrijving vermeent stemmen. Gekozen weer vaderland sinds jaren her l minstens één >0 a a 0, il. n van overwinning eens een wijs- s -1 gewoon verblijf hou- i Gekozen C. Lely, V, met 1447 stemmen dende, alsmede alle vreemdelingen, binnen deze I Alphen, V, verkreeg 1278. Om der wille voortgearbeid macht Twee slagen voor een- nieuwe partijgroepeering en verdrijving van de conservatieve heerschappij- het ware te veel geweest op eens. Laat de democratie dus met den eersten slag 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Ceuta; Cents. Bij abonnement is de prijs -te vernemen by MDT EB TEN TIEN van voor eiken regel meer 7*/j belangrijk lager. Voor waarden daaromtrent den uitgever. Wat staat gij, en De vorming partij. Met eenige inspanning is dan te verkrijgen, wat thans slechts half gelukte De afmaking van het viseh-zoogdier. Daarom gescherpt de harpoenen van den onontbeerlijken traan aan de organisatie der stnjd- Deze CO LEANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. Eu dat een gevolg in het overgangstijdperk, cratie al het mogelijke in kiezers te verplaatsen in de nieuwe aera, heb ben de plutocraten niets verzuimd om de cen- suskiezers terug te doen blikken naar de oude koeien, die ze onderwijl uit den sloot haalden. Thans worden na de nederlaag de democra tische hoofden gerevolutioneerd en wordt het overgangstijdperk aanmerkelijk verkort Nog eens dus De kieswet is dood leve de kieswet! ^Ve krijgen nu, dank zij de plutocratische zij de overwinning gemeente woonachtig, welke hun voornemend om zich binnen het Rijk te vestigen, zullen hebben aan den dag gelegd, hetzij door eeua A uitdrukkelijke verklaring, hetzij door het wer kelijk overbrengen van den zetel van hun ver- mogen of de hoofdmiddelen van hun bestaan. dat zy, die in meer dan eene gemeente hua gewoon verblijf houden of den zetel van hun. vermogen hebben gevestigd, tot de inschrijving verplicht zijn binnen die gemeente, alwaar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is dat de registers ter inschrijving vau af 15 Mei tot 1 Juni e. k. zijn geopend en dat allen, die bevonden worden, zich alsdan niet to hebben doen inschrijven, volgens art. 9 der wet op de Schutterijen, door het Gemeentebestuur ambtshalve zullen worden ingeschreven en door den Schuttersraad tot eene geldboete worden, verwezen, terwijl zij bovendien zonder loting bij de Schutterij zullen worden ingelijfd, indieu het zal blijden, dat er tijdens de verzuimde in schrijving, geene redenen tot uitsluiting of vrij stelling te hunnen aanzien bestonden dat eindelijk een ieder, die binnen deze ge meente niet geboren is, wordt aangemaand zich tijdig van eene geboorte-akte te voorzien, en zich alzoo van zijnen juisten ouderdom te ver zekeren, ten einde de inschrijving naar beboe ren geschiede en hij alzoo niet kome te' vallen in de straf bij het aangehaald artikel 9 bepaald. Sneek den 27 April 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNE VVI Lz,Secretaris, I> JE1 A JX K W K ^öi'g’u.nning’eii. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek brengen ter kennis van belanghebbenden dat de AFSCHRIFTEN DER VERGUNNIN GEN voor den verkoop van Sterkendrank in het klein, dienst 1894-1895, vanaf heden bij den. Gemeente-Ontvanger, tegen betaling vair het daarvoor verschuldigde recht, verkrijgbaar Sneek den 26 April 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemcl, ALMA, Burgemeester. BENNE WITZ, Secretaris. De letters V en T. duiden do richting aan waarin de verschillende kiesvereenigingen zich ten opzichte der regeeringsvoorstellen hebben bewogen. V beduidt vóór de voorstellen, in den geest als zij door de regeering zijn ingediend 1 beduidt tegen de regeeringsvoorstellen. Harlingen 3291 kiezers. Uitgebracht 2518 stemmen. Gekozen A. Bonman, V, met 1335 stemmen. Mr. Th. Heemskerk V, aftr. lid ver kreeg 1133. j Sneek 3739 kiezers. Uitgebracht 2380 stem- men. Gekozen mr. H. Goeman Borgesius V met 1215 stemmen. H. Pollema, V, had 1’165. Steenwijk 2800 kiezers. Uitgebracht 2308* stemmen. Gekozen J. Meesters J.Rz., V met 1323 stemmen. Jhr, mr. G. J. Th. Beelaerte van Blokland, T, aftr. lid, had 985. Enschedé ^2212 kiezers. Uitgebracht 1974 UJ-1 mr. A. F. Vos de Wael T met 1049 stemmen. Mr. R. E. Hattink ’v’ had 924. Lochem^522^ kiezers. Uitgebracht 2724 st. J. v. tevreden zijn zooals gebleken is, zal de tweede slag slechts een quaestie zijn van korten tij het scheepje, reeds aan wal, werd door de* golfslag van den Maaskant teruggeslagen. Bij eendrachtig samenwerken en nauw aaneensluiten werpen we binnen het jaar, en dan onder gun stiger omstandigheden, het touw aan den wal. ecnerzijds over de resultaten der behaalde zege anderzijds over de gevolgen van ’t geleden echec. De overwonnenen hebben gewoonlijk wat meer tijd noodig om weer op hun „verhaal” te ko- men, dan de fanfare-blazende overwinnaars. Toch hebben de overwonnenen in dozen ver kiezingsstrijd dit vóór op hunne overwinnaars, dat aan hen de toekomst behoort. Zij weten zeker, ten slotte toch de zege te zullen behalen en dat, wel binnen een niet ver verwijderd tijd stip. ’t Is den conservatieven wel gelukt voor een oogenblik in te grijpen in het rad destijds en daardoor tijdelijk nog een storenden invloed uit te oefenen, maar dat kan niet lang du ren die voortstuwende macht is hen te sterk en straft voortdurend verzet met verplettering. De overwinnaars van heden kunnen met hunne hooggestemde fanfares hun toekomstige nederlaag niet wegblazen. Zij weten zelf maar al te goed, dat hun obstructionisme wel uitstel, maar geen afstel geeft van de aanstaande exe cutie van het conservatisme, die zij zelf mee helpen voorbereiden. t. as 1 nederlaag niet zd laten piikkelen tot daden van geweld wat we wenschen is, dat het in den ruk, waarmee de reeds gevangen walvisch zich weer los heeft gewerkt, den spoorslag er- kenne om voort te werken aan eigen ontwik keling en voort te gaan op den ingcslagen weg De vorming van één groote democratische die twee zijn „beginsel” nu eigenlijk schuilt, en I ten finale lachende de handen open doet, om te laten zien dat ze beide ledig waren als die wit- zwarte en zwart-witte beginsel-fertigkeit” vóór- en tegenstander stupefait doet staan, dan is ’t heel natuurlijk dat men zich ten slotte over j niets meer verwondert. Men zegt eerbiedig I Bamberg was groot en de Amsterdamsche kiezers zijn zijne kleine profeetjes en geeft zich vervolgens berustend neer onder het feit der stembus-verrassingen. Onder den eersten indruk of nederlaag wil het gezond verstand echter wel eens voor een oogenblik op den loop gaan en heeft het een paar dagen rust noodig, al- vorens weer bedaard te kunnen nadenken, Het zou de moeite loonen, historie der laatste dagen. Op 10 April won de democratie met. 90 tegen 70 duizend stemmen op 24 April won dezelfde partij met 30 tegen 25 duizend stemmen En tengevolge van die twee beslissingen telt de nieuwe Kamer onder zijn 100 leden slechts 45 democraten. De democraten verloren dus, hoewel ze twee maal wonnen. Welk filosoof is in staat dit raadsel op te lossen Das Loos der Schonen auf der Erdenflur Es ist ein Trauerloos, zegt Hamerling. -Toch hadden weinigen verwacht dat het al dus zou afloopen laten we ’t maar zeggen de groote meerderheid des volks voelt zich teleur gesteld, gedupeerd. Op 11 April werd gejuicht, al was de juich toon niet krachtig. Thans klinkt van denzelfden kant een som- here treurtoon. Gij, Gallileesche mannen ziet op naar den hemel De kieswet is dood leve de kieswet I Er waren in ons drie partijen, waaronder altijd voor remmer speelde. Was het vroeger clericaal contra anti-cleri- caal, thans wordt het democraat tegen plutocraat. ons de herstemming zoo tegenliep, is van do omstandigheden we leefden en terwijl de demo- ’t werk stelde om de -j aera, heb- «achtsontwikkeling dank zij de overwinning Ier conservatieven en de naaktheid van denk” iselden door den N. B. C. en zijn „geachte” Benden aan den dag gelegd, een scheuring "ee partijen, de onmisbare voorwaarde voor ‘lijvende verbetering in do toekomst. De mensch hecht meestal meer waarde aan en onmiddellijke zegepraal dan aan een over timing in de toekomsten toch, zooals nu de aak is geloopen, herhalen we De kieswet is dood leve de kieswet Deze Pyrrhuszege, reeds alle kenteekenen ragend van een nederlaag, is de laatste adem- 3cht van de heerschende plutocratie. Wat we hopen en verwachten is, dat het Socratisch Nederland zich door deze pseudo- I De verkiezingsstrijd is beslist het conserva tisme heeft de overwinning behaald de voor standers van finale kiesrechtuitbreiding volgens het ontwerp-Tak zijn geslagen. Zietdaar het even treurig als onloochenbaar feit van den dag. En daarbij niet minder ver rassend, zoowel voor vóór- als tegenstander. Want dat de herstemmingen zóo’n vreemden loop zouden nemen, dat zooals bijv, te Am sterdam de kiezers op 24 April zouden af bre ken wat ze veertien dagen te voren hadden opge bouwd, zeker met het doel om gelijkvloersch te blijven, zie, dat’s een hocus-pocus, waar op niemand verdacht kon zijn. Als toch de tot nu too als zoo bijzonder erntfest bekend staande hoofostad des lands zoo op eens ver valt in de rol van grappenmaker, van gooche laar, die eerst de eene en daarna de andere i 1869, tarie VERGADERING van den Gemeenteraad van Sneek pp Zaterdag den 28 April 1894, des namiddags ten 6!/2 uur. 1. Resumtie der Notulen. 2. Mededeeling van ingekomen stukken enz. 3. Benoeming van een Geneesheer bij de Armvoogdij. 4. Alsvoren van een Vader en Moeder in het Armenhuis. 5. Alsvoren van Commissiën inzake recla mes Hoofdehjken Omslag, dienst 1894. 6. Rekening Begrafenisrechten over 1893. 7. Voorstel tot verhooging van den begroo- tingspost voor het maken van een regenwa- terbak. 8. Adres van den Rijks-Ontvanger inzake het houden van kantoor in het Justitiepaleis. BEKENDMAKING. SCHUTTERIJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek roepen bij deze op alle manspersonen, binnen déze gemeente woonachtig, die op den 1 Januari 1894 hun 25e jaar waren ingetreden, en mitsdien allen, die geboren zijn in het jaar om zich voor den Schutterlijken dienst vuist uitsteekt, om te laten raden in welke van I te .d°en inschrijven, zullende daartoe ter Secre tarie dezer gemeente worden gevaceerd op WOENSDAG 16 MEI 1894, des luorg. van 9 tot 10 uur voor die van Wijk 1, 2, 3, 4 en 5 Verder wordt ter kennis van belanghebben- I den gebracht j dat degenen^ welke vroeger in andere ge- van het vorige jaar, binnen deze gemeente zijn komen wonen, zich insgelijks op dien dag zul len moeten laten inschrijven in het register loopende over een der jaren 1860 tot en met 1868, waartoe zij volgens hun ouderdom be- hooren dat een ieder, hetzij hij al of niet vermeent tot de vrijgestelden of uitgeslotenen te behoo- ren, tot deze inschrijving verplicht is dat voor ingezetenen worden gehouden alle Nederlanders, alhier hun Mins- Ei immjWM w ft 6 l- IJKER CODBAÏT, ffiimHBTimMMnPataL -- WHO VG11 VY *J°" geerige beschouwing te houden over de kieswet- f PUNTEN VAN BEHANDELING: ii .o 6, 7, 8, 9 eu 10 midd ”19” 1 11,12,13,14 en 15 d12 1 n 16, 17, 18. 19 en20.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1