s"- CfflBÏHl'NWIRMJIIISSHEW SSffifc IÏIW B MfflfflHUD 1111 BE 1 No. 35. N EG E X-E N-V E E R T I G 1894. UIT VRIJE LIEFDE. :s JACHT EN V1SSCHERIJ. 2 31 FC I, op prostitutie gelijkt als éen aan naam dan ge- u- vraag er dan tegenstel- 1. >0 17 Alle brieven in te zenden. et "’ijlen j nu de hitte 11 ogen we aan onze gedacditen oop laten Na de ervaring trachten we leering op te n. »j u. bedoelen is, dat samenleven uit het van zinnelijk genot, en met het cement der liefde, niet rije liefde Oflneerd. Wat we ogmerk alleen bezigheid van we geen aan en te doen inschrijven, zullende daartoe ter Secre- j mi»in De BURGEMEESTER der gemeente Sneek brengt ter kennis van belanghebbenden, dat ter Secretarie dier gemeente kosteloos verkrijgbaar zijn aanvragen tot het bekomen van JACHT- enr VISCH AKTEN, voor het Seizoen 1894/95. Tevens wordt in herinnering gebracht, dat aan één en den zelfden persoon niet meer’ dan ééne kleine Vischakte voor één Vischtuig wordt verleend, zoodat zij, die met meer Vischtuigen wenschen te visschen, gehouden zijn eene groote Vischakte aan te vragen. Belanghebbenden worden verzocht hunne aan vragen vóór den len JUNI e. k. ter Secretarie dezer gemeente in te leveren. Sneek den 1 Mei 1894. De Burgemeester voornoemd, ALMA. - Deze COL BANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.— franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco De verkiezingsdrukte is weer achter den rug Het valt onmiddellijk in ’t oog, het is niet weg te redeneeren. Er is bij deze verbintenis niet die hoogere drijfveer, welke de vooruitstrevende!! samen bracht uit de partijen van liberalen en anti revolutionairen. Het eenig doel is rust en voortduring van genoter is geen ander, geen hooger belang bij in het spel dan eigenbelang. Utiliteitsoverweging bij volslagen gemis eenig ideaal, ziedaar de beweeggrond. Eigenbaat vond het ondienstig, den invloed van de massa des volks toe te laten, om eigen invloed te zien wegslinken. Is dat niet onzedelijk Verdient zoo iets een anderen prostitutie te dragen Zeker kan mettertijd wijziging komen in het karakter dezer alliantie blijft ze voortduren, dan kan langzamerhand sympathie er uit ge boren en hechtheid er aan gegeven, gelijk het kind soms den zwakken huwelijksband weer aanhaalt. Het geval is denkbaar, dat bij deze verbin tenis sympathie wordt gewekt door gelijkheid van inzichten op maatschappelijk of economisch gebied. Immers, in de naaste toekomst zullen juist vraagstukken, aan dat terrein ontleend, bij de wetgevende machten om oplossing vragen en op zelfverloochening aandringen. Het zal een zware beproeving geven aan hen, die worstelen met den hartstocht van de eigenbaat. Ook dan zou men deze bondgenooten samen kunnen treffen als twee handen op éen buik. Soort bij soortzou het ongerijmd zijn dat twee Harpagons van verschillende familie tot elkaar worden getrokken uit verwantschap van bedoe ling on eenheid van leusdat hun zielen „gloênd aaneengesmeed” werden door de vlam van den hartstocht, die behoudzucht heet Immers neen ioen. treffend was het feit en zeer diep de indruk ’an het samengaan uit vrije liefde van de N. o Ct. met de Maasbode. Uit vrije liefde of dit onzedelijk is? Op athegorisch gestelde vragen een antwoord te even dat iedereen bevredigt, is soms heel loeilijk. Zoo is Let met deze vraag. De Katholieken zullen een beslist bevestigend Btwoord er op verwachten De haute volée onder de liberalen zou minder eslist er op staan. Laat ons een andere >n en wel deze Is het samenleven in huwelijk altijd zedelijk Met het oog op de verbintenissen waarbij de efde gemist wordt, zeker niet. Een bron'van mnelijk genot zonder meer uit die onzuivere ton welt prostitutie ze i an hen die onzedelijkheid bedrijven, omdat het efdevuur, waardoor de onzedelijkheid verteerd °rdt, daar niet te duchten is. Het oordeel betreft dus niet het huwelijk in algemeen, evenmin als het samenleven uit f’je liefde er door wordt getroffen of gesanc- vo^7dl f7t,ï'^r7^ Van 1 tOt 4 rCgels’ gewone ^,40 Cents; beland Cent8* abonnement is de prijs den uitgever. V°°rWaai'den d^romtrent te vernemen bij wrijven lasteraars te zijn. Twee wegen staan den N. B. C. open om zijn gooden naam terug te krijgen. De eerste is de terugweg op het ingeslagen pad en schuldbelijdenis. De tweede is door te wandelen met de Maas bode en, door mee te doen aan de roomschepo- litiek, trachten de sympathie te doen vloeien waardoor de alliantie inniger wordt. En aan gezien deze politiek haar bakermat heeft ultra montes, zooals prof. Sprmjt zegt, in het Vati- caan te Rome, zal de N. B. C. den fatsoenlij, keu naam terugvinden op de treden van het altaar. Er zijn profeten, gezaghebbende mannen, die voorspellen dat de wereld in den groeten strijd der toekomst verdeeld zal zijn in twee kampen dat van het socialisme eenerzijds en daartegen over het kamp van het katholicisme. Inderdaad, de omstandigheden duiden er op dat we daar heengaan in zoover is de afval van de N. B. C. een schakel in de historie van verleden en toekomst. De loop der ge schiedenis dus, maar toch onzedelijk in den aan vang prostitutie waar de draad der historie werd aangevat. Tout chemin mène a Rome en te Rome be kommert men zich niet om de beweegreden, al was het ook pure zelfzucht, die de bekeer lingen aanzette den weg naar den St. Pieter in te slaan. Hoe nutteloos verspild het bloed der oude Calvinisten Waarom werden onze voor ouders toch protestant? I> ja IN K w E "V ergitnmngen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van -J van belanghebbenden, dat de AFSCHRIFTEN DER VERGUNNIN GEN voor den verkoop van Sterkendrank in het klein, dienst 1894-1895, vanaf heden bij den Gemeente-Ontvanger, tegen betaling van het daarvoor verschuldigde recht, verkrijgbaar Sneek den 26 April 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd^ ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. BEKEN DMA KING. SCHUT 17JTRJL J. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek roepen bij deze op alle manspersonen, binnen deze gemeente woonachtig, die op den 1 Januari 1894 hun 25e jaar waren ingetreden, en mitsdien allen, die geboren zijn in het jaar Die onzedelijke daad maakte diepen indruk NiiXr^geTter kennis op ons omdat de liberale naam er in betrok- ken waszoo diep dat we niets vuriger ver langen van hem, die ons compromitteerde, dan verloochening zijner verwantschap met ons. Noem het bekrompen, eenzijdig, maar onbe- js de gezochte plaats grijpelijk is ons verlangen niet. Is het niet een algemeen verschijnsel in on ze maatschappij dat een familie rouw draagt, zich schaamt, zich beleedigd acht door een daad van onzedelijkheid, door een hater leden bedreven Welnu, wij die kinderen zijn dier maatschap pij, opgegroeid en opgevoed bij haar zedewet, we kunnen die wet niet geheel miskennen. Haar invloed is merkbaar, bij den een meer bij den ander minder, maar merkbaar toch bij’ een ieder onzer. En gelijk bij de familie in maatschappelijken zin, is ook bij de staatkundige familie die grief ernstiger, wanneer do oorzaak er van moet wor den gezocht bij een hater hoofden. Pijnhjker, wanneer ze ziet hoe do schuldige alle besef zijner afdwaling mist. Verpletterend, wanneer ze ziet hoe hij onbe schaamd zich ‘als fatsoenlijk” in den kring blijft bewegen en anderen die hem hierover on derhouden grijnslachend te woord staat en in sinuerend te lijf gaat, om hun de smet aan te duurzaam is en droppel water op den ander. iU„ Hit dit oogpunt beschouwd, aarzelen wc. oef 1 het heilige kruis wordt gaarne nagezon- 00Senblik het brandmerk der onzedelijkheid den, hoe veel onheiligs ze ook mee voert in de te wijzen in de vereeniging van N. K, Ct. groote leegte van het verleden. Maasbode. Toch was van beide zijden het woord ,eer- lijke” ouverture, tekst en finale, zoodat menig kiezer een schok moet hebben gevoeld in zijn vertrouwen een stoot in zijn moreele kracht. Strijd te voeren is het doel des levens het sterkt onze krachten. Alleen de omstandigheden, waaronder die strijd wordt gestreden, werken afmattend en ontzenuwend soms. De indruk, vooral van de tegenpartij gekre gen, is van grooten invloed op onze geest- en veerkracht. De democratie komt, daaraan twijfelt nie mand wij, die haar komst hartgrondig toejui chen, willen alleen dat haar geboorte voorspoe dig zij. Lu dan werkt het deraoraliseerend, anderen te zien, meuschen, die altijd de pretentie koes teren, het dichtst te staan bij het licht dat van de wetenschap uitstraalt, maar die hun best doen die geboorte te belemmeren, althans niet ze willen bevorderen. Onverschilligheid maakt toornig, maar lijde lijke oppositie vermoeit. De diepste indruk van teleurstelling maakte >P ous de houding der N. 11. Ct. Het is ncodig er een oogenblik bij te ver- van den strijd voorbij is, i weer den vrijen 1869, om zich tarie dezer g- WOENSDAG 16 MEI 1894, Verder wordt ter kennis van belanghebben den gebracht dat degenen, welke vroeger in andere ge meenten ingeschreven, sedert de inschrijving' van het vorige jaar, binnen deze gemeente zijn komen wonen, zich insgelijks op dieu dag zul len moeten laten inschrijven in het register, loopeude over een der jaren 1860 tot en met 18b8, waartoe zij volgens hun ouderdom be lmoren dat een ieder hetzij hij al of niet vermeent tot de vrijgestelden of uitgesloteneu te behoo- ren, tot deze inschrijving verplicht is dat voor ingezetenen wordeu geho’uden alle Nederlanders, alhier hun gewoon verblijf hou dende, alsmede alle vreemdelingen, binnen deze gemeente woonachtig, welke hun voornemen, om zich binnen het Rijk te vestigen, zullen hebben aan den dag gelegd, hetzij door eeuo uitdrukkelijke verklaring, hetzij door het wer kelijk overbreiigen van den zetel van hun ver mogen of de hoofdmiddelen van hun bestaan. dat zij, die in meer dan eene gemeente hun gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrijving verplicht zijn binnen die gemeente, alwaar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is dat de registers ter inschrijving van af 15 Mei tot 1 Juni e. k. zijn geopend en dat allen, die bevonden worden, zich alsdan niet te hebben doen inschrijven, volgens art. 9 der wet op de Schutterijen, door het Gemeentebestuur ambtshalve zullen worden ingeschreven en door den Schuttersraad tot eene geldboete worden verwezen, terwijl zij bovendien zonder loting bij de Schutterij zullen worden ingelijfd, indien het zal blijken, dat er tijdens de verzuimde in- schrijving, geene redenen tot uitsluiting of vrij stelling te hunnen aanzien bestonden dat eindelijk een ieder, die binnen deze Ge meente niet geboren is, wordt aangemaand zich tijdig van eene geboorte-akte te voorzien en zich alzoo van zijnen juisten ouderdom te’ver- zekeren, ten einde de inschrijving naar belmo ren geschiede en hij alzoo niet kome te vallen in de straf bij het aangehaald artikel 9 bepaald. Sneek den 27 April 1894. Bu>gemeester en Wethouders voornoemd ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. voor den Schutterlijken dienst gemeente worden gevaceerd op €'i G 6 ■s, Ie ie 'i R A A T. 1 i «vu uieusb des morg. van,9 tot 10 uur voor die 0 midd, OEEKE lil 10 II --JvanWyk 1, 2, 3, 4 en S 11 19 G' 7- eu 10 ti 11, 12. 13 14 eu 15 W"~i’ 1 n 16, 17. 1?. 1< eii20.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1