s- El fflimHUI) INK DE KSBffi B 1IW WSSfffl SB J öte w öffiiÉSïfièssal fl fQ ffiï- ft fel l-W ws gl No. 36 N E G E N-E N-V EERTIGSTE 4 R G A N G. 1894. «m ft UIT NOODDWANG. I A. rj? jl: 1$ ,O a. <2- 5 IE I. nemen. ont- wor- 1. n Alle brieven in te zenden. D ten heid Het 0 a i r Hij zou, aldus handelend, zijn eigen werk van er op gelet, niet ge- I I g 1 en zij die eonserva- speelden, namelijk grondwetsrevisie; Afaar Tak heeft anders geoordeeld. Van zijn standvastige, vastberaden houding bij de kieswet-tragedie was dan ook niet anders te verwachten. Tak bleef zichzelf tot den eindedie houding Bij deze Courant behoort als Bijblad Eeuil- leton-nummer 168. I schrifturen kennis kunnen Sn eek den 5 Mei 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BANNEWITZ, Secretaris. U f T Deze CO l'RANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post 1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco De mededeeling, dat het ministerie-Tak slag heeft gevraagd, is met opmerkelijke gela- damPkring heeft gezuiverd opgenomen. 1 was of iedereen gevoelde dat het niet anders kon. Er was dan ook moeilijk een ander besluit i van het Kabinet te verwachten. W el is waar had Tak een uitweg kunnen vinden in hetgeen, waarop wij onlangs zin- MDI 7EA 77ÊN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7% Cents. Bij abonnement is de prijs elangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. D E P E R S. Er dienen nog eenige beschouwingen vermeld te worden over den staatkundigen toestand van den laatsten tijd en dien van het oogenblik. De bladen der vrijzinnige richting, die de regeringsvoorstellen verdedigden, zijn kalm in hun beschouwingen. En zij kunnen het ook zijn, daar de liberale kieswetpartij zelf zeer versterkt uit de kamp is te voorschijn gekomen, al iade strijd voor t oogenblik verloren. Zij beschikken, naar de Arnh. Ct, o. a. doet uiikomen, over een minderheid van 43 leden, waaronder er slechts vijf worden gevonden (de antirevolutio nairen) die niet homogeen zijn te achten ter- "IJ j ZÜ. weten dat do door hen gewenschte re geling in de naaste toekomst ligt en het uier alleen is een quaestie van tijd. „Wij zullen aldus besluit de A. C. geen scheiding prediken tusschen de zonen van hetzelfde huis, onze geestverwanten in het kies recht vraagstuk niet aansporen den andersden kenden onder de liberalen den rug toe te keeren en zich een eigen weg te zoeken. Hoewel er onder onze oogenblikkelijke tegenstanders voor komen, voor wie eigenlijk geen plaats is in de gelederen eener waarlijk liberale, vooruitstre vende partij, toch zijn er echt vrijzinnige ele menten onder, op wier blijvende samenwerking wij prijs stellen. Maar onze liberale medestan ders in de nieuwe Kamer zullen wel doen met in de quaestie van het kiesrecht hun standpunt te bewaren. Vasthouden aan bet beginsel, maar een verstandige politiek schrijft daarbij voor met elke voorgestelde uitbreiding, mits ze niet mate rieel ónmogelijk zij, desnoods onder protest mede te werken. Want dit staat bij ons vast, dat elke categorie van kiezers, die de heeren van het attributief stelsel wel in het doctum corpus zullen gelieven op te nemen, het leger der recht van medespreken hebbende voorstanders van de verst mogelijke uitbreiding versterkt; de Kamer ontbinding na de aanneming eener andere zij ’t nog zoo onvoldoende, kieswet voert dus nood wendig nader tot ons doel. „Het is wel een lange weg die voor ons ligt aldus besluit het blad, maar hij voert regelrecht naar dat doel heen. olharding en standvas tigheid kunnen ons het verlangd kiesrecht nog vóór het einde van de negentiende eeuw ver schaffen. De Bi oy. G i on. Ct. erkent mede dat voor ’t oogenblik de uitbreiding van het kiesrecht tot de uiterste grens door de Grondwet gesteld is veroordeeld. Waarom, is niet duidelijk. Ze ker is het dat de Grondwet en het proletariaat hierbij uitnemende diensten hebben geleverd Alsof de zeven ministers, die met Tali’ de ver antwoordelijkheid voor de grondwettigheid heb- im-. en v- Dedem, van lienhoven en Pierson de grondwet niet meer zouden kunnen verstaan of van zins zouden we zen haar geweld aan te doen! En alsof het proletariaat, voor hetwelk de kiezers van heden zoo schrikwekkend bang zijn gemaakt, uitslui tend te zoeken ware onder de lagere klassen en niet aan te wijzen zoude wezen in eiken stand m dien der gegoede klasse evenzeer, die voor *-aan de staatsruif zoekt Een element, dat, naar het blad doet uitkomen ook tot de neerlaag sterk moet hebben meege werkt, is de antipathie tegen den leider der verafschuwt, dwingt hem broederschap te drin- j de partij die hij als anti-clericaal al- ze dwingt hem op een Zooals we onlangs reeds dwingt eerbied af. Maar meer dan dat. Nog niet genoeg wordt noegzaam licht laat men vallen op liet eigen aardig karakter dezer ontslag-aanvrage. Eerst in de naaste toekomst zal het meer in ’t oog vallen, hoe veelbeteekenend het heengaan van dit Kabinet is. Gesteld, het ministerie had besloten, met het voorstel tot grondwetsrevisie in de nieuwe Kamer te verschijnen, zou dan daarmee niet den aard der verkiezingen, het karakter der ontbinding, miskend zijn Hernaaldelijk heeft het woord geklonken in de jongste stembusbeweging De nieuwe Kamer is er een ad hoe. AV elnu, deze mededeeling, door niemand weersproken, stilzwijgend aanvaard en als juist erkend, maakte het reeds ondoenlijk, die ad hoc-Kamer te plaatsen voor een brok grond wetsherziening. Maar ook al hadden Tak en zijn collega’s zich alevel laten vinden voor dit denkbeeld, waarvoor van conservatieve zijde werd geijverd Haar men wil, zou dan het deel bereikt zijn met een vergadering, die grootendecls conser vatief is Immers neen Het zou een vergadering zijn, in hoofdzaak overeenkomend met die, welke in ’87 artikel 89 van den ouden Heemskerk slikte geen haar beter tenminste. Het eenige dat dan te verwachten ware, laat zich licht vóórspellen Ziet, we hadden een artikel van caoutchouc en nu krijgen we er een van guta-percha of ïom-elastiek. Neen, Tak kon na de teleurstelling in zijn fertrouwen op het kiezersvolk onmogelijk nog ’ok een proef te nemen met het uitverkoren mik. Maar ook al had de minister zich laten over- mden tot meegaandheid al had hij ten slotte billen buigen en zich nogmaals willen bloot bellen aan de schimpscheuten van de N. R. C. !n diens conservatieve bentgenooten, heusch ^ar, bet zou op niets anders hebben kunnen btloopen dan op den politieken dood van onzen 'renner. ken en tijd zoo gaarne mocht, distantie te blijven. opmerkten Verloren heeft alleen de N. R. C. Uit nooddwang zullen die heeren de heeren Haffmans om de democratische spruit diening te rijden. Vooruit maar Waarlijk, zoo iéts is mislukt, het is de poging om de liberale hybried in ’t leven te houdcn°; zoo iéts is gelukt, het is de poging van Tak c. s. om het democratische kuiken te laten uitbroe den door de conservatieve hen. En terwijl Maasbode en N. R. C. in raadka mer bijeen zijn om de portefeuilles te verdee- len, roepen we de democratische partij een har telijk welkom toe. B E K E N jTm A K I N~G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, brengen ter openbare kennis, de volgende KENNISGEVING. De COMMISSARIS der KONINGIN in de provincie Friesland, Gelet op het besluit van Gedeputeerde Sta ten dier provincie, van den 26 April 1894, no. 3, le afdeeling J, alsmede op art. 11 der wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87) Brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat de visscherij in de provincie Friesland voor het jaar 1894 zal zijn geopend van den 1 Ju ni a. s. af, met uitzondering van de visscherij met de zegen, die van 1 September af zal zijn geoorloofd. En zal deze op do gebruikelijke wijze den afgekondigd en aangeplakt. Leeuwarden, den 30 April 1894. De Commissaris der Koningin voornoemd (get.) Van HARINXMA thoe SLOOïEN’ Sneek, den 4 Mei 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretvris. B E K E N D M A K I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op_ de artikelen 6 en 7 der Wet van 2 Juni 1875, (Staatsblad no. 95), tot regeling van het toezicht bij het oprichten van inrich tingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken Brengen ter openbare kennis, dat ter Secre tarie der gemeente ter visie is gelegd een ver zoek met bijlagen van JACOB TIENSTRA, van beroep Bakker, wonende te Sneek, om ver- i ben aanvaard alsof"Smirte gunning tot het oprichten van eene BAKKE- I ^SOt bm‘dt RIJ, in het gebouw staande aan het Grootzand alhier, Wijk 11, no. 14, kadastraal bekend ge meente Snoek, Sectie B, no. 3083. Dat op Zaterdag den 19 Mei 1894, des mid dags te 12 uren, ten gemeen tehuize gelegen heid. zal zijn, om tegen die oprichting bezwa ren in te brengen en deze mondeling en schrif- i gon, gedurende drie dagen vóór evengenoemd I tijdstip ter Secretarie der gemeente, in de ge- wone bureau-uren, van de ter zake ingekomen - hebben te niet gedaan, het werk namelijk de nieuwe partijgroepeering. I Aan Tak komt den dank toe van het Nedcr- landsche volk daarvoor, dat hij den politieken aan hem de eer don eersten stoot te hebben zoo en j gegeven aan de organisatie der democratische partijen zou nu het oordeel niet algemeen afkeurend uitvallen over den vroedmeester, die het verloste kind dadelijk bij de geboorte reeds i doodde Neen, Tak kon niet anders hij was dit verplicht aan zijn karakter en zijn naam hij werd daartoe gedrongen door het belang van land en volk hij was dit verschuldigd aan de jonge en frissche spruit, die in Tak den vader aanschouwt. Tak handelde uit nooddwang, toen hij het middel afwees waardoor het liberalisme van alle gehalte weer bijeen kon worden gebracht. Daarvoor brenge de democratie den flink doortastenden minister de rechtmatige hulde. Zijn heengaan is evenzeer als zijn optreden in ’t belang der democratie geweest. Men mag het betreuren dat de zaak zoo ge- loopen is, er is niet de minste reden voor het geweeklaag van den professor v. d. Linden, die waarschijnlijk gebukt gaat onder den druk van zelfverwijt; er is hoegenaamd geen reden om te treuren als zij die geen hope hebben er kan geen sprake zijn zelfs van droefheid dan voor de plutocratie, die zeer goed begrijpt dat door het aftreden van Tak het zegel ge hecht is aan de nieuw gevormde volkspartij. „Geen fusie oordeelde Tak. Dat oordeel stemt tot blijdschap jammeren het zijn niet anders dan tie ven. Wat toch moeten ze aan vangen Als de democratische kamerclub zich op eer biedigen afstand weet te houden en even hel der inziet als Tak en Pierson dat van fusie geen sprake mag zijn, is de eerste gewaarwor ding der triomfeerende groep verlegenheid. Het beste bewijs, als nog een bewijs er voor noodig mocht zijn, dat de zege er een was a la die van den Koning welke ook met dolle olifanten wilde vechten en door zijn eigen dik huiden werd vertrapt en vertreden, het is dat de bovelvoerenden onder de overwinnaars reeds krabben achter hun ooren. Ze willen niets van Rome weten en toch zijn de liberale conservatieven eigenlijk de trekdie ren voor Rome’s zegekar. Ze moeten, bon gre mal gré, trekken of de roomsche koetsier legt er de zweep over. Wat ons betreft, we zullen het gelaten aan zien laat Rome er maar gerust op los ranselen. Want zoo is het. De eenige partij die ze geviert in elk opzicht, het is de partij Haff mans c. s. En de andere partij, die zegeviert, zij het ook slechts in een enkel opzicht, het feit namelijk der geboorte, het is de democratische. Daar staat nu de N. R. C. De partij die hij als clericaal in zijn geweten I 1 EKE j er i i. i 6 6 av^t, ;‘^S>^Cy) i i i L- 3 G ’<-X, '1 I ji-'a; C. 8* nu naast c. s. op den bok moeten -t naar de doopsbe-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1