■mmïb miiOMSH Sl fel Fantasie. 1®) o 1894. L. K“tea"«“ sHu'F“n““ ba hel beal““' 9 3S E I, verricht Mei tot 1 TnniXV te-’ inscIlriJ™g van af 15 ^derling Mei tot 1 Juni e. k. zijn geopend eQ dat teiteu> ah hebben doen V-°ndh11--WOrden’ zich aIsdan niet te la“de on de Hin--ChriJJen’ ïoIgens art- 9 der wet ®9haPPen op de Schutterijen, door het Gemeentebestuur hier te ia tasie van van Abonnementsprijs Alle brieven in te zenden. ver een- ADVERTENTIËN voor eiken regel meer belangrijk lager, den uitgever. tamelijk onver- wanneer we eco- oogen, vingsbiljetten der belasting op Bedrijfs- dere Inkomsten, voor het dienstja. jP T ^•ej a’ s- en met de wederophaling der biljetten A en B twintig dagen daarna zaf worden aangevangen, dat met een en ander i behalve des Zondags, onafgebroken voortgegaan, en f bij art. 19 7 der Wet manspersonen, 1 den 1 October a. s. °et Z1J af den jare en ontzettend het goede volk van het de toekomst. broeikasplant te ontwik- verschijnsel s we- haar loop wat verhaast op dood ijs, het hartelijk verlangen maar spoedig weer op de baan te bang, hebben we ge- en afmattend, hebben naar de dingen die komen zouden. -- 1 waren met in te -meer pakken i dacht ieder belangstellende~mee over voor deze partij te waren, al naar ze front maakte naar aangeslagen, van der rouwe tot aan de of verlichting, al meer j van een bewijs i art. 34 en op aanvrage te vertoonen, worden van ten hoogste f25. van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Gents; /2 Cents. Bij abonnement is de prijs Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij pa van ing, al naar ben en zwaar hing. zonder Geen Kabinet, hoe conservatief ook, zal in j staat zijn den golfslag te stillen. Ook thans j vraagt men, welk conservatief stelletje in de en welke kieswet bet zal maken. zijn er die gevraagd hebben, of we ’t a kunnen stellen zonder een minister -1 en of het niet mogelijk zou zijn, I te beduiden, dat do zaken poosje stil staan, zoodat Euro- It"urn n rJn 1 A 1 1 I °emaakt°rlnU S Ingezetanea hierbij indach- We? van o n 1 i de y°isen.de bepalingen der der^f beliïe ™Art'J6' ^ier te bande wonende beheerendo e» maZ^ schnonen S^estigde naamloozo vennoot- en" oSr Peratiev.e e.n andere vereenigingen ook boekhouders7 van^ier^^f^^^P^611’ °als rederijen m X niet to 1“ gGVGstigde lino-on 1 tot het doejl van uitdee- 1 en 2 enearTgfi^ 9 TT™1' V0'gens at'k 5 is overo-ann ni L 6 F2 belasting verschuldigd is, overgaan, alvorens daarvan aangifte o-edaan en de over vroegere uitdeelingen of uitkeerin g BiiwSX ?-gde beiastin& betaald te hebben dee^Xof1 de hier bedoelde uit rens do df Ultkceringen niet geschieden, alvo- voldaan! r Masting ia Art. 45. Bestuurders van de bij art. lb en c bedoelde naamlooze vennootschappen coöoe raüeve vereenigingen, andere vereeZgVen en stichtingen, die een bedrijf ot beroep uitoefenen feiten £okXSngI?aatSChapP^a 011 SociG’ geiten, alsook beheerende vennooten van hier gevestigde commanditaire vennoot- op aandeelen en boekhouders vin hier te lande gevestigde reederijen, zijn gehou- v“ Sm „’(“"r ■dage“ d» ’btSlïng ™uÏÏi“iAtuittreksel Xen h X toellcbtln® der winst, uitkee- iin en ot uitdeelingen te doen toekomen aan ste'f 25.eStlaft “et eeU geIdb°ete van ten hoog- Gelijke straf wordt opgelegd in geval overtreding van art. 45. S 6. Overtreding van art. 16 wordt «mstraft Var? te? h0ügstc f400 I, bd. Handelsreizigers kmrnnra en alle verdere personen, die hun bedrijf of be roep rondtrekkende uitoefenen, voor zoover zii behooren tot de bedoelden bij art. la h eil zijn gehouden onverminderd hunne vernlichtin’ gen omschreven bij artt. 12 en 14 zich ter plaatse binnen het Rijk, waar zij zich na het begin van het belastingjaar het eerst bevinden schriftelijk aan te mei- t Haam, hunne woon- Ten blijke _.j vanwege het hoofd van Bewijs, dat zij gehou- Art. 47 7. Personen, die v T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS, voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco die °P den WOENSDAG 1'J°MeÏ °P denVXcht°:dt dat degenen, welke vroeger in anrU™ meenten ingeschreven, sedert de inschriivhi» van het vorige jaar, binnen deze gemeente zijn komen wonen, zich insgelijks op dien daJ S en moeten laten inschrijven in het registeï 186sndX °Vier der jaren 1860 tot ef met hoorènj 6 Zü V°Igens hun Oerdom be- dat een ieder hetzij hij al of niet vermeent ren tot uitgeslotenen te behoo ren tot deze inschrijving verplicht is NXlaX^,,'’Se‘T, W“r,le“ Seh»“dm “He dcndeX^ «ooieen e woonachtig, welke hun voornemen om zien binnen het Rijk te vestigen zSlen bobben aan den dag gelegd, hetzij door eene uitdrukkelijke verklaring, hetzij door het wer kelijk overbrengen van den zetel van hun X modgTziif XfdmiddfGn van hun bestaan- uat zij, die in meer dan eene gemeente hun gewoon verb ijf houden of den zetel van hSn Zer^? m-n h-eb?-n gevöstigd, tot de inschrijving ambtshX nüen’ het Gemeentebestuur a“btshalve zullen worden ingeschreven en door den Schuttersraad tot eene geldboete worden verwezen terwijl zij bovendien zonder loting bij de Schutterij zullen worden ingelijfd, indien het zal blijken, dat er tijdens de verzuimde in schrijving, geene redenen tot uitsluiting of vrij stelling te hunnen aanzien bestonden d dat eindelijk een ieder, die binnen’deze ge meente met geboren is, wordt aangemaand zfch tijdig van eene geboorte-akte te voorzien, en zich alzoo van zijnen juisten ouderdom te ver zekeren, ten einde de inschrijving naar hohnn ren geschiede - en hij alz'oo niet komeX bepaald11 06 by het aaDgehaald ar^el 9 Sneek den 27 April 1894. Burgemeester en Wethouders wornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gelet op het Besluit van den Heer Gommis- Jan nef belastingja. sans der Koningin dezer Provincie van den 27 höt gemeentebestuur g April 1894 (Provinciaal Blad no. 42.) 2? i X’ “e °P»aaf vatl bun Brengen bij deze ter kennis der Ingezetenen X huü bedl'Öf of beroep. „iLïnPtL1116? dG u^reiking van de beschnj- I LstefooXeTdoX?hebben’ ontvWen “zij “«ie onderteek^ I» Wet, moet j gestraft met een geldboete van ten 1 Het stroomde de vorige week beschouwingen over den afloop, en 1 pen wat men er ook van zeggen mag. ntegendeel, de oplossing is eenvoudig raagd, opgehouden, naar den wensch der susmannen. Er zijn van allerlei tonen af de sombere klanken heldere der blijdschap dat de porlemonnaie min of Potsierlijk alleen was do toon der conver gerende, soms divergeerende redactie-heeren van het llandelsblad, die, zonder aandoening te verraden, aan ’t voorspellen gaat, dat ons nn cn conservatief Kabinet boven ’t hoofd hano-t De veelzijdigheid der redactie zal zeker, na vel overwogen te hebben, tot de conclusie gekomen zijn, dat het is lood om oud ijzer a' w’ bet aftredend Kabinet ging heen «m de kieswet en het optredend ministerie Mu dA A Xet; "iet beduidt toch een kieswet? oroIX1V1?eSCh ilUmerS’ ingemaakte, bedorven g °ente, die met geen mogelijkheid nog met uien smakeljk en krachtig is te maken om ’t heeh heo V°lk er aaU eQ Wat gceft het kan X-TX; eKkt het Hand^lad. Ons ban t niet schelen; wij conservatieven zijn als de au ar chisten platonisch koel in die quaestie. buitendien, zoo roept de N. R. C on ac enden toon, wat zou het geven als proleta ries aan de stembus kwamen? wo??ietfen, Zdn immers niet anders da“ ver- •l“e X’ to‘ '“‘s g”ds h s“, afleen bekwaam tot eenig kwaads. I W.\ °r bordarea dcze twee, en de eenige af- «ng m de eentonigheid dier hoogere filoso- Sn i CeU V bÖ lacht eu de ander aaa gevenS Uat 6611 d5pIoraateu-uMrukking weet te ^cs weken, lang en vraagd drie jaren, taai jij we gewacht naar de ding_ biu de liberalen begonnen war den dat de anti-clericale vlam niet i Vou, moesten ze veranderen van front En nu de verschillende kansen, die Schalen bnks of rechts. UmCU maS duS aannemen, dat van I vreeselijïo is gespeculeerd, voel gefantaseerd door 1 ■Vl'Üheidsland betreffende Be fantasie, als een rlen, is aiie eeuwen door het i k’ ■geweest dat verandering voorspelde in ’s <ls loop het voorteeken van groote dingen |nalSy>?Pt07“ van scbeidillg tusschen hen, die Ion! F edeU eU die uaar de bekomst het g gericht hielden. Be fantasie, de voorbereider der Sturm- und flmgperiode, de verwekker van vrees en van HvmiX!1 °okthans n°S geruimen tijd het volk K* 11 Nederland blijven bezielen. toch is het niet afgeloo- maak is Zelfs niet zouden 1 van financiën aan ’t buitenland hier te lande een ons niets kwaads zal te wachten we het daarom maar willen afdoen een minister voor buitenlandsehe en andere vreemde zaken. Och ja, die heerlijke gave der fantasie Door het manifest in 1891 is er de stoot aan gegeven minister Tak heeft de snelheid van haar loop wat verhaast en nu zijn we on ’t oogenblik -- koesterend, geraken. De fantasie heeft nuttig werk verrichtze heeft den lust weer opgewekt, den moed doen herleven en het vooruitzicht op betere dagen weer geopend. 6 De fantasie heeft ons verstand opgeflikkerd en ons sluimerend staatkundig oog weer ge opend voor het licht, dat ons van uit de verte tegenstraalt. Wat ons aangaat, het is ons t schillig wie als minister optreedt, alleen letten op de kieswet; maar met de nomische zuivering en betering voor c_ unkt ons geen stelletje ministers zoo uitstekend als een conservatief. Het zal toch totaal machteloos zijn, niet be kwaam tot eenig kwaads. Reactie voeren kan het niet, stil zitten mag hef met, en actie bedrijven doorstaat het niet. Het is als de slinger van het uurwerk, die nolens volens slingeren moet en daarbij niet zuimen mag voortdurend te zettenEen blij gezicht bij een slecht spel. Want elke zucht, elke rimpel, doet de fan tasie weer oprijzen en opbruisen elke wei gering, al is het ook een lijdelijke, verhaast zijn dood, de dood der conservatistische heer schappij en de zegepraal der democratie Als het paard, dat van de heffing af den wagen met de broek kan stuiten in zijn vaart maar op gevaar af van uit te glijden met ieder’ oogenbim, zoo gaat het nieuw gespan er voor. God zegene het arme span 1 W e dalen naar de laagte, naar het stemvee, in afwachting van wat de man, die zichzelf ironisch Jan Recht-door-zee noemt, tot die groote kudde zal spreken op den dag onzer aankomst. Niemand meene daarom dat de klok nu stil gaat staan - de molen blijft draaien eerst iets langzamer, straks eens zoo hard als hij draaide in den laatsten tijd. Al het goud en zilver ter wereld is machteloos tegen den windstroom der democratie. BEKEN DMA KING SCHUTTERIJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS Sneek roepen bij deze opalle -J v U. W VZHg lö ge- O e n i- k r 1 I 4 en 5 en io en 15 en 20. JU- ««J I1QO- nf A* coöperatieve vereeaivimr CI1. ifVï’rzi nn J midd, 12 tl6’ 12.’ 13.' 14 j toonen. T-;'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1