ww' wi te Opkomst onder de Wapenen. LFsf Ï’S f«w HET NIEUWE KABINET. No. 38 «804, N het «w» «fMaws ZAT I£ JH o A. IS M je J. op den 15 Mei regeerinkje spelen, dan voelt zich de grappig, maar het feit is van Alle brieven in te zenden. verschillende uit een oordeel uit wie wil. dergelijke en ZATERDAGS, per post ƒ1.25. steun der democratische-liberalen i -1 mach* en alle verdere Auuai» ner mans is saamge- steld, alleen de kieswet af handelen, dan heeft is met de Deze CO l BANT verschijnt WOENSDAGS bonnementsprijs voor 3 maanden 1.franco Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco van 1 tot 4 regels, meer 7'/2 Cents. Voorwaarden meerderheid in de Kamer Niemand kan dit zeggen, ook de heer Roëll i - weer een fout, hoogstens nut tig en dienstbaar om de andere, de groote fout te maskeeren. 5 De heer Roell wilde blijkbaar een liberaal- eonservatief kabinet, maar die wensch was een vrome met het oog op de nieuwe partij-groe- peering. Daarmee heeft hij geen rekening gehouden m zijn kabinet, dat steunen moet op 30 libe- raal-conservatieven en zooveel roomsch-conser- vatieven, gekozen voor ö/c deel door roomsche kiezers, hadden minstens vier katholieken zit ting moeten hebben. in ’87 toen Mackay een ka- om minstens vier jaar, tot 1891, voeren. Dit had Roëll nnfr Iaat de verplichtingen art. 15 1 eerste lid, wordt gestraft met een geldboete Gelijke straf wordt 6’ Ov,ej^'eding van art. 16 wordt o-estraft Handelsreizigers, kramers roep behooren tot de bedoelden bij art. la h en f zijn gehouden onverminderd hunne vernlichtin’ plaats^ of “bm^Ten bufke' dat zij hieraan voldaan hebben ontvang kosteloos een door of vanwege’het hoofd Z'd I dat bestuur onderteekead Bewijs, dat zij gehou- gewone letter, 40 Cents; Bij abonnement is de prijs daaromtrent te vernemen bij der Mlietton V? me de wederophalmg oor mtjetten A en B twintig da<mn daarna worden aangevangen, dat nmt een en aitdeï voorige'aan en^ onafgeb™ken zal worden’ bij ari 19 8 V w !anslagSregelin- b°doeld den J Geiler W’ M°et afgt‘^ tigV<XaaktO1'on1 t Ingezet®Qei! hiei'bÖ indach- der of rIedei’ die 0Ptreedt als bestuur- aei ot beheerend vennoot van eene hier tob.-, kertaJ?t‘S?ei,8“““0ts‘!l’“p’ »"*‘liuse verzet kenng-maatschappii, coöperatieve vetera™. bLE „Tl6 of «iohtin. “.e’éra erae? hier ST »f “ls ^hoeS Art. 16. Hier te jande wonende behem ondo vennooten van Nederlandsche vennoot So en maatschappen als bedoeld in ari 6 en van de m art. lb bedoelde commanditaire ver- nootschappen op aandeelen, bestuurders van hier te lande gevestigde naamlooze vennoot schappen, coöperatieve on andere vereenigiiioeü o k ho J lg? vehzekeHngmaatschappijen ïls ook boekhouders van hier te lande StiX rederijen mogen niet tot het doen van uit lol ingen of uitkeeringen, waarover vobmns art 5* iV oveïïalnenirrt V belasting verschuldigd is, overgaan, alvorens daarvan aangifte «-edaan en de over vroegere uitdeelingen of uitkiS gen yersc.iuJdjgde belasting betaald te hebben By liquidatie mogen de hier bedoelde uit’ reene m£ndtUitkeeriaSe11 niet voldaam r VerscbuWP belasting is Art. 45. Bestuurders van de bii 11 c bedoelde naamlooze vennootschappen coödT rateve verra„igi„so„, auderv stichtingen, die een bedrijf of beroep uitoefenen teiten ^fsVlTbS eringElaatschappijen en socië teiten, alsook beheerende vennooten van hier Heh™nde gevestl»de commanditaire vennoot- hio, T aandeelen C)1 boekhouders vat him te lande gevestigde reedenjen, zijn <rehou- van bZ^rrT-^11 d° a °\rekeniDg een zodanig uittreksel riten ofg ^t0f.t0elichting der winft, u tket rngen of uitdeelingen te doen toekomen aan den voorzitter der commissie van aansla^ be doeld bij art. 19 8 15 of A 9 r aans IaS, «e- moet regelen. b 2’ die den aansIaS J,.5-. die daartoe gehouden, na- na te komen bedoeld bij en art. 15 2 eerste lid, van ten hoog- overtrëding van aït’dö?^1^ S<3VaI 6. Overtreding van art. 16 i ten hoogste f400. Zoo geschiedde i binet formeerde, de regeering te voeren. Dit had Roëll ook moeten doen, al is de termijn van regeeren thans geen vier jaar. Nu de meerderheid, niet van de kiezers, maar van de gekozenen, bij de stembus de conserva tieve vaan heeft ontrold ten opzichte van den volksinvloed op de zaken des lands, moest een conservatief kabinet optreden. Wil dit kabinet, zooals het thans is AL VLB TEN TIÉN voor eiken regel b e 1 a n g r ij k lager, den uitgever. Ir”?®1 ^disten 2e Peloton van de 2e Conm v.n 1 f.k van Holland) en het van opkomst den Helder) op 21 Augusta?8 TorPedisten (plaats Kor'ps 1892. behoorende De Burgemeester voornoemd ALMA. BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gelet op het Besluit van den Heer Gommis- i sans der Koningin dezer Provincie vin <1™ 97 j April 1894 (Provinciaal Blad m420 peDE bDLdT keEuis der Ingezetenen; -1 3 IEet de uitreiking van de beschrii Yingsbiljetten der belasting op Bedrijfs- en an- j het de katholieke partij miskend. Wil het daarentegen nog een tijdlang voor regeerinkje spelen, dan voelt zich de radicaal- liberale fractie miskend. En beide fracties zijn sterk en vastberaden genoeg om niet mot zich te laten sollen. Zonder den steun der katholieken is het ma ken van een kieswet-van Houten niet mogelijk, is het kabinet Roëll om te regeeren totaal teloos. En nu behoeft men geen profeet to zijn om te kunnen voorspellen, dat de figuur Van Hou ten bij ’t regeeren zal zijn als de man in de roeiboot dio een der riemen verloren heeft. Aan de linkerzijde zal hij geen andoren steun vinden dan voor ’t maken van een kies wet. Maar hebben die zeer bekwame constitutie- lievende mannen dit alles voorbij gezien Zeer zeker niet. De tweo fouten zijn gemaakt in ’t belang der liberale partij. Waar het dit komieke allegaatje betreft is de leusa bas de grondwet. En waar dit allegaartje in de knel raakt, is hethoog de grondwet De grondwet is bij ons het zeil op het libe rale modderschip. In ’t belang van land en volk wordt thans veel verwacht van de democraten. En die verwachting verkeert onder zeer gun stige auspiciën, nu de hoofden dier partij, Tak- Kuyper-Schaepman, allen in de volksvertegen woordiging zitting hebben. Met „bekwamen spoed” is de voerd tot het vormen van een 1 het ministerie der censuskiezers van’roïm^h- en conservatief gehalte. Over de bekwaamheid der i_ gezochte meesters in de rechten te spieken, vermete zich daartoe Desbevoegd zelfs, zouden we een beoordeeling moeien verzaken, wijl het Kabïnet Roell-van Houten een zuiver ad hoc-ministerie is, geplaatst tegenover een ad hoc-volksvertegen- woordiging in tweeledigen zin en voor de taak cm een ad hoc-kieswet saam te stellen. Het zou, de hokkerige ad hoe positie in aanmerking nemend, zelfs niet voor deskundigen I eenloonende arbeid zijn om te gaan critiseeren a te dingen op de juiste keus, te vragen of deze of die portefeuille niet aan bekwamer anaen ware toe te vertrouwen geweest. Dankbaar moeten we erkennen, dat de crisis zoo spoedig werd opgelost, dankbaar ook, dat I net Kabinet zuiver conservatief is. Maar die dankbaar is, vrage zichzelf af of I »!J over de oplossing voldaan kan zijn. I Wij zijn het niet, omdat het nieuwe Kabinet p zuiver hberaal-conservatiefiszoodat de roomsch- conservatieven zijn gepasseerd, of althans nage- oeg, want slechts één van het achttal de minister van oorlog is katholiek. Dit is een fout, en wel een constitutioneele, lerminst te verwachten van eonstitueel-libera- ie zich in den laatsten tijd aanstelden, als wos de dierbare grondwet alleen veilig onder nun hoede. I Het klinkt wel klaar en „notoir” De conservatieven, die den deken zoo warm vereerden zoolang ze er onder lagen, hebben DU den oproep een scheur in de lap gemaakt. aarom ging de heer Roëll de katholieken L- gOed.a s V00rbÜ Waarom maakte hij bij ie niet dan droeve puur constitutioneel j Maar of het kabinet homogeen ging de heer Roëll de katholieken ZÜ“ optreden reeds die fout, dii ervaring kan geven in ons hand lieeft hij voorbijgezien, welk groot aandeel K'vam hun, de roomschen, niet het leeuwen deel toe van de eer der overwinning en van 0 Portefeuilles die te verdeelen waren 01 heeft de heer Roëll aangeklopt bij den I'Sscuop en heeft, deze hem misschien den raad Reven, de roomsche macht te laten rusten van F vermoeienis en ze niet in ’t gareel der re- Eeering te roepen Alleen de heer Roëll kan antwoord hierop f yen de nieuwe Kamer zal hem zeker gele- genheid daartoe aanbieden, en ongetwijfeld zal neer Roell zich nader verklaren en trachten het aanvoeren van een degelijk argument 1 leut te vergoelijken. trev^ argumeut kan Scca aE<ier zijn, dan het ven om een homogeen ministerie te vormen homogeen is het, ook met het oog op de I °ote quaestie van het oogenblik. Zij, De BURGEMEESTER der gemeente SNEEK telen de Missive van den heer Commissaris der Koningin i (Provinciaal4blad” ƒ0 °3)818 A<'deellng M/S no 475 I 1 dienst van Verlcfgan .ers ski"'»0,8 ds, °Pkn<»st in werkeliiken I gen 1.-9J en U92 det i''aU0I1alc Militie van de Stiu. ROEPT BIJ DEZE OP- ft Verlofgangers vak de Militiete gemaenle gevestigds onder vermeide lichtingen en de hier' hieina aangegeven tijdstippen ui ter bit-0’11 zlcb.^lt Jaar °P de ure bij hun korps in werkeP«ti> h T 8 Paimadags ten vier (plaats van opkomst Fort de iSiteri’en1^ ,Pontonniers le Comp. ,an het Ko Pontomüer» A Peloton van de Hellevoetsluis) op 8 Juli; octoulu<3rB (plaats van opkomst alsmede d®. I" T^hrCom^ Veld-Artillerie, van’t wapen der Cavalerie SbiTviin der^g van hen, die -MS 10 WÜU3». Ia. Kegiment Infanterie op 19 juüïdI het 00 BataIJon van het ae gustusj6 atalJ°n VaU htt 'e ^^meutUlXUtSe’rie op 13 Au. alsmede de® e ^-ent Veld-Artillerie, die van 't wapen der Cavallêrie’d^hiiUlt?.onderiag van hen, 16 Augustus; lerle daarbll “ju overgeplaatst op *4olrveirS^^^ en 4e Ba- Regiment Infanterie. d“Te ■Je'en'tL J,het 4?> 5e< ’e en 8e en de le, Se eu 6e Batterij'van bPf HosPitaalsoldaten op 17 Augustus; 1 V&a het 13 Regiment Veld-Artillerie vanehe^e5e“CBaUlj?a4vanajS°'né RSe“ime 2® en 38 Comp- Regiment Infanterie, het le 3? mi A r jaianterie, het 3e le en 2e Compagnie van het‘& Bataljon, alsmede de Infanterie en aUe Batterijen van hei Vau het Ce Regiment lerie op 20 Augustus- J 1 3e Regent Veld-Artil- op 17 JuliP’ v het 4e ReSlDiept Vesting*Artillerie Armierie7L^4e1Compm?;nVahnet Regiment Vesting, op 24 Juli; P‘ vau bet k,J'PS Fantserfort-Artillerie Arluimie^n de®Se'co^p ^a'^het^R1®- Eegi“eut Vesting- rie op 31 Juli; P‘ vaa lc °e RogrmentVesting-Artille- ting-Ari’illeriéeopej39eAugusttls<^OIaP' V&U het Ee8iul0at Ves- het le Regiment Huzaren op 16 Auouahis- 17 Augustus; Comp,"u^he^e1 VX^estlug.Artillerie op Regiment Huzaren op 20 Augustus Ar<tiidrie2op°28 ^Sstusf cn P‘ V&U het ®e EeSiment Vesting- opdï Sep^mber.0 C°“P' het 2e Wmeut Vesting-Artillerie ve?peiie“om bjTopEt o^r®heri”n“d aan hunne ve?trevk metgroot bestaan, Qe verstrehking daarvan termen P^endi%^eTunnSCelie^^ S® W be’ onverwijld bij hun korps hebben te vervoe^n herstel behoort'hiérvan Vm'a' ta®» ofdl°n g°P ev“?Vo“ rlnl*10 wapeneu KXIS vervoerbiljetten in de zakboek^ tA W0Ideu vau d« „m’e^ed” tU WMdeU gebluikt b« SNEEK den 10 Mei 1894, tot het 6 van 16 Mei; opdracht vol- j l.^anu aan nieuw ministerie, niet; en dit is al

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1