«MS- H Mfflffi-M N» öi ei I» uSr. SCr' KS Paardenmarkt le Sneek. Td’ Nationale Militie. No. 39 N E Q E N-E N-V SCHUTTERIJ. PaSF>OOT^TEN^ 16 31 1C g. goe- noch Alle brieven in te zenden. voor dragen. Onze kerk wordt beschermd, onze maatschap- W O K f%’ o o- Vom^lkfn'reJ7) vT 1 4 regeIs’ «ewone lettcr> 40 Oentó; ge meer Uents. Bij abonnement is de prijs <>ÏN AI'SlAMiEI^IJK, having of steun, de middenpartij-zal er zorg voor dragen. een Hag ve.n br^e menschen, die het i Onze kerk wordt beschermd, onze maatschap- i py verdedigd door die partyze mag daarom rrxzvè- «-» 1 !.z- *L1 1 i niet de uiterste partijen k j. Hun onafhankelijkheid is even on verdragelijk in “enot van'onbepaald Deze COL BANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden i.- franc0 per 1>()st fi 95. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco •*-1 te o,“"cl"OTe" dat de verlofganger bij het onderzoek moet verschijnen in uniform gekleed, en voorzien van t e Weeding- en uitrustingstukken, hem bij zijn veitrek met verlof medegegeven, van zijn zak boekje en van zijn verlofpas dat, behoudens het bepaalde in art. 133 der wet op de Nationale Militie een arrest van tivee tot zes dagen door den Militie-Commissa- ns kan worden opgelegd aan den verlofganger onderzoek’ vZ<‘kj„4el'iige h“‘ «•mr die^ daarblj verschenen zijnde, zonder geldige redenen, met voorzien is van de hiervo- ren vermelde voorwerpen 3°. wiens Weeding- of uitrustingstukken ba het onderzoek met m voldoenden staat worde» bevonden 5 OOn°' ,die Weeding- of uitrustingstukken, aan een ander toebehoorende, als de zijne vertoont. De verlofgangers worden herinnerd, dat de strafbepalingen van art. 144 der aangehaalde wet ten strengste zullen worden toegepast op schynen’ ZontJer geldige reden niet ver- Sneek den 12 Mei 1894. Bm gemeester en Wethouders toornoerud, ALMA, Burgemeester, BEANEWlTZ, Secretaris, kennisge ving. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneekbrengen ter openbare kennis, dat de Commissie, tot onderzoek der redenen van vrij- stelhngi van hen, die ten vorigen jare voorwaal (lelijk yau den bchutterij-dienst zijn vrijgesteld hare zitting zal houden ten gemeentehuizTop B oensdag den 30 Mei 1894, des middags 12 uur. vno?0?8 E°rdt h.eriniierd, dat, indien zij niet V001 de Commissie verschijnen, zij gehouden worden geene redenen van vrijstellingJte hebben. Ier bekoming van inlichtingen omtrent de ten deze gevorderde bewijsstukken, zullen be- anghebbenden van af heden zich ter Secretarie kunnen aanmelden. Sneek, den 15 Mei 1894. Burgemeester en Wethouders voomoemd, ALMA, Burgemeester. B1JN NE WITZ, Secretaris, BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, herinneren de belanghebbenden aan dé bestaande verplichtingen ieder, die binnen deze gemeente verhuist, is Zij, die hunne werkelijke woonplaats uit de- gen, zijn verplicht hiervan eene verklaring te doen ter Secretarie. Elk hoofd van een Huisgezin, bestuurders van instellingen en gestichten daaronder beore- pen, geeft, uiterlijk binnen ééne maand, terSe* cretane op gelijke wijze kennis, van ieder Lid, dat ui het huisgezin wordt opgenomen ofdaar’ den aa^ met 1!lbe8riP van dienst- en werkbo- Sneek den 15 Mei 1894. Burgemeester en Wethouders 'toornoemd^ ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris, och is het geen zeldzaamheid, dergelijke i onaf hankelijken aan te treffen geen beter be- wijs daarvoor dan de aanhoudende verkettering- in orthodoxe of socialistische kringen van hem die in meening iets afwijken. Laten we ’t gerust erkennen Onder de onafhankelijken zijn menschen, die in erbarmelijke wijsneuzigheid opgaan en ieder aan den schandpaal slaan, die onafhankelijk denkt. J Zooals Karl Marx zich de zaak voorstelde, en geen andere voorstelling kan goed zijn, vol gens sommige sociaal-democraten. Het is nu eenmaal een ongeluk of een ge brek, zoo men wil, dat we onze aandacht niet kunnen bepalen bij meer dan één ding. Men koestert wenschen en idealen,de een omtrent het aardsche-, de ander betreffende het uenielsche leveiK Het aanhoudend staren op een punt verblindt, en terwijl men het andere punt geheel uit het oog heeft verloren, heeft men zich blind me staard op het eene. Zoo valt het ons moeilijk, te allen tijde on- afhankelijk te zijn. Het eischt veel kennis een goede opvoeding en een vast karakter en wie dit met ons gelooft, zal zeker instemmen met Coppee, als deze zegt De onafhankelijkheid is de eerste der deren. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek maken bekend, dat de VOORJAARS-PAARDENMARKT Sneek den 15 Mei 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris, 1 BURGEMEESTER van Sneek maakt be kend, dat de Paspoorten voor de miliciens te land, der lichting 1887, en voor de zeemiliciens dei lichting 1889, ter Secretarie ter afhaling gereed liggen. Sneek, 15 Mei 1894. De Burgemeester voornoemd, ALMA. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op het besluit i Koningin dezer Provincie van 7 Mei 1.1. Ie Afd. I M/S no. o02 {Prov. blad no. 46) brengen ter openbare kennis, dat het onderzoek van de ver- lofgangers der militie te land in deze Gemeen te zal plaats hebben op Woensdag den 20 Ju- m e. k., des voormiddags te 10 ure: dat aan dat onderzoek zullen belmoren deel te nemen ahe binnen deze gemeente gevestigde Mihmens-Verlofgangers voor zoover zij vóór den - - -- ■<-ix vuucpaaid ver lof zijn gesteld, om het even tot welke lichtimr zy behooren dat de Verlofgangers, beboerende tot delich- Er is kenteeken der braafheid als een kruis van ■’aandheid t0Cgekead “lthoofde hunner mee- j met alle recht heeten Ieder kent ze, de lieden, die alles goed vin- JS -den, zich alles wel laten gevallen, alleen af keurende dat er menschen zijn die minder meegaande zijn dan zij. Ze zijn braaf volgens de regelen der maat- -schappelijke zedeiykheid een toestand, een verhouding, zegt Cornelie Huygens, die alleen door schijn en leugen worden gered. Ze worden gewaardeerd in onzen tijd, wijl ze nooit in de oppositie zijn en ja en amen zeggen op de leugenachtige toestanden en verhoudingen in onze maatschappy. Die waardeering hunner meegaande persoon lijkheid is een gevolg van den grondregel der hedendaagsche maatschappelijke zedeiykheid, dat men slecht wordt bij de eerste gedachte, dat er aan de maatschappelijke inrichting iets hapert. Ais zoodanig, het gevolg der oorzaak, is die appreciatie tevens het bewijs van het bestaan uier oorzaak^ A Eenvoudiger gezegd, kan het er met een mensch nog even mee door, wanneer hij op I maatschappelijk gebied handelt volgens den I «gel, door de Genestet afgeleid uit de houding I der godgeleerden op ander terrein dat men I alles mag onderzoeken, alleen maar het cri- I tiekste niet. I Eu dus: allen, die het privaat-bezit een I dogma achten, even natuurlijk en onmisbaar als het bezit van een pri die daaraan nooit getwijfeld, noch zelfs een oogenblik er over nagedacht hebben, dezulken zijn braaf I ’‘vijl ze maatschappelijk zedeiijk zijn, dat is ^e pryzen wat de heeren wyzen. I Het is waar, Nederland is ontworsteld aan «e golven. Het was nog in den tijd, toen de golven er bezitters van waren maar toen het «ogenblik van de zege beslist had dat de grond zou overgaan in andere handen W Die overgang en zijn groeten invloed op de -gansche maatschappij is dezen braven nooit in «en zin geschoten ze zouden het even zondig 'mden, als anderen het opperen van twijfel aangaande den in houd der bijbelboeken. |l; 'loch zijn allen, die gelooven in de leer van «et privaatbezit, geen meegaande menschen- gewoonlijk is de regel: hoe vaster en beslister et geloof, des te minder de meegaandheid, i Wie sterk is in het geloof of vast zich ver- -aat op de rede, is niet meegaand. Maar wie èn aan ’t geloof èn aan de weten- ■scliap den tol zijner erkentelijkheid betalen wil ■is meegaande, braaf. Natuurlijk zoekt men deze menschen socialen of ongeloovigen, noch bij arristocra- en of gereformeerden. Hun plaats is als aangewezen bij de midden- ■Uuty, (je fractie der rechtzinnigen. W at dus gevaar loopt te niet te zullen gaan |P!mer de mokerslagen der critiek, de instellin- J®eni op welk gebied ook, die vragen om - de party des beheads. Van hun standpunt beschouwd, zijn dus de uiterste partijen, zij die óf aan de rede of aan het godsdienstig geloof gehoorzamen, partijen des verderfs, bie agoedgeloovig” wetenschap en geloof dooreen knoeien, dragen daardoor nog het ken merk van alzijdigheid. Wie toch alzijdig is, zal in elke richting iets goeds erkennen een bekrompen mensch is in dat opzicht minder gelukkig, hij verkettert wat niet instemt met zijn leer. Door de stelling nu om te keeren, wat in de wereld zoo jammerlijk vaak geschiedt, komt menigeen er toe hen, die beslist party kiezen, voor bekrompenen aan te zien. M-en merkte op dut de wijsgeer alles goed vond wat was dus eenvoudiger en wat schonk meer voldoening dan de erkentenis; Zij, die alles goedvinden zijn filosofen. En toch, hoe leugenachtig ook deze stelling, de maatschappelijke zedelijkheid hechtte het zegel er aan en indien deze zedeiykheid niet verandert, is de kerk, de maatschappy, de staat aan de middenmannen, de braven en wijzen onder ons geslacht» De inrichting dier verschillende corporaties zal, in dat geval, ongewijzigd blijven in hoofd trekken, en wie nu mocht inzien dat aan die inrichting groote fouten kleven, dat ze op den duur onbestaanbaar zal blijken, hij zal daarmee den eersten stap hebben gezet op het pad des verderfs; zijn denkbeelden zijn kettersch, wijl ze de maatschappelijke zedelijkheid aantasten. In dezen gedachtenkring zal dus eiken criticus het vonnis zijner schuldigheid treffen een braaf mensch staat met den beoordeelaar op gespannen voet, omdat het veroordeelen hem een gruwel is. Nog onlangs vernamen we een dergelijk vonnis vellen over degenen die onze maatschap pij critiseeren het kwam van den heer de Beaufort. Zijn oordeel staat echter niet alleen. Het is de meening van alle middenmannen op kerkelyk en maatschappelijk gebied. Zelfs het recht van het bestaande aan te randen wordt diefstal geacht en daarom behoeft het zeker geen verklaring, dat zoo weinigen voor hun gevoelen durven uitkomen indien het sceptisch is aangaande de dingen des tegenwoor- digen of des toekomstigen levens. Onder hen, die zoogenaamd revolutionair denken, zijn er velen, dit moet erkend worden, die inderdaad bekrompen zyn. Het is de bekrompenheid, die hen dreef naar de uiterste partijen en niet de uiterste partijen hen bekrompen makend. in haar onverdraagzaamheid, als de meegaande --:._2 zijn. oeeo 0 u R A y T, ■M R IH HIMlSSEHlï' Sffll m haaï üüvëruróügzuuui' hand- broederen vervelend zij i S vnrnl1-8?! V”°r uict gepasporteèrd VERPLICHTING TOT AANGIFTE VAN VERHUIZING. 3 ft

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1