fflllfflï M Rf 1RR6MIISSEHH Sffl bib i loniwim iiiiiii ie No. 40 a N EG E N-EN-V EE Rri6 S T E J A A R G A N G. 1894. SCHUTTERIJ. Uitslag verkiezing 2e Kamer. 1» M JE I. i I Deze Abonnementspnj a Alle brieven en in te zenden. COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. voor 3 maanden f 1.franco per post ƒ1.25. stukken, uitgave of redactie betreffende, franco Bij deze Courant behoort ale Bijblad Feuil- leton-nummer 169. tikken van de klok maar wie fijn gevoelt en gevoelloosheid of doofheid en dofheid wil af- i weren, voor hem is de groote stad de minst i geschikte plaats. De gelegenheden ter ontwikkeling der gaven van den menschelijken geest zijn bij lange na met in staat te vergoeden, wat door het leven op straat verloren gaat. Waartoe nu toch die reclame-zucht Indien de koopwaar er beter door werd, het publiek zich de moeite hebben te getroos ten maar niemand die het beweren durft en velen, de deskundigen, beschouwen de geheele zaak als ironie, zoodat de ironie toeneemt naar verhouding der reclame en de grootste reclame gemaakt wordt voor de meest bedriegelijke kwakzalverij goede wijn behoeft geen krans, zoo zegt men. Als het waar is, steekt hierin een voordeel ironie heeft dikwijls groote beteekenis maar het is toch wel wat boud de reclame op te vatten als ironisch bedoeld. Moet ze dan als ernstig gemeend gelden De domme menigte heeft dit vóór boven de ontwikkelden, dat ze een goede dosis geloof en vertrouwen bezithet goedgeloovig publiek zal men gemakkelijker iets wijsmaken dan de scher- perzienden, en daarvoor is de reclame zeer ge schikt, ja erger, volgens sommigen dient daar voor de reclame. Kan men dan, de reclame als bedriegelijk en overbodig beschouwende, deze in zaken nalaten? Och, men moet immers meedoen? En buitendien, de menschen willen het, niet allen, maar velen. Mundus vult decipi. Juist daar zit ’m de knoop, en wie ooit ge roepen wordt om te bewijzen dat de wereld bedrogen zijn wil, wijze als voorbeeld op de re clame. Maar de reclame zegt meer. Vroeger waren de menschen zeker niet wijzer dan wij zijn toch is de reclame het kind van onzen tijd. De reclame wijst op den strijd om het be staan de toenemende reclame op de verscher ping van dien strijd. We hebben dus in de reclame een soort thermometer te zien, zeer doelmatig tot het aangeven der hitte van den bestaans-strijd. Zoo wordt de filantroop er toe gebracht, bij elk reclame-bord de schouders op te halen en de arme menschheid te beklagen, die zich aldus wil laten bedriegen en die aldus strijden moet om het bestaan. En toch reclame Het zal er mee gaan als met de oorlogs wapenen. Hoe meer deze verbeteren, des te eer is het ophouden van den strijd der volkeren te voorzien hoe meer de reclame wordt ge raffineerd, des te spoediger zal er een eind komen aan den bestaans-strijd, die in onzen tijd van stoom en machines geheel uit den tijd immers gansch overbodig is INSCHRIJVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van STATEN GENERAAL. De openings-rede der Kamers door den Mi nister van Buitenlandsche Zaken jl. Woensdag uitgesproken, constateert dat het nieuwe minis terie optreedt als gevolg der buitengewone ver kiezingen, uitgeschreven met het oog op de kies- wetregeling. Bij het nieuwe bewind staat de regeling van het kiesrecht op den voorgrond dat, ter voldoening aan rechtmatige wenschen’ op breeden grondslag moet gebouwd en voor de Iweede Kamer der Staten en voor de ge meenteraden gelijktijdig moet geschieden. Her ziening van de personeele belasting wordt te meer noodig geacht na de invoering der be- drijfs-belasting. Nadere regeling van de ver houding van rijks- en gemeente-financien en wijziging der belastingheffing van de gemeenten wordt meao beschouwd als een dringenden eisch des tijds waaraan moet worden voldaan. Aan deze gewichtige, ofschoon beperkte taak wil de regeering vooral zich wijden en bij de in- diening van andere onderwerpen van wetgeving zal zij rekening houden met de noodzakelijk heid dat wat allereerst moet afgedaan, niet wor de verdaagd. Onder aanroeping van Gods zegen voor gemeenschappelijken arbeid, verklaart de regeenng de zitting geopend. UIT D E PERS. De vraag, welke de houding zal zijn der li berale leden die niet instemmen met de man nen van het nieuwe kabinet, wordt in de pers natuurlijk besproken. Het Utr. Dagblad., ’t welk de optreding van het nieuwe ministerie met groot genoegen zag, durft zich vleien met de hoop, dat het ook door de tegenstanders met welwillendheid zal worden begroet, tegenstanders, die wellicht we derom geestverwanten zullen kunnen worden. Nu de natie haar wil heeft doen kennen zijn de toestanden veranderd: het ontwerp-Tak is van de baan, de twistappel verwijderd dat mea nu zonder wrok den arbeid hervatte. De Midd. Ct. is van meening, dat men op deze wijze wel wat al te zoetsappig een belang- ryke quaestie wil oplossen. Een eerlijk, Hink degelijk man als Tak van Poortvliet bejegent men, naar t blad doet opmerken, niet, zooals Tann Tkt 8 GU Houten ge- daan hebben, om daarna tot hen en hun vrien- wTlMeggeU: ”?ieZ0°’ nu is alIes vergeten; ?be\U-,V1 !,UCt llW flink stuk "'eik van ancin» Wii W'J hebbeu geen raneune Wy Zltten nu waar we wilden wezen, m IXetb?etl|OaZanZL'1' Ernaar gedaan alsof er niets gebeurd is.“ De M. Ct begrijpt al dat geredeneer over verzoening dan ook niet. Die mannen hebbeu goed praten. Wat zouden diezelfde personen als zij eens in de minderheid waren gekomen’ fnroX ?ebiben Z‘J geen rancune hebben, spreekt toch waarlijk wel van zelf. „nI?° IieL-b/1ro^p op ,de uitspraak van het land acht het Middelburgsche blad vrij bedenkelijk. Waar men trouw opkwam en dat deed men in de groote steden niet - verklaarde de meer derheid zich voor Tak, terwijl zelfs hun uit spraak en bloc ten gunste van zijn plan luidde. Bovendien is de strooming door het geheele land in zyn geest, terwijl ook uit de houdin» aangenomen by de verkiezingen die thans plaats kebben’ °F “eUW blÜkt’ dat de verzoeningsge zindheid der tegenstanders van het ontwerp-Tak vofgt1-161 b,JSter gl00t iS* BUd eind'gt als „Het is, dunkt ons, van die verzoenings-nre- dikers eenvoudig het doel om over hunne daden en die hunner vrienden een sluier te werpen. Zij spreken er liefst zei ven maar niet verder over. Dn daarin hebben zij gelijk Zoolang de quaestie over het kiesrecht echter met is opgelost dienen de voorstanders van eene uitbreiding in den geest van den heer Tak van Poortvliet hun beginselen op dit punt on trouw te blijven en niet met de tegenpartij te gaan modderen. Dat zijn ze aan hunne kiezers verplicht«-een gemoedelijke praatjes mogen hen daarvan” aL houden/ Natuurlijk dat hetgeen de Nederlander zegt -- ’t orgaan van de hh. Borgesius, Kerkdijk Veegens c.s. hier dient te worden vermeld.’ Het blad beantwoordt in de eerste plaats het geen de N. II. Ct. schreef over het voldoen aan den constitutioneelen eisch door het ontreden van de hh. Roëll, Van Houten en Van der Kaay, en doet daarbij uitkomen dat zonder het beslissend bondgenootschap met de aristocrati sche afdeeling der anti-revolutionairen, met Maasbode en Tijd} er geen meerderheid zou zijn verkregen. Ware bevrediging van den consti- tutioneelen eisch de leidende gedachte geweest dan had een Beelaerts of Huber, een Bahlmann of een Michiels van Verduynen aandeel in de regeering moeten hebben. Of de roomsch-ka- thoheken vrede hebben met de oplossing zal de toekomst leeren. Intusschen verheugt zich het blad dat het driemanschap, Van Houten, Roëll en Van der Kaay aan ’t hoofd der zaken is gekomen wijl de toestand daardoor zuiver is geteekend.’ Dat geen poging is gedaan een zoogenaamd liberale meerderheid van oud-model te ontwerpen wordt mede dankbaar geconstateerd. „Welke regeling thans zal worden voorge dragen, kan worden afgewacht, aldus besluit het blad. Op politiek terrein is niets ónmoge lijk. Wellicht wordt de regeering uit zelfbe houd gedreven naar een punt, waar zij niet we zen wil. In Engeland heeft men het voorbeeld aanschouwd van een conservatief ministerie-Dis- raëli, het kiesrecht schenkend, tot werino- waar van het juist een vrijzinnig kabinet-GIadstone had ten val gebracht. vom-^effiT TEN'}',1:N Van 1 tot 4 gewone letter, 40 Cents; voo! eiken rege! meer 7^ Cents. Bij abonnement is de prijs den Uitgever. V°OrWaai'dea Omtrent te vernemen bij Sneek, herinneren de ingezetenen, die in 1869 zyn geboren, zoomede hen, die in de gemeente zyn komen wonen en hun 25e jaar ingetreden l en hun 34e nog niet hebben volbracht, aan hunne verplichting, om zich vóór 1 Juni a. 8 voor den Schutterlijken dienst te doen inschrij ven, waartoe gelegenheid bestaat ter gemeente secretarie van s voormiddags 9 tot ’s namiddags Verzuim van inschrijving heeft beboeting en inlijving zonder loting tengevolge. Sneek den 18 Mei 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. De letters achter de namen der candidaten beteekenen1, liberaal, a, anti-revolutionair, c, conservatief, vvoorstander en t, tegenstan der kieswet-Tak. Utrecht Geldige stemmen 2508. Gekozen de heer J. N. Bastert (oud-minister van Wa terstaat), c, en t, met 1542 stemmen. De heer A. Brummelkamp, a, en v, had 556, de heer H. H. van Beuningen, 1, en v, 396 stemmen. Haarlem. Uitgebracht 2100 geldige stem- ?!en- G_ekozen mr. A. J. W. Farncombe San ders (oud-lid) 1, en v, met 1221 stemmen. De Jeer jhr. mr. A. P. C. van Karnebeek, 1, en t, had 863 stemmen. R iilCLAME. Het leven in een hoofdstad is voor den pro vinciaal en oningewijde druk en afmattend gewoon in een rustige omgeving te leven is het gewoel, vooral in de hoofdstrateu van het centrum, hoofdbrekend maar kiest hij een buitenwijk als woonplaats om uit het woelen en krioelen der nauwe straten zich vrij en on bezorgd te kunnen bewegen in de meestal zeer ruime plaveisels der nieuwe stad, ook dan kan hij niet van zich zetten het drukkende, onge wone gevoel dat zijn zenuwen spoedig vermoeit eu zijn geest afmat. Het is voor hem vrij wel hetzelfde in de oude stad als in de nieuwe zijn zintuigen rus ten met, omdat ze niet met rust gelaten worden. Reclame trekt ons oor en oog in de grillig ste kleuren en lettervormen en in de opvallend ste, meestal onwelluidende klanken en tonen. Het is zeker geen toeval, dat zij, die met hun koopwaar langs de huizen trekken, zoo af freus krijten en ons de ooren verscheuren of I in jammerlijke akkoorden ons uit de goede I stemming brengen. r Reclame nu vindt men zoowel in het cen trum als in de buitenwijken eener groote stad in de oude stad tracht ze het oog te treffen, in de nieuwe wordt meer op het oor gespecu leerd in de eerste, waar de menschen meer y ikoeren op straat, is het gejoel te groot om door schreeuwen de aandacht te kunnen trek en bovendien is de menschenhoop tezeer op elkaar gedrongen dan dat men den baviaan, die zijn anti-duluviaansche geluiden uitstiet, zou unnen opmerken zonder op zijn teenen te gaan staan. In de nieuwe stad gaat dit beter en wat dus buiten het centrum ontbreekt aan gewoel en gekrioel van gonzende menschendrommen, wordt ruimschoots vergoed door het joelen der ven ters. Het is hier de plaats niet de reclame-make- EJ nader te beschrijven. Mot het bovenstaan- e wilden we een bewijs geven van de ernsti ge pogingen der reclamanten om reclame te niaken die raak is. Waartoe toch die last, want een last is het P'or den reclameerende die groote onkosten Pich ervoor moet getroosten, om bet reclame bord met kleurige, groote letters te vullen I een last ook voor den marktschreeuwer, die Pegelijk voor paard en voor clown heeft te pelen I en een last, o zoo’n last, voor het publiek Pat veel op straat moet verkeeren. I Het denken wordt onafgebroken belemmerd; M hooren en zien zonder ophouden gedwon gen op te nemen, wat niet den tijd voor verte ren wordt gelaten het aesthetisch gemoed wordt kortdurend gepijnigd en geschrijnd I om kort te gaan de groote stad kweekt Po oppervlakkigheid en belemmert de ontwik keling van het schoonheidsgevoel. Het is zoo, men gewent er aan als aan het I X i ZOU 1 G i I S HEEK E R C O U R A H T.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1