«HEEïn EHEniiBOlMSSFHWSBIi Mfflis- B IBfflfflïMU iw W L IF vJR No. 41. N BOE X-E N-V E ER.TIG-STE 1894. PaardenmarktteSneakT BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek maken bekend, dat de VOORJAARS-PAARDENMARKT zal gehouden worden op de Veemarkt op Woens dag den 30en Mei e. k. WISSELWERKING. 33 JE£ x. noodig zijn neemt ■I 1' LU Alle brieven in te zenden. zeer gemakkelijk met een beden- te spreken over een flesschen- - een dronkaardliet is ook als stemvee te van Voor een moet men dus «n met de is LUW vo^effiff^^^ 7? 1n°t 4 reêeIs’ gewone ’etter, 40 Cents; belangriik °\a mCei’v 11 Cente” B# abonnement is de prijs den uitgever. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij W O £2 r^i o met zijn deugden en gebreken waarom het alles draait, en met on- wezens is geen orde of regeling mag genoemd worden. Beaufort het onlangs maatschappelijke orde geeft het beeld te- rug van den onvolkomen mensch, de maat schappelijke inrichting is de fotografie onzer iysieke en moreele gesteldheid. Maar één zaak mag hierbij niet vergeten °aze toestand, zoo fysiek als moreel, is ook afhankelijk van de meerdere of mindere vol komenheid der maatschappelijke ordening. Het is toch een feit, dat scherpe concurrentie net bedrog in de hand werkt; dat de gelegen heid van het privaat bezit b. v. den dief “aaktdat flesschentrekkers een klasse in onze gemeenschap vormen, die talrijker worden moet naarmate het grootkapitaal in zaken wordt ge doken en het kleinkapitaal onmogelijk maakt, veicringt; dat onzedelijkheid al krachtiger zich mtbreidt en voortwoekert, naar gelang de leugen m het huwelijk brutaler wordt. juiste beoordeeling van menschen o even goed en met de menschen maatschappij rekening houden, en dit dikwijls zeer moeilijk voor den gemaklieven- uen beoordeelaar. ’t Is zeker kehjk gezicht trekker, een dief of gemakkelijk de lagere klasse karakteriseeren niet moeilijk ook als lid een of ander regeeringslichaam een filippica te jouden over het misbruik dat in die lagere Klasse wordt gemaakt van spiritualia. Wie echter aanneemt dat niets gebeurt bij geval, maar dat alles een oorzaak heeft al is ook die oorzaak dikwijls moeilijk, schier onmo- genja te vinden, kortom dat alles vergeven kan «e alles begrijpt, wie dat beseft en gevoelt, 6 doordrongen is van de waarheid dat de ge- ’Chiedenis der wereld een aaneenschakeling is ,an feiten en gebeurtenissen, die weer hunont- aan danken aan andere gebeurtenissen en fei- iiPi bem Zal ’iet olimoS'°lijk zijn mee te doen et hen die minachtend de schouders opbalen Ver een dief of flesschen trekker. I Had de heer de Beaufort dit ook willen er- ■eunen, hij zou gansch anders hebben gecon- I .‘Jeerd dan zooals hij deed toen hij sprak als Voven aangehaalde strekking, namelijk: uit P* >oogte de critiek te miskennen naar doel ■n strekking. Er is een soort wisselwerking tusschen mensch W “Schappij; de een is het maaksel van Menschen, die do maatschappelijke orde ver storen, behooren, in ’t belang der maatschappij, te worden afgezonderd. Zooals die orde geregeld is, mag critiek er op uitgeoefend worden en tot aan het einde dor wereld misschien zal geen orde zoo vol- maakt zijn of ze iaat ruimte voor rechtmatige entiek over. De mensch is de spil volmaakte denkbaar, die volmaakt Het is, zooals Mr. de «itdrukte De den ander en omgekeerd; de mensch is het produkt der maatschappelijke toestanden, de maatschapelijke organisatie weer de uitwerking van een door den mensch gevormd plan. Verguizing van de maatschappij door den mensch is dus irrationeel en het is een der ken- teekenen van humaniteitsgemis, wanneer de maatschappij den mensch, die zich vergrijpt aan haar organisatie, verkettert, verafschuwt of verguist. Gestrenge afkeuring voegt alleen aan den onpartijdige, aan hem die -buiten het geding staat, en daarom is het een eisch der billijkheid dat de klasse van menschen, die geen aandeel had aan het maatschappelijk samenstel, vrijelijk den staf breke over de gebreken en fouten van deze constitutie. Evenzeer als hef grootelijks onbillijk is wanneer de maatschappij haar eigen etterbuilen verafschuwt en veracht wie van haar kinderen heeft leeren beseffen dat hun formeer der en opvoerder fouten begaat en de gevolgen dier fouten vervloekt. De ruimte van een tijdschrift zou noodig zijn om dit denkbeeld verder te ontwikkelen. Wij willen daarom volstaan met een voor beeld Wie met de maatschappij overhoop komt, wordt gebannen naar de gevangenis. Hier te lande en elders niet minder het aantal gevangenissen toe. In die unAewmsche gebouwen verblijven dus zij, die hun eigen werk beschadigden of tracht ten te niet te doen. Hun aantal vermeerdertmaar terwijl ze daar zitten, verbannen uit de samenleving, zijn er nog draden die hen in verbinding houden met de maatschappijdraden, wier bestaan som migen doet uitzien naar andere, meer afgele gen oorden van verbanning, om voor goed het verband te verbreken tusschen de maatschappij en deze bannelingen. We komen nader hierop terugdoch willen alleen constateeren uit bovenstaande hoe innig de band is tusschen mensch en maatschappij” zoo, dat zelfs de banneling door den verbanner niet met rust wordt gelaten. Sneek den 15 Mei 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, herinneren de belanghebbenden aan de bestaande verplichtingen ieder, die binnen deze gemeente verhuist is verplicht hiervan binnen veertien dagen aangif- te te doen ter Secretaries Zij, die hunne werkelijke woonplaats uit de ze gemeente naar eene andere, of uit eene an- Deze CO ER AN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.-franco per post fL25 le brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco Ti 'S'’’ Dhahl^ent ieerder. hoe beter te verdwijnen, de gemeenteraden. Het Hand, is minder ingenomen met de rede. Het vreest dat de algehcele regeling van het kiesrecht tot vertraging zal leiden, want natuur- Ijk zal er. weder tijd moeten worden gegeven tot voorbereiding. Ook de nieuwe minister van financiën - van wien het te bezien zal staan hy even sterk is in de kunst als in de cri tiek op wetgevend terrein heeft tijd van overweging noodig. Wat het kabinet in dien jd tei hand wil nemen, wordt niet vermeld. Het meest te betreuren is het, dat thans weder £1 erVi°T 1-ngOn SOcialen aard e» ook <le tïedeZ dGdlS1DS °P CeU achter&rond zjja ge- volï- \a.de\la,nd eindiSt zijn beschouwing als volBt„De kalme en zakelijke toon der ope ningsrede, door een zoo bezadigd en hoffelijk man als de heer Roëll uitgesproken, brengt voor een oogenblik alle opwelling van partij- haitsiocht tot zwijgen. Uit de werkzaamheid van het kamnet zal intusschen moeten blijken o het de vooruitstrevenden kan doen vergeten, tenda^keii.” °eVen 8tnJd het ’taanzÖn heek DeMidd. Ct die van de rede mede een tounstigen indruk kreeg, acht het toch voor de voorstanders eener uitgebreide kiesrechtherzie- mng plicht een hoogst gereserveerde houding aan te nemen. Het blad wijst daarbij op de mogelijkheid van vertraging, die kan voortvloei en uit de wijze waarop thans het werk der kiesrechtregeling zal worden aangevat. De Tijdi is daarentegen bijzonder verblijd over de uitbreiding aan de plannen gegeven. Zij laat zich in wel willenden toon uit over de re- geering en hoopt dat het mogelijk zal blijken te zijn haar te steunen. Het nieuwe R. K. orgaan in Den Haag, de Residentiebode, ooet mede van zijn ingenomen heid met de rede blijken. De inroeping van Gods naatn, door een ministerie waarvan ook de heer an Houten deel uitmaakt, noemt het een kenmerkend teeken. De Jacobijn is mi nister geworden, misschien tot beter inzicht ge bracht, en de fout van zijn optreden is bijna ongedaan gemaakt. Dat het nieuwe ministerie optreedt als een kabinet ad hoe, juicht het blad mede zeer toe. De Amst. is ook al tevreden. Zij schrijft: „De openingsrede is geheel in overeenstem ming met hetgeen aan het tot stand komen van dit ministerie is voorafgegaan. Het is de rede van een kabinet, dat zich in de eerste plaats geroepen acht het kiesrecht thans ook voor de gemeenteraden uit te breidendat met j °P de ingevoerde vermogens- en be drijfsbelasting het personeel zal herzien, en voorts zyn aandacht zal wijden aan een verbetering van de gemeentelijke belastingheffing. n nCer E®1 ook betreurende, dat een kabi- net-Koell een kabinet-Tak is opgevolgd, mee nen wij te moeten erkennen, dat de eerste daad van het nieuwe ministerie met ingenomenheid zal worden begroet. Het conservatieve kabinet komt de natie tegemoet met een duidelijke ver klaring en is blijkbaar niet van plan het tijd perk van een algemeene conservatieve politiek te openen, maar wil de zaak afdoen, waartoe het tengevolge van den uitslag der kameront binding, geroepen is.“ Nog zij vermeld dat het N. v. d. Dag in het kleine regeenngsprogram een bewijs ziet van kracht en bezonnenheid dat de Telegraaf de rede eerder een bemoediging dan een teleurstel- dere gemeente naar deze gemeente overbren- een, zyn verplicht hiervan eene verklaring te doen ter Secretarie. vaï!ffisfclïnJaU GGn .H,uisSezia, bestuurders van instellingen en gestichten daaronder begre pen, geeft, uiterlijk binnen ééne maand, te/Se- wijze kennis, van ieder Lid, uit X CLfU-T1U WOrdt ,°PSeno“en ofdaar- deii°aa"’ met lnbegnp van dienst- en werkbo- Sneek den 15 Mei 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd ALMA, Burgemeester, BENNEWTTZ, Secretaris. KENNIS G E V I~N~Gt Rationale Militie. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, aer KonffiX^?4 bpluit VandeQ Commissaris der Koningin dezer Provincie van 7 Mei 1.1. le Afd M;S no. O02 (Prov. blad no. 46) brengen ter openbare kennis, dat het onderzoek van°de ver- toflo?g0irS tden Ti11110 te Iand in deze Gemeen te zal plaats hebben op Woensdag den 20 Ju ni e. k., des voormiddags te 10 ure- dat aan dat onderzoek zullen behooren deel n nemen alle binnen deze gemeente gevestmde Miliciens-Verlofgangers voor zoover zij vóór den lsten April j in het genot van onbepaald ver lof zyn gesteld, om het even tot welke lichting zy behooren d° Xorygangers’ behoorende tot de lich- nnk Van V-Or zo.overre aietgepasporteerd ook verplicht zyn, zich aan het voorschreven onderzoek te onderwerpen v2aude ve.rlof«a^er bij het onderzoek moet verschijnen in uniform gekleed, en voorzien van dc kleeding- en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, ’van zyn zak- boekje en van zijn verlofpas J dat, behoudens het bepaalde in art. 130 der S i dö .NationaIe Militie een arrest van twee tot zes dagen door den Militie-Commissa- ns kan worden opgelegd aan den verlofganger 1 die, zonder geldige reden, niet bij het onderzoek verschijnt; J 2°. die daarbij verschenen zijnde, zonder öeldige redenen, niet voorzien is van de hiervo- ren vermelde voorwerpen i wiena feeding- of uitrustingstukken bij het onderzoek met in voldoenden staat worden bevonden «viucu 4°. die kleeding- of uitrustingstukken, aan een ander toebehoorende, als de zijne vertoont. De verlofgangers worden herinnerd, dat de strafbepalingen van art. 144 der aangehaalde wet ten strengste zullen worden toegepast op degenen, die zonder geldige reden niet ver- schynen. Sneek den 12 Mei 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. UIT DE PERS. De i“d™k, dien de Openingsrede op de meeste bladen heeft gemaakt, is gunstig. De N. Rott. Ct. is er bijzonder mede inge^omen, vooral wyl ook een nadere regeling van de ver- boudnig tusschen rijks- en gemeentefinancien wordt aangekondigd, gepaard met een wijziging der bepalingen omtrent belastingheffing door de gemeenten. Weinige zaken zijn zoo urgent als de regeling der gemeentefinancien en d£ nood- regeling door den minister Tak van Poortvliet yoorgesteia, moest wel worden aangenomen i;„„ U-ceu leieursrei- aangenomen, img aoemt; voorts dat het Dagblad er een uit- Ül.i t 4 SU CO UR AA ■WSBangmarawit w 3C; UU2ÜIwJ&iltlK'1 IHUM VERPLICHTING TOT AANGIFTE VAN VERHUIZING.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1