1 «SJT® X4 >^,40Ce„t.; No. 42. N E G E N‘E n-V E E R T I Q s 1894. sc ai i i. r. S™ “nise „ieï&Z dan wanneer evenveel ongeschikten wel kiezer «I Ml eergevoel en voelt 0. ■eild geraakt in maken o. o, 10 0, ar k. I: a- vertaling van een En door den zendbriefschrij- en opgerezen als J expressie van 45 a a Jpi Abonnementsprijs voor Alle brieven en in te zenden. van mr. van Houten zien bevestigd, dat het in Neder- lan geluk met dezen opmerkzaam er lijk geen Spartaan ’t hoofd te stellen Misschien ligt hierin voor de conservató een van Houten, al g— vergelijking mank anders behandeld Houten verdient. Bij het optreden we den regel weer 1 land „iet mogelijlt is bionM te komVCi onder conservatieve vlag. Daarom, mr. van Houten, wat we U dringend verzoeken moeten, verlos ons pleeg raad mot eigen ervaring - verlos ons zoo spoedig mogelijk van het census-kiesrecht. Gij weet het, dat de radicale vlag buiten de haven wordt gehouden door de census-kiezers. In naam der vrijheid, help de democratie een weinig, en hef de quarantaine-maatregelen op, voordat de buitengeslotenen den ingang met geweld forceeren. V“” BEKEN DMA KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, 2 JulM8P75derQ/li%n/ Gn 7 der Wet vau J Juni 187ö, {Staatsblad no. 95), tot reneline- Hnmet toGzlcbt blJ het 0Prichten van inricK Ye™»r’Xk“ S0"*“r’ “hade °f l™» f ?refgen ter openbare kennis, dat ter Secre tarie dei gemeente ter visie is gelegd, een ver zoek met bijlagen van JOHANNES RIJPKE- MA, Koopman, wonende te Sneek, om vergun ning tot het oprichten van eene SLAGERT T en^ZOUTEBIJ VAN VLEESCH fn het gebouw, staande aan de gracht bij de IPom- derbrug alhier, Wijk 15, no. 106, kadastraal bekend gemeente Sneek, Sectie A, no. 1154 da??L°%Zaterdag dea 9 Juni 1894> des “id- da^s te 12 uren, ten gemeentehuize gelegenheid zal zyu, om tegen die oprichting bezwaren in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten en dat zoowel de verzoeker, als zij, dm bezwaren hebben in te brengen, gèdu- tende drie dagen vóór ovengenoemd tijdstip ter Secretarie der gemeente, in de gewone bureau- uren van de ter zake ingekomen schrifturen kennis kunnen nemen. Sneek den 26 Mei 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. UIT D E PERS. t\yCA-Ll^eïaal' 11Gt °,rgaan van de liberale frac- tiei.dlG bet meuwe kabinet formeerde, wijdt eemge aandacht aan de kiesrechtuitbreiding, \Q wachten van den heer Van Houten. „Hoe dat ontwerp-Van Houten luiden zal weten, wij natuurlijk niet, schrijft het blad’ 5“’^ er van kunnen wij toch nu reeds met zekerheid voorspellen. Allereerst dit: dat het ons brengen zal een ruime uitbreiding van kies recht En voorts: dat daarin met ernst ge- zocht zal worden naar kenteekenen van ge schiktheid en maatschappelijken welstand. Zeer zeker zal men in dat ontwerp positieve kentee- kenea te lezen krijgen, zal men een attributief nn? ^eascben de beboudende partij van harte 1 renegaattoch moeten we op maken, dat Alcibiades eigen- i was, maar bereid zich aan van wie hem wilden volgen. -.Jeve partij wenk, hoe zich te houden tegenover mr. - 1 Seven we toe, dat ook hier de gaat en Alcibiades weer moest worden als mr. van kiesrecht zien ontstaan. een groot voordeel, omdat wij scheid^ tussehlnVen Z1Cn ?Ct- cigeQaardi& onder- Het blad werkt deze denkbeelden no°- iets uit en vervolgt dan: trek0?anehotbfeelCn grondsIaS zaI de karakter trek van het toekomstig ontwerp-Van Houten ongetwijfeld zgn. Maar het al of niet breede keiïjke“ets^PnS T ZGer ®ubjeotief en betrek' kelijk iets, een nadere verklaring van wat wii daaronder verstaan - voor zoover zij na al wat ben nTnT- kiesbevoegdheid geschreven heb ben nog noodig moge zijn - volge hier: Te zeggen dat wij daaronder begrijpen eene regeling die zeer vele of alle geschikten tot de stembus toelaat, zou weinig afdoende zijn Want hoezeer loopen ook niet juist over Jdê vraag: wie geschikt is? de meeningen uiteen» Naar onze opvatting dan zijn slechts zij, m^ ook zij alleen geschikt, die geacht kunnen wor den in den gang van zaken belang te stellen eemge kennis van wat de publiek! zaak is te bezitten, voor onafhankelijkheid van meeting en meenmg-uitmg (stem) eenige waarborgen te hebben Evenzeer als het aantal van dezen aanzienlijken grooter is dan het getal der hu dige kiezers, evenzeer is het kleiner dan het aantal van alle mannelijke meerderjarige Ne- pvpn11]^8’ Het eene,te ontkennen schijnt ons even dwaas, even strijdig met de feitelijke toe standen ten onzent als het andere. J Nu kome men niet aan met het zoo vaak misbruikte grondwetsartikel dat de Staten-Geue- raai vertegenwoordigen het geheele Nederland- sche volk. Geen artikel wordt meer uit zijn verband gerukt dan dit. Daarin een vingerwl tenteZ°r de,samenstebing van ons parFement te lezen is „hinein-interpretiren" van wat de wetgever, die daarmede de vroegere vertegen woordiging der standen als zoodanig afschaffen wilde, nimmer heeft bedoeld. De consequentie trouwens van de door ons gewraakte opvatting zou zijn dat volgens de letter van dat art 78 ook vrouwen en minderjarigen, immers wen zeer tot „het geheele Nederlandsche volk’ be- hoorende, ten onrechte door den grondwetgever m in art. 80 dan ontkent wat hij in art. 78 vaststelt, van kiesbevoegdheid zijn uitgesloten De grondwetgever heeft gewild geschikte kie- mXnWw?eThlkt ZÖn’ moet de wetgever uit- aT’ YJJ hopen van barte en vertrouwen dat dit kabinet in de vaststelling van het cri terium slage.“ De heer Haffmans drukt in het Venl. Wbl zijn tevredenheid uit over het optreden van het nieuwe ministerie en met het gesprokene bij de opening. Vooral ten opzichte van de kies wet schijnt hem een steen van het hart goval- Hij schrijft „In geen geval moet men zich voorstellen binnen veertien dagen een nieuw ontwerp-kies- wet te zien. Bedenkt dat ditmaal ook het kiesrecht voor de gemeenteraden zal geregeld worden. Dit is van groot gewicht. „Vooreerst als waarborg dat de uitbreiding met te ver gaat, want roode Gemeenteraden zijn nog oneindig gevaarlijker dan roode Ka mers en roode Provinciale Staten, terwijl het Deze CO L EANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. stukken, uitgave of redactie betreffende, franco zal het antwoord een ander zijn. rekening gaan houden met van voorheen en thansmet zijn I !ni„ van vroeger en zijn ex- mdi1vidualistische van thans met zijn r'en m !n volksman> toen hij nog jong was, me zijn strijden voor kapitaal- ofmaxweU- aaudeelbezittenden. Hij zal een parallel trekken tusschen verleden fegenwoordigen tijd en daarbjj opmerken, enJ,Voorbeen een man van beginselen was, n nu door leeftijd, studie als anderszins is ver- V geraakt m het stroomgebied der kleur- tS’ozen, LE“daU Za? ZÖn antwGord na deze overwegin- J n aUder Z9Q’ dan Wat ook de zucht naar nUriteit en de eerzucht ingeven zouden sclien Ch ,popuIair te worden niet bij de men- laar Ti .kapitaal’ fatsoen en voorrechten, Kr A 7 blJ den sch°enmaker, den kleerma- !1- I t, Cn den gezeten werkman. s I L W,ensch daarom een kieswet te ontwerpen 16 meeden grondslag.’ ■Hiermee wordt nu niet bedoeld algemeen kies- r. gelijk recht voor allenook niet een £uwet gebaseerd op mannen met breede rug- Neen ik! Mr. van Houten zal een kieswet ontwerpen op breeden grondslag, zóo breed dat het funda ment onder het geheele gebouw doorloopt en stuit op den grondslag van het naastliggende gebouw om met dezen één fundament en één grondslag te maken. De tijd is er nu eenmaal voor, enne mr. van Houten heeft veel tijd noodig zijne Excellentie is nog te jong van jaren om te gaan rusten en wil nu zijn pensioen eerst nog verdienen. Zonderlinger rol als die van mr. van Houten is zeker niet vaak gespeeld in een staatsmans- leven. i In den storm, te midden der golven, vond hij vroeger zijn ideaal, de vrijheid. Thans zoekt hij die vrijheid in een vlucht- haven. Sic transit gloria mundi! Alles ter wille van een of ander dat niet wil weten van princiep of karakter. Het edele metaal is gaan roesten de zilver blank is gedoft en voortaan staan de aandeel tjes, mitsgaders derzelver houders, alsook de dividenden op den voorgrond. Met een pastoor ging hij op den bok, en reeds na een korten rit was het causaal verband er uit en mocht de heer Roëll mee in zijn naam den zegen van Boven afsmeeken op zijn fun- De pastoor heeft zijn (v. H.’s) af keer van de remplaceering zoozeer getemperd, dat deze zitting neemt in een Kabinet naast een kolonel, die zweert bij de heerlijkheid en de kracht van dit bespottelijk stelsel en opzienwekkend on recht. De groot-aandeelhouders der maatschappij tot exploitatie van niet-aandeelhouders, de garanten- vereeniging tot waarborging en verzekering van menschenuitzuiging, heeft hem, mr. van Houten, I overgehaald, toen men hem aan den overkant I alleen liet staan. Het klinkt Spartaansch, maar er is niets nieuws onder de zon dat couponschaar, bef en calot thans een veldheer aan het hoofd van hun armee hebben, die vroeger hun grootsten, gevaarlijksten vijand was. Niet waar Zoo deed ook Alcibiades. I Alleen moet dit gezegd tot eer van mr. van Houten, dat hij vrijwillig overliep naar den vijand, terwijl Alcibiades gedwongen werd en wanneer het zonde is renegaat te worden, is het verschil tusschen deze twee zondaars dat de een (Alcibiades) zonde bedreef en daarna renegaat werd, terwijl mr. van Houten rene- geerde en daarop zonde bedreef. Het is dikwijls moeilijk zich los te van zijn omgeving. Ook de leeuwerik raakt eindelijk vermoeid en daalt. Maar het blijft mr. van Houten’s vernuft of genie tot eer strekken, dat hij de levendigheid in ’t gesprek weet te houden, door op zijn tijd zijn eigen stellingen te bestrijden. Zoo doen studenten op een debating-club ook en algemeen wordt erkend dat deze methode zeer leerrijk en onderhoudend is. HOE IVU? Wie woont in een glazen huis heeft het voor- ree t oor ieder te worden opgemerktwie werkt in ’t openbaar wordt door allen op de vingers gezien. En wie een hooge plaats inneemt, loopt on vermijdelijk in den kijker. Daar zijn onze regeerders. Wat zij doen, hoe ze ’t uitvoeren, welke de G rijf voeren moeten geweest zijn en welke de ge volgen zullen zijn - dat alles wordt door het publiek of liever door de groote koningin, de Pers, bekeken, betast, bevingerd en beduimeld tot het oogenblik van oordeelen aangebroken 18 en het vonnis moet gestreken, een vonnis i a yna altijd straf inhoudt en gewoonlijk na verloop van tijd met gratie eindigt. Voor niemand ter wereld is het een aan<re- »ame gewaarwording te worden geoordeeld °in openbaar, naar de schaduwzijde, als een be schuldigde ook al voert men den titel „Excel lentie,” blijft toch in i - 1 leven om aan het publiek, of ervan, aangenaam te zijn. Ook een minister bezit ,zich dus gaarne populair. Zoo b. v. onzen minister van binnenlandsche daaT’ T.-TVai1 Houten’ de vraaS werd ge- iwilltn- °o 9 eU wenscb van het volk wil in- I damenteelen grondslag, hoi °eU Z°U hÜ fier’ja fier’ antwoorden, dat et voor den staatsman geen oneer is den po- itieken waan van den dag te weerstaan. I ömds de Wetenschappelijke Bladen deze uit drukking bezigden in een Belsch artikeltje, is ze C ver van Houten uitgestrooid cr een gevleugeld woord, die fiere emand die fier is. I Maar in de binnenkamer ran rur. van Houten Hij zal dan weer piju positie - communistische ideeën /is 18 I R AIT. ion iiioBissfflwsffli. SABER ■ws- ffl iDfflTmiHup rm lie r0 1- d. Il li- il- <je ke ag >er ns £8. nr, ith «vu UVU1 flUALCl- ieder mensch de zucht een groot deel

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1