fflBïfflfflllïïlllll(IJIIISSBiffSiWI[ Ut No. 43. N EG E N-E N’^'V E E R TIG WISSELWERKING. i IR94. S 'C'«,4 T'’’ r™” le"W’ 40 C“'*; Nationale Militie. W o IS’ J A. o- 30 M rc I. hi i Alle brieven in te zenden. zijn zak- art. 130 der te partij op gaat het in De maatschappij laat een deel van ons volk in zijn jeugd reeds verdierlijken. BINNENLAND. De minister van binnenlandsche zaken heeft ^wegende dat ten gevolge van het besluft van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, om noch den heer mr W. van Basten Batenbu noch den heer E. D. de Meester als lid dier Kamer toe te laten, een plaats in die Kamer is opengevallen, welke vervuld moet worden door een verkiezing in het hoofdkiesdistrict Eist bepaald 1 dat de verkiezing van een lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal in het hoofdkiesdistrict Eist zal plaats hebben op Dins dag 12 Juni e.k.2°. de herstemming, is die noodig, op Dinsdag 28 Juni daaraanvolgende. Bij de herstemming voor een lid der Twee de Kamer te den Haag zijn uitgebracht 5833 geldige stemmen. Gekozen werd deheerJ.M. Pijnakker Hordijk, 1. en V., met 2922 stem- opzichte “adn All!r J' 8’ Bevers> katk- en T., voelde m-™ blj de herstemming uitge- joelde bracht 3553 geldige stemmen. Gekozen is de heer J H.Donner, a. en V., met 1859 stem men De heer mr E. J. M. A. Reekers, kath. en 1. bekwam 1694 stemmen. Na den uitslag der verkiezingen on 26Anril werd berekend, dat er in de Tweede Kamer zouden zetelen 60 liberalen, 3 radicalen, 3 con servatieven, 24 katholieken en 10 anti-revolu- tionairen. Na de aanvullings-verkiezingen is de positie eenigszins veranderd. De anti-revolutionaireu zo n gestegen tot 14, nl. door de verkiezTngOï u8neea -en KatwiJk> en doordat graaf van Limburg Stirum, vroeger tot de conser vatieven gerekend, tot hen is overgekomen. Van de 14 zijn er 7 Kuyperianen en 7 Loh- manmanen. Het schijnt dat graaf Schimmel- ten aan de overzij gingen staan, maar over ’t ciin stkch°ontr-Z|Cr tegCn,over de democratische Sn dtO h bt-ng Onder het voIk> de aan zienlijke aristocratie onder de mannen van hoo- rnb-V?!Itle.iO' j °jk bllJft het blad bet moge- j achten dat de dreigende breuk nog geOn voklagen afscheiding is en dat vereenmin"- mo- gehjk bluft zelfs kan het zijn dat de 1S Leh man ei in slaagt de aristocratische groep tot overtuiging over te halen, maai nog veel nFet'°XrnheetCf| St(tndaard daaroP voorhand» niet waar het hier sociale stroomingen o-eldt „Neen - aldus besluit het - de klo^e die tusschen beide gaapt, ontstond (persoonlijke uit zonderingen nu daargelaten en ook ik afwach- t nade.re directie) door een verschil in op vatting van de diepste waarheden, doordat men op christelijk terrein een uiteenloopende rich ting volgde; door verschil van levensopvatting en levenspositiedoor anders gerichte antipa^ thieen en sympathieën; kortom, doordien men anders gestemd en gezind was. Nu kan men daarom elkander als broeders in Christus waardeuren en liefhebben; ook biedigen wat over en weder ondernomen wordt nSl^iik f61grn lnZ‘Cht de zake van Öods Ko ninkrijk te dienen; zelfs kan Jen b^lt?n.he*' verschil omgaan, elkander steu nen en hulpe bieden. Maar wat niet meer kan, is, dat ge in ééne actie saam zoudt werken. die innerlijke verdeeldheid bedekt met een eensluidende phrase, mist oprechtheid en daarom zedetyke kracht. Deze CO LRANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.- franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco DE PERS. De Standaard is begonnen het terrein af bakenen waarop de anti-revolutionaire i zich voorbands zal bewegen. Onder het i schrift „der Calvinisten roeping1* g een eerste artikel de positie der Calvinisten ten onzent na en de verandering die de laatste maanden ons hebben gebracht. Grondtoon van deze beschouwing is dat in de hoogere standen nog zeer weinig te bespeuren valt van de door werking der Calvinistische beginselen. Noch in zake het hooger onderwijs, noch op koloni aal terrein, noch in de quaestie der gymnasia noch in zake de scheiding van kerk en staat’ noch in de sociale quaestie, noch ten J van het kiesrecht, greep er werkelijke ineen- smelting van sympathiën plaats. Men er soms wel iets voor, wilde er soms ook wel een enkelen stap voor doen, maar dan toch al toos meer uit inschikkelijkheid, dan omdat men zelf Calvinistisch in zijn hart kwam te staan, en zoo ook waarlijk de zaken van land en volk van uit het Calvinistisch beginsel bezag. Een sprekende illustratie tot dat betoog leve ren de namen der Kamerleden der partij. Eener- zijds Graaf Van Byllandt, Baron Mackay, Ba ron Van Dedem, Jonkheer Lohman, en nu zelfs Graaf Van Limburg Stirum er bij. En an derzijds de korte, meer burgerlijke namen van Van Alphen, ’t Hooft, Kuyper, Lucasse en Se- ret. Wel geeft de Standaard toe dat er ook thans enkele mannen van rang en positie zijn die zich ook nu als kloeke trouwe calvinisten openbaarden en ook enkele burgerlijke elemen- II. In ons vorig artikel wezen we op den wis- Belenden invloed van mensch op maatschappij, B rn omgekeerd. We zouden nog terloops hier een betoog <>unnen inlasschen n’en dóplaise den heer de Beaufort dat onze maatschappij geheel het lood staat en de neiging openbaart, op den kop te gaan staan. V e zouden daartoe slechts willen wijzen op het allerdroevigst feit der circa 4000 strafvon nissen per jaar voor kinderen, die deels gebracht worden in gevangenissen, voor een ander deel ln zoogenaamde opvoedingsgestichten. Niet waar Geen droever aanklacht tegen pon maatschappij is denkbaar, zichzelve bewust r zijn dat de mensch haar product is, ook in re< elijken zin toe te staan, neen, zeg maar, Porzaak te zijn, dat een aanzienlijk deel harer fndividueele producten in haar midden bedorven korden. vei volgens uit haar midden te verwijderen n te brengen naar holen, waar alle goede jigenschap in den jongen mensch verloren gaat ?n de booze hartstochten opzettelijk en krachtig morden ontwikkeld. Is het niet, of men den tuinman ziet, die zich ichaamt over zijn eigen werk en de bloem, die “J Kweekte, overbrengt in een bed onkruid Die bloem heeft een bitter verwijt te richten teen den tuinman. j U’ de killderen des volks, de hoop des va- V ands, de bloemen die veredeld moesten gfoiden, hebben hetzelfde recht jegens de maat- •euappij, wanneer ze niet bij tien- of honderd- K" en, maar bij duizenden en tienduizenden ■orden overgeplant in de pestholen van gevan genissen of gesloten worden in de vuile en on erfelijke holen van groote steden, waar ze de oeventaal geleerd hebben voor de moedertaal, n waar ze wonen in huizen soms, die meer Pon denken aan oen varkensstal dan aan een Jenschelijke woning. i maatschappij, die zoo handelt, die de m -en doet bederven en er I o slotte de schouders over ophaalt, doet den- I en aan Kaïn, die zijn broeder vermoordde en I r verontschuldiging niet anders wist aan te -e?11 ?dan het bekende Ben ik “Üns broeders J moeten van dit onderwerp afstappen ■e meer hierover wenscht te hooren, verwij- •n we naar de uitnemende rede van den voor- Pttor der Alg. vergadering van de Maatschappij Nut van ’t Algemeen, Mr. Levy. |We moeten nog wijzen op iets anders. |üet klinkt wel zonderling, paradoxaal, maar ff is een feit, dat we hier willen noemen, dat gevangenis in onzen tijd de maatschappelijke |rfe verstoort. ■Uissez faire, zegt onze minister van binnen- Prfsche zaken. |De historie is, aaneengeschakeld als oorzaken I gevolgen, ongeveer deze Ze zendt die jeugd bij" het eerste vergrijp derh lan?in°dez^Gememi- ni e. k.des voormiddags te 10 ure dat aan dat onderzoek zullen behooren deel te nemen alle binnen deze gemeente gevestigde Mihciens-Verlofgangers voor zoover zij vóór den Isten April jl. in het genot van onbepaald ver lof zijn gesteld, om het even tot welke lichting zy behooren 6 dat de Verlofgangers, behoorende tot de lich ting van 1887 voor zooverre niet gepasporteerd ook verplicht zyn, zich aan het voorschreven onderzoek te onderwerpen dat de verlofganger bij het onderzoek moet verschijnen in uniform gekleed, en voorzien van de Weeding- en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van boekje en van zijn verlofpas dat, behoudens het bepaalde in wet op de Nationale Militie een arrest van twee tot zes dagen door den Militie-Comrnissa- ris kan worden opgelegd aan den verlofganger 1 die, zonder geldige reden, niet bij het onderzoek verschijnt; 2 die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige redenen, niet voorzien is van de hiervo- ren vermelde voorwerpen 3°. wiens kleeding- of uitrustingstukken bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden bevonden 4°. die kleeding- of uitrustingstukken, aan een ander toebehoorende, als de zijne vertoont. De verlofgangers worden herinnerd, dat de strafbepalingen van art. 144 der aangehaalde wet ten strengste zullen worden toegepast op degenen, die zonder geldige reden niet ver schijnen. Sneek den 12 Mei 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. UIT ,aser-v— togen haar orde naar de gevangenis, waar alle goede sprankjes verstikt worden. Laissez faire. Dergelijke bedorven individuen zijn gedoemd hun leven lang, althans een groot deel er van, in de gevangenis te slijten. Nog laissez faire Men geeft die ongelukkige schepsels nuttigen arbeid, om den stervenden geest voor den dooc te bewaren. Maar met dien arbeid wordt weer de orde in de maatschappij verstoord. Immers, wanneer die menschen manden vlech ten, zakken maken of kousen breien, worden ze de concurrenten van den mandemaker, den zakken- of kousenfabrikant. Toen ze vrij waren verstoorden ze de sociale-, de straatorde; de justitie ontnam ze de vrijheid uit naam der gerechtigheid en zond ze naar de gevangenis. Thans, in gevangen staat, verstoren ze de economische ordede justitie is hier echter machteloos. Haar arm reikt niet verder dan tot aan de poort. Zal de Staat er dan iets aan doen Laissez faire, zal mr. van Houten zeggen. We zeggen het hem gaarne na. Waarom niet zou deze regel gelden in de gevangenis zoowel als daar buiten Alleen dan niet, wanneer de gevangenis zal zijn geworden de plaats waarheen verhuizen allen die de economische orde zoowel als die de sociale orde verstoren. Dit is geen utopie. Het zal zoover komen het is slechts de vraag nog welke klasse daar toe gepraedestineerd is, de eerste of de vijfde. De vraag die onze maatschappij bezighoudt tegenwoordig is deze Gezien de economische wanorde overwegende de dringende noodzakelijkheid om herstel der orde te verkrijgen vraagt de maatschappij Wie verstoort de economische orde Is het de arbeid of het kapitaal? Is het Rothschild c. s. of de sansculotte Deze vraag dringt op antwoord, sinds de ge vangenis haar invloed uitoefent op de verstoring der economische orde. Is het niet een aanklacht tegen God, dat de maatschappij aldus de menschelijke gaven en krachten misbruikt, bederft en daarna onge bruikt wil laten De rechten van den mensch Laissez faire Eerst komt het kiesrecht nog en wel op ,breeden grondslag” I kennisgeving, BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op het besluit van den Commissaris der Koningin dezer Provincie van 7 Mei 1.1. Ie Afd en lief hebben van Gods Ko men op punten, waar loon denken I ^deelde kinderen laat 1 “i o ■IFS- i IDFIfflWMlD FOOR Dl Kfl Tl ■I lien

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1