Wï H Iffl Slltt M» Ei IDIWfflTIBUl) IMS N W Wt n ia» s> bekend m a king. I X" T’ r°"° parlementair. No. 44 NE ÖEN-E2ty_EE R TIGSTE 1894, A. A R Q- A N G-. I A rJT 12 JR -j. 3 «J U J. van i U I T DE PERS. van en sociaal- 3 .o r Alle brieven >n te zenden. hetgeen is voorgevallen op staat- maatscliappelijk gebied, meer in ’t zouden, gelijk in de genoegzaam gebleken is, door hun op m en - gcuieu, meer in 't deel dier partij meer op de roering, in alle partijen, in de Het Welt-erschutter nd evangelie wordt door oogen binnenland. De gewone algemeene vergadering der Libe rale Unie zal worden gehouden op Zaterdag m a ni<.aj8‘’ m-£et gebouw «Eensgezindheid” te Amsterdam. De agenda vermeldt eenvoudig het verslag omtrent den toestand der Liberale Unie en de werkzaamheden van het bestuur gedurende het jaar 1893; de benoeming van een Bij deze Courant behoort als Bijblad Feuil- leton-nummer 170. etnocraten. eerste is het einddoel eenparig de en eenheid der katholieke kerkbij I Deze CO TRANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.-franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco V~“ de laatsten de grootheid en eenheid der maat schappelijke samenleving. Beider streven had tot dusver een religieuse Strekking, althans een godsdienstigen achtergrond. 1 Bij de sociaal-democraten begint dit anders te worden. Na de bekoeling der eerste geestdrift is een practisch geneigd geworden. Het Welt-erschütternd evangelie wordt door hen meer bedaard en kalm onder de oogen gezien, en a] gelooven ze nog aan de eindelijke zegepraal van deze blijde boodschap, ze hebben begrepen, dat de zaligheid niet te verkrijgen is door het geloof alleen. Hun optreden mag een gelukkig verschijnsel worden genoemd het is een démenti aan het fanatisme en aan de dogmatiek, en herinnert ons in menigerlei opzicht aan de evolutie in de denkbeeldeu onzer oud-vaderlandsche kerk. Ook strookt het meer met onzen spreekwoor delijk geworden kalmen volksaard, zoodat het succes reeds te voren gewaarborgd is. Eu voor wat betreft hun program van actie, meenen we, dat daarmee zeer goed het voor- gestelde einddoel te bereiken is. Er wordt veelal aangevoerd tegen het optre den der soc.-democratische partij als hervor mingspartij, dat op den bestaanden maatschap- pelijken grondslag van het privaat bezit geen wezenlijk resultaat te bereikon is. Telkens, als we deze woorden lazeu dogmatische soc.-democraten, hebben we ons de oogen uitgewreven over deze argumentatie. Het is misschien erg onnoozel van ons, maar we willen het desalniettemin hier uitspreken, dat die maatschappelijke grondslag, naar onze meening, zeer goed geleidelijk is te wijzigen we hebben hierin dan ook altijd grond gehad voor onze opvatting dat de vergelijking van onze maatschappij mank gaat. Ging deze vergelijking op, het zou noodza kelijk zijn het gebouw voor de restauratie ge heel af te breken. Maar die vergelijking gaat niet op. De ervaring leert dat de wetgever in staat is het privaat bezit te beperken. Het komt er slechts op aan dat die wetge ver van goeden wille is en niet terugschrïkt voor het denkbeeld onteigening. Daarom begroeten we de nieuwe parlemen taire fractie der soc.-democraten, die de vorige week in de hoofdstad den eersten steen lei voor het gebouw de vereeniging, met belangstelling. Ze late zich niet uit het veld slaan door groote woorden zonder zin of door schrikwek kende vergelijkingen. Ze zal, we twijfelen er niet aan, de over hand krijgen op de onderste-boven idee van Domela Nieuwenhuis, die daarmee speelt in de kaart der conservatieven. Men mag er aan twijfelen of de tijd toerei kend zal zijn en de maatschappelijke toestan den het hervormingswerk niet zullen verstoren door een revolutie laat ons bedenken dat het stichten van een vreedzame maatschappij slechts door arbeid te bereiken is en dat het stichten van een soc.-democratische kerk een onding is, Het herstel van het gezantschap by den Paus weder aangeroerd, blijft nog hier en daar in dè pers aan de orde. Naar het Centrum verneemt, zijn bij het be stuur van het „Nederlandsch-Belgisch Zouaven- comite te Rotterdam van verschillende katho lieke kiesverenigingen in den lande bewijzen van adhaesie ingekomen op de motie, ter ver gadering van Zondag jl. aangenomen, waarmede het initiatief is gevormd tot een algemeene adresbeweging ten gunste van het herstel der legatie bij den H. Stoel. Uit een schrijven van den heer A. Nuyens in de Maasb. blijkt, dat de „Alg. Ned. Zouaven- bond reeds op den tweeden Paaschdag 1893 te Utrecht besloten had tot een petitionnement De vergadering droeg den heer Nuyens op een adres te ontwerpen. Op de vergadering van 2b December deelde echter de voorzitter mede dat hy competente personen over de adres beweging had geraadpleegd, en dat hem was afgeraden gevolg te geven aan het plan, terwijl bovendien het ontworpen adres te kras was gesteld. De heer Nuyens verklaart, niet nader op uitvoering van het besluit te hebben aange drongen, ook omdat het twijfelachtig was, of het adres in de Tweede Kamer wel voldoende on dersteuning zou vinden. De Maasbode, naar deze mededeelingen ver wezende, houdt vol, dat de kansen van adhaesie bg de regeering gunstiger staan dan ooit. Het blad is het met eens met de Residentiebode, die, bij alle sympathie voor de motie, toch gelooft, dat haar effect tot de vrome wenschen zou be- hooren. De Maasbode citeert daartegenover met levendige voldoening de meening van het Cen trum, gebaseerd op de dankbaarheid, die de regeenng den katholieken verschuldigd is, en hecht bijzonder aan de wijsheid en de gema tigdheid van minister Roëll, met wien de katho lieken, volgens het blad, in hoofdzaak te doen nebben. De Maasbode concludeert, dat het herstel der legatie nu geheel afhangt van de katholieken, die thans een passenden invloed kunnen uit oefenen en die daarvan dus ook moeten gebruik een anachronisme in ons keling en beschaving. BURGEMEESTER en WETHOUDERS Sneek, o en 16 dcr wet van w Juni {Staatsblad no. 95) Brengen ter openbare kennis: ,vllCiU 1°. dat bij Koninklijk besluit van den 4 ^jkelijke waarde heeft.’ Mei 11. no. 20, r - streden besluit van hun College van 25 No- wrmr a L v' n 2’ aan de Firma JAN HOU- WINK Gzn. alhier en hare rechtverkrijgenden van eene Technische-Chemische Fabriek op het perceel nndTSal b,ekend gemeente Sneek, Sectie C,’ óo1 “6I’ geJegen aan de Deeuw alhier bö on8 besluit van 31 Mei il aan JACOB TIENSTRA alhier, en zijne rechtver krijgenden, vergunning is verleend tot het op- t°neir Bakker^) in het perceel, kada- straa! bekend gemeente Sneek, Sectie B, no. 3083 staande aan het Grootzand Wijk 11 no 24 alhier. J Sneek den 1 Juni 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester BENNEWITZ, Secretaris. Het jaar 1894 is in veel opzichten een merk- 1 waardig jaar voor ons, Nederlanders. Let men op kundig en bijzonder liberale en anti-revolutionaire, maar ook in de katholieke en socialistische, dan mag men het jaar onzes Heeren 1894 in den letterlijken zin een „beroerd” jaar heeten. Wil men echter daarbij in ’t oog vatten, welke heilzame gevolgen uit deze beroering te achten zijn voor de toekomst, dan mag 1894 een buitengewoon gezegend jaar worden ge noemd. Immers, te nauwernood zijn we bloeimaand en einde, of de politieke kaart van het land geeft ons het beeld van een scheiding van wat met saam hoorde, een zuivering van wat slechts nauw doorschemerde, en een beslistheid in optreden, van wat zich tot dusver kenmerkte «oor angstvalligheid en besluiteloosheid, zoo groot, dat men in latere jaren met bewondering mt jaar 1894 zal noemen als het jaar, waarin «uidehjk en omhjnd de verschillende plannen werden ter tafel gebracht, volgens welke men e maatschappij wilde hervormen of niet her vormen, en waarin ieder zich verplicht rekende een keus te doen uit de projecten en mee te gaan op een der geprojecteerde banen. Belangrijk voor het land is zeker de schei- mö van de liberale fracties, waarvan de een •een democratisch program van actie en de ander een plutocratisch program van reactie, of heele- maa geen actie een program-folio met blanke bladzijden volgde de ontbinding eener combinatie van halve vrienden, waarboven toch verreweg de verhou- mg van heele vijanden de voorkeur verdient Ihe vijandschap belet niet, dat er sameu- mking kan blijven bestaan in de reactie, het erzet tegen alles wat zweemt naar onverdraag- aamheid op het gebied der consciëntie en van de strafwetgeving. Maar op maatschappelijk gebied is saamwer- ng tot wegneming van ongerechtigheden niet geluk om eemg positief resultaat te bereiken. Het geldt hier niet bloot een verschil in ooï lOTCr<jenstemmillg het einddoel, aJdltblJ de katholieke en socialistische ractien zich voordoet. De kloof ligt dieper, en geen sociale hervor- mg zou tot stand komen, indien de liberale e®ocraten daarbij do liberale conservatieven Qoesten te hulp roepen. Zij» die hulptroepen, matste jaren g* ‘assief verzet elke vooruitstrevende poging 1 terrein van den aanvang belemmere; ’gengaan. Anders is dit bij de katholieken aj dë rootheid met vernietiging van het be- I of, zoodra de nieuwe kieswet zijn, de eerste de beste kunnen worden, door met der zijn arm rond te wa; r - - op de sneeuw. Maar, opperbeste eeVoXdbHkrStaid Vüua werKen’ enaenkeens een oogenbhk rustig na, en dan zult gij tot het eigé: Xw°lS."'V Waar en wanneer geschiedt Om te beginnen moet iedere het geheim plaats hebben, want do wet“v'-- dnld Cn 8-ra? en d° °Penba« lening “iek ,Gelooft SÜ werkelijk, dat hft mos,elijk is ui het geheim duizend kiezers om viifÜdo11 't i Dat h<3t mo=ehJk is in het geheim vjfnondeid kiezers om te koopen Of zelfs ?a°inah vnld°frIfS Vyftig? zodanig aan- twarf nf do,ende zou ziin om een uitslag, dio zwart of wit zou zijn, rood of blauw te ma- oXDd’ dir bet.weFkelljk gelooven zal. Omkoopeiy ligt niet in onze zeden. Vu-e mab5u’ dat er maar schijn bestaan ',P“b“rS SC8lrea-'- Maar hoe geschiedt dan omkooperij Het is met hier te lande, maar elders voor tkomen, dat een minister zich liet betalen te^r^iTT816 töi v®rIeenen’ of dat een amb tenaar zich bevoordeelde door het verlceuen °ndei-schcidi^ doo^etge. of dal elter?1J-keuring van hweranciën, Uu ïn v Kamerlld zlJa meening verkoopt bij het opmaken van een commissie-rapport. J Hebben deze feiten iets te maken mei de grondslagen der kieswet? Hoegenaamd niete zij staan er geheel buiten, en wel om de goede reden, dat het hierbij alleen geldt de moraliteit 6 indlviduën> GQ met van een zeker aantal kiezers. Hoe grooter het aantal kiezers zal zijn, hoe minder de mogelijkheid bo3laat ,au omk^pert Hoe kleiner de kring van gegadigden hoe meer kans op knoeierij. 5 Het gevaar van omkoopen vermeerdert dus nurt, maar vermindert met de kiesrechtuitbrei- N-S mun dt ®taatkundige moraliteit, waarin Nederland zich thans verheugt, bewaren, men wanfOahet- kl.esr?ch,t dan zoo ver mogelijk uit, want daarin is de beste waarborg gelegen, dat wy die goede zeden houden. tijdperk van ontwik- maken. Het is treffend hoe weinig degelijke argu menten worden aangevoerd door d’e te'enstan- mentdier kiesrecbtuitbreiding. Maar één ar^u- dain de0^’/1 W1J T aldus 8cbreef dX aa„en de Telegraaf dat nadere besorel-ino- makkuVmdalhet als ^meenphats zoo "X tvofIt/vItocll zoo weinig Men zegt; de nieuwe kiezers zullen zich la- zoöd“T 1M d“! .WOTdt i ziin do oov=i aangenomen zou zijn, de eeiste de beste maar Kamerlid zou kunnen worden, door met een zak <nildeus on- der zijn arm rond te wandelen, en die om zLh heen te strooien als kruimels voor de mussehen tegenstander, laat dan toch eens werken, en denk eens uw argument zich tegen omkooperij omkooperij in ver- i i iO r !0 5 R COURAN1 O n ir o e r e 13 15 4 29 3 >5 J 15 I .5 .5 5 I '-«.i VYVIUl

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1