o ■ft Hï IBM SM. 1 No. 45; NJEGKEN-E N-V E E R T I Q s T E J A A, ROANS. 1894.! o o n i “K s”,0"rd-“ gen naaiu van het raadslid, 't welkeihot nJl 6 J LM. stukken, uitgave of redactie betreffende, Be terechtstelling de hedendaagsche billijk zijn in ons 1 s- bevolking aangegrepcn, om op tooneelmatige wijze te winnen orgaan gru- )0, a zeer 1 draak te f wie dit wil is misdadiger. ei er zco mag men vragen, langs dezen v. noodzakelijke of nuttige der doodstraf onze witz-bladen een dichter te aan* door „het De fiscus van Henry is aanleiding Deze CO Uil AN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS, Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco »n te zenden. zijn wel geen krachtige argumenten, die i men bewijzen wil een om het pu- te jagen voor mensehen als het medelijden op te deren. Maar duizendvoudig mag dan zijn voor die anderen, die menschelijke wezens, i wille of uit nooddwang maatschappelijke orde. Voor alles moeten we oordeel. We begrijpen de theorie van Henry c.s. niet. We keuren haar af als onmenschelijk maar wat Henry deed, doet de maatschappij zoo veel vuldig, dat hij, die op Henry de doodstraf wil de toepassen, de maatschappij moet veroordee- len tot een duizendvoudigen dood. Een drakenmoord zal men zeggen. A Ia bonne heure De maatschappij heeft veel trekken gemeen met den draak. Dien - -j sparen en Henry c.s. te doodstraffen een moordenaar, een kapitaal welijke van Van 1 tOt 4 regelB’ gewone letter, 40 Cents- voor eiken regel meer 7*h Cents. Bij abonnement is de prijs dentógXr V“°"™ard6“ 4>»r»mtrent Ie yernem» bj i Een beschaafde geweest van beschouwingen over de strafrecht- gem°ed Pleging in ’t algemeen en de doodstraf in ’t 1 wordt, ruwe straf prikkelt tot verzet in een samenleving, niet enkel wijl het van den mensch er door beleedigd maar ook, wijl de mensch steeds vraagt bij het straffen Waarom Waartoe Hoe meer dan het verstand verlicht wordt, des te boter zal het de oorzaak en het gevolg het publiek voor zijn denkbeelden. Het j schilderingen, voor hetgeen men werkt op het gevoelde bliek vrees aan 1 Henry c. s., de ander om L wekken met hen, die zoo cynisch worden af gemaakt. Als men iets wilde bewijzen althans, maar dat ligt niet in de bedoeling; men wil propa ganda maken voor denkbeelden, en de harten des volks zijn immers vatbaarder dan de hoof den En Iaat ons er billijkheidshalve nog bijvoe gen, dat het voor een persorgaan, dat voor het Publiek wordt geschreven, niet doenlijk zou zijn, deze quaestie theoretisch te ontwikkelen en uit te pluizen. De pers, onze pers, vraagt dus hoe men het Publiek in verstaanbare klanken zal duidelijk maken, hoe jammer of hoe gelukkig het is, dat hier te lande de doodstraf werd afgeschaft. En nu ligt voor de hand, dat men een beroep doet op het menschelijk hart. Is het niet zorgwekkend zoo vraagt de een voor het goedgezinde publiek, dat het aantal misdadigers, die het menschenleven voor met tellen, zoo toeneemt En de ander vraagt weer, of het niet een schande is, dat in onze beschaafde maatschappij op hoog bevel tooneeltjes worden afgespeeld op het schavot, waarbij een normaal mensch flauw Valt Maar naast deze twee vragen staat nog een derde. Is, zco mag men vragen, langs dezen weg het noodzakelijke of nuttige der doodstraf te )ewijzen of te bestrijden Hierop moet het antwoord beslist ontkennend »jn. Wel spreekt het hart mee bij de bepaling strafhet menschelijk hart stelt een grens Me afbakening der uiterste gestrengheid. naarmate nu het humaniteitsbegrip meer veld fInt> moet de gestrengheid der straffen afnemen. Wie het recht erkent op het leven, en den hensch waardeert als wezen dat op zielenadel 8 aangelegd, kan geen vrede hebben met straf- en’ als vorige geslachten hebben toegepast, en ■°mt in opstand tegen de toepassing der dood- traf. Hij zachtere zeden behooren geen ruwe on- ‘enschelijke martelingen, en omgekeerd. Maar er is meer wat ons brengt tot de stel- 'Dg> dat de strafwetgeving als elke andere wet- Jeving gelijken tred houdt in ontwikkeling met der maatschappij. bijzonder. In de pers hier te lande heeft ieder r- nog eens zijn standpunt toegelicht en het 6.„- Henry’s misdaad, of wel het af- i der 8traf iu ’t oog kunnen vatten. huwelijke bij zijn executie aangegrepen, om En 1111 zou het immers een groote beleedi- gmg zijn, onze hoogbeschaafde en verlichte j negentiende eeuw aangedaan, wanneer wij wilden aannemen, dat de misdaden van Henry c. s. bloot te wijten zijn aan deze misdadigersdat de maatschappij hierbij haar handen in onschuld kan wasschen en de vergelding der misdaad moet gegeven worden door den misdadiger alleen. Die onderstelling is te naïefniemand wil aansprakelijk zijn voor haar absolute waarde. Het komt er dus op aan uit te maken, in hoever de misdadiger schuldig is en tot op welke hoogte de maatschappij hem moet vrijpleiten. Van dit standpunt beschouwd, is de doodstraf, de kapitale straf, reeds veroordeeld de strijd der meeningen loopt nog wei over het mindere of meerdere, maar de doodstraf is uitgesloten. Bij dezen strijd moet het belang der maat schappij en dat van den misdadiger worden overwogen er dient nu gelet te worden op de gevolgen der straf. Alzoo komt bij de beoordeeling der misdaad voor den rechter een tweetal vragen te beant woorden de eerste Is de misdadiger aansprakelijk de tweede In hoever is hij gevaarlijk voor de samen leving Wij mogen ons hierin niet verder verdiepen en laten de beantwoording aan den lezer over. Slechts deze opmerking nog aan het adres der humaniteit, die de doodstraf afkeurt, op grond ook hiervan dat de eene mensch den ander niet mag onthalzen. Erkent de maatschappij in deze overweging inderdaad het recht op leven voor den mensch P Immers ja Wanneer toch iemands leven niet mag wor den aangerand, door niemand, ook door de maatschappij niet, dan ligt daarin opgesloten dat de mensch een onvervreemdbaar recht heeft op eigen leven Welnu, dan ligt in deze erkenning een be schuldiging jegens de maatschappij, die het le ven van duizenden barer leden voor niets telt en verwaarloost, neen stelselmatig doet verlo ren gaan terwijl ze bij die tallooze ongeluk- kigen niettemin het recht op leven aanneemt. In een staat dan, waar laat-maar-waaien aan ’troer zit, is de doodstraf te verontschul digen waar het zelfzuchtig conservatisme in den vorm van plutocratie of aristocratie de teu gels voert, leidt de consequente doorvoering van des koetsiers beginsel tot het toepassen van de doodstraf. Henry is gevallen; we i voelen met den jongen man, ging, hoe dwaas ook, zich opofferde welke zich opofferen ter randsteden zonden aan den burgemees- van de hedendaas-sche X bnef waarin zij verklaarden geen be stolene raadszittingen meer te zulten Enen i XnachtnietgeV°nden WaS hlJ die geheimen De heer J. Waale werd alsnu den 11 Mei als getuige voor den rechter-commissaris mr staand stul Ellemeet, ontboden, die hem boven- sraana stukje voorlas en vroeg of hij daarom trent inlichtingen kon geven. De heer W ver klaarde dat stukje voor zijn rekening te nemen da°tesiT-deidie rechter’commissaris: „laten wij -e we?wa? in m°Ot VerteiIen Daarna “rXoht"o?r T” atung der rechtbank en daar hij weige’Ü's da?j2e^ rechter hield hem echter gevangen omdat hii werd r-Swa11 hJj zeggen wiIde-“ Eindelijk nl 'ij W°eus,daS 16 Mei ontslagen. J De heer Waale, die aldus 5 dagen in de o-b- vangenis heeft doorgebracht, is van oordeel on wettig gegijzeld te zijn. Voor ’t oevaI dat hii wettig gegijzeld werd, dan was in ieder geval de reden voor gijzeling vervallen toen hij “den peisoon had genoemd, zoodat hij dan no^ altijd vier dagen onwettig van zijn vrijheid is bmwfd Sr elkeoZJZeh ÜL0pt de vnJfaeid eiken bur- gei elk oogenbhk gevaar en staat ieder bloot te.tïe\-enkie ™.rmo?den van een rechter van instructie, dat hij wel meer van eene zaak kan weten in gijzeling gesteld en gehouden te den terwijl evenzeer de vrijheid der JJdele klank dre,St te worden, wanneer ieder kan,word®n gedwongen door gijzeling te openbaren hoe hij aan een of ander bericht tSnnekOmeU’i am'a dat berickt °P zelf vol komen onschuldig, zooals in dit geval Om deze redenen wendt hij zich tot’de Ka mer, met eerbiedig verzoek te willen bevorde- i en dat maatregelen worden genomen dat de vrijheid van eiken burger en van de pers niet in den vervolge op dergelijke wijze kan wor den denkbeeldig gemaakt en dat worde afce- keurd de wijze waarop hij is behandeld. Naar men aan de Haarl. Cl. meldt wordt een gerechtelijke vervolging ingesteld tegen den bur emeester der gemeente Graauw (Zeeland) die bij de benoeming van het hoofd der school opzettelijk stembriefjes valsch heeft voorgelezen om daarctoor zijn candidaat gekozen te zien De gemeenteraad van Maastricht heeft afwii- SndntThlw°a eien aanvraSe om toelating van een meisje tot de lessen van het gymnasium De afwijzmg geschiedde uit overweging, dat deeinvoeri^eU d<3r Maastrichtsch^ bevolking VaQ ?en.gemengd stelsel noodza- kclyk noch wenschelyk maken. De bedrijfsbelasting heeft deze week geïnspireerd. De Spectator geeft ons bcu U1CUI schouwen, m verrukking gebracht avondrood, dat zinkt in ’t nevelbed“. kennisgeving. De BURGEMEESTER der Gemeente Sneek. brengt ter openbare kennis, dat het 4e Kwar- taalsch kohier no. 7 en 4e Kwartaalsch kohier no. 8 (halfjaarsch) voor de belasting op het iersoneel, alsmede het Suppletoir Kohier van et i no' 5 dezer gemeente, dienst jaar 1893/94, door den Directeur der Directe Belastingen te Leeuwarden gearresteerd den 30 n-l 'Puid ^94, aan den Ontvanger der Kijksbelastingen te Sneek ter invordering is ter hand gesteld en dat een teder verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Sneek, den 5 Juni 1894. De Burgemeester voornoemd. ALMA. BINNENLAND. De uitgever der Zicrikzeesche Nieuwsbode, de heer Jac. Waale, werd, gehjk wij onlangs meldden, eemge dagen in gijzeling gesteld. Hij heeft thans naar aanleiding van deze vrijheids beneming een adres gericht aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daar in dat adres nog eenige mededeelingen voorkomen over de zaak in quaestie het openbaren van geheimen uit in comité gehou den raadszittingen te Zierikzee nemen wij uit het ons toegézonden adres een en ander over. Nadat op 4 Mei jl. de gemeenteraad van Zierikzee begonnen was met de behandelino- van net kohier van den hoofdelijken omslag” wist reeds enkele dagen later een ingezetene te’ vertellen dat hij verhoogd was, hetwelk hii aan ieder met grooten ophef verkondigde er bij voegende dat hij ’t wist van oen lid van den raad. Het lag voor de hand, dat vete leden van den raad het verklappen van zulk een ge heim door een hunner hoogst onaangenaam vonden. Op 9 Mei werd weder een besloten raadsvergadering gehouden. Wat daarin o-e, sproken is, en of er gesproken is over de ver- klapping van geheimen is natuurlijk een ge- heim, doch in het nornmer van de Zierikzeesche Nieuwsoode van 10 Mei kwam het navolgend bericht voor: „Indien er zoogenaamde geheimen geopen- mogen medelijden ge- baard worden, zoeke men voortaan den schul- w, die uit overtui- dlge m.et blJ het ambtenaarspersooneel, noch in l onofferde voor an n raadszaal, noch op de bovenzalen, waar men i opoüerae voor an- hem heden ook zocht, maar ia dea welbe- wor- pers een door gijzeling «■s- ffl wwnffiwiHUD rm de >-■ IK 't. i ia 6 16 ■d Ol ie r Is* st ut te ke w- en d. iet an an ol- el* an sn- -■ la- jr. S O BK BR C O IJ R A A T.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1