No. 46 1894. Loting Schutterij. «J u i. T. wordt de distel meestal a a- sn 10 a a 0. t. 0 .1' Abonnementsprijs voor 8 maanden fl. Alle brieven en in te zenden. Er is wel weet er zijn in het jaar 1869, terwijl daarna dadelijk onzent zal worden overgedaan tot de. wiIjM*,, - het Koninklijk Be- I en met j herstel overeenkomstig art. 4 sluit van f' ingeschrevenen 1868. E U G E N S, geen regel of de vernuftige mensch De natuur is zoo rijk wereld biedt zoo’n een regel zonder uitzondering ter zake zij- i partijen -Jze verwijdering niet te voorkomen zoo gevraagd aan den eenen kant, waar men waarheid liefst verbloemt of inwikkelt. >n de andere zijde staan de zoogenaamd «’Uitstrevenden, de democraten, die niet Zoomen de waarheid onder de oogen te zien maar wel de minder vooruitstrevende KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen ter kennis van de be langhebbenden, dat de alphabetische naamlijst van de personen, die in dit jaar aan de loting voor de Schutterij moeten deelnemen, ter visie zal liggen ter Secretarie dezer gemeente, van Zaterdag den 9en tot en met Maandag den 18en Juni a.s., des voormiddags van 9 tot 12 uur dat de loting zal plaats hebben ten Raadhuize op Donderdag den 28 Juni daaraanvolgende, des voormiddags elf uur, voor hen die geboren 1 de leugen der verbloe- een uitzondering op te vinden. aan afwisseling en de overvloed van variëteiten, overgegaan tot de naloting der J 1 van LU 21 Maart 1828 (Staatsblad --U van de jaren 1860 tot Wordende ieder ingeschrevene - om bij de loting tegenwoordig te zijn, en, rede- geven. Sneek, den 8 Juni 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester BENNEWITZ, Secretaris. UIT DE PERS. De vraag of het verschil dat in de rijen der liberalen bleek te bestaan over het kiesreeht- vraagstuk tot een nieriwe par tij formatie zal lei- den, is in den laatsten tijd herhaaldelijk be handeld. De Nederlander, het orgaan van de Kerdijk c.s., is van meening, dat het er toe komen moet en wijst op de houding, ook na de verkiezingen door de N. Boft. CL aangenomen. Ooz de Arnh. Ct. is van oordeel dat de her- eeniging der beide fracties buitengewoon moei- yk zoo met onmogelijk zal blijken te zijn, daar bij elk aan de orde komend vraagstuk van prac- tische politiek, bij elk onderwerp van wetgeving het verschil van opvatting aan ’t licht zal ko men tusschen de conservatieve elementen en den vooruitstrevenden liberalen kring. Daarentegen werd door het Vaderland t welk bij den jongsten kiesrechtstrijd met on- verzaakte kracht heeft gestreden voor de plan* nen oer vroegere regeering en de breede uit breiding van het kiesrecht betoogd, dat het juiste oogenblik om een beslissing te nemen nog niet gekomen is. Wij hebben op ’t oogen- bhk een kamer ad hoe, wier taak het is een kieswet te maken en een paar financieele her vormingen af te doen en de practische vraag van het oogenblik is, welke houding men tegenover dit kabinet zal aannemen. Gaarne zou het blad gezien, hebben, dat eenige vragen tot de nieuwe regeering waien gedaan nopens haar plannen maar nu dat niet geschied is, doet men ’t best den Joop der zaken af te wachten. Op dit oogenblik is er maar een practisch programma van staatswerkzaamheid, namelijk het in de openingsrede ontrolde werkplan der regeering wie zich als partij wil formeeren, behoort daar voor of daartegen stelling te nemen. Kunstmatig.bijeen te houden, wat niet bijeen hoort, wil het blad niet en het erkent het als een fout van onze oude partijformatie dat zij was gebaseerd op overeenstemming in de philo- sophische of religieuse opvatting omtrent de grondslagen van recht en staat, zonder dat zij die dus door een belijdenis werden bijeenge houden, omtrent practische vragen van staats beleid tot eensgezindheid waren gekomen. Ook vindt het blad de neiging tot splitsing in fraction, die zich meer en meer in de par tijen in de moderne parlementen openbaart, alles zins natuurlijk en te billijken. Maar er zijn aan die neiging tot splitsing in kleinere groepen van gelijkgezinden toch ook gevaren verbonden. O. a. dit, dat men, zich vereenigende om een bepaald programma, zich tevreden stelt met schijnt, voorwaarderen fraaie algemeenheden, waarbij geen rekenin^ I waaraen zullen gehouden wordt met de practische werkelijkheid en het in de gegeven omstandigheden meest be reikbare. En voorts ook dit gevaar, dat men, 1 zij het ook met de beste bedoelingen, de belangen die men voorstaat, niet genoegzaam toetst aan het algemeen belang. franco per post ƒ1.25. stukken, uitgave of redactie betreffende, franco vo<l ell Van 1 tOt 4 regds’ gOWOne ^er, 40 Cents, belan o JCenhi- BÜ abonnement is de prijs den uitgever. oorwaarden daaromtrent te vernemen bij Maar Kipling The drawback of collecting dirt in one corner is that it gives a false notion of the filth of the room. Het vuil in een hoekje gezameld, geeft van de netheid der huisvrouw een te ongunstigen indruk. In ons gewoon dan zeggen”. ^oor de minder ontwikkelde schare, wier voelhorens niet zoo fijn en doordringend zijn, is f woord van inkleeding en opsiering een sta in e weg; in die kringen vraagt men de waar heid naakt. En gelijk in andere opzichten wordt in be gaafde kringen ook deze neiging of hartstocht an het domme publiek moer nagevolgd. is inderdaad tegenwoordig een strijd van meemng over do vraag hoe men de waarheid e borde zal brengen; die strijd is merkbaar op gebied van kunst en letteren zoowel als in praktijk van het dagelijksch loven. ve kunnen thans over de oorzaken van dien geen verder onderzoek aanvangen. Constateeren we daarom, dat de leugen der ^oeming meer en meer wordt afgevallen, ’«wijl de realisten in aantal vooruitgaan. ok op politiek terrein merkt men deze af leiding der groepen. om maar een voorbeeld te noemen, is ®z-r dagen niet opmerkzaam gemaakt op de eurmg in de liberale- en de anti-revolutio- mi re j- Is de: rordt e dat nor uniformiteit door de natuur gewraakt en door de wereld als regel ter zij gesteld zou worden. Zoo wordt in de natuur ons oog getroffen oor netheid en stoffigheid, en in de wereld der menschen rondziènde ontmoeten we er, die angst vallig rondwandelen om de rondvliegende stof- deeltjes te ontwijken, en andere, die het gebruik van kleerborstel of schuier niet goed kunnen achten. Zoo ook zijn er uitzonderingen op den regel, dat zij die het volk willen voorlichten op gods dienstig of politiek terrein, van kansel of ka theder of wel van uit het redactie-bureau eener courant, rondweg hun meening verzwijgen en ue waarheid verbloemen. Er zijn er die waarheid en niets dan waar- ieid willen spreken, maar hun aantal is niet groot. Moet noodzakelijk een hard woord er uit, dan l omgeven door een bloe menkransje, zoodat niemand er zich aan steken mag. En voor fijnvoelende naturen is die inklee- ding geen beletsel om toch de prikkels te voe len van de stekelplantbij hen wordt zoodoen de het doel getroffen. parlement bijv, is men niet anders i aan deze wijze van waarheid waarheid, naakt en bloot. En op economisch gebied is het niet anders. Er wordt zooveel vertoon gemaakt met ge- 1 vrees voelen opkomen, door die houten pronkstukken ver- j wend en verlengend te zullen worden. Vat er aan te doen Natuurlijk, allereerst af keer er voor gevoelen, dan afkeuring er over uit te spreken en eindelijk onze afgunst te openbaren jegens hen, die een echte, ware ham op schotel hebben. Doen we het, dan staan we al spoedig niet meer alleen want allen, verreweg het meeren- deel van die pronkers, walgen van hun leugen- masker en gevoelen in stefeds sterker prikkel de lust om het ding van zich te gooien. En ook andere klassen van menschen wer ken hier mee zij, die de waarheid willen zon der meer, staan niet alleen realistische lectuur is gewild bij hoog evenzeer als bij laag de rijken en machtigen, die verpoozing van genot zoeken in lectuur, zeggen het, zoo niet allen, dan toch velen, den Duitschen filosoof Nietzsche na ,Van al het geschrevene boeit mij alleen wat iemand met zijn bloed schrijft. Schrijf met bloed en gij zult ervaren dat bloed geest is." Nog een voorbeeld van economischen aard. Coöpereeren, samen werken, is aan de orde van den dag niet het minst de mannen van het persoonlijk initiatief, de voorstanders van onbeperkt individualisme, coöpereeren dat het een aard heeft. Oorzaak van deze tegenstrijdigheid in een en dezelfde persoon is de behoefte naar waarheid. Individualisme en vrijheid zijn wel heerlijke zaken, maar het stof blijft er zoo licht aan kleven. Wat men er aan doen kan, is vaak het stof er af te nemen en ze te poetsen en dit ge schiedt dan ook dagelijks. Het stof wordt schier iederen dag in onze maatschappij afgenomen en bij elkaar gestoft. en we besluiten met dit citaat van nieuwe partijvorming bijzonder om- achtig zijn, wil men die klippen vermijden. De heer Haffmans is* het ecus met De Tijd. 1at d® beweging die thans weder opduikt tot van het Acderlandsch gezantschap bij den Paus, al zeer onhandig is geleid. Door den eisch te stellen aai het nieuwe liberale Ministerie dat toch ontstaan is door de krachtige medewerking der katholieken", pro voceerde men letterlijk de tegenstanders tot den kreet: ziet gij wel waar het heengaat! De Roomschen beginnen nu reeds den baas te spelen en aan het Ministerie de wet te stellen. Ln gy zoudt er nog meer kiezen? Dat nooit. Dan liever Takkianen als Donner en Hordijk i «er Ba?mans noemt „ijver voor de goe de zaak hier dan ook „blinden ijver die de beste zaken bederft." De Zouaven hebben met hun motie over het gezantschap alleen be werkt dat het zwarte spook" weder te voor schijn is gehaald en de heeren Bevers en Ree kers met gekozen zijn. „Kon men er niet een paar dagen mee wachten?", vraagt de hoer II. in ,andere yom’den men wete den tijd af te wachtenwie weet of die niet weldra komt In de Vragen.des Tijds betoogt mr. 8. J. L. van Aalten uit Rotterdam, dat do hr. Gleichman en dr. Mees een „staatkundige ketterij* hebben gepleegd, door hun weigering bij de jongste verkiezingen, om zich uit te laten over hun instemming met de motie van liberale kiesver- eenigingen betreffende de kieswet, en wel op grond dat zij hun overtuiging niet wilden vast leggen aan (of zich voegen naar) een door an deren gedicteerde verklaring. Mr. v. A. beroept ziea op prof. Buys’ woorden„Zonderlinge beweung inderdaad men wil dat de kiezers zoeken naar gelijkgezinden en toch zouden zij omtrent de gezindheid der voorgedragen candi- daten geen inlichtingen mogen vragen," en dat eene ontbinding, even als periodieke verkiezin gen, het middel is „om het onmisbaar verband tusschen kiezers en gekozenen te handhaven." Het „onafhaukehjkheidsgevoel meent mr. beeft beiden heeren parten gespeeld." Zij hebben vergeten, „dat niet door de kies- veieemgingen een bepaalde verklaring gedicteerd werd, maar den candidaten eenvoudig hun o-e- voelen werd gevraagd omtrent het vraagstuk, waarover tusschen de regeering en de meerder heid der Tweede Kamer een conflict was ont- staan. De Midd. Ct. knoopt aan deze beschouwing nog een betoog vast met het oog op de nade°- rende vergadering der „Liberale Unie". Zij wenscht dat daar de punten van verschil zullen worden behandeld. Het gaat niet aan om tegen over een der voornaamste vraagstukken van den dag een struisvogelpolitiek te volgen om, waar men feitelijk de krachtigste is, de zwakste en de meest toegevende zich te toonen, om door al te groote toegevendheid een schuld op zich te nemen, die niet bestaat. sphïkLrtl tegen al te groote in- Ln, Vkhe.ld- ,Niet ZIJ, die met het bestuur dei Unie zich beslist aan de zijde der vorine regeering schaarden, hebben fouten begaan, maar s^hibJ conseryatl/diberalen, die nu, naar het r --stellen om in net verband te blijven. Reeds voor het oogenblik dat de liberale regeering met den heer Tak van j Poortvliet aan het roer kwam, in 1891, stond uitbreming van het kiesrecht tot aan de uiterste g ens van de grondwet als nummer éen op het program waarvoor door het gros der liberalen lu ie gegeven ei^heien e.ee tea S Kï 1 die, integendeel, van ___o ming hun bekomst hebben en aandringen op schilderde hammen, dat wij de opgeroepen, vrijstelling hebbende, die 'k’dan op te j MiuiSZ - Deze «3 b in maissifff sub. r o 6 16 i i j- .1' z. L<?7„«7OA7„^ no_ g) Unifnrmihrni Jaa» t

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1