71 KtNlWS- H1NKRTIKT1I-BUB NOB BE 1 fflllBTl ffl UW mOMIMHï Si te s. W s m S I dat aan dat onderzoek zullen behooren deel te. nemen alle binnen deze gemeente gevestigde Miliciens-Verlofgangers voor zoover zij vóór den 1 sten April jl. in het genot van onbepaald ver lof zijn gesteld, om het even tot welke lichting zij behooren 48 to “t >bro"-7 i - ■X No. 47. N E G E N-E 1894. i Nationale Militie. Wl BI 1 BK. N-V E E R T I Q S T E JAARGANG}. I ‘Ï”T"|d“"r 13 J SJ I, DE PERS. U I T Alle brieven in te zenden. op, hoe deze al naar KENNISGEVING. BURGEMEESTER eu WETHOUDERS der gemeente Sneek, Deze CO l'RAN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.franco per post 1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco A fö--- k Samenwerking tusschen gelijkgezinden en Een beschouwing, door het Utr. Dagblad ge wijd aan den staatkundigen toestand na afloop der verkiezingen, wordt met de volgende op merkingen besloten Indien er éen les is te putten uit den uitslag van de naverkiezingen in verband met dien der algemeene verkiezingen, dan zou het een les zijn, die voor- en tegenstanders van finale kies- rechtuitbreiding beiden zich ten nutte kunnen maken: deze nl. dat geen der beide partijen zich kan beschouwen als de tolk bij uitnemend heid van de openbare meening en dat zij daar om gezamenlijk in overleg dienen te treden om te komen tot een regeling van een kiesrecht, die inderdaad uitdrukking geeft aan hetgeen de meerderheid des volks op dit gebied wenscht te zien tot stand komen. Het woord, door den heer Farncombo San ders in den afgeloopeu zomer bij de algemeene beraadslagingen over de kiesrechtontwerpen tot den minister van binnenlandsche zaken gericht, waarin hij de hoop uitsprak, „dat de minister zijnerzijds begrijpen zal, dat waar gemeen over leg gevorderd wordt, het toegeven niet kan ko men van de eene zijde in alles“, zal, naar het blad hoopt, wanneer straks deze zaak weder aan de orde komt, het richtsnoer zijn waardoor men zich over en weer laat leiden om te trach ten tot overeenstemming te komen omtrent een regeling, die althans voor de meerderheid aan nemelijk is. ADI ERTEN£1ËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; vooi eiken regel meer 7 Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. den achtergrondde menschen slaan de han den ineen. Coöperatie is een uitvloeisel van het besef dat wij, elk op zichzelf als eenling, met de grootste inspanning onzer krachten, tot geen of nauwlijks zichtbare resultaten komen. Coöperatie strijkt den duivel der zelfzucht de haren glad en geeft hem een fatsoenlijk aan de zeden en eischen des tijds en der humaniteit beantwoordend voorkomen. Coöperatie is de voorbode van het ware ge meenschapsleven der geheele maatschappij; wat ons deed uitzien naar coöperatie was onze zwak heid om aan onze individueele lusten te vol- ten en eenheid sympathie. Coöperatie schuift vijandschap en veete op In haar jongste nummer heeft de Liberaal, het orgaan van de fractie der liberale partij, dat in de heeren Van der Kaay, Van Hou ten c. s. haar woordvoerders, thans haar ver tegenwoordigers in de regeering heeft, haar ver wondering betuigd over ’t feit, dat in de Twee de Kamer geen inlichtingen zijn gevraagd over verschillende punten, de jongste staatkundige crisis rakende. Het blad scheen van meening, dat vrees voor onwelkome onthullingen de vrien den van den heer Tak had weerhouden hun stem te doen hooren. De vragen zouden wel eens wedervragen kunnen uitlokken, in ver band bv. met de zonderlinge mededeeling, door een lid der Eerste Kamer gedaan, nopens ze ker protocol of compromis, betreffende een even- tueele ontbinding, tusschen de ministers opge maakt. Ook kon meteen worden gevraagd „Waarom hebt gij uw ontwerp door uwe hou ding tegenover het amendement-De Meijier, dat gij toch wist, dat aangenomen zou worden, on herroepelijk doen vallen, en, zoo gij dat deedt in de hoop, dat een ontbinding der Tweede Kamer u een volgzame meerderheid zou geveu, hoe is het dan mogelijk geweest, dat gij om trent de stemming der kiezers ten opzichte van een wetsontwerp zoo volmaakt onjuist waart ingelicht Waarom hebt gij, op zoo onbetrouw bare inlichtingen afgaande, het parlementaire leven van uwe vrienden in gevaar gebracht, zonder eenige vrucht. Waarom de liberale par* tij in tweeën gedeeld, zonder iets anders te ver krijgen dan dat uwe ontwerpen te eenenmaio van de baan zijn De Liberaal is blijkbaar van oordeel, dat angst voor onthullingen de vrienden van de vorige regeering tegenhield. Het Vaderland meent den indruk, dien dat artikeltje maakt, het best te kunnen weergeven door een „jelui durft niettegenover den te genstander. Den bitteren toon, die er in door straalt, noemt het zonderling. Nu de ontbin ding mislukt is, nu Tuk van de baan is ge raakt en zij de meerderheid hebben, kon men zich wel moeite voor eenige edelmoedigheid geven. De eenige verklaring, die het Vad. er voor kan vinden is, dat de heeren zich eigenlijk zoo onbehaaglijk met hun overwinning gevoelen, dat zij verlichting moeten zoeken in eindeloos herhaalde beschuldigingen tegen Tak en einde loos herhaalde betuigingen, dat zij zelve de blan ke onschuld gelijk zijn. Maar hoe dat zij, dat er vragen rijzen in de pers, is verklaarbaar, en dat de Kamer zwijgt, is jammer. Er had terstond klaarheid moeten komen, zuivering in de politieke atmosfeer. Dat een staatsman als tak in den grooten strijd, dien hij ondernomen had, wel niet geheel feil loos zal hebben gehandeld, kan worden erkend, zonder aan zijn verdiensten te kort te doen. „Maar, aldus besluit het Vad.het moest ein delijk eens uit zijn met die toomelooze, hoogst partijdige beschuldigingen en het wordt meer of geminacht, gevleid of gesmaad. Iedere pot heeft twee ooren, zoo ook de coöperatie. Samenwerking in de wereld is op zichzelf zeer prijzenswaardig, het ontwikkelt kracht en bevordert de eendracht, het verstikt het indivi dualistische onkruid en kweekt de gemeen schapszin. Wanneer wij menschen iets samen verrich- daarbij hetzelfde doel beoogen, wekt de kundig beleid is ontstaan, onmogelijk zou zijn geworden op ander gebied, ziet het niet in. Do vruchten, die door die samenwerking zullen worden verkregen, kunnen er toe bijdragen otu toenadering teweeg te brengen ook op het punt, waarop men bij den strijd, die over het nu in getrokken ontwerp-Tak was ontbrand, is uiteen gegaan. doen. De coöperatie echter, het wapen dat wij hanteeren tegen de maatschappij, heeft het be ter gewild en keert zich thans tegen onze zucht naar individualisme niet de vijand buiten, maar die in ons, wordt er door getroffen, hoewel dit l onze bedoeling juist niet was. We moeten erkennen dat coöperatie niet en- i kei een reflexbeweging is van onze humaniteits- zenuw. j "V oor een deel voldoet ze aan onze individu- i alistische neigingze versterkt ons in den I strijd om ’t bestaan ten koste van anderen die buiten de vereeniging staan. Een coöperatieve winkelvereeniging is on getwijfeld de doodsteek voor tal van winkeliers; de coöperatie der werkliedenvereenigingen werkt belemmerend op het laissez faire waar aan de machthebbenden zich gaarne verlus tigen. En de coöperatie van het kapitaal beperkt den kring van kooplieden en neringdoenden. De uitwerking dezer stellingen zal de lezer ons ze ker kwijt schelden; voor wie oogen heeft om te zien en ooren om te hooren, zijn de oorza ken en gevolgen der coöperatie gemakkelijk waar te nemen. Wij willen ons er dus toe bepalen ten opzich te der coöperatie nog een paar sluitingen te no- teeren. Eerstens dan dunkt ons is samenwerking noo- dig, wijl velen er door op de been blijven. Nuttig is ze dus als toevlucht voor de zwak keren in den steeds zwaarder wordenden strijd om ’t bestaan. Bedenkelijk is coöperatie, wijl ze tal van een lingen te gronde richten leerzaam, voor zoo ver ze aantoont dat de maatschappij op verkeerd spoor is geraakt. Immers alle bonden en vereenigingen dan ken hun ontstaan aan de behoefte van velen en steeds meerderen om de afdwaling en de teugelloosheid der maatschappij te keer te gaan De strijd in onze gemeenschap is met het op komen van den coöperatielust eene nieuwe pha se ingetreden; het karakter van den persoon lijken wedstrijd, man tegen man, is thans ge wijzigd. Die strijd wordt door de instelling der aaneensluiting in bonden en coöperatieclubs meer en meer een klassenstrijd. We zijn daarom zoo vrij in de verwijzing van die clubs den overgang te willen zien naar andere en betere tijden. En wij gelooven dat die tijden aanstaande zijn. Wij vóórspellen de komst dier periode eer- I lang. Ze zal zijn ingeluid, zoo durven wij be weren, voordat de Nederlandsche regeering de vraag zal hebben op te lossenwat te doen met de drooggemaakte Zuiderzee-gronden. En daar om juichen we de coöperatie van harte toe, hoeveel kwaad ze ook stichten mag en zal. lofganXrs de^millfie Ver* ™arb°rg voor een vruchtbare werkzaam- dat de Verlofgangers, behoorende tot de lich ting van 1887 voor zooverre niet gepasporteerd ook verplicht zijn, zich aan het voorschreven onderzoek te onderwerpen dat de verlofganger bij het onderzoek moet verschijnen in uniform gekleed, en voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zak boekje en van zijn verlofpas dat, behoudens het bepaalde in art. 130 der wet op de Nationale Militie een arrest van twee tot zes dagen door den Militie-Commissa- ris kan worden opgelegd aan den verlofganger 1°. die, zonder geldige reden, niet bij het onderzoek verschijnt; 2°. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige redenen, niet voorzien is van de hiervo- ren vermelde voorwerpen 3°. wiens kleeding- of uitrustingstukken bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden bevonden 4°. die kleeding- of uitrustingstukken, aan een ander toebehoorende, als de zijne vertoont. De verlofgangers worden herinnerd, dat de strafbepalingen van art. 144 der aangehaalde wet ten strengste zullen worden toegepast op degenen, die zonder geldige reden niet ver schijnen. Sneek den 12 Mei 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. CJoöperatie. Moeilijk is het iets te vinden wat absoluut, wat altijd en overal goed is. Alle ding moet beoordeeld worden naar de I omstandighedeniedere pot heeft twee ooren. I Nemen we bijv, den onderwijzersstand. De invloed van dezen stand op de maatschap- i pelijke evolutie is zeer groot, niet enkel door- I dat aan die klasse de opvoeding is opgedragen i van het toekomstig menschengeslacht, maar ook door de belangstelling dezer klasse in het maat- schappelijk heden, zich openbarende in de meer i dan gewone deelneming in de politieke en eco nomische crisis dezer dagen. In de openbare-onderwijzerswereld werd ge durende de laatste kwart eeuw van groote werkzaamheid blijk gegeven op het terrein der politiek, en de liberale bladen met de N. R. Ct. aan ’t hoofd deden hun best om dit keurkorps van liberale voorvechters op het schild rond te dragen. Nu wordt het anders. Langzamerhand neemt het getal toe der on derwijzers die bemerken, dat een ernstiger ge schilpunt dan het politieke, dat de economische quaestie land en volk beroert. Thans kan men in de N. R. Ct. lezen, zoo- als we dezer dagen noteerden uit een advoca tenstukje in dit blad, naar aanleiding van het ontslag van den anarchistischen onderwijzer Dijkstra, dat een onderwijzer die voor de waar neming van zijn ambt niet geschikt is, timmer man moet zien te worden of iets dergelijks. Of dit nu op zichzelf een degradatie is, wil len we niet zeggen maar in den mond van de A. R. Ct. ligt er toch geringschatting in die aaneenkoppeling. Daarop wijzende merken we op, hoe deze achtbare stand in toongevende bladen, al naar het in de kraam te pas komt, wordt vergood I '1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1