WEIHS EIÖÏJMBÏ1HU9 Ï00I! IIE s No. 49. NEG E N-E N-V EERTIGSTE R G A N G. !894. - W «■MB 1IHMJMSSE1EÏT Sffll V ER w ATERING. le W O B S J) A (4 20 j u in i. voorbeelden den worstelstrijd met Spanje I eener te s BINNENLAND. Suringar te Assen. in I 1 Alle brieven in te zenden. «si :e waai» a we ons toeroepen. waar maken, is ons De commissie van het Museum van Kunst nijverheid te Haarlem heeft eene collectie werk stukken van manden en vlechtwerken naar Friesland gezonden, om door bemiddeling van het bestuur der vereeniging „de Eendracht" in verschillende plaatsen onzer provincie te worden tentoongesteld ten einde dezen tak van nij verheid alhier meer als huis-industrie in te voeren^ De collectie bestaat uit verschillende zich op volgende werkstukken, die de geheele samen stelling van een mandje doen zien, toegelicht deze bewerking vereischte gereedschappen. Ver- .3 aan de verzameling een Te Amsterdam is eergisteren de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van het Ne- derlandsch Genootschap voor munt- en penning kunde „Concordia res parvae crescunt”, onder voorzitterschap van den heer Th. M. Roest van Leiden. Tot eere-lid werd benoemd de heer Burg graaf B. de Jonghe te Brussel. Tot buitengewone leden werden o. m. be noemd de heeren mr. J. Nanninga Uitterdijk te Kampen, mr. C. C. Paehlig te Sneek en dr we eendrachtig dat bezit als een gemeenschap pelijk bezit, waarop een ieder onder ons zijn aan spraak bij de wet kan doen gelden, verdedigen. Men zij echter niet zorgeloos in het bewa ken van dit bezit, want nog altijd staat de vijand, de mensch, op de loer. We behoeven er slechts op te wijzen, hoezeer de vijanden der geloofsvrijheid hier te lande in den laatsten tijd terrein hebben gewonnen. Het conservatisme, dat bij de laatste verkie zingen de overwinning behaalde door den steun van het katholicisme, zal in de toekomst uit den aard der zaak meer naar die zijde gaan overhellen. Er ontbreekt dan nog alleen aan, dat deze fractie van geldpatriciërs overgaat naar de ka tholieke kerk, en die stap zal niet zwaar vallen voor een partij, die het verband met een kerk, welke ook, reeds heeft verbroken, terwijl ze al krachtiger in die richting wordt gestuwd door de maatschappelijke quaestie. Zijn er niet voorbeelden reeds van deze aan hankelijkheid aan Rome’s kerk en van den overgang tot die kerk Uitzonderingenhooren Maar die den regel zullen antwoord. Zoo zal de vrije consciëntie, jaren en eeuwen lang het ideaal der protestanten, langzamerhand in het licht der hoogopslaande vlammen van den maatschappelijken brand verduisteren en als utopie uit het oog worden verloren. Is dat geen achteruitgang, lezer een prijs geven, neen, een vrijwillige offering van den buit Onzes inziens ja De maatschappelijke vraag dringt den eisch naar vrijheid terug naar den achtergrond. Het criterium voor een bruikbaar mensch was vroeger het al of niet erkennen van de christelijke deugden, zooals de kerk die leerde. Er werd echter, door den invloed der mach tigen, water in den wijn gedaan, zoodat chris telijke deugden eigenlijk het lijstje vormden der gespecifieerde humaniteit. Thans is het criterium voor een bruikbaar mensch, dat hij do maatschappelijke deugden erkent, zooals die worden gevonden in onze burgerlijke rechtsboeken. Velen, de meesten, die van liberaal standpunt hebben meegewerkt aan de verwatering der christelijke deugden, zooals de orthodoxe kerk deze stipuleert, staan thans op het orthodoxe standpunt ten opzichte der maatschappelijke deugden. Zij trokken terug met achterlating van het liberale vaandel, en, al maken ze geen bezwaar wanneer ze door een uit hun midden bij dat vaandel worden teruggebracht, ze bei hooren daar niet. Het liberalisme staat of valt met de „Aner- kennung" van anderer meening. Waar deze waardeering ophoudt, heeft de ADVERTENT1ËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7«h Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. J I i grootsche daden van zelfopoffering, zooals ze in tal van - zijn periodes in de geschiedenis, waarin i illustreeren. De vrijheid van consciëntie, in onmogelijk is, den vooruitgang te consta- i die dagen veroverd, heeft wel moeilijke dagen Is men een opgeschoten, dan komt op eens I te mogen verheugen in haar bezitnog blijven 1 onze vooruit- naam „liberaal" geen rechten meer. De consequentie vordert dat wie niet wil de 1 consequente doorvoering zijner eenmaal aan vaarde theorie, terug gaat naar de theorie wel- ke vroeger de zijne geweest is. Men kan niet liberaal zijn en orthodox tegelijk. loch doorleeft ieder, wien de zaken van maatschappij en kerk niet onverschillig laten, den tijd waarin hij aarzelend de beantwoording zoekt te ontwijken welke richting hij te volgen heeft naar zijn meening. Hij vindt hier iets goeds en daar iets wat niet kwaad is en wil gaarne combineeren. Het zijn juist deze lieden, die den vooruitgang het meest belemmeren door hun verwatering van denkbeelden en onzuiver standpunt. Het ontwerp van wet, houdende bepalingen omtrent verveningen, is bij de vorige Tweede Kamer der Staten-Generaal onafgedaan geble ven. Aangezien niet mag verwacht worden dat dit thans wederom bij de Kamer ingediend ont werp met 1 September 1894 tot wet zal zijn verheven, is het noodig dat overtreding van art. 1 van het Koninklijk besluit van 17Febr. 1819, houdende bepalingen op het stuk der verveningen en ontgrondingen, ook na den ge noemden termijn, strafbaar blijft krachtens art 1 der wet van 1 Augustus 1893. Het wordt mitsdien wenschelijk geacht door wijziging van art. 3 dier wet de werking der wet met één jaar te verlengen (tot 1 Sept. 1895). Hiertoe strekt de thans aan de Tweede Ka mer aangeboden wetsvoordracht. Sprekende van de lastige vragen op het bil jet van de bedrijfsbelasting, zegt de heer Pik in zijn blad De Financier dat, indien de 100 Kamerleden, die aan de wet hebben medege werkt, er examen in moesten afleggen, er dan geen tien zouden slagen! Voigens de Tel. is de heer C. V. Gerritsen, lid der Tweede Kamer, ernstig ongesteld. Ge- ruimen tijd zal hij de zittingen der Tweede Kamer noch de vergaderingen van den raad bij kunnen wonen, daar een tijdelijk verblijf in het buitenland tot herstel noodig wordt geacht. Het Weekblad voor de Burgerlijke Adm. wijdt een hoofdartikel aan de informaliteiten' gepleegd bij de jongste verkiezingen te ’s Ha- ge, en komt daarin tot deze conclussie In het bedoelde geval bedroeg het aantal in de bussen gevonden stembriefjes acht minder dan dat der kiezers die stemden. Daar nu van de in herstemming komenden de een elf stem men meer had dan de ander, had het verschil geen invloed op de verkregen meerderheid, die in elk geval nog minstens drie stemmen be droeg. De toelating van den gekozen verklaarde zal dus alleen geweigerd kunnen worden, wanneer is bewezen, dat de bepaling omtrent den aan vang der steminlevering niet is in acht geno men, en dat dit feit van invloed heeft kunnen zijn op den uitslag der verkiezing. ’t Vad. voegt hieraan toe „Een en ander kan o. i. slechts bewezen wor den door de behoorlijk ‘te staven verklaringen van kiezers ..I J, de dat zij zich te negen uur of daarna heb- dep0 L beu hun stembriefjes niet hebben TO„wpen, pKS kunnen inleyeren en verhinderd zijn geweest dit alsnog tn den loop van den dag te doen. i Under dit laatste voorbehoud zou men ook kunnen aannemen de verklaring van hen, die j zich niet aan het stemlokaal hadden vervoegd op de van anderen ontvangen mededeeiing, dat het bureau nog gesloten was. Op die wijze zou worden gehandeld naar dezelfde beginselen, welke gelden bij het bepalen van den invloed eener te vroege sluiting." Zaterdag werd de vergadering van de Liberale Unie te Amsterdam gehouden. Het slot van j deftige, nu en dan tamelijk verwarde gedachtenwisseling, is geweest, dat de motie van den heer d’Aulnis, om geen oordeel uit te spreken over de houding van het bestuur, is verworpen met 45 tegen 24 stemmen. Daarna werd met 43 tegen 26 stemmen goedgekeurd de motie van den heer Zelvelder, om wel <med te keuren de houding door het bestuur aange nomen. Verder is, nadat de afgevaardigden der kies- vereenigingen, die tegen de goedkeuring waren goeddeels de vergadering hadden verlaten, met 44 tegen 1 stem goedgekeurd het tweede ge deelte der motie van den heer Zelvelder, aldus luidende „De algemeene vergadering spreekt den wensch uit, dat ook in de toekomst het bestuur der Liberale Unie haar in denzelfden democrati- schen geest zal blijven leiden." In den loop der beraadslaging is door den heer Drost een motie ingediend, waarin te ken nen werd gegeven, dat er voorshands in de Liberale Unie nog plaats is voor alle aan gesloten vereenigingen. Die motie moest buiten stemming blijven, daar de heer Drost mede is vertrokken. Een ander lid nam haar over maar zij werd weder ingetrokken na de ver klaring van een der bestuursleden, dat iedere kiesvereeniging voor zich moet weten of zij al dan niet lid kan blijven. De heer Drucker, de voorzitter, heeft ten slotte verklaard, dat hij zijn betrekking als be stuurslid moest nederleggen. De overwegingen die hem daartoe leiden, stonden intusschen niet in het minste verband met den loop der ver gadering of de daar genomen besluiten. Reeds vóór langen tijd stond zijn plan vast. doorleefd, maar nog zijn we zoo gelukkig, ons Deze CO UB AN T verschijnt WOENSDAGS on ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco Er het teeren uit waar te nemen feiten, eind weegs stagnatie of zelfs teruggang al strevende verwachtingen teleurstellen. Wie de geschiedenis met het oog hierop na gaat, merkt de opeenvolging dezer verschijnse len herhaaldelijk en wordt alzoo licht verlokt tot de onderstelling, dat de loop der mensche- hjke beschaving een zigzag-lijn volgt. Wat hebben onze vaderen zich ingespannen, om aan den staat der slavernij te ontkomen Goed en bloed, hun geheele leven hadden ze er voor veil om het juk af te schudden en zich te mogen verlustigen in de vrije lucht. En toen ze eenmaal vrij waren, in ’t bezit dus van het goed waarnaar ze, als het hoogste, zoolang gehaakt hadden met inspanning van alle krachten en met verloochening van alle banden, die hen aan het ondermaansche nog vasthielden banden van bloedverwant- en vriendschap, tot zelfs de draad van eigen le- ven toen ze dan na al deze toewijding voor de groote zaak ten slotte hun doel bereikt za gen, was het met hun tevredenheid bijster slecht gesteld. Ze wilden ook onafhankelijk zijn, en met eden. Immers, wat beduidt het, vrij te zijn, wanneer men afhankelijk is van anderen Wat beteekent de vrijheid van den valk, die, op zekere hoogte gekomen, het koord voelt spannen door zijn meester Men wilde dus onafhankelijk zijn, omdat dit de onmisbare voorwaarde is voor een vrij leven. Die onafhankelijkheid bestond en bestaat nog in het bezit van kapitaal, en daarom ■was de leus van het vrijheidlievende volk: Maakt kapitaal. En aangezien het niet mogelijk is langs na tuurlijken weg, dat is door arbeid, zooveel kapitaal bij elkaar te zamelen, begrepen de vrijheidslievende Nederlanders, dat men een anderen weg daartoe moest inslaan. Men ging handel drijven tot in verre gewesten, waar men, om een spoedig en flink resultaat te hebben, de domme zwartjes aan den broodboom bond, onderwijl men er de vruchten ging afplukken. Het ideaal der vrije ontwikkeling, zeker het hoogste waarnaar de mensch streven mag en dat ieder kan najagen, zonder den medejager te belemmeren, werd verlaagd tot een twistappel en verloor daarmee zijn hooge beteekenis. Men meende het niet te kunnen bereiken, ronder zijn medejagers te knevelen of wel ze le gebruiken als middel ter bereiking der vrucht. Het recht, dat voor allen bestond, werd, toen ®en het onder bereik had, ingekrompen tot een voorrecht. Het ideaal werd door den bedervenden adem der zelfzucht gezengd en verschrompeld, tot het kenbaar meer was geworden. Vrijheid op godsdienstig terrein was het ide aal der Nederlandsche hervormingsvrienden in A'den tachtigjarigen oorlog. We kennen allen de wor- -- in dit geval zjn h™ bkeschriJvi^ ver^eld de voor J uiie voldoen deze bewerking vprAisflito tz... de verzameling een groot aantal- esi OEEKER COIRAV S 6 6 ii. m er jt- ao si er o- in re rk ir- d. le 3. i. i. '-Z 4 u-o-ut VUUK V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1