TO H IWWHI well DE I 1 yc Wig deugdzaam. 81 I e e e e o e s- I No. 50, N E GE N-E N-V EERTIGSTE J A. O- A. INF GF. 1894 L Z A T E U 0^0- 33 J LI, heid der natuur in aanraking komt, belandt evengoed als het stoomschip de Koningin-Re- I. houding U I T DE PERS. n J 4 1. Alle brieven in te zenden. r r. o ir e 0 a i A Deze CO URAN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco I !W- i tegen elke reformatie verzetten, voor zoover ie zich door dit verzet niet in gevaar brengen. Een muis, die in een zij spek woont, gaat er niet licht toe over van huizing te veranderen daarvoor moeten overwegende bezwaren worden i weggenomen, als het ontbreken van een andere en vertrouwd saamleeft met de deugd, dat men I 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Gents; Cents. Bij abonnement is de prijs -j te vernemen bij verlossen zal, en wordt ten slotte door allen verlaten, eerst door de passagiers, dan door het scheepsvolk. BEKEN DMA KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen ter voldoening aan art. 8 der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad no. 95) ter openbare kennis, dat aan JOHANNES RIJPKEMA, Koopman, wonende te Sneek, en zijne rechtverkrijgenden, vergunning is ver leend tot het oprichten van eene SLAGERIJ en eene ZOUTERIJ VAN VLEESCH, in het perceel kadastraal bekend gemeente Sneek, Sectie A no. 1154, staande bij de zoogenaamde Wonderbrug, Wijk 15 no. 106. Sneek den 22 Juni 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester BENNEWITZ, Secretaris. ADVERTENT1ËN van voor eiken regel meer 7% belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent den uitgever. Aan den minister van binnenl. zakeu is uit Maastricht een adres gezonden, waarin verzocht wordt de toe te kennen subsidiën aan gymna sia voortaan afhankelijk te stellen van de toe lating yan meisjes tot het volgen der lessen aan die inrichtingen, en bij de herziening der wet op het hooger onderwijs daarin eene be- paling op te nemen, waarbij den gemeentebe sturen het toelaten van meisjes op de gymnasia wordt opgelegd. Dit adres gaat uit van een ingezetene van Maastricht, aan wien door den gemeenteraad bet volgen der. lessen van het gymnasium door zijne dochters is geweigerd. Aan eene mededeeling van het hoofdbestuur van het Nederlandsche Bijbelgenootschap ont wenen wij het volgende Het Nederlandsch Bijbelgenootschap heeft de gelegenheid geopend een evangelie in blinden schrift in eigendom te verkrijgen; het wercL De debatten, op de vergadering der Liberale Unie gevoerd en de aangenomen moties, geven tot eenige beschouwingen in de pers aanleiding. De W. R. Ct. betreurt het, dat het tot zulke beslissingen is gekomen en is van meening dat de anti-Takkiaansche kiesvereenigingen aldus worden de vereenigingen aangeduid, die niet met het bestuur wilden medegaan en wier ver tegenwoordigers goeddeels de zaal verlieten na het votum van vertrouwen in het bestuur de Unie zullen moeten verlaten. Dat het daar toe is gekomen, wijt het blad aan de houding van het bestuur. Het Hand.’t welk weinig gesticht is over den toon, ter vergadering aangeslagen, verheugt zich intusschen dat het bestuur een votum van vertrouwen heeft erlangd, een votum, met vrij belangrijke meerderheid uitgebracht. Dat het tot een splitsing moet komen ziet het blad nog niet in. Eerst als de voorstellen der tegenwoordige regeering bekend zijn is de tijd aangebroken een beslissing te nemen. Het Hand, hoopt dat de aangevallen kiesvereeni gingen niet dadelijk op eventueele voorstellen tot uittreding zullen ingaan. De Standaard schrijft over de vergadering het volgende: „Dat prof. Mr. baron d’Aulnis de Bourouill c. s. op de vergadering der Liberale Unie in de minderheid zou blijven, viel vooraf te bere kenen. In de Tweede Kamer zijn de geestverwanten van prof. d’Aulnis verre in de minderheid tegen over de geestverwanten van prof. Drucker, en zij spek, dicht in de nabijheid, en het'gevaar aan de aanwezigheid van poes verbonden. Daarom, vrienden, die de waarheid lief hebt, weest niet te hard in uw oordeel jegens deze deugdelijk ondeugdzame menschen. Hun onwaarheid is de scheeve, gebochelde spruit, in de overprikkelde wellust van hun zwak gestel geteeld. En buitendien, wie zegt ons wat waarheid, wat deugd is Er is zooveel verschil van meening, dat men verlegen er mee wordt waaraan zich vast te houdenen wien de noodige denkkracht ont breekt moet zich immers aan anderen vast klampen Zie slechts, op het uiterlijk alleen lettende, het verschil in gelaatsuitdrukking en tusschen christenen en christenen. Bij den een is het voorkomen type van le- venszatheidbij den ander de uitdrukking van levenslust en het type van den wandelenden lofzanger der weldaden en van den overvloed der wereld, waarin de christen vroohjk leven mag. Weg met de kermissen! Vloek over de vroo- lijkheidzegt de eenen de ander zoekt zelfs in de godsdienstoefening den zin der wellust te streelen. Toch zijn beiden christenen, niet in naam, zooals de bovengenoemde zwakkelingen, maar uit overtuiging, oprecht en naar waarheid. Voor hun geloof offeren ze hun brood, des noods hun leven. Wie van beiden is christelijk deugdzaam Naar onze meening beiden, hoe zeer ze ook mogen verschillen. De vrucht van beider geloof is geplukt van verschillenden tak, maar die takken zijn voort gekomen uit denzelfden stam. Wel kunnen ze soms geducht elkaar bestrij den, wijl de takken waaraan ze gegroeid zijn zoo geheel tegenovergesteld zich richtten, maar toch blijven ze zonen van ’t zelfde huis, vruch ten van één boom, den stam der waarheid. Het was slechts een speling der natuur die beider geloof deed wassen, humor zoo ge wilt, evenals er humor ligt in het feit, dat men schen in groote steden, die het slechtste voor uitzicht hebben door de verplichte keus hun ner woning, 3 of 4 hoog, ’t schoonste ver gezicht genietenof dat de liberale Unie tijdens haar bijeenzijn in het gebouw Eensgezindheid uiteenscheurt; of ook dat mr. S. van Houten als minister de Koningin-Regentes verlaat tij dens haar uitgeleide naar de Noordzee wordt gedaan. Zoo is de humor der natuuraltijd waar en overal in strijd met wie kniet recht door zee gaan. En een deugd, ze drage het christelijk of wel maatschappelijk etiket, die met de waar- t Aj VERGADERING van den Gemeenteraad van Sneek op Zaterdag den 23 Juni 1894, des namiddags ten 7 uur. 1. Resumtie der Notulen. 2. Mededeeling van ingekomen stukken enz. 3. Adressen van Th. Visser en O. Duba c. s. 4. Vaststelling Programma H. B. School cursus 1894/95. 5. Rekening der dd. Schutterij, dienst 1893. 6. Ontslag-aanvrage onderwijzer J. Visser. 7. Alsvoren onderwijzeres K. Schijfsma. 8. Alsvoren onderwijzer J. Kleefstra. 9. Voorstel voorziening vacature hoofd School No. 1. de hulp, door eerstgenoemden van Roomsche en - -- Synodale zijde genoten, overtreft verre den steun gentes m de modder, waaruit Simson haar niet I dien laatstgenoemde van andere partijen ont- i vingen. J Uit dien hoofde was het volkomen natuurlijk, dat op een vergadering, waar de liberale afge vaardigden uit heel het land op geïsoleerd ter rein, d. i. zonder de wederzijdsche bondgenoo- ten, tegenover elkander kwamen te staan, de groep d Aulms overstemd moest worden. Iu 1891 had de groep d’Aulnis de fout be gaan zelfs zonder protest, de vlag der geavan- ceerden in top te laten hijsolien en er vrede mee te nemen, zoo zij slechts de haar toeko- mende zetels verkreeg. Dit heeft zich thans gewroken. t J““ers.ilet bestuur der Liberale Unie, dat teitelijk met anders gedaan had dan de lijn hou den, die in 1891 onder instemming van de groep d Aulms was uitgestippeld, stond in het debat onoverwinnelijk sterk, wist waaraan het zich te houden had en ontsloot aan zijn geestverwan ten een toekomst. Do groep d’Aulnis daarentegen, die feitelijk het program van 1891 had tegengestaan, stond zwak, miste een vaandel, waaronder ze zich scharen kon, en voelde onwillekeurig dat de toekomst haar ontglipte, wat aanvankelijke tri- om ze ook met haar Bastert en Karnebeek in de oude Bisschopsstad had behaald. De in de hoeren Bastart en Van Karnebeek belichaamde triomf dezer groep stak al te scherp af tegenover het program, dat in 1891 ook door deze groep aanvaard was. Hierin, en niet in de onverzoenlijkheid van het bestuur, lag de oorzaak van den onoplos- baren tweespalt. Al meer toch bleek het, dat men te doen had met twee sociale stroomingen, die, ook al is haar tegenstelling nog niet in een dubbel pro gram geformuleerd, nu reeds, en nog meer in de toekomst, tot het berijden van divergeeren- de rails gedwongen zijn. Daarom was het jammer, dat baron d’Aulnis zich een oogenblik vergat en publiek een zij ner tegenstanders beleedigde, door hem in de volle vergadering toe te roepen: „Jij bent zelf Dit verried een geprikkeldheid en geraakt- heid, die vooral een man van zijn positie moet weten te beheerschen. Maar overigens is het resultaat dor gehouden vergadering een winste voor de oprechtheid on zer partijverhoudingen en hierdoor voor het ze- dehjk karakter van de politiek der toekomst.4 binnenland. Een deugniet is iemand die niet deugen wil, 1-en een deugdzaam mensch is hij die zoo innig Nu bestaat ten opzichte dier uiterlijk waar neembare teekenen, dit moet erkend worden blijkens de ervaring, wel een weinig de wet der convenance. Het gebeurt, dat iemand op zijn gelaat de spiegel zijner ziel een beeld weer kaatst, dat niet beantwoordt aan zijn eigen ik; er zijn toch menschen, die schijnen met de christelijke deugden op intiemen voet te staan, terwijl vroeger of later blijkt dat ze hun vriend schappelijke betrekking met den Christus slechts voorwendden, met een doel; zooals iemand doet I bijvoorbeeld, die, om eenigen dunk te geven van zijn persoon, in gezelschap vertelt van zijn re- ■latios met hooggeplaatste personaadjes, consuls, ■gezanten et tutti quanti. I En zoo gebeurt het ook wel dat menschen met een zeer, zeer fatsoenlijk voorkomen, de «blijken dragende van innig saamleven met de ■deugden der maatschappij, bij nadere kennis- ■making blijk geven geen hoogen dunk te heb- ■ben van die deugden zooals iemand doet bij voorbeeld, die, om te kennen te geven dat hij ■man van de wereld is en savoir vivre bezit, ■uiterst beleefd en voorkomend is tegen den ■bezoeker dien men in den grond van zijn hart ■verfoeit. |g We mogen deze opvatting en weerkaatsing ■afkeuren, maar schoon te schijnen is een eisch tier wereld en een fotografie is in den regel een flatterie daarom past het niet, een streng ■oordeel uit te spreken. I Immers, weinig menschen zijn werkelijk ■schoon het te willen schijnen legt dan nog ■getuigenis af van de bekendheid met ’s werelds Wevensvraag en van de goede intentie dat men |wil slagen op dit ondermaansche. Bij gebrek aan brood en bij ontstentenis van geloof aan de maatschappelijke deugd waarover Ge wereld het patronaat heeft aanvaard, com bineert men deze twee negaties tot een positief resultaat. »Min maal „min” maakt plus, zoo leeren onze jongens en zoo hebben ook wij eens ge leerd. Men aanvaardt dan het broodgeloof, hierin bestaande, dat men fatsoenlijk en net zich ge waagt, lief zich betoont jegens de menschen en ®et een glans van tevredenheid op het gelaat iet oog laat rusten op de wereld en haar ver standige voorschriften. Het behoeft geen verklaring, dat deze men- 'chen den lust tot hervormen ontbreekt. Be grijpelijk ook is het dat deze menschen zich 5, 8 r m LS i i. 9- Z r; in i. PUNTEN VAN BEHANDELING: --- v U1VV V4V UiAL IlltJH zich de een niet denken kan zonder den ander. Gemeenlijk zijn de sporen van dit gemeen schapsleven uiterlijk zichtbaar en kan men hot iemand op zijn gelaat lezen, wanneer hij een christelijk, oen fatsoenlijk, om kort te gaan wanneer hij een deugdzaam mensch is.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1