„B KW D. 1 «MEMlWMOmSSBlSWS ri I l 1 ft I Nu. 51. N E G E N“E N-V EERT I G- ST E A A R Q A N G-. 'O* 1894, rv i W O ID JN O o- S7 J V i. 1 Van oud-liberale zijde deed I eindelijk den moed aangewak- U I T De kies- BINNENLAND. ■st! O Alle brieven in te zenden. elders, zag wat men en op het plat- F - L ft lating Voor democratischen weg op willen,°is dan doo/dê Unie-vergadering de richting aangewezen, den I "n,: Deze CO UP AN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post 1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco Maar wat blijft er voor v. Tienhoven over? A iet meer dan wij steeds verwacht hebben. Ren naam, dien niemand hem benijden zal In het Paleis van Justitie komt de hoofdre dacteur mr. D. S. terug op ’t gebeurde te Zie- nkzee met den uitgever der Zie.rikseesehs Hij deelt het adres van den uitgever mede en doet opmerken dat het gebeurde, wanneer 12 “^edeelmgen juist zijn en naar hij er ,r er vooralsnog geenerlei aanlei- ng hieraan te twijfelen een Zonderlingen indruk maakt. In het berichtje, voorkomende in de Zierikzeesche Nieuwsbode, is zeker geen i spoo,r/,an eft> strafbaren inhoud to ontdekken en dit bericht op zich zelf kan dus niet de tusschenkomst van de justitie rechtvaardigen. i m°et,d|ls een ander strafbaar feit zijn ge pleegd, althans naar de onderstelling der rechter lijke autoriteiten. „Wellicht, aldus besluit mr. D. S., hadden zij hier het oog op art. 272 wetb. v. strafrecht en meenden zij dat een raadslid, die publiceert wat in geheime zitting is behandeld, in verband niet art. 43 laatste lid der gemeentewet het zooeven geciteerde artikel der strafwet over- need t. Is dit zoo, dan bestond zeker de be voegdheid den heer Waale als getuige te hooren en was deze ook verplicht getuigenis der waar heid af te leggen. Zijn weigering om den naam van den berichtgever te noemen, was dus vol gens de wet niet gerechtvaardigd. Toch komt liet mij voor dat de redenen door hem opgegeven, waarom hij aanvankelijk de van hem verlangde inlichting weigerde, zeer is te billijken en dat dus het vonnis van in gijzeling stelling wel was in overeenstemming met de wet, maar niet met de billijkheid. Wat daarvan echter zij. ze ker is het dat, toen de heer Waale ten slotte den naam van den persoon, aan wien hij zijn bericht had ontleend, wel had genoemd, zijn invrijheidstelling onmiddellijk had moeten vol gen. Doordat dit niet is geschied, is zeer stel lig aan art. 68 Strafvordering een geheel ver keerde toepassing gegeven en een zeer ernstige niet gerechtvaardigde inbreuk gemaakt op do vrijheid van een Nederlandsch staatsburger. Met de redactie van het Weekblad van het Pecht erken ik gaarne dat de Tweede Kamer niet in staat zal zijn den adressant aan herstel van grieven te helpen. Maar juist daarom schijnt het mij plicht, dat de pers in deze haar oor deel niet terughoudt, maar op de hier plaats gehad hebbende zonderlinge wetstoepassing de volle aandacht vestige. Want niet alleen geldt het een quaestie van de vrijheid van het indi vidu, maar mij dunkt dat door een optreden van de justitie als te Zierikzee plaats had, ook de rechten eener vrije drukpers niet volkomen zijn geërbiedigd. van oud-liberale zijde deed men het den l laatsten tijd voorkomen, als bestond er tusschen haar en de democratische groep in den lande ----..1 van meer en minder; ook de heer van F «endbriefwerkzaamheid, den nadruk klopte ter plaatse waar hij geroepen was dien harteklop waar te nemen en te onderzoeken. Toen was de fractie van het behoud er bij om te ontkennen dat het maatschappelijk lichaam ziek was, terwijl de andere fractie mei den arts er op wees, dat aan de voorwaarde voor blijvende verbetering nog niet was voldaan, zoolang niet het geneesmiddel was toegediend voor de ziekte waaruit de pestbuilen en etter- I gezwellen waren voortgekomen. De een wenschte niet zoover te gaan als de ander, ziedaar het gradueel verschil. Maar het specifieke verschil kwam duidelijk aan ’t licht in de geheel onderscheiden opvat ting en wegneming der kwaal. W el is waar hebben ook de heeren der oud- liberale partij toegestemd in uitbreiding van ’t kiesrechtmaar deze hervorming werd meer voorgestaan met het doel om aan „den poli- tieken waan van den dag” te voldoenmen zag er slechts een tevredenstelling in van den „verkeerden” tijdgeest, een daad, die als bewil liging in den volkseisch den vrede tusschen het „waanzinnige” volk en de liberale partij weer voor eonige jaren zou verzekerenmeu wilde of durfde het vertrouwen des volks niet geheel trotseeren en verbeuren en stond dus deze con cessie toe om aan ’t stuur te blijven, zooals de Russische heer stuksgewijze wat loslaat voor de wolven die zijn slede achtervolgen. Om de dwingende kinderen tevreden te stel len en de huismoeder de zwaarte van haar taak wat te verlichten, zou pa de grootste bengels dan maar meenemen op de wandeling. Maar welgemeend, van harte, sprak alleen een der geestverwanten, de heer d’Ansembourg uit Limburg, die hoegenaamd geen uitbreiding wilde. De man werd berispt over die uitlating die berisping zegt duidelijker dan een ellenlang betoog, hoe bang do conservatieven zijn geweest in de dagen van den stembusstrijd voor de uiting van den polifioken volkswaan. Daartegenover weer staat de andere partij in haar onbewimpelde verklaring, dat zij vertrou wen stelt in den geest van het volk. Een specifiek onderscheid dus weer. En nu is gevraagd, of deze twee liberale fracties niet bijeen zouden kunnen blijven. Men vroeg, of het oogenblik van scheiding wel nu reeds aangebroken was of het geschil over het kiesrecht, immers een verschil van meer of minder, wel cardinaal genoeg was om op dien grond scheiding uit te spreken. Wij beschouwen deze vragen als een uitvloei sel van de gemakzucht; den ouden sleur wil men blijven volgen, voortmodderen in het stil staande water, bestendigen de vroegere verhou dingen en voorkomen de verbreking van oude banden, hoe onzedelijk deze ook zijn geworden. Tegenover deze verlepte beschouwing staat thans, blijkens de jongste vergadering der libe rale Unie, het frissche denkbeeld, dat men wil in democratische richting. Natuurlijk zullen de uitgebioeide en verschrompelde planten na deze verklaring in afzondering den bronstijd willen slijten, en hiermee is de scheiding zonder uitspraak van den rechter door vrijwillige ver- De Amst. heeft reeds dadelijk een artikel °-e- wijd aan „Mr. Van Tienhoven en de crisis”. Het blad wijst er op dat de heer Van Tienhoven in 1891 aan de Koningin verzweeg op welke i voorwaarde de ministers zich per brief met hem hadden verbonden ten opzichte van het kiesrecht- ontwerp, terwijl hij zich ten slotte plaatste tegen over zijn collega’s en in verstandhouding stond met de bestrijders van het ontwerp. De eepige conclusie die het blad uit de een voudig onbetwistbare gegevens kan trekken is de volgende „De minister van Tienhoven heeft als kabi- netsforma,tor de treurige eigenschap vertoond die men in hem als burgemeester van Amster dam zoo lang had kunnön waarnemen de eigen schap, waarvoor wij ook het nieuwe kabinet zoo herhaaldelijk gewaarschuwd hebben de zucht tot knoeien, hem als aangeboren Der Regentes zelfs heeft hij de waarheid ver zwegen Ook in het ernstigst oogenblik, dat hij ooit beleefd heeft, toen hij nl. bij Hare Ma jesteit de kiesrechtuitbreiding had in te lei den was hij „advocaat”, en toen hij in Maart van dit jaar zijn houding tegenover zijn collega’s bij H. M. moest goed praten was hij evenzoo „advocaat” en niets beters dan dat.” Hij zocht zijn kracht in een woord. De kies wet was niet verworpen en daarom behoefde de Kamer niet te worden ontbonden „Wat deden Tak c.s. ook van wal te steken, met mr. v. Tienhoven Die zwakheid is ge straft. Maar, na deze erkentenis past het Tak c.s. te prijzen, omdat zij de kieschheid hebben gehad hun ontrouwen broeder te sparen, den man door wiens treurige woordbreuk de kies rechtuitbreiding inderdaad is gestrand. De kieschheid prijzen wij niet echter het beleid. Want de verkiezing had hoogstwaarschijnlijk een geheel anderen afloop gehad, wanneer zij, ln. het belang van volk en kroon, voor de stem ming wat nu gepubliceerd is hadden openbaar gemaakt.” „Tak en de zijnen komen moreel ongedeerd uit dezen strijd, aldus besluit het blad. ALA LhTEPTlkN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer Cents. Bij abonnement is de prijs elangrijk lager. Voor waarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. J Aan de Kamer zijn thans medegedeeld de stukken, die betrekking hebben op de ontbin ding der Tweede Kamerhet advies van den ministerraad aan de kroon, het afwijkend advies van den heer Van Tienhoven, een rapport van. den heer Tak en een brief van denzelfden heer aan den heer Van Tienhoven, het advies van den ministerraad op de aanvrage om ontslag van laatstgenoemden minister en het schrijven van H. M.waarbij toestemming tot de ont binding wordt verleend. In de groote bladen beslaan deze stukken eenige kolommen druks, die wij natuurlijk niet kunnen overnemen, ter wijl wij ons tevens van het geven van extract onthouden, omdat daarin onmogelijk een dui- D E PERS. De verhouding was vrijwel dezelfde als die tusschen de twee fracties in de linkerzijde bij onze „Volksvertegenwoordiging.” Het kabinet Roëll-van Houten steunt nu op slechts één derde der vroegere liberale partij en behoeft, om te blijven zitten, den steun der roomschen en der anti-revolutionaire aristocra ten een cabinet d’affaires dus, dat in kleur loosheid of kameleontische veelkleurigheid be stemd is een tegenhanger te worden van een der Heemskerkkiaansche combinaties een con servatief ministerie, welks rustig bestaan gele genheid biedt voor de zuivering en als mijlpaal op den weg voorbeschikt is de plek aan te wij zen waar geschreven zal worden Hier gingen onze wegen uiteen. haar slechts een verschil Houten legde, in de dagen zijner .ft er op, dat j giadueel verschil do oorzaak was der verwij- deijng, en de N. II. Cl. c. a. baseerden op dit „feit” hun verwachting, dat de oude liefde niet roesten en de oude trouw terug keeren zou onder hen die onlangs in volle wapenrusting elkaar naar het leven stonden. geloofden niet aan deze verzoening, om dat wij in de twee fracties niet enkel een giadueel, maar ook een specifiek verschil meen den op te merken. Ei was specifiek verschil van opvatting om trent de taak die de liberale partij in de naaste toekomst had te volvoeren, omdat men ver schilde in de beoordeeling en waardeering der maatschappelijke toestanden. Beide fracties erkenden dat verbetering van staatswege niet kon uitblijven, maar terwijl de een het maatschappelijk gebouw slechts wilde resiaureeren met een spijker hier, een nieuw behangseltje daar en wat verf weer i de ander dat het gebouw, als zijnde in groote steden revolutiehuizen teland bouwvallige woningen noemt, een meer radicale herstelling vorderde. Beiden gevoelden de drukkende temperatuur en waren het eens over de noodzakelijkheid van verversching, maar terwijl de een uit vrees voor tocht zich wilde beperken tot het aanbren gen van een opening in de zoldering waardoor de bedorven lucht zou kunnen ontwijken, meen de de ander dat bij afvoer van verteerde- nog toevoer van versche lucht vereischt werd. Of, zonder beeldspraak te gebruiken De een zocht verbetering in betere regeling der plichten, de ander wenschte in de eerste Plaats afschaffing van voorrechten en opheffing van onrecht. Bij den eerste gold daarbij den regel Mogelijk quiete on teggen bij den tweede zoo min movere, zou Bismarck --> zoo flink mogelijk, 'adicaal. Gradueel verschil bestond slechts in de meer of minder sterke afkeuring onzer maatschap pelijke verrotting, maar specifiek verschilden de j partijen in de methode van genezing der kwaal. Zoolang het dan ook betrof het uitsnijden •er rotte plekken en het opleggen van hecht- 1 eisters, konden de twee samengaan, al was ’ok hier weer een quaestie, en wel over de Jiepte waarop men de wond zou uitsnijden. De minister Pierson kon dus met beider toe- •emming het mes hanteeren, maar de quaestie ’ver het „hoe diep” was oorzaak, dat de ope- 'atie geschiedde met kunst- en vliegwerk, zon- •er deugdelijk afdoend resultaat. Maar toen een ander, de minister Tak, als eneesmeester wilde optreden en daarvoor begon ’et het voelen van den pols, toen reeds moest eze constateeren, dat het hart des lauds niet een voldongen feit geworden. ons, die mot de jongere fractie den Unie-vergadering de richting aangewezen, tocht vergemakkelijkt, door de verwijdering der hinderpalen en eindelijk den moed aangewak- j kerd door het heugelijke feit, dat de meerder- Nieuwsbode. heid, die mee vooruit wil, verreweg de minder- heid in stemmental overtrof. bij voegt bestaat 1 Waw 0 I I r ii u i ■t»? I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1